Byla I-324-289/2008

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Virginijus Stankevičius,

2susipažinęs su pareiškėjo P. S. skundu dėl valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.89, kuriuo buvo paliktas galioti valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo 2008 m. sausio 21 d. sprendimas panaikinimo, valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo 2008 m. sausio 21 d. sprendimo „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ panaikinimo,

Nustatė

32008 m. balandžio 9 d. Šiaulių apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo P. S. skundas dėl valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.89, kuriuo buvo paliktas galioti valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo 2008 m. sausio 21 d. sprendimas panaikinimo, valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo 2008 m. sausio 21 d. sprendimo „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ panaikinimo, valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo įpareigojimo įregistruoti P. S. nuosavybės teises į 24,58 kv.m. ploto bendro naudojimo patalpų pastate (unikalus Nr.2996-2002-7015, 1N4p) adresu Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Draugystės per. 21, kurios tenka P. S. nuosavybės teise priklausančioms negyvenamosios patalpoms – parduotuvei (unikalus Nr. 2996-2002-7015:0098), bendras plotas 78,07 kv.m., esančioms adresu Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Draugystės pr.21.

4Pareiškėjo P. S. skundas atsisakytinas priimti, nes byla nepriskirtina tam teismui.

5Pareiškėjas P. S., skųsdamas valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo ir valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos veiksmus, įrodinėja savo nuosavybės teises į 24,58 kv.m. ploto bendro naudojimo patalpų pastate (unikalus Nr.2996-2002-7015, 1N4p) adresu Draugystės pr.21, Šiauliuose, kurios tenka P. S. nuosavybės teise priklausančioms negyvenamosioms patalpoms – parduotuvei (unikalus Nr.2996-2002-7015:0098), bendras plotas 78,07 kv.m., esančioms adresu Draugystės pr.21, Šiauliuose. P. S. manymu, nuosavybės teises į 24,58 kv.m. ploto bendro naudojimo patalpų pastate (unikalus Nr.2996-2002-7015, 1N4p) adresu Draugystės pr.21, Šiauliuose jis įgyja CK.4.82 str. 5 d. numatytais pagrindais, kurie numato, jog buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.

6Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo teigimu daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą gali būti registruojamos tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo 2008 m. sausio 21 d. sprendime nurodoma, jog pareiškėjo pateikti dokumentai, tame tarpe ir valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo 2007 m. vasario 22 d. raštas Nr.G-362 (4.3. -2040/03), nepatvirtina P. S. nuosavybės teisių atsiradimo į bendro naudojimo patalpas.

7Centrinio registratoriaus ginčų komisija nurodo, kad 2007 m. spalio 2 d. sprendimu Šiaulių miesto apylinkės teismas atmetė P. S. prašymą įpareigoti valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialą atstatyti Nekilnojamojo turto registro duomenis dėl 24,85 kv.m. ploto bendro naudojimo patalpų priskyrimo pareiškėjui. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2008 m. vasario 26 d. sprendime Nr.89 pažymėjo, kad pareiškėjas su savo 2008 m. sausio 14 d. prašymu nepateikė naujų dokumentų, kurie sudarytų pagrindą pakeisti esamus nekilnojamojo turto registro duomenis ir padarė išvadą, jog Šiaulių filialo 2008 m. sausio 21 d. priimtas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl paliekamas galioti.

8Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo prasmę, administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcijos atribojimo kriterijus yra ne vien tik vieno iš ginčijamojo teisinio santykio subjekto ypatumai (pvz., tai yra viešojo administravimo subjektas), bet ir teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis. Administracinių teismų kompetencijai paprastai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kurių išsprendimas nėra siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu.

9Atsižvelgiant į nurodytą keliamo ginčo pobūdį ir esmę, darytina išvada, kad nagrinėjant ginčą bus sprendžiama ne tik dėl minėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų, atliktų viešojo administravimo srityje, teisėtumo, bet ir dėl civilinių teisių ir pareigų, t.y. pareiškėjo P. S. nuosavybės teisių pripažinimo, susiklosčiusių bendraturčių civilinių teisinių santykių. Priklausomai nuo to, kaip teismas vertins byloje susiklosčiusias aplinkybes, susijusias su nuosavybės, taigi civiliniais teisiniais santykiais, priklausys ir viešojo administravimo subjektų atliktų veiksmų teisėtumo įvertinimas (Specialiosios teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 25 d. nutartis byloje A.J. v VĮ „Registrų centras“ Kauno filialas).

10Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti, 2007 m. balandžio 6 d. nutartimi išaiškino, jog tiek nuosavybės tiesės įgijimo pagrindus, tiek sandorius bei sutartis reglamentuoja civilinės teisės normos (LR CK 4 knygos 4.47 str., 1 knygos 1.63 – 1.96 str., 6 knygos normos).

11Taip pat pažymėtina, jog Speciali teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti savo praktikoje spręsdama bylų dėl nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registro tvarkytojų sprendimų teismingumo klausimą ne kartą yra konstatavusi, kad tais atvejais, kai ginčai dėl registrų tvarkytojų sprendimų yra susiję su pareiškėjų ar kitų asmenų atitinkamomis civilinėmis teisėmis (šių teisių pripažinimu ar paneigimu), jie turi būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS248 - 45/2008).

12Teismas konstatuoja, kad pareiškėjo skundo reikalavimai yra administracinio teisinio pobūdžio, tačiau jų išsprendimas susijęs su ginčo dėl nuosavybės teisių klausimo išsprendimu. Pareiškėjo skundas yra susijęs su keliais teisiniais santykiais, iš kurių pagrindiniu pripažintinas ne administracinis, o civilinis teisinis santykis, todėl skundas atsisakytinas priimti, nes byla nepriskirtina tam teismui ir ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalies nuostatos bendrosios kompetencijos teismui suteikia teisę, sprendžiant pagrindinį bylos ginčą dėl nuosavybės teisės, išspręsti ir su juo susijusius administracinio teisinio pobūdžio klausimus.

13Bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. M. v. J. A. ir kt., bylos Nr. 3K-7-989/2000; nutartis paskelbta biuletenyje “Teismų praktika” Nr. 14). Šią principinę nuostatą yra ne kartą nurodžiusi ir Specialioji teisėjų kolegija savo priimtose nutartyse (Specialiosios teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 7 d. nutartis, priimta byloje M.F. v. VĮ Registrų centro Kauno filialas ir kiti.; 2006 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta byloje Marijampolės miesto vartotojų kooperatyvas v. VĮ Registrų centras ir kiti).

14Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

15Pareiškėjo P. S. skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.89, kuriuo buvo paliktas galioti valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo 2008 m. sausio 21 d. sprendimas panaikinimo, valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo 2008 m. sausio 21 d. sprendimo „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ panaikinimo atsisakyti priimti, nes byla nepriskirtina tam teismui, bei pasiūlyti pareiškėjui kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

16Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir prie jo esančius dokumentus grąžinti pareiškėjui P. S. ir įpareigoti Šiaulių apskrities VMI P. S., a/k ( - ) grąžinti pagal 2008 m. balandžio 9 d. įmokos mokėjimo kvitą AB Hansabankas Dvaro KAC sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą, paduodant atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai