Byla Ik-1268-426/2011
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegijų, susidedanti iš Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Arūno Dirvono ir Rositos Patackienės, sekretoriaujant Anetai Seržantovič, dalyvaujant atsakovės atstovei Rasai Račkytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Tritho“ skundą atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Tritho“ prašo panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau Komisija, VAGK) 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimą Nr. 3R-267(2010/03-4R-361), Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau Agentūra) 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendimą Nr. BR6-1443281 ir įpareigoti atsakovę išmokėti pareiškėjai išmokas pagal pateiktą paraišką, netaikant skundžiamame akte nurodytų sankcijų.

4Skunde ir jo patikslinime (b. l. 1-4, 21-24) paaiškino, kad Agentūros priimtą sprendimą dėl išmokų sumos ir taikomų sankcijų ginčijo dėl jo neatitikimo Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. reikalavimams - teigdama, kad skundžiamame akte turėjo būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą. Tačiau faktinis skundžiamo akto pagrindas pagrįstas ne objektyviais duomenimis, o tik tam tikrų aplinkybių (neteisingo deklaravimo) konstatavimu. Teigia, kad, išanalizavus skundžiamo akto turinį, būtų galima tik spėlioti, kokiais faktiniais duomenimis Agentūra grindžia savo išvadą apie tariamai pareiškėjos neteisingai deklaruotą pasėlių plotą. Nors skundžiamame akte nurodoma, kad atlikus paraiškos patikrinimą nustatyta, kad „kito pareiškėjo pateiktoje paraiškoje deklaruoti analogiški laukai“, tačiau tai niekaip nepaaiškina, kokiais faktiniais duomenimis grindžiama ši išvada. Jokių konkrečių duomenų apie tai, kuo remiantis padaryta išvada apie tariamai neteisingą pasėlių plotų deklaravimą, nepateikta. Ši itin svarbi aplinkybė neatskleista ir skundo nagrinėjimo Komisijoje metu. Pasak pareiškėjo. nei iš Agentūros, nei iš Komisijos sprendimo neaišku, kas yra minimas „kitas pareiškėjas“, „analogiški laukai“. Taip pat nepaaiškinama, kaip apskaičiuotos atsakovės nurodytos sankcijų sumos ir kokiais rodikliais operuota atliekant skaičiavimus. Tokiomis aplinkybėmis belieka besąlygiškai pasitikėti Agentūra ir tikėti, kad kitas asmuo yra deklaravęs analogiškus sklypus, už ką pareiškėjai ir skirta, nežinia kokiu būdu ir metodika apskaičiuota piniginė sankcija. Komisijos sprendime dėl šio pareiškėjos argumento neapsisakyta. Iš esmės šiame sprendime nepasisakyta dėl nė vieno pareiškėjos argumento, apsiribojant konstatavimu, kad, nustačius neteisingą deklaravimą, sankcijos skirtos pagrįstai. Nesant pareiškėjos argumentų analizės, negalima teigti, kad skundas buvo išnagrinėtas iš esmės.

5Skundžiamuose aktuose aptariamų išmokų mokėjimo tvarką už pasėlius reglamentuoja žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-188 patvirtintos Tiesioginių išmokų už žemės naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2009 m. taisyklės (toliau Taisyklės). Kaip paaiškėjo skundo nagrinėjimo Komisijoje metu, sankcija už neteisingą deklaravimą pareiškėjai taikyta vadovaujantis Taisyklių 39 p. Kaip matyti tiek iš Agentūros sprendimo, tiek ir skundo nagrinėjimo metu Komisijoje pateiktų paaiškinimų, sankcija pareiškėjai taikyta už deklaruotus pasėlių plotus, kuriems pareiškėja nepateikė žemės valdymo teisę patvirtinančių dokumentų, tokiu būdu šių pasėlių deklaravimą prilyginant neteisingam deklaravimui ir skiriant Taisyklių 41.1.1. p. nurodytą sankciją - pagrindinės išmokos sumažinimą dvigubo nustatyto skirtumo dalimi.

6Nepaisant paminėtų Taisyklių nuostatų, pareiškėjos įsitikinimu, susiklosčiusiomis sąlygomis neegzistuoja būtinos sąlygos jos administracinei atsakomybei atsirasti. Bendrovė nėra atlikusi jokių neteisėtų veiksmų. Pagal Taisykles deklaruojant pasėlius teikti žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus neprivaloma. Kaip nurodyta Taisyklių 39 p., jeigu tą patį žemės naudmenų plotą deklaruoja du ar daugiau pareiškėjų, parama mokama turinčiam šio ploto valdymo teisę patvirtinančius dokumentus. Logiškai, lingvistiškai ir sistemiškai aiškindama pastarąją nuostatą pareiškėja daro išvadą, kad dvigubo deklaravimo atveju žemės ploto valdymo teisę patvirtinančių dokumentų neturinčiam asmeniui parama nemokama. Tačiau tai anaiptol nereiškia, kad šiuo atveju jam taikoma dar ir sankcija už neteisingą deklaravimą. Tuo atveju, jeigu kitas pareiškėjas šio ploto nebūtų deklaravęs, pirmajam pareiškėjui parama būtų išmokėta (kaip paminėta, žemės valdymo teisės dokumentų nereikalaujama). Iš to seka išvada, kad tų pačių veiksmų vertinimas priklauso nuo trečiojo asmens (ar asmenų). Jeigu žemės valdymo teisės dokumentų neturintis asmuo deklaruoja pasėlius, jo veiksmai tampa neteisėtais (neteisingas deklaravimas) tik tuo atveju, jeigu tuos pačius plotus deklaruoja dar bent vienas pareiškėjas, jeigu kitų pareiškėjų nėra - tokiu atveju jo veiksmai laikomi teisėtais. Tačiau, pareiškėjos įsitikinimu, toks dvigubas vertinimas nėra galimas. Teisinę atsakomybę įtvirtinančios normos turi aiškiai apibrėžti reikalavimo turinį, tam kad įpareigotas pagal tam tikras taisykles asmuo jau prieš atlikdamas veiksmus galėtų suvokti ir įvertinti savo elgesio teisėtumą bei šiuo elgesiu sukeliamus padarinius, tačiau šių veiksmų vertinimas neturėtų priklausyti nuo trečiųjų asmenų veiksmų. Nei Agentūros, nei Komisijos sprendime neužsimenama ir nepaaiškinama nei deklaruotų pasėlių dvigubo deklaravimo plotų išmatavimo, nei matematinių skaičiavimų metodika.

7Pagal Metrologijos įstatymo 12 str. Agentūros atliekamiems matavimams naudojamoms matavimo priemonėms turi būti atliktas atitikties įvertinimas, o šios priemonės turi būti atitinkamai paženklintos ir (arba) turėti atitikties liudijimus. Šių reikalavimų neatitinkančias matavimo priemones naudoti draudžiama (išskyrus naudojimą asmeniniams tikslams ir metrologijai nepriskirtoms veikloms). Skundo nagrinėjimo Komisijoje metu Agentūra net negalėjo nurodyti, kokiomis techninėmis priemonėmis naudotasi apskaičiuojant pareiškėjai priskirtus dvigubo deklaravimo plotus, o akivaizdžios aritmetinės ir kitos klaidos pateisintos „rašymo apsirikimais“. Nepateikta duomenų apie naudotų matavimo priemonių metrologinę patikrą. Daro išvadą, kad Agentūros atlikti matavimai negali būti pripažįstami teisėtais, kadangi dėl atsakovės vengimo pateikti duomenis apie atliktų matavimų techniką galima daryti pakankamai pagrįstą prielaidą, kad matavimai atlikti naudojant metrologiškai nepatikimas priemones, dėl ko šiais matavimais gauti duomenys negali būti laikomi teisėtu pagrindu sankcijoms taikyti.

8Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsiliepime į skundą (b. l. 39-42) paaiškino, kad pareiškėja Agentūrai 2009 m. birželio 15 d. pateikė Paraišką gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natūra 2000 išmokos“, ir kompensacines išmokas už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2009 m., kurios reg. Nr. ( - ) (toliau Paraiška). Paraiška buvo vertinama vadovaujantis Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2009 m. taisyklėmis, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-188, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natūra 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-151, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-152, bei Paramos už energetinius augalus, skirtus biokuro gamybai, administravimo ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-223 (toliau EA taisyklės).

10Pažymi, kad pareiškėja 2009 m. liepos 10 d. pateikė prašymą dėl paraiškos duomenų keitimo, kuriame paprašė pakeisti kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančio lauko Nr. 1 plotą iš 52,12 ha į 47,84 ha (deklaruota kultūra 5KV-2 (kviečiai (žieminiai))). Atlikus pareiškėjos pateiktos Paraiškos administracinį patikrinimą, buvo nustatyta neatitikimų, t. y. kito pareiškėjo pateiktoje paraiškoje deklaruoti analogiški laukai. Apie nustatytus neatitikimus pareiškėja buvo informuota 2009 m. rugsėjo 14 d. pranešimu Nr. 1176438 ir 2009 m. spalio 28 d. pranešimu Nr. 1178715. Pranešimuose nurodyta, kad kito pareiškėjo pateiktoje paraiškoje yra deklaruoti analogiški laukai šiuose kontroliniuose žemės sklypuose: kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruotas laukas Nr. 2; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruotas laukas Nr. 1; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruotas laukas Nr. 2; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruotas laukas Nr. 1; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruotas laukas Nr. 2; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruotas laukas Nr. 2; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruotas laukas Nr. 2; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruotas laukas Nr. 1; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruotas laukas Nr. 1; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruotas laukas Nr. 1; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruotas laukas Nr. 1; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruoti laukai Nr. 1, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruotas laukas Nr. 1; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruotas laukas Nr. 1; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruotas laukas Nr. 1.

11Pareiškėjos buvo paprašyta pateikti minėtų kontrolinių žemės sklypų žemės valdymo (nuosavybės, nuomos) teisę ir žemės dirbimą patvirtinančius dokumentus. Taip pat Agentūra priminė pareiškėjai, kad ji dėl kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruotų laukų Nr. 1, Nr. 2, kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruoto lauko Nr. 1, kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruoto lauko Nr. 1, kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruoto lauko Nr. 3, kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruoto lauko Nr. 1 ir kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) deklaruoto lauko Nr. 1 nepateikė žemės plotų valdymo (nuosavybės, nuomos) teisę patvirtinančių dokumentų.

12Pažymi, kad kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 2 deklaruota 16,52 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 15,22 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1 deklaruota 58,57 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 22,09 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 2 deklaruota 12,09 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 7,22 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1 deklaruota 4,50 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 4,50 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 2 deklaruota 1,50 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 1,50 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 2 deklaruota 18,81 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 14,25 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 2 deklaruota 8,36 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 7,92 ha; kontroliniame" žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1 deklaruota 5,00 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 2,98 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1 deklaruota 6,75 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 5,77 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1 deklaruota 36,41 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 21,75 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1 deklaruota 35,54 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 34,96 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1 deklaruota 5,82 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 5,81 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 3 deklaruota 2,74 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 2,70 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 4 deklaruota 5,64 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 5,23 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 5 deklaruota 3,97 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 3,85 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 6 deklaruota 16,52 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 9,07 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1 deklaruota 6,68 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 6,60 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1 deklaruota 10,40 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 10,30 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1 deklaruota 4,24 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 3,98 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1 deklaruota 17,79 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 14,64 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 2 deklaruota 24,66 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 9,22 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1 deklaruota 23,54 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 23,10 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1 deklaruota 40,80 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 40,26 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 3 deklaruota 5,00 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 4,85 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1 deklaruota 5,81 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 5,77 ha; kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1 deklaruota 45,60 ha, dvigubas deklaravimas nustatytas 44,09 ha.

132010 m. spalio 16 d. buvo gautas pareiškėjos pranešimas „Dėl deklaruotų laukų neatitikimo“, prie kurio buvo pridėta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Židikų seniūnijos 2009 m. spalio 8 d. pažyma Nr. ( - ) „Dėl deklaruojamų laukų dirbimo“, Mažeikių rajono apylinkės prokuratūros raštai bei ūkininkų patvirtinimai. Taip pat buvo gauta (2009 m. lapkričio 22 d.) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Židikų seniūnijos pažyma Nr. V2-275 „Dėl deklaruojamų laukų dirbimo“, kurioje patvirtinama, kad pareiškėja vykdė žemės ūkio veiklą atitinkamuose kontroliniuose žemės sklypuose.

14Taisyklių 39 p. numatyta, kad, jei patikros metu nustatoma, jog du ar daugiau subjektų deklaravo tą patį žemės ūkio naudmenų ar pasėlių plotą, parama mokama pareiškėjui, užsiimančiam žemės ūkio veikla ir turinčiam žemės valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinančius dokumentus. Žemės ūkio veikla įrodoma pagal turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo, seniūnijos išduotą pažymą bei kitus dokumentus, patvirtinančius minėtos veiklos faktą. Pareiškėjui, įrodžiusiam žemės ūkio veiklos faktą bei žemės valdymo teisę, išmokos mokamos, jei jis tą teisę įrodė iki išmokų mokėjimo pabaigos. Skaičiuojant paramą už plotus, kuriuose pareiškėjas neužsiėmė žemės ūkio veikla, taikomos nuostatos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo.

15Atkreipia dėmesį, kad tiesioginės išmokos yra mokamos pareiškėjams, kurie realiai užsiima žemės ūkio veikla, o ne už tai, kad deklaruoja jiems nuosavybės teise ar kitais pagrindais priklausančias žemės ūkio naudmenas ar pasėlių plotus. Kadangi deklaruotas plotas pagrindinei išmokai gauti yra 2 821,29 ha, o faktiškai nustatytas - 2 494,99 ha, tai pagrindinė išmokos dalis sumažinama už 652,60 ha. Sankcija buvo pritaikyta vadovaujantis Taisyklių 41.1.1 p., kuriame nustatyta, kad, kai deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau nei 3 proc. arba 2 ha, bet ne daugiau nei 20 proc., apskaičiuota pagal faktinį plotą išmokos pagrindinė dalis sumažinama dviguba nustatyto skirtumo dalimi.

16Kadangi deklaruotas plotas susietai su gamyba papildomai tiesioginių išmokų daliai gauti yra 2 951,61 ha, o faktiškai nustatytas - 2 667,08 ha, todėl išmokos dalis sumažinama už 569,06 ha. Sankcija buvo pritaikyta vadovaujantis Taisyklių 42.1 p., kuriame nustatyta, kad, kai remiamos pasėlių grupės deklaruotas plotas didesnis nei 3 proc. arba 2 ha, tačiau ne didesnis nei 20 proc., apskaičiuota pagal faktinį susietosiomis išmokomis remiamos grupės plotą papildoma išmokos dalis sumažinama dviguba nustatyto skirtumo dalimi.

17Taip pat pareiškėja deklaravo 711,40 ha energetinių augalų, skirtų biokuro gamybai, plotą, o faktiškai nustatytas plotas yra 621,30 ha, todėl parama už energetinius augalus sumažinama už 180,20 ha. Sankcija buvo pritaikyta vadovaujantis 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 1782/2003 ir Nr. 73/2009 nustatytų kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, taip pat Tarybos reglamente (EB) Nr. 479/2008 nustatyto kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, 51 str. 1 d., kurioje nustatyta, kad, kai skirtumas tarp deklaruojamo ir nustatyto ploto yra didesnis nei 3 proc. arba 2 ha, bet ne didesnis nei 20 proc. nustatyto ploto, išmoka sumažinama dviguba nustatyto skirtumo suma.

18Pažymi, kad jeigu nuimtas derlius iš 1 ha energetinių augalų auginimo ploto yra mažesnis negu tvirtinamas referencinis derlingumas, tai pareiškėjas pagal EA taisyklių 26.8.3 p. gali „tik esant force majeure ar išskirtinėms (pasėlių iššalimo, sausros, krušos ir pan., pareiškėjo ligos ir kt.) aplinkybėms pristatyti mažesnį žaliavos kiekį negu referencinis derlingumas. Informaciją ir įrodymus apie force majeure ar išskirtines aplinkybes (pvz., savivaldybės žemės ūkio skyriaus pažymą, nedarbingumo pažymėjimą) pareiškėjas per 10 darbo dienų nuo tada, kai atsiranda tokia galimybė, pateikia Agentūrai“. Tokiu atveju, jeigu pareiškėjo pateiktą pažymą dėl mažesnio negu referencinis derlingumas pristatymo EA taisyklių 26.8.3 p. numatytais atvejais Agentūra pripažįsta tinkama, ji gali leisti pareiškėjui pristatyti pirmajam perdirbėjui mažesnį žaliavos kiekį (EA taisyklių 27 p.). Atsižvelgdama į šias EA taisyklių nuostatas, pažymi, kad pareiškėjos pateiktose Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2009 m. gruodžio 3 d. pažymose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) nurodytos priežastys - „rapsai buvo pasėti į naujus, pirmus metus įdirbtus laukus, dėl to sumažėjus derlingumui, pristatė 9,97 proc. mažesnį negu referencinis derlingumas žieminio rapso kiekį“ ir „rapsai buvo pasėti į naujus, pirmus metus įdirbtus laukus, dėl to sumažėjus derlingumui, pristatė 0,88 proc. mažesnį negu referencinis derlingumas žieminio rapso kiekį“ - negali būti traktuojamos kaip nenugalimos jėgos (force majeure) ar išskirtinės aplinkybės, todėl Agentūra nusprendė šias pažymas laikyti netinkamomis.

19Pareiškėja nevykdė pagal su supirkėjais/ perdirbėjais sudarytas sutartis prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su nuimto energetinių augalų derliaus (žaliavos biokurui), atitinkančio nustatytus referencinius derlingumus, pristatymu, todėl buvo pritaikyta sankcija už pristatymo įsipareigojimo nevykdymą. Sankcija buvo pritaikyta vadovaujantis EA taisyklių 27¹.1 p., kuriame nurodyta, kad jei nepasiektą referencinį derlių atitinkantis plotas sudaro nuo 3 ir 20 proc. nustatyto energetinių augalų ploto (21,30 ha), išmoka už energetinius augalus mažinama dviguba nustatyto skirtumo dalimi, t. y. už 42,61 ha.

20Agentūros sprendime dėl techninės klaidos minima, kad žemės dirbimo pareiškėja neįrodė kontroliniame žemės sklype Nr. (duomenys neskelbtini) esančiame lauke Nr. 2, kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1, kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1, kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 3, kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1 ir kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 1, tačiau pareiškėjai sankcijos nėra taikomos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo. Remiantis Agentūros sprendimu ir minimais Taisyklių punktais, akivaizdu, kad pareiškėjai taikomos sankcijos dėl neteisingo deklaravimo, kadangi ji neįrodė žemės valdymo fakto.

21Agentūrai buvo pateiktos žemės nuomos sutartys, sudarytos su UAB „Centro ūkiu“, tačiau jos nebuvo įregistruotos viešajame registre, todėl yra netinkamos. Civilinio kodekso 6.547 str. 2 d. numatyta, kad šalys gali panaudoti žemės nuomos sutartį prieš trečiuosius asmenis tik įregistravusios ją viešajame registre įstatymų nustatyta tvarka. Pažymi, kad pareiškėja žemės valdymą įrodė tik kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 2, kadangi minėtas laukas pareiškėjai priklauso nuosavybės teise (2005 m. rugsėjo 15 d. pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopija).

22Atsakovės atstovė teisminio nagrinėjimo metu prašė pareiškėjos skundo netenkinti.

23Skundas atmestinas.

24Administracinėje byloje ginčas kilęs dėl to, ar Agentūra pagrįstai taikė sankcijas pareiškėjos atžvilgiu ir atitinkamai sumažino mokėtinų išmokų sumas. Teismas nagrinėtinu atveju vertins priimtų administracinių aktų teisėtumą ir pagrįstumą.

25Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja Agentūrai 2009 m. birželio 15 d. pateikė Paraišką gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natūra 2000 išmokos“, ir kompensacines išmokas už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2009 m., kurios reg. Nr. ( - ) (VAGK byla, l. 30-46).

26Agentūros 2009 m. rugsėjo 14 d. pranešimu Nr. 1176438, 2009 m. spalio 28 d. pranešimu Nr. 1178715 dėl deklaruotų duomenų neatitikimo (VAGK byla, l. 26-28) UAB „Tritho“ buvo informuota apie tai, kad kito pareiškėjo paraiškoje deklaruoti analogiški laukai. Pareiškėjos buvo paprašyta patikslinti deklaruotų laukų plotus bei pateikti žemės valdymo (nuosavybės, nuomos) teisę ir žemės dirbimą patvirtinančius dokumentus.

27Agentūra 2010 m. birželio 2 d. sprendime Nr. BR6-1311861 nurodė, kad, įvertinus paraišką, pagal pateiktus duomenis pareiškėjai skiriama 845 857,48 Lt dydžio galutinė paramos suma (VAGK byla, l. 23-25).

28UAB „Tritho“ dėl minėto sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo su skundu kreipėsi į Komisiją (VAGK byla, l. 1-20-22).

29Komisija 2010 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. 3R-138 (2010/04-4R-164) (VAGK byla, l. 13-19) panaikino Agentūros 2010 m. birželio 2 d. sprendimą ir įpareigojo atsakovę UAB „Tritho“ paraišką išnagrinėti iš naujo bei priimti dėl jos sprendimą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus.

30Agentūra 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendime Nr. Nr. BR6-1443281 (VAGK byla, l. 51-57) įvardijo kontroliniuose žemės sklypuose esančius laukus, kuriuose nustatytas dvigubas deklaravimas (kito pareiškėjo pateiktoje paraiškoje deklaruoti analogiški laukai), ir konstatavo, kad „deklaruotas plotas pagrindinei išmokai gauti yra 2 821,29 ha, o faktiškai nustatytas - 2 494,99 ha, tai pagrindinė išmokos dalis sumažinama už 652,60 ha. Sankcija buvo pritaikyta vadovaujantis Taisyklių 41.1.1 punktu, kuriame nustatyta, kad, kai deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau nei 3 proc. arba 2 ha, bet ne daugiau nei 20 proc., apskaičiuota pagal faktinį plotą išmokos pagrindinė dalis sumažinama dviguba nustatyto skirtumo dalimi. Kadangi deklaruotas plotas susietai su gamyba papildomai tiesioginių išmokų daliai gauti yra 2 951,61 ha, o faktiškai nustatytas - 2 667,08 ha, todėl išmokos dalis sumažinama už 569,06 ha. Sankcija buvo pritaikyta vadovaujantis Taisyklių 42.1 punktu, kuriame nustatyta, kad, kai remiamos pasėlių grupės deklaruotas plotas didesnis nei 3 proc. arba 2 ha, tačiau ne didesnis nei 20 proc., apskaičiuota pagal faktinį susietosiomis išmokomis remiamos grupės plotą papildoma išmokos dalis sumažinama dviguba nustatyto skirtumo dalimi. Sprendime pažymėta, kad pabaigus pareiškėjos Paraiškos vertinimą pagal Paraiškoje pateiktus faktus UAB „Tritho“ yra skiriama 847 614,03 Lt dydžio galutinė paramos suma.

31UAB „Tritho“, nesutikdama su Agentūros pozicija, kreipėsi į Komisiją, prašydama panaikinti Agentūros sprendimą Nr. BR6-1443281 ir įpareigoti atsakovę išmokėti išmokas pagal pateiktą paraišką, netaikant skundžiame sprendime nurodytų sankcijų (VAGK byla, l. 1-3).

32Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 2010 m. lapkričio 8 d. priėmė sprendimą Nr. 3R-267 (2010/03-4R-361) (VAGK byla, l. 67-73), kuriuo nusprendė atsisakyti tenkinti pareiškėjos prašymą naikinti Agentūros 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendimą Nr. BR6-1443281 bei įpareigojo Agentūrą ištaisyti 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendimą Nr. BR6-1443281 pagal Viešojo administravimo įstatymo 35 str. įtvirtintus reikalavimus.

33Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (1 d.). Teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (2 d.). Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. 6 d. nustatyta, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, o teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Tai reiškia, kad įstatymo nustatytas įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu.

34Taisyklių 39 p. apibrėžta, kad jei patikros metu nustatoma, kad du ar daugiau subjektų deklaravo tą patį žemės ūkio naudmenų ar pasėlių plotą, parama mokama pareiškėjui, užsiimančiam žemės ūkio veikla ir turinčiam žemės valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinančius dokumentus. Žemės ūkio veikla įrodoma pagal turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo, seniūnijos išduotą pažymą bei kitus dokumentus, patvirtinančius minėtos veiklos faktą. Jei žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų nedeklaravęs, tačiau jų valdymo teisę turintis asmuo praneša apie pareiškėją, kuris neteisėtai deklaravo jo valdomus plotus, parama už šiuos plotus pareiškėjui bus mokama tik tuo atveju, jeigu jis pateiks šių plotų dirbimą bei žemės valdymo teisę įrodančius dokumentus. Pareiškėjui, įrodžiusiam žemės ūkio veiklos faktą bei žemės valdymo teisę, išmokos mokamos, jei jis tą teisę įrodė iki išmokų mokėjimo pabaigos. Skaičiuojant paramą už plotus, kuriuose pareiškėjas neužsiėmė žemės ūkio veikla, taikomos nuostatos dėl tyčinio neteisingo deklaravimo.

35Taigi, tokiu atveju, pagal Taisyklių 39 p. pareiškėjas, siekdamas gauti paramą, turi įrodyti dvi aplinkybes: 1) žemės ūkio veiklos vykdymo faktą ir 2) žemės valdymo teisės turėjimo faktą. Vien tai, kad asmuo faktiškai vykdo žemės ūkio veiklą, nesuteikia jam teisės pretenduoti į paramos gavimą. Būtina ir kita sąlyga – faktinis žemės valdymo teisės turėjimas (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais).

36Taisyklių 41 p. numato, kad taikomos tokios sankcijos dėl pagrindinės išmokos: 41.1. dėl neteisingo deklaravimo: 41.1.1. kai deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau nei 3 proc. arba 2 ha, bet ne daugiau nei 20 proc., apskaičiuota pagal faktinį plotą pagrindinė išmoka sumažinama dviguba nustatyto skirtumo dalimi; 41.1.2. kai deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau nei 20 proc., pagrindinė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais nemokama; 41.1.3. kai deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau nei 50 proc., pagrindinė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais nemokama ir pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija; 41.1.4. kai nustatytas didesnis nei 0,5 proc. arba 1 ha, bet ne daugiau nei 20 proc. ploto tyčinis neteisingas deklaravimo atvejis, pagrindinė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais nemokama; 41.1.5. kai nustatytas didesnis nei 20 proc. ploto tyčinis neteisingas deklaravimas, pagrindinė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais nemokama, be to, pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija; 41.1.6. pareiškėjui neleidus atlikti patikros vietoje visuose arba dalyje deklaruotų laukų, pagrindinė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą einamaisiais metais nemokama ir pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija.

37Pagal Taisyklių 42 p. dėl susietosios išmokos taikomos sankcijos, nustatytos 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 796/2004. Sankcijų dydis priklauso nuo nustatytų neatitikimų dydžio (pvz., nuo neteisingai deklaruoto ploto, kai deklaruotas plotas viršija faktinį). Taikomos tokios sankcijos dėl susietosios išmokos dalies neteisingai deklaruojant: 42.1. kai susietosiomis išmokomis remiamos pasėlių grupės deklaruotas plotas didesnis nei 3 proc. arba 2 ha, tačiau ne didesnis nei 20 proc., apskaičiuota pagal faktinį susietosiomis išmokomis remiamos grupės plotą susietoji išmoka sumažinama dvigubo nustatyto skirtumo dalimi; 42.2. kai susietosiomis išmokomis remiamos pasėlių grupės deklaruotas plotas viršija faktinį 20 proc. ir daugiau, susietoji išmoka už susietomis išmokomis remiamą grupę einamaisiais metais nemokama; 42.3. kai deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau nei 30 proc., susietoji išmoka už visas susietomis išmokomis remiamas pasėlių grupes einamaisiais metais nemokama; 42.4. kai deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau nei 50 proc., susietoji išmoka už visas susietomis išmokomis remiamas pasėlių grupes nemokama, be to, pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija; 42.5. kai nustatytas didesnis nei 0,5 proc. arba 1 ha, bet ne daugiau nei 20 proc. ploto tyčinis neteisingas deklaravimo atvejis, susietoji išmoka už visas remiamas pasėlių grupes einamaisiais metais nemokama; 42.6. kai nustatytas susietosiomis išmokomis remiamos pasėlių grupės ploto didesnis nei 20 proc. tyčinis neteisingas deklaravimas, susietoji išmoka dalis už visas susietomis išmokomis remiamas pasėlių grupes einamaisiais metais nemokama, be to, pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija; 42.7. pareiškėjui neleidus atlikti patikros vietoje visuose arba dalyje deklaruotų laukų, susietoji išmoka už visas susietomis išmokomis remiamas grupes einamaisiais metais nemokama ir pareiškėjui taikoma ilgalaikė sankcija.

38Agentūra, vertindama UAB „Tritho“ Paraišką, nustatė, kad deklaruotas plotas pagrindinei išmokai gauti yra 2 821,29 ha, o faktiškai nustatytas - 2 494,99 ha; taip pat, kad deklaruotas plotas susietai su gamyba papildomai tiesioginių išmokų daliai gauti yra 2 951,61 ha, o faktiškai nustatytas - 2 667,08 ha.

39Nagrinėjamu atveju Agentūros atstovė Komisijos posėdyje iš esmės pripažino, kad ginčo dėl žemės dirbimo nėra (VAGK byla, l. 66), kad bendrovė įrodė visos žemės dirbimo faktą, todėl žemei matuoti naudojamų priemonių patikimumas šiuo atveju nėra aktualus klausimas. Komisija 2010 m. lapkričio 8 d. sprendime Nr. 3R-267(2010/03-4R-361) nustatė, kad pareiškėja neįrodė dalies deklaruotos žemės valdymo, konstatavusi, kad UAB „Tritho“ žemės valdymą įrodė tik kontroliniame žemės sklype Nr. ( - ) esančiame lauke Nr. 2.

40Civilinio kodekso 6.547 str. 2 d. įtvirtinta, kad šalys gali panaudoti žemės nuomos sutartį prieš trečiuosius asmenis tik įregistravusios ją viešame registre įstatymų nustatyta tvarka. Kaip 2010 m. lapkričio 8 d. sprendime Nr. 3R-267 (2010/03-4R-361) nustatė Komisija, pareiškėjos pateiktos žemės nuomos sutartys, sudarytos su UAB „Centro ūkis“, nebuvo įregistruotos viešajame registre (pareiškėja skunde šios aplinkybės neginčija), todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad minėtos sutartys pagrįstai buvo vertintos kaip netinkamos žemės valdymo faktui pagrįsti. Kitų įrodymų, kurie neabejotinai pagrįstų teisėtą žemės valdymo faktą, byloje nepateikta.

41Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 25 d. sprendime, priimtame adm. byloje Nr. I-2217-281/2010 (b. l. 52-55), be kita ko konstatavo, kad „R. J. nei skunde teismui, nei teisminio nagrinėjimo metu neginčija tų aplinkybių, jog tiek ji, tiek UAB „Tritho“ pateiktose paraiškose tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natūra 2000 išmokos“ ir kompensacinėms išmokoms už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas 2009 m. gauti deklaravo dalį tų pačių laukų. Tai matyti ir sulyginus pareiškėjos bei UAB „Tritho“ paraiškose nurodytus deklaruotus laukus, kur visi R. J. tiesioginės paramos išmokoms deklaruoti laukai yra taip pat deklaruoti ir UAB „Tritho“, t. y. abiejų subjektų siekiančių paramos (t1, b.l.5-11; t2, 62-79)“. Teismas minėtame sprendime taip pat pažymėjo, kad „teisminio nagrinėjimo metu R. J. bei liudytojas K. J. patvirtino, kad žemę, kuri buvo deklaruota tiek pareiškėjos, tiek UAB „Tritho“, savavališkai naudojo ir apdirbo UAB „Tritho“, dėl ko šių laukų pareiškėja dirbti neturėjo galimybės (t2, b.l. 180-181)“.

42Atsižvelgus į aukščiau išdėstytas aplinkybes, spręstina, kad pareiškėja neišpildė abiejų Taisyklių 39 p. numatytų sąlygų, todėl pripažintina, kad jos atžvilgiu iš esmės teisingai buvo pritaikytos sankcijos, kurios yra įvardintos Agentūros 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendime Nr. BR6-1443281 (Taisyklių 41.1.1 p., 42.1 p.).

43Kadangi Agentūros 2010 m. rugsėjo 17 d. priimtas sprendimas Nr. BR6-1443281 iš dalies buvo klaidingas (sprendime nurodyta, kad bendrovė neįrodė žemės dirbimo fakto, nors yra atvirkščiai), pareiškėjai pateiktas sprendimas buvo be pilnos datos (nurodyta 2010-09-), Komisija pagrįstai įpareigojo Agentūrą ištaisyti 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendimą Nr. BR6-1443281 pagal Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintus reikalavimus.

44Kitų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą panaikinti šioje byloje apskųstus sprendimus, nenustatyta. Agentūros 2010 m. rugsėjo 17 d. priimtas sprendimas Nr. BR6-1443281 yra pagrįstais teisės aktais ir faktinėmis aplinkybėmis, o tai atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. reikalavimus.

45Teisėjų kolegijos vertinimu, Komisijos 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimas Nr. 3R-267(2010/03-4R-361) ir Agentūros 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendimas Nr. BR6-1443281 iš esmės yra teisėti bei pagrįsti. Nėra pagrindo jų naikinti, o taip pat tenkinti išvestinį UAB „Tritho“ skundo reikalavimą - įpareigoti atsakovę išmokėti pareiškėjai išmokas pagal pateiktą paraišką, netaikant skundžiamame akte nurodytų sankcijų. Pareiškėjos skundas atmestinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 d. 1 p.).

46Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str. 1 d. 1 p., 127 str. 1 d., teisėjų kolegija

Nutarė

47pareiškėjos UAB „Tritho“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

48Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegijų, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja UAB „Tritho“ prašo panaikinti Vyriausiosios administracinių... 4. Skunde ir jo patikslinime (b. l. 1-4, 21-24) paaiškino, kad Agentūros... 5. Skundžiamuose aktuose aptariamų išmokų mokėjimo tvarką už pasėlius... 6. Nepaisant paminėtų Taisyklių nuostatų, pareiškėjos įsitikinimu,... 7. Pagal Metrologijos įstatymo 12 str. Agentūros atliekamiems matavimams... 8. Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra su pareiškėjos skundu nesutinka,... 9. Atsiliepime į skundą (b. l. 39-42) paaiškino, kad pareiškėja Agentūrai... 10. Pažymi, kad pareiškėja 2009 m. liepos 10 d. pateikė prašymą dėl... 11. Pareiškėjos buvo paprašyta pateikti minėtų kontrolinių žemės sklypų... 12. Pažymi, kad kontroliniame žemės sklype Nr. ( - )... 13. 2010 m. spalio 16 d. buvo gautas pareiškėjos pranešimas „Dėl deklaruotų... 14. Taisyklių 39 p. numatyta, kad, jei patikros metu nustatoma, jog du ar daugiau... 15. Atkreipia dėmesį, kad tiesioginės išmokos yra mokamos pareiškėjams, kurie... 16. Kadangi deklaruotas plotas susietai su gamyba papildomai tiesioginių išmokų... 17. Taip pat pareiškėja deklaravo 711,40 ha energetinių augalų, skirtų biokuro... 18. Pažymi, kad jeigu nuimtas derlius iš 1 ha energetinių augalų auginimo ploto... 19. Pareiškėja nevykdė pagal su supirkėjais/ perdirbėjais sudarytas sutartis... 20. Agentūros sprendime dėl techninės klaidos minima, kad žemės dirbimo... 21. Agentūrai buvo pateiktos žemės nuomos sutartys, sudarytos su UAB „Centro... 22. Atsakovės atstovė teisminio nagrinėjimo metu prašė pareiškėjos skundo... 23. Skundas atmestinas.... 24. Administracinėje byloje ginčas kilęs dėl to, ar Agentūra pagrįstai taikė... 25. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja Agentūrai 2009 m.... 26. Agentūros 2009 m. rugsėjo 14 d. pranešimu Nr. 1176438, 2009 m. spalio 28 d.... 27. Agentūra 2010 m. birželio 2 d. sprendime Nr. BR6-1311861 nurodė, kad,... 28. UAB „Tritho“ dėl minėto sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo su skundu... 29. Komisija 2010 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. 3R-138 (2010/04-4R-164) (VAGK byla,... 30. Agentūra 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendime Nr. Nr. BR6-1443281 (VAGK byla, l.... 31. UAB „Tritho“, nesutikdama su Agentūros pozicija, kreipėsi į Komisiją,... 32. Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjos skundą, 2010 m. lapkričio 8 d.... 33. Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. nustatyta, kad administracinis... 34. Taisyklių 39 p. apibrėžta, kad jei patikros metu nustatoma, kad du ar... 35. Taigi, tokiu atveju, pagal Taisyklių 39 p. pareiškėjas, siekdamas gauti... 36. Taisyklių 41 p. numato, kad taikomos tokios sankcijos dėl pagrindinės... 37. Pagal Taisyklių 42 p. dėl susietosios išmokos taikomos sankcijos, nustatytos... 38. Agentūra, vertindama UAB „Tritho“ Paraišką, nustatė, kad deklaruotas... 39. Nagrinėjamu atveju Agentūros atstovė Komisijos posėdyje iš esmės... 40. Civilinio kodekso 6.547 str. 2 d. įtvirtinta, kad šalys gali panaudoti... 41. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 25... 42. Atsižvelgus į aukščiau išdėstytas aplinkybes, spręstina, kad... 43. Kadangi Agentūros 2010 m. rugsėjo 17 d. priimtas sprendimas Nr. BR6-1443281... 44. Kitų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą panaikinti šioje byloje... 45. Teisėjų kolegijos vertinimu, Komisijos 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimas Nr.... 46. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 47. pareiškėjos UAB „Tritho“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 48. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...