Byla A-556-1245-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Audriaus Bakavecko ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Arūnui Juodžiui, atsakovo atstovei Daivai Radzevičiūtei, trečiojo suinteresuotojo asmens atstovui Ramūnui Kučiauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubo „Amūras“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubo „Amūras“ skundą atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai (teisių perėmėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos), tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui, Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklai, Lietuvos kariuomenei dėl įsakymų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubas „Amūras“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą (T 1, b. l. 2-3) prašydamas panaikinti Marijampolės apskrities viršininko 2009 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. V-17 „Dėl sprendimo „Dėl leidimo naudoti žūklės plotus“ panaikinimo“.

5Pareiškėjas paaiškino, kad teisėtai naudojosi žūklės plotais ( - ) tvenkinyje, Kazlų Rūdos savivaldybėje, tinkamai užtikrino šių plotų priežiūrą bei pagal atsakovo patvirtintą planą atliko žuvų įveisimą. Ginčijamas atsakovo įsakymas yra nemotyvuotas ir nesuprantamas. Atsakovas neturėjo teisės panaikinti Marijampolės apskrities viršininko

62008 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. SP-2 „Dėl leidimų naudoti žūklės plotus išdavimo“, nes Viešojo administravimo įstatymas draudžia viešojo administravimo subjektui priėmusiam administracinį sprendimą pačiam jį pasinaikinti.

7Atsakovas Marijampolės apskrities viršininko administracija atsiliepimu į skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą (T 1, b. l. 88-89).

8Atsakovas nurodė, kad Marijampolės apskrities viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-8 sudaryta komisija 2009 m. sausio 13 pažymoje nustatė, kad Divizijos generolo

9S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubui „Amūras“ leidimas naudoti žūklės plotus ( - ) tvenkinyje, Kazlų Rūdos savivaldybėje, negalėjo būti išduotas, nes šis žvejų klubas neturėjo teisės dalyvauti surengtame uždarame aukcione dėl leidimo naudoti žūklės plotus. Uždarame aukcione galėjo dalyvauti tik pirmumo teisę turintys asmenys, t. y. asmenys, kurių privati žemė ribojasi su minėtu tvenkiniu ar jo pakrantės apsaugos juosta. Tuo tarpu Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubas „Amūras“ nebuvo pateikęs dokumentų, patvirtinančių jo pirmumo teisę gauti leidimą.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad ( - ) tvenkinys, Kazlų Rūdos savivaldybėje, patenka į Kazlų Rūdos karinio poligono teritoriją, todėl privačiam žvejų klubui leidus naudoti karinio poligono teritorijoje esantį vandens telkinį dėl poligone vykstančių karinių pratybų gali kilti grėsmė žvejojančių asmenų sveikatai ir gyvybei. Poligono teritorijoje veikla ribojama. Sprendimai dėl leidimo naudoti žūklės plotus valstybiniuose vandens telkiniuose priimami organizuojant aukcioną. Tačiau uždarame aukcione gali dalyvauti tik pirmumo teisę turintys asmenys, kurių privati žemė ribojasi su minėtu tvenkiniu ar jo pakrantės apsaugos juosta. Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubas „Amūras“ nevaldė nuosavybės teise žemės, kuri ribojosi su ( - ) tvenkiniu ar jo pakrantės apsaugos juosta. Atsakovo ginčijamas įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas, nes atsakovas negalėjo priimti sprendimo leidžiančio pareiškėjui išduoti leidimą ir naudoti valstybinį ( - ) vandens telkinį.

11Trečiojo suinteresuoto asmens Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos atstovas prašė pareiškėjo skundą tenkinti, nes sprendimas dėl leidimo naudoti ( - ) vandens telkinį buvo priimtas pagrįstai ir teisėtai.

12II.

13Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 2 d. sprendimu (T 1, b. l. 187-191) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

14Teismas konstatavo, kad ginčo dalykas - Marijampolės apskrities viršininko

152009 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-17 „Dėl sprendimo „Dėl leidimo naudoti žūklės plotus“ panaikinimo“. Skundžiamu įsakymu buvo panaikintas Marijampolės apskrities viršininko

162008 m. vasario 8 d. sprendimas Nr. SP-2 „Dėl leidimų naudoti žūklės plotus išdavimo“. Iš esmės ginčas kilo dėl atsakovo kaip viešojo administravimo institucijos teisės pačiai panaikinti savo sprendimą. Vandens telkinių teisinį statusą jų apsaugą ir valdymą apibrėžia Žemės ir Vandens įstatymai, taip pat kiti teisės aktai. Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1268 „Dėl valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių sąrašo ir jų plotų patvirtinimo“ ( - ) tvenkinys, Kazlų Rūdos savivaldybėje, priskirtas valstybinės reikšmės vandens telkiniams. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Vandens įstatymo 4 straipsniu, Žemės įstatymo 7 straipsniu, Apskrities valdymo įstatymo 11 straipsniu, Mėgėjiškos žūklės įstatymo 4 straipsnio 4, 5 dalimi, 5 straipsnio 1 dalimi, 5 straipsnio 4 dalimi, 7 straipsnio 3 dalimi, Leidimų naudoti žūklės plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Aplinkos ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-35, 15.4. punktu, Viešojo administravimo įstatymo 3, 8 straipsniais, Vyriausybės 2005 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 44 patvirtintų Aukcionų dėl leidimo naudoti žūklės plotus valstybiniuose vandens telkiniuose rengimo nuostatų 2 punktu. Teismas konstatavo, kad Divizijos generolo

17S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubui „Amūras“ leidimas naudoti žūklės plotus ( - ) tvenkinyje, Kazlų Rūdos savivaldybėje, negalėjo būti išduotas, nes minėtas žvejų klubas neturėjo teisės dalyvauti surengtame uždarame aukcione dėl leidimo naudoti žūklės plotus. Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubas „Amūras“ nebuvo pateikęs dokumentų, patvirtinančių jo pirmumo teisę gauti leidimą. Atsakovas priimdamas 2008 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. SP-2 “Dėl leidimo naudoti žūklės plotus išdavimo“ neveikė taip, kaip privalėjo veikti pagal minėtus teisės aktus, tokiu būdu pažeidė viešojo administravimo subjektų veiklos bendruosius principus, kuriais privalo vadovautis viešojo administravimo subjektas bet kurioje viešojo administravimo veikloje (Viešojo administravimo įstatymo 3 str.). Pagal Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės principą, viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, o veikla atitikti įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, kad administraciniai aktai susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Marijampolės apskrities viršininko skundžiamas įsakymas yra priimtas pagrįstai ir teisėtai. Marijampolės apskrities viršininkas, priimdamas skundžiamą įsakymą, kuriuo panaikino neteisėtai priimtą savo sprendimą, neperžengė savo kompetencijos ribų. Ginčijamas įsakymas atitiko būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus veikti teisėtai ir atsakingai, nes, visų pirma, pareiškėjo atžvilgiu nebuvo teisinių ir faktinių aplinkybių leidžiančių jam teisės aktų nustatyta tvarka naudoti vandens telkinį, antra, formali aplinkybė, kad pareiškėjas neturėdamas teisės laimėjo uždarą aukcioną, nesuteikė Marijampolės apskrities viršininkui kaip viešojo administravimo subjektui įgaliojimų nesilaikyti teisės aktų reikalavimų ir priimti 2008 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. SP-2, prieštaraujantį pirmiau nurodytiems teisės aktams, trečia, viešojo administravimo subjektams draudžiama piktnaudžiauti valdžia ir priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymas ar kitų norminių aktų nustatytų, tikslų (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 4 p.). Kaip teisingai nurodė atsakovas atsiliepime, iš neteisėtumo teisė neatsiranda (ex injuria jus non oritur). Apskrities valdymo įstatymo 20 straipsnyje numatyti apskrities viršininko įgaliojimai priimti įsakymus ir kitus teisės aktus, kurie gali būti naikinami įstatymų nustatyta tvarka. Tačiau Apskrities valdymo įstatyme, taip pat ir kituose teisės aktuose nėra numatyta imperatyvaus pobūdžio normų, draudžiančių apskrities viršininkui panaikinti savo priimtus administracinius aktus. Šio ginčo atveju, skundžiamo įsakymo priėmimui ir apskundimui netaikytina administracinė procedūra, įtvirtinta Viešojo administravimo įstatymo trečiame skirsnyje, bei šio skirsnio 36 straipsnyje numatyta administracinės procedūros sprendimo apskundimo tvarka, reiškianti, kad viešojo administravimo subjektas, priėmęs administracinės procedūros sprendimą, negali pats pasinaikinti priimto sprendimo. Viešojo administravimo įstatymo trečiame skirsnyje įtvirtinta administracinė procedūra, susijusi su visiškai kitais nei priimtas skundžiamas įsakymas pagrindais ir viešojo administravimo subjekto atliekamais privalomais veiksmais nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniu sprendimu galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą (Viešojo administravimo įstatymo 19 str.). Teismas padarė išvadą, kad ginčijamas įsakymas yra pagrįstas įsakyme nurodytos komisijos išvadomis, nors jų turinys įsakyme nenurodytas, tačiau minėtos komisijos išvados grindžiamos nustatytais objektyviais faktais bei teisės normomis. Todėl aplinkybė, kad skundžiamame įsakyme detaliai nenurodyti minėtos komisijos išvadose nustatyti faktai bei jų teisinis vertinimas, yra tik formalus pažeidimas, nepadaręs įtakos skundžiamo įsakymo teisėtumui. Kaip jau nekartą pažymėjo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, skundžiamas aktas turi būti panaikintas, jeigu jis neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr. A14-416-2005, Administracinių teismų praktika Nr. 7, psl. 131). Tokių duomenų, kad skundžiamas įsakymas priimtas neobjektyviai, neįvertinus visų reikšmingų aplinkybių, nenustatyta. Nors pareiškėjas nurodė, kad ginčijamas įsakymas jam nesuprantamas, nemotyvuotas, tačiau tai jo teisių nepažeidė, nes akivaizdu, jog pareiškėjo teisių pažeidimas kilo dėl paties 2008 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. SP-2, kuriuo pareiškėjui buvo leista naudoti vandens tvenkinį, panaikinimo pasekmių. Skundžiamas įsakymas pagrįstas ir teisėtas, todėl jį naikinti ir tenkinti pareiškėjo skundo nėra jokio teisinio pagrindo.

18III.

19Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 2-5) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - skundą patenkinti; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

201. Ginčijamas atsakovo įsakymas yra nemotyvuotas ir nesuprantamas.

212. Atsakovas neturėjo teisės panaikinti Marijampolės apskrities viršininko

222008 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. SP-2 „Dėl leidimų naudoti žūklės plotus išdavimo“, nes Viešojo administravimo įstatymas draudžia viešojo administravimo subjektui priėmusiam administracinį sprendimą pačiam jį pasinaikinti.

233. Jeigu administracinės procedūros sprendimas gali pakeisti administracinėje procedūroje nedalyvaujančių asmenų teisinį statusą, administracinė procedūra sustabdoma ir šiems asmenims raštu pranešama apie teisę dalyvauti šioje procedūroje, o asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, - apie administracinės procedūros sustabdymo pagrindą (Viešojo administravimo įstatymo 27 str.) (pareiškėjui pranešta nebuvo ir administracinė procedūra nebuvo sustabdyta).

244. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodoma sprendimo apskundimo tvarka (Viešojo administravimo įstatymo 34 str.) (apie sprendimo priėmimą nieko nežinojo).

255. Administracinės procedūros sprendimą priėmęs viešojo administravimo subjektas, gavęs asmens, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra, ar kito suinteresuoto asmens motyvuotą pranešimą apie skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas, imasi reikalingų priemonių klaidoms ištaisyti (Viešojo administravimo įstatymo 35 str.). Pareiškėjo manymu, ištaisymo procedūra netaikoma toms teisinėms klaidoms, kurių ištaisymas reikštų piliečiui ar kitiems asmenims suteiktos ir pagal nustatytą tvarką įsigaliojusios teisės atėmimą ar suvaržymą. Tokios klaidos gali būti taisomos tik teismo sprendimu. Viešojo administravimo įstatyme nėra numatyta, kad viešojo administravimo subjektas pats panaikina savo priimtus sprendimus.

266. Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu nuolat akcentavo, kad aukciono rezultatai yra nenuginčyti ir nėra pripažinti negaliojančiais. Tokiu būdu visiškai nesuprantama, kaip nenuginčijus ir nepanaikinus aukciono rezultatus galima kalbėti apie tai, kad pareiškėjas neteisėtai dalyvavo aukcione. Teismas savo sprendime nei vienu žodžiu nepasisakė apie aukcioną bei jo rezultatus ir aukciono rezultatų negaliojimą ar nuginčijimą.

277. Kyla klausimas ir dėl teismingumo, nes vien ginčijamas Marijampolės apskrities viršininko 2009 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-17 ir jo priėmimas nesukelia jokių teisinių pasekmių, nes nėra nuginčyta ar panaikinta Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 m. kovo 3 d. išduotas leidimas naudoti žūklės plotą ( - ) tvenkinyje, Kazlų Rūdos savivaldybėje.

28Atsakovas Marijampolės apskrities viršininko administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 17-18) prašo palikti galioti Kauno apygardos administracinio teismo

292009 m. spalio 2 d. sprendimą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

30Atsakovas nurodo, kad Apskrities valdymo įstatymo 20 straipsnyje numatyti apskrities viršininko įgaliojimai priimti įsakymus ir kitus teisės aktus, kurie gali būti naikinami įstatymų nustatyta tvarka. Tačiau Apskrities valdymo įstatyme, taip pat ir kituose teisės aktuose nėra numatyta imperatyvaus pobūdžio normų, draudžiančių apskrities viršininkui panaikinti savo priimtus administracinius aktus. Teismas nagrinėdamas bylą objektyviai ir išsamiai išanalizavo bylos aplinkybes, visapusiškai ir pilnai ištyrė bei vertino byloje surinktus įrodymus ir priėmė pagrįstą įrodymais bei motyvuotą teisės aktais sprendimą. Apeliacinio skundo motyvai nėra pagrįsti ir motyvuoti.

31Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 13-16) prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 2 d. sprendimą nepakeistą.

32Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad Kauno apygardos administracinio teismo sprendimas pagrįstas faktiniais duomenimis ir teisės aktais, todėl yra teisėtas ir teisingas. Tvarka, kuria vadovaujantis išduodami ir panaikinami leidimai naudoti žūklės plotus, buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-35 „Dėl leidimų naudoti žūklės plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šios tvarkos III dalies 14 punktas nustato, kad leidimo galiojimą gali panaikinti leidimą išdavęs RAAD. O 15.4. punktas nustato, kad leidimas gali būti panaikintas, jeigu yra vandens telkinio valdytojo sprendimas dėl leidimo panaikinimo. Remiantis paminėtais teisės aktais, Marijampolės apskrities viršininkas yra būtent tas subjektas, kuriam teisės aktais suteikta teisė priimti sprendimus dėl leidimo naudoti žūklės plotus ( - ) tvenkinyje išdavimo ir panaikinimo. Remdamasis Marijampolės apskrities viršininko sprendimu išduoti ar panaikinti tokį leidimą, LR aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas išduoda arba panaikina tokį leidimą. Marijampolės apskrities viršininkas, priimdamas 2009 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. V-17 „Dėl sprendimo „Dėl leidimo naudoti žūklės plotus“ panaikinimo“, neperžengė savo kompetencijos ribų. Ginčijamas įsakymas atitiko būtinus ir pagrįstus administravimo principus, nustatytus Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje.

33Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos kariuomenė atsiliepimu į apeliacinį skundą

34(T 2, b. l. 19-21) prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

35Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde nenurodo, kokiu konkrečiu pagrindu turėtų būti naikinamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, tačiau analizuojant apeliacinį skundą darytina išvada, jog sprendimą pareiškėjas prašo panaikinti Administracinių bylų teisenos įstatymo 143 straipsnio pagrindu. Taigi pareiškėjas turėtų įrodyti, kad priimdamas ginčijamą sprendimą Kauno apygardos administracinis teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, kas lėmė neteisingo sprendimo priėmimą, o tai sudaro pagrindą šį sprendimą panaikinti apeliacine tvarka.

36Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 23) nurodo, kad šioje byloje dalyvauja tik trečiuoju asmeniu, savarankiškų reikalavimų nepareiškęs ir pareikšti neketina, byloje nepalaiko nė vienos iš proceso šalių, be to, teismo priimti sprendimai šioje byloje Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento interesams įtakos neturi, todėl nuomonės apie Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo teisėtumą neturi.

37Teisėjų kolegija

konstatuoja:

38IV.

39Apeliacinis skundas tenkintinas.

40Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 55 straipsnio 1 dalimi, pakeitė atsakovą Marijampolės apskrities viršininko administraciją jos teisių perėmėju Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

41Teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą, nustatė, kad Marijampolės apskrities viršininkas 2008 m. vasario 8 d. priėmė sprendimą Nr. SP-2 „Dėl leidimų naudoti žūklės plotus išdavimo“ (toliau – ir Sprendimas), kuriuo buvo nuspręsta kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentą (toliau – ir Marijampolės RAAD), kad būtų išduotas pareiškėjui leidimas naudoti žūklės plotus 5,5 ha ploto ( - ) tvenkinyje, esančiame Kazlų Rūdos savivaldybėje (T 1, b. l. 133). Sprendimo pagrindu Marijampolės RAAD 2008 m. kovo 3 d. išdavė pareiškėjui leidimą naudoti žūklės plotą Nr. 97 (T 1, b. l. 128 - 130). Marijampolės apskrities viršininko 2009 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl sprendimo „Dėl leidimo naudoti žūklės plotus“ panaikinimo“ (toliau – ir Įsakymas) Sprendimas buvo panaikintas, apie šio Įsakymo priėmimą, be kita ko, informuojant Marijampolės RAAD (T 1, b. l. 5). Įsakymas buvo priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-35 patvirtinto Leidimų naudoti žūklės plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo 15.4 punktu, kuriame numatyta, kad „Leidimas gali būti panaikinamas esant vandens telkinio valdytojo sprendimui dėl Leidimo panaikinimo“.

42Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos tvirtinimu, pirmosios instancijos teismas suklydo pateikdamas visuomeninių santykių teisinį įvertinimą, dėl ko priimtas sprendimas negali būti pripažintas teisėtu.

43Mėgėjiškos žūklės įstatymas reglamentuoja visuomeninius santykius atsirandančius organizuojant mėgėjišką žūklę bei jos metu, nustatant vandens telkinių naudojimo mėgėjiškai žūklei tvarką (Mėgėjiškos žūklės įstatymo 1 str. 1 d.). Vadinasi, šis įstatymas yra orientuotas tik į mėgėjiškos žūklės sritį ir neapima visuomeninių santykių dėl žemės. Žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius bei žemės tvarkymą ir administravimą Lietuvos Respublikoje nustato Žemės įstatymas (Žemės įstatymo 1 str. 1 d.)

44Žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje (redakcija galiojusi 2009 m. sausio 15 d.) buvo numatyta, kad apskrities viršininkas yra apskrities teritorijoje esančios valstybinės žemės patikėtinis, išskyrus žemę, kuri patikėjimo teise perduota kitiems įstatymų nustatytiems subjektams bei Vyriausybės nutarimais - šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems patikėtiniams, taip pat privatizuojamiems statiniams ir įrenginiams priskirtą valstybinę žemę, kurią patikėjimo teise valdo, naudoja ir ja disponuoja valstybės turto privatizavimo institucijos.

45Šių teisės normų pagrindu būtų galima teigti, kad jei apskrities viršininkas yra apskrities teritorijoje esančios valstybinės žemės patikėtinis, tai jis turi teisę ją valdyti, naudoti taip kaip numatyta teisės aktais. Pagal Mėgėjiškos žūklės įstatymo 4 straipsnio 4 dalį ir būtų tas subjektas, kuris turėtų teisę priimti sprendimus išduoti leidimus naudoti žūklės plotus atitinkamuose vandens telkiniuose, t.y. tokiuose vandens telkiniuose, kurie Vyriausybės nutarimais nėra perduoti patikėjimo teise savivaldybėms. Aptartas aplinkybių daugetas lemtų apskrities viršininkui teisę priimti sprendimą dėl leidimo išdavimo mėgėjiškai žūklei bei atsirastų pagrindas svarstymui, ar toks viešojo administravimo sistemos subjekto priimtas sprendimas gali būti panaikintas to paties viešojo administravimo sistemos subjekto, t.y. apskrities viršininko. Tačiau tikrinamoje administracinėje byloje minėtų faktinių aplinkybių nenustatyta.

46Iš byloje esančio 2009 m. birželio 9 d. VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kuriame yra ( - ) tvenkinys, valstybinės žemės patikėjimo teise nuo

472001 m. gruodžio 13 d. yra suteiktas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai (T 1, b. l. 60, 101 – 102) (pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnį, visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka). Minėtos teisės įregistravimo pagrindas – 2001 m. gruodžio 13 d. Apskrities viršininko įsakymas Nr. 1156ŽM ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės

482000 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 545 „Dėl Lietuvos kariuomenės karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų“.

49Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Marijampolės apskrities viršininko administracija, nebūdama žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kuriame yra ( - ) tvenkinys, valdytoja, neturėjo teisės priimti ginčijamo Įsakymo. Taip buvo išeita už apibrėžtos kompetencijos ribų. Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad „skundžiamas aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo subjektas“. Taigi pirmosios instancijos teismas turėjo tenkinti pareiškėjo skundą ir naikinti ginčijamą Įsakymą.

50Esant tokioms aplinkybėms nebetenka teisinės prasmės svarstyti kitų apeliacinio skundo argumentų.

51Apeliaciniame skunde formuluojamas prašymas priteisti pareiškėjui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Dėl patirtų išlaidų nekyla abejonių tik dėl pareiškėjo sumokėto 50 Lt žyminio mokesčio paduodant apeliacinį skundą (T 2, b. l. 10), todėl jo naudai priteistina 50 Lt dydžio suma iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos.

52Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką, pagal kurią išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo klausimas nagrinėjamas apeliacinės instancijos teisme, o prašymus dėl išlaidų patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme sprendžia pirmosios instancijos teismas, ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir terminais pateikus motyvuotą prašymą dėl išlaidų atlyginimo kartu su šių išlaidų detaliu paskaičiavimu bei jų pagrindimu.

53Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

54Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubo „Amūras“ apeliacinį skundą patenkinti.

55Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

56Marijampolės apskrities viršininko 2009 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. V-17 „Dėl sprendimo „Dėl leidimo naudoti žūklės plotus“ panaikinimo“ panaikinti.

57Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Divizijos generolo

58S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubo „Amūras“ naudai priteisti 50 Lt teismo išlaidų.

59Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad teisėtai naudojosi žūklės plotais ( -... 6. 2008 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. SP-2 „Dėl leidimų naudoti žūklės... 7. Atsakovas Marijampolės apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 8. Atsakovas nurodė, kad Marijampolės apskrities viršininko 2009 m. sausio 8 d.... 9. S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubui „Amūras“ leidimas... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos... 11. Trečiojo suinteresuoto asmens Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių... 12. II.... 13. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 2 d. sprendimu (T 1, b.... 14. Teismas konstatavo, kad ginčo dalykas - Marijampolės apskrities viršininko... 15. 2009 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-17 „Dėl sprendimo „Dėl leidimo... 16. 2008 m. vasario 8 d. sprendimas Nr. SP-2 „Dėl leidimų naudoti žūklės... 17. S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubui „Amūras“ leidimas... 18. III.... 19. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 2-5) prašo panaikinti Kauno... 20. 1. Ginčijamas atsakovo įsakymas yra nemotyvuotas ir nesuprantamas.... 21. 2. Atsakovas neturėjo teisės panaikinti Marijampolės apskrities viršininko... 22. 2008 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. SP-2 „Dėl leidimų naudoti žūklės... 23. 3. Jeigu administracinės procedūros sprendimas gali pakeisti... 24. 4. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip... 25. 5. Administracinės procedūros sprendimą priėmęs viešojo administravimo... 26. 6. Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu nuolat akcentavo, kad aukciono... 27. 7. Kyla klausimas ir dėl teismingumo, nes vien ginčijamas Marijampolės... 28. Atsakovas Marijampolės apskrities viršininko administracija atsiliepimu į... 29. 2009 m. spalio 2 d. sprendimą, o apeliacinį skundą atmesti kaip... 30. Atsakovas nurodo, kad Apskrities valdymo įstatymo 20 straipsnyje numatyti... 31. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos... 32. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad Kauno apygardos administracinio... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos kariuomenė atsiliepimu į apeliacinį... 34. (T 2, b. l. 19-21) prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio... 35. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde... 36. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos... 37. Teisėjų kolegija... 38. IV.... 39. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 40. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų... 41. Teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą, nustatė, kad... 42. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos tvirtinimu, pirmosios... 43. Mėgėjiškos žūklės įstatymas reglamentuoja visuomeninius santykius... 44. Žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje (redakcija galiojusi 2009 m. sausio 15... 45. Šių teisės normų pagrindu būtų galima teigti, kad jei apskrities... 46. Iš byloje esančio 2009 m. birželio 9 d. VĮ „Registrų centras“... 47. 2001 m. gruodžio 13 d. yra suteiktas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos... 48. 2000 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 545 „Dėl Lietuvos kariuomenės... 49. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Marijampolės apskrities... 50. Esant tokioms aplinkybėms nebetenka teisinės prasmės svarstyti kitų... 51. Apeliaciniame skunde formuluojamas prašymas priteisti pareiškėjui jo... 52. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo... 53. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 54. Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubo... 55. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 2 d. sprendimą... 56. Marijampolės apskrities viršininko 2009 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. V-17... 57. Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Divizijos... 58. S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubo „Amūras“ naudai... 59. Sprendimas neskundžiamas....