Byla 2-646

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Kazio Kailiūno (pranešėjas), kolegijos teisėjų Marytės Mitkuvienės ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „Sema“ administracijos vadovo R. Č. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2005 m. spalio 25 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla akcinei bendrovei „Sema“, civilinėje byloje Nr.B2-328-227/2005 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Sema“ administracijos vadovo R. Č. ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Sema“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas AB „Sema“ administracijos vadovas R. Č. 2005 m. rugsėjo 27 d. su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui AB „Sema“ ir įmonės administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nurodė, kad remiantis 2005 m. liepos 31 d. balanso duomenimis, AB „Sema“ nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais ir tęsti veiklą, kadangi įmonė nevykdo ūkinės-komercinės veiklos, visas įmonės turtas ir sąskaitos bankuose yra areštuotos. Pagal 2005 m. liepos 31 d. balanso duomenis AB „Sema“ balansinė ilgalaikio turto vertė buvo 29 914 943 Lt, finansiniai įsipareigojimai kreditoriams – 11 127 171 Lt ir finansiniai įsipareigojimai kreditoriams yra pradelsti. Įmonė yra nemoki, negali įvykdyti visų savo įsipareigojimų - laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų, įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais.

4Panevėžio apygardos teismas 2005 m. spalio 25 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą AB „Sema“, administratoriumi paskyrė Albiną Kleivą. Nurodė, kad AB Sema“ daugiau, kaip tris mėnesius negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, įmonės turtas yra realiai mažesnės vertės nei apskaitytas balanse ir bendrovės įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl AB „Sema“ laikytina nemokia ir įmonei iškeltina bankroto byla. Teismas konstatavo, kad įmonės kreditorių interesai dėl įmonės administratoriaus nesutampa ir vieno iš siūlomų kandidatų skyrimas administratoriumi gali sukelti įtampą bankrutuojančioje įmonėje ir tuo būtų trukdoma normaliam administravimo darbui. Nurodė, kad skiriant įmonės administratorių, teismas atsižvelgia į įmonės veiklos specifiką, į tai, kad beveik visi darbuotojai yra išleisti į priverstinę prastovą (daugumą kreditorių sudaro bendrovės darbuotojai), į administratoriaus patirtį, jo administruojamų įmonių skaičių bei jų veiklos pobūdį šiuo metu administruojamų įmonių statusą, bankrutuojančios įmonės buveinės vietą, administratoriaus gyvenamąją vietą, ankstesnę administratoriaus darbinę veiklą. Teismo nuomone, siekiant apsaugoti visų įmonės kreditorių interesus ir nesant LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytų kliūčių, įmonės administratoriumi skirtinas A. Kleiva, kadangi A. Kleivos gyvenamoji vieta nėra susijusi su bankrutuojančios įmonės buveinės vieta, jis sėkmingai administravo ir greitai baigė administravimo procedūras UAB „Utenos skalva“, kurioje dirbo 60 darbuotojų, šiuo metu baigia administruoti tris praktiškai beturtes įmones ir prieš pradedant administratoriaus darbą 20 metų dirbo vadovu.

5Atskiruoju skundu ieškovas AB „Sema“ administracijos vadovas R. Č. prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2005 m. spalio 19 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas, paskirdamas administratorių, turi vadovautis Verslo administratorių etikos taisyklių 2.4 punktu, numatančiu, kad administratoriaus darbas ir įmonių bankroto ar restruktūrizavimo procese atsirandantys partnerystės santykiai grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais. Sandoriai dėl įmonių administravimo sudaromi ir įmonių administravimo pavedimo sutartys vykdomos, remiantis abipuse pagarba, geranoriškumu ir tarpusavio pasitikėjimu. Teismas administratoriumi paskyrė, A. Kleivą, kurio nebuvo pasiūliusi nei viena proceso šalis, todėl minėtas administratorius nėra tinkamas administruoti AB „Sema“, o įmonės kreditorių ir administratoriaus santykiai nebus grįsti tarpusavio pasitikėjimu. Pasitikėjimo bei abipusės pagarbos tarp administratoriaus ir kreditorių nebuvimas užvilkins bankroto bylos nagrinėjimą ir turės neigiamos įtakos pagrindiniams proceso principams. Teismo veiksmai pasirenkant vieną iš kandidatų ir nemotyvuojant kitų pasiūlytų kandidatūrų atsisakymo, administratoriaus paskyrimas neįvertinant didžiausius kreditorinius reikalavimus turinčių kreditorių nuomonės ir pasiūlymo duoda pagrįstą pagrindą abejoti, ar nuosekliai laikomasi šalių procesinio lygiateisiškumo principo.
  2. Teismas, nesutikdamas su ieškovo ir kreditorių išreikšta nuomone dėl administratoriaus kandidatūros, privalo nurodyti tokio nesitikimo pagrindus, o teismo argumentas, kad trims stambiausiems kreditoriams teismui pateikus dviejų skirtingų administratorių kandidatūras, vieno iš kreditorių siūlomų kandidatų skyrimas gali sukelti įtampą bankrutuojančioje įmonėje ir tuo būtų trukdoma normaliam administratoriaus darbui, yra nepagrįstas ir neteisėtas, kadangi kaip tik kreditorių siūlomų kandidatūrų nepaskyrimas gali turėti neigiamos įtakos visų kreditorių teisėms ir teisėtiems interesams.
  3. Nežiūrint to, kad LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio antrojoje dalyje yra įtvirtinta teismo diskrecijos teisė spręsti klausimą dėl administratoriaus kandidatūros, tačiau teismo sprendimas šiuo klausimu turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, o teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Teismas, pasirinkdamas iš kelių administratoriaus kandidatūrų privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas kandidatūras, tačiau teismas to nepadarė, nes atmesdamas ieškovo pateiktą kandidatūrą, iš esmės nenurodė jokių motyvų dėl šios kandidatūros priimtinumo. Pagal teismo nustatytus administratorių tinkamumo kriterijus negalima konstatuoti, kad teismo paskirto administratoriaus kandidatūra yra pranašesnė, o ieškovo, kreditorių AB banko „NORD/LB“ ir PALTREX HOLDINGS LIMITED siūloma administratoriaus kandidatūra yra netinkama.
  4. Teismo argumentas, kad A. Kleiva turi teisę dirbti bankrutuojančių įmonių administratoriumi, negali būti vertinamas kaip turintis motyvuojamąją reikšmę, kadangi tokios aplinkybės, kaip leidimo administruoti bankrutuojančia įmonę turėjimas, sutikimas teikti administravimo paslaugas, paprastai neturi esminės reikšmės parenkant administratoriaus kandidatūrą.
  5. Vertinant administratorių kandidatūrų tinkamumą, svarbu atsižvelgti ir į administratoriaus turimos patirties terminą. Ieškovo siūlomas administratorius turi leidimą teikti administratoriaus paslaugas nuo 2001 metų, o teismo paskirtas administratorius – nuo 2003 metų.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo (kreditorius) AB Turto bankas nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti Panevėžio apygardos teismo 2005 m. spalio 25 d. nutartį nepakeistą.

7Atskirasis skundas atmestinas ir Panevėžio apygardos teismo 2005 m. spalio 25 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

8Apeliantas AB „Sema“ administracijos vadovas R. Č. nesutinka su Panevėžio apygardos teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartimi paskirto administratoriaus kandidatūra.

9Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio ketvirtosios dalies 1 punktas numato, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio antroji dalis suteikia asmeniui, pateikiančiam pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, teisę pasiūlyti teismui administratoriaus kandidatūrą, kurią taip pat gali pateikti ir kiti LR įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio pirmojoje dalyje išvardinti asmenys. LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio antrojoje dalyje taip pat įtvirtinta nuostata, kad teismas turi teisę administratoriumi paskirti ir kitą asmenį, atitinkantį LR įmonių bankroto įstatymo nustatytus reikalavimus. Taigi LR įmonių bankroto įstatymas suteikia teismui diskrecijos teisę skiriant bankroto administratorių. Tokia teismui suteikta teisė užtikrina galimybę parinkti nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Pažymėtina, kad teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka LR įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius A. Kleiva LR įmonių bankroto įstatymo nustatytus reikalavimus atitinka – teismui yra pateiktas A. Kleivos sutikimas būti AB „Sema“ administratoriumi, LR ūkio ministerijos išduotas kvalifikacinis pažymėjimas, suteikiantis teisę A. Kleivai dirbti bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriumi, A. Kleivos kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie LR ūkio ministerijos. Aplinkybių, nurodytų LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio ketvirtojoje dalyje, kurios būtų kliūtimi A. Kleivą paskirti administratoriumi, nėra. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas administratorių, įvertino kandidato į administratorius turimą patirtį administruojant įmones, jo kvalifikaciją, administruojamų įmonių skaičių, jų veiklos pobūdį, ankstesnę administratoriaus darbinę veiklą, bei į tai, kad bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimas priklauso teismo diskrecijai, atskirojo skundo argumentas, kad teismas paskyrė administratorių, kurio kandidatūra nėra pranašesnė už ieškovo AB „Sema“ administracijos vadovo R. Č. , įmonės kreditorių AB banko „NORD/LB“ ir PALTREX HOLDINGS LIMITED siūlytą administratoriaus kandidatūrą, nėra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl įmonės administratoriaus paskyrimo panaikinimui ar pakeitimui ir todėl yra nepagrįstas. Taip pat nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad vertinant administratorių kandidatūrų tinkamumą, svarbu atsižvelgti į administratoriaus turimos patirties terminą, kadangi teisės normose, reglamentuojančiose administratoriaus paskyrimą, nėra įtvirtintas reikalavimas įvertinti administratoriaus darbo patirtį.

10Administratorių veiklos esminiai principai yra įtvirtinti LR ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr.221 patvirtintose Verslo administratorių etikos taisyklėse, kuriose nustatyta, kad administratoriaus darbas ir įmonių bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai turi būti grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais. Atskirojo skundo argumentas, kad teismas administratoriumi paskyrė A. Kleivą, kurio nebuvo pasiūliusi nei viena šalis, todėl minėtas administratorius nėra tinkamas administruoti AB „Sema“, įmonės kreditorių ir administratoriaus santykiai nebus grįsti tarpusavio pasitikėjimu, o pasitikėjimo bei abipusės pagarbos tarp administratoriaus ir kreditorių nebuvimas užvilkins bankroto bylos nagrinėjimą ir turės neigiamos įtakos pagrindiniams proceso principams, yra nepagrįstas, kadangi įmonės kreditoriai neskundžia Panevėžio apygardos teismo 2005 m. spalio 25 d. nutarties, kuria administratoriumi paskirtas A. Kleiva, todėl darytina išvada, kad įmonės kreditoriai su teismo paskirto administratoriaus kandidatūra sutinka, o įmonės kreditorių ir administratoriaus santykiai atitiks Verslo administratorių etikos taisyklėse keliamus reikalavimus bankroto procese atsirandantiems partnerystės santykiams.

11Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės valdytojas, turintis įstatymo, įmonės kreditorių susirinkimo suteiktus įgalinimus įmonės bankroto procese, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo skaidrumas bei sklandumas, todėl LR įmonių bankroto įstatyme yra numatyta galimybė spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo ar jo pakeitimo. Tai, kad teismas paskyrė ne apelianto AB „Sema“ administracijos vadovo R. Č. ar įmonės kreditorių siūlomą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamų reikalavimų (LR įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

12Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Panevėžio apygardos teismo 2005 m. spalio 25 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Panevėžio apygardos teismo 2005 m. spalio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai