Byla eI-207-257/2015
Dėl 167,91 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos už 2008-2013 metus bei 52,57 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti solidariai priteisimo

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Laisvutė Kartanaitė, sekretoriaujant Rimai Sakalauskaitei, nedalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovui, nedalyvaujant atsakovams G. I. ir S. I., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovams G. I. ir S. I. dėl 167,91 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos už 2008-2013 metus bei 52,57 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti solidariai priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs pateiktą skundą,

Nustatė

3Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau tekste – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą prašydamas priteisti iš atsakovų G. I. ir S. I. solidariai 167,91 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos už 2008-2013 metus ir 52,57 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

4Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovas į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai. Prašymu prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant ir patenkinti pareiškėjo reikalavimus. Skunde pareiškėjas nurodė, kad uždaroji akcinė bendrovė „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ yra Telšių, Plungės, Mažeikių rajonų ir Rietavo savivaldybių įsteigtas regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, kuriam yra pavesta rinkti, administruoti bei išieškoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Telšių rajono savivaldybės teritorijoje.

5Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, nekilnojamojo turto objektą, esantį adresu ( - ), bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise valdo savininkai G. I. ir S. I.. Atsakovai dėl pareiškėjui nežinomų priežasčių yra nesumokėję metinės Vietinės rinkliavos už 2008-2013 metus.

6Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 3 punktas nustato, jog komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius gali pateikti savivaldybės institucijai įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžio apskaičiavimą ir ją rinkti. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T1-189 patvirtinti Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš jų turėtojų ir tvarkymą nuostatų (toliau ir – Nuostatai) 24, 45 ir 59 punktai nustato, kad pareiškėjas apskaičiuoja vietinės rinkliavos dydį, administruoja vietinės rinkliavos surinkimą, organizuoja ir tvarko apskaitą, vykdo vietinės rinkliavos išieškojimą ir vietinės rinkliavos mokėtojų. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog nekilnojamojo turto objektų savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą. Nuostatų 6 punkte nurodyta, kad vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje. Nuostatų 34 punkte nurodyta, kad vietinės rinkliavos dydis nustatomas visiems komunalinių atliekų turėtojams – visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje. Vietinės rinkliavos nuostatų 31 punkte nustatyta, jog Vietinės rinkliavos dydis atliekų turėtojams už komunalinių atliekų tvarkymą nustatomas ir patvirtinamas litais be centų – už vienerius metus, t. y. Vietinė rinkliava yra nustatoma bei privalo būti mokama pagal ataskaitinį laikotarpį – už kiekvienus kalendorinius metus.

7Prašo priteisti pareiškėjui iš atsakovų G. I. ir S. I. solidariai 167,91 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos už 2008-2013 metus ir 52,57 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

8Atsakovai G. I. ir S. I. į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, paskelbiant specialiame internetiniame tinklapyje „Teismų pranešimai“.

9Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ skundas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. nustato, kad vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, o 11 str. l d. 8 p. – kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 25 ir 30 straipsnius, savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Tai darydamos savivaldybės turi patvirtinti taisykles, nustatančias viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą. Vietos savivaldos įstatymo 54 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad savivaldybės tarybos priimti sprendimai galioja visoje savivaldybės teritorijoje ir jų privalo laikytis visos institucijos, įstaigos, įmonės ir gyventojai, taip pat į savivaldybės teritoriją atvykę kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. Savivaldybių institucijų kompetencijai yra priskirta funkcija savivaldybės teritorijoje organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą bei suteikta teisė nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi šios sistemos paslaugomis. Rinkliavos visuotinimo principo „teršėjas moka“ reikalavimas nustatytas Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje.

11Iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ skundo matyti, kad pareiškėjas yra Telšių, Plungės, Mažeikių rajonų ir Rietavo savivaldybių įsteigtas regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, kuriam yra pavesta rinkti, administruoti bei išieškoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. Iš administracinėje byloje esančio Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad nekilnojamojo turto objektą, esantį adresu ( - ), bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise valdo savininkai G. I. ir S. I.

12Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T1-189 patvirtinti Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš jų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – ir Nuostatai), kurių 24, 45 ir 59 punktai nustato, kad pareiškėjas apskaičiuoja vietinės rinkliavos dydį, administruoja vietinės rinkliavos surinkimą, organizuoja ir tvarko apskaitą, vykdo vietinės rinkliavos išieškojimą ir vietinės rinkliavos mokėtojų. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog nekilnojamojo turto objektų savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą. Nuostatų 6 punkte nurodyta, kad vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje. Nuostatų 34 punkte nurodyta, kad vietinės rinkliavos dydis nustatomas visiems komunalinių atliekų turėtojams – visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje.

13Vietinės rinkliavos nuostatų 31 punkte nustatyta, jog Vietinės rinkliavos dydis atliekų turėtojams už komunalinių atliekų tvarkymą nustatomas ir patvirtinamas litais be centų – už vienerius metus, t. y. Vietinė rinkliava yra nustatoma bei privalo būti mokama pagal ataskaitinį laikotarpį – už kiekvienus kalendorinius metus.

14Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovams rinkliavos mokėjimas yra prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti atsakovams draudžiama (LR CK 6.59 str.). Atsakovai netinkamai vykdė savo prievolę mokėti rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, todėl iš jų solidariai priteistina įsiskolinimo suma pareiškėjui (LR CK 6.38 str.).

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, o aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejami su konkrečios paslaugos suteikimu. Minėtoje nutartyje akcentuota ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d.) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Todėl aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.584 straipsnio 1 dalies prasme. Toks vietinės rinkliavos aiškinimas atitinka ir formuojamą praktiką kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse (žr. pvz., 2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2210/2011; 2011 m. balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1035/2011), kuriose pažymėta, kad vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas. Pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose.

16Taip pat tenkintinas pareiškėjo prašymas ir priteistina iš atsakovų solidariai 52,57 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, nes proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą (ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis). Išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis yra pagrįstas ir realus.

17Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

18Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą patenkinti. Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ iš atsakovų G. I. ir S. I. solidariai 167,91 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt septyni Eur 91 Euro ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos už 2008-2013 metus ir 52,57 Eur (penkiasdešimt du Eur 57 Euro ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

19Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Laisvutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs pateiktą skundą,... 3. Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“... 4. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų... 5. Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu,... 6. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 3... 7. Prašo priteisti pareiškėjui iš atsakovų G. I. ir S. I. solidariai 167,91... 8. Atsakovai G. I. ir S. I. į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą... 9. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų... 10. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. nustato, kad vietinė... 11. Iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų... 12. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T1-189... 13. Vietinės rinkliavos nuostatų 31 punkte nustatyta, jog Vietinės rinkliavos... 14. Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., rinkliava yra... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartyje... 16. Taip pat tenkintinas pareiškėjo prašymas ir priteistina iš atsakovų... 17. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 18. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų... 19. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...