Byla B2-1952-153/2015
Dėl kreditorių 2015-04-27 susirinkimo atsisakymo patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už 2012–2015 metus, BUAB „Lanlita“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič,

2sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3dalyvaujant suinteresuotam asmeniui N. G. personalinės įmonės atstovui N. G.,

4žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratoriaus UAB „Actualis“ įgalioto asmens N. S. skundą dėl kreditorių 2015-04-27 susirinkimo atsisakymo patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už 2012–2015 metus, BUAB „Lanlita“ bankroto byloje ir

Nustatė

5Pareiškėjas BUAB „Lanlita“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo N. S. į teismo posėdį neatvyko, 2015-06-03 gautas prašymas dėl teismo posėdžio atidėjimo dėl administratoriaus įgalioto asmens užimtumo kitoje byloje, tačiau teismui nepatenkinus administratoriaus prašymo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, administratoriaus įgaliotas asmuo prašė teismą sprendžiant pateikto skundo pagrįstumą vadovautis skunde nurodytais motyvais.

6Kreditorius UAB ,,AŠA“ atsiliepime į administratoriaus skundą nurodė, kad prieštaravo dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo, nes bankroto administravimo sąnaudos yra per didelės.

7Kreditorius UAB „Mecro technikonas“ atsiliepime į administratoriaus skundą nurodė, kad prieštaravo dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo, nes bankroto administravimo sąnaudos yra per didelės.

8Kreditorius UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ nurodė, kad kreditorių 2015-04-27 susirinkime nebalsavo, sprendimą prašė priimti teismo nuožiūra.

9Kreditorius UAB „Vilniaus energija“ nurodė, kad prašo skundą nagrinėti nedalyvaujant bendrovės atstovui, prašė skundą atmesti ir nurodė, kad administratoriaus įgaliotas nepateikė pakartotinai svarstyti kreditorių susirinkimui veiklos ataskaitos, todėl teismas taip pat negali patenkinti administratoriaus prašymo dėl veiklos ataskaitos patvirtinimo.

10Kreditorius UAB Medicinos bankas nurodė, kad prašo skundą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, administratoriaus skundą atmesti, nes administratoriaus įgaliotas asmuo nepateikė kreditorių susirinkimui jokio pagrindimo administravimo išlaidų viršijimo, nenurodė kreditoriams, kokių priemonių ėmėsi sąmatos viršijimui išieškoti iš kalto asmens. Administratoriaus ataskaitoje nurodyti teiginiai nepagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais, todėl nėra aišku, kuo remdamasis administratoriaus įgaliotas asmuo padarė išvadas, nurodytas veiklos ataskaitoje. Administratoriaus įgaliotas asmuo N. S. vangiai ir netinkamai vykdo savo pareigas, vilkino kreditorių susirinkimo sušaukimą ir bankroto procedūrą BUAB „Lanlita“ bankroto byloje.

11Kreditoriaus N. G. personalinės įmonės atstovas N. G. prašė perduoti klausimą nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo.

12Klausimas dėl administratoriaus veiklos ataskaitos už 2012–2015 metus patvirtinimo BUAB „Lanlita“ bankroto byloje perduodamas svarstyti kreditorių susirinkimui.

13Iš BUAB „Lanlita“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens N. S. 2015-05-12 skundo dėl BUAB „Lanlita“ kreditorių 2015-04-27 susirinkimo nutarimo netvirtinti BUAB „Lanlita“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos už 2012-05-15–2015-04-24, išlaidų sąmatos, administratoriaus atlygio (b. l. 4–7) matyti, kad administratoriaus įgaliotas asmuo prašo: pripažinti negaliojančiu BUAB „Lanlita“ kreditorių susirinkimo nutarimą atsisakyti tvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m. gegužės 15 d. iki 2015 m. balandžio 24 d. Patvirtinti B UAB „Lanlita“ administratoriaus bankrutuojančios įmonės 2015 m. balandžio 27 d. kreditorių susirinkimui teiktą administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m. gegužės 15 d. iki 2015 m. balandžio 24 d. Administratorius skunde nurodė, kad ne visi kreditoriai, atsisakydami tvirtinti bankroto administratoriaus pateiktą ataskaitą, nurodė, dėl ko ir kokia apimtimi jie nesutinka su minėtu laikotarpiu administratoriaus vykdyta veikla, taigi, kreditorių susirinkimas nepateikė motyvų, kodėl, jų manymu, administratorius savo prievoles pagal sudarytą pavedimo sutartį vykdė netinkamai. Bankroto administravimo procedūrą iki 2014 m. balandžio 11 d. vykdė bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo R. K.. Būtent jam vykdant įmonės administravimo procedūrą buvo viršyta kreditorių susirinkimo metu nustatyta išlaidų suma. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo N. S. perėmė įmonės administravimą tik nuo 2014 m. balandžio 11 d. ir konstatavo aukščiau pateiktas aplinkybes. Jas ir pateikė kreditorių susirinkimui. Administratoriaus įgalioto asmens N. S. nuomone, naujasis bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo ėmėsi visų priemonių, kad piniginės lėšos būtų išieškotos iš kaltų asmenų. Šias aplinkybes bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo taip pat pateikė ir patvirtino kreditoriams žodžiu telefoninių pokalbių ir susitikimų metu. Taip pat bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo informavo susidariusia situacija besidomėjusius kreditorius, kokių veiksmų yra imtasi siekiant spręsti situaciją, susijusią dėl sąmatos viršijimo. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo laikėsi pozicijos, kad bankroto administratoriaus ataskaita už minėtą laikotarpį buvo nepatvirtina nepateikus objektyvių aplinkybių, susijusių su bankroto administratoriaus vykdyta veikla ir bankroto administravimo procedūromis. Dėl šių priežasčių šis kreditorių susirinkimo sprendimas, įgalioto asmens N. S. manymu, naikintinas, o bankroto administratoriaus ataskaita tvirtintina.

14Iš pateikto į bylą BUAB „Lanlita“ kreditorių susirinkimo 2015-04-24 protokolo matyti, kad (b. l. 12–37) kreditorių susirinkimas buvo laikomas neįvykusiu dėl nesusidariusio kvorumo. BUAB „Lanlita“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo N. S. nutarė pakartotinai sušaukti kreditorių susirinkimą 2015-04-27.

15Iš BUAB „Lanlita“ kreditorių susirinkimo 2015-04-27 protokolo matyti, kad (b. l. 8–11) kreditorių susirinkimas nepatvirtino administratoriaus įgalioto asmens veiklos ataskaitos, išlaidų sąmatos ir atlyginimo bankroto administratoriui. BUAB „Lanlita“ 2015-04-27 kreditorių susirinkimo protokole nurodyta, kad:

16UAB Medicinos bankas balsavimo raštu biuletenyje šiuo darbotvarkės klausimu balsuoja ,,prieš“ ir nurodo, kad 2012-05-15 BUAB „Lanlita“ kreditorių susirinkime buvo patvirtinta 150 000 Lt administravimo išlaidų sąmata už visą bankroto procesą, įskaitant atlyginimą, kitas išlaidas ir PVM, tačiau pagal prie administratoriaus veiklos ataskaitos pridėtą išlaidų suvestinę matyti, kad iš viso išlaidų vien administravimo paslaugoms (neskaičiuojant teisinių išlaidų ir kitų tik su administravimu susijusių išlaidų), išlaidų būta net 269 157,20 Lt. Taigi patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra viršyta. Be to, trūksta aiškumo apie patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos vykdymą. Ataskaitoje prie kai kurių debitorių nurodoma, kad jie nemokūs, tačiau nepateikiamas joks tokio teiginio pagrindimas (kuo remdamasis administratorius padarė tokią išvadą).

17VSDFV Kauno skyrius bei VĮ Turto bankas balsuoja ,,prieš“ su šiais pasiūlymais; pateikti išsamią informaciją apie gautas pajamas iš įkeisto ir neįkeisto turto bei turėtas administravimo išlaidas, taip pat gautas pajamas ir turėtas išlaidas ūkinės veiklos gautą pelną. Pateikti išsamią informaciją apie įkaito turėtojų padengtą administravimo išlaidų tenkančią dalį (b. l. 8–9). VSDFV Kauno skyrius bei VĮ Turto bankas balsuoja ,,už“ administratoriaus veiklos ataskaitą su šiais pasiūlymais.

18Taigi kreditorių 2015-04-27 susirinkime nuspręsta netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos už 2012-05-15–2015-04-24 laikotarpį (b. l. 9), kuris susirinkimo darbotvarkėje pirmuoju numeriu įtrauktas svarstyti (b. l. 8).

19ĮBĮ 23 str. 1 d. 4 p. nurodyta, kad kreditorių susirinkimas turi šias teises: 4) reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Jeigu pakartotinai pateiktos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Jeigu teismas nurodo administratoriui pašalinti ataskaitos trūkumus, bet administratorius per teismo nustatytą protingą terminą jų nepašalina ir (ar) teismas nepatvirtina jam pakartotinai pateiktos ataskaitos, teismas priima motyvuotą nutartį atstatydinti administratorių ir šio įstatymo nustatyta tvarka paskirti kitą administratorių;

20Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 5, 6 dalis, kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką, taip pat tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą ir įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą); spręsti klausimus dėl ūkinės komercinės veiklos (jos tęstinumo, atnaujinimo, apribojimo, nutraukimo, sąmatos tvirtinimo ir pan.), teikti teismui pasiūlymus dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos apribojimų ar nutraukimo bei apribojimų disponuoti įmonės turtu nustatymo.

21Taigi kreditoriai turi teisę pareikalauti iš administratoriaus išsamesnės informacijos ir duomenų apie bankroto procesą, siūlyti atidėti finansinės ataskaitos tvirtinimo klausimą, todėl teismo vertinimu, skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, nes administratoriui nebuvo nurodytas terminas, per kurį administratorius privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai.

22Teismas sutinka su kreditoriaus UAB „Vilniaus energija“ argumentu, kad administratoriaus įgaliotas asmuo nepateikė pakartotinai svarstyti kreditorių susirinkimui veiklos ataskaitos, todėl teismas taip pat negali patenkinti administratoriaus prašymo dėl veiklos ataskaitos patvirtinimo.

23Kaip nustatyta byloje, 2015-04-24 kreditorių susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo. Kitas kreditorių susirinkimas įvyko 2015-04-27, susirinkime buvo priimti nutarimai, kurių vieną (pirmą darbotvarkės klausimą) administratoriaus įgaliotas asmuo skundžia šioje byloje. Taigi sprendžiama, jog kreditorių susirinkimas buvo sušauktas du kartus, tačiau tik vieną kartą kreditorių susirinkime buvo svarstyti administratoriaus įgalioto asmens įtraukti į kreditorių susirinkimo darbotvarkę ginčijami byloje klausimai, todėl administratorius privalo teikti veiklos ataskaitą tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai, taip, kaip tai numato ĮBĮ 23 str. 1 d. 4 p. Šiuo atveju administratorius numatytos įstatyme procedūros neatliko.

24Taip pat sutiktina su bankroto administratoriaus įgalioto asmens skundo argumentu, kad kreditorių balsavimo biuleteniuose nenurodytas terminas, per kurį administratoriaus įgaliotas asmuo gali ištaisyti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Taip pat su tuo, kad kreditorių balsavimo biuleteniuose balsavę ,,prieš“ ne visi nurodė savo sprendimo motyvus, kodėl kreditoriai nesutiko patvirtinti bankroto administratoriaus įgalioto asmens kreditorių susirinkimui teiktos veiklos ataskaitos. Taigi dalies kreditorių sprendimas balsuoti prieš yra nemotyvuotas (b. l. 19, 21).

25IBĮ 11 straipsnyje nurodyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir bankuose esančias įmonės lėšas ir jais disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, taip pat privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus. Bankrutuojančios įmonės administratoriui taip pat atsiranda prievolių, susijusių su įmonės apskaitos tvarkymu, mokestinių prievolių vykdymu. Nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo momento bankrutuojančios įmonės administratorius yra vienintelis įmonės vadovas, kuris atsako taip pat ir už apskaitos įmonėje tvarkymą bei kitus su tuo susijusius klausimus. Vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu, už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas. Tai reiškia, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą ir įmonei įgijus bankrutuojančios įmonės statusą, už finansinės atskaitomybės bei kitų apskaitos dokumentų ir atitinkamų mokesčių deklaracijų sudarymą atsakingas bankrutuojančios įmonės administratorius (ĮBĮ 10 str. 7 d.). Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 15 punktu, bankroto administratorius teikia informaciją ir ataskaitas apie bankroto procesą ne tik kreditorių susirinkimui, bet ir Vyriausybės įgaliotai institucijai.

26Todėl bankroto administratorius privalo pateikti kreditoriams reikalaujamus rašytinius įrodymus, patvirtinančius veiklos ataskaitoje nurodytus duomenis.

27Teismas laiko nereikšmingu nagrinėjamojoje byloje bankroto administratoriaus įgalioto asmens argumentą, kad bankroto administratorius įgaliotas asmuo N. S. perėmė įmonės administravimą tik nuo 2014 m. balandžio 11 d., kadangi, kaip pagrįstai nurodė UAB Medicinos banko bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, turėjo imtis priemonių išieškoti iš kalto asmens sąmatos viršijimo išlaidas, jeigu tokios buvo padarytos ankstesnio administratoriaus, administravusio bankrutavusią įmonę. Pažymėtina, kad perėmęs BUAB „Lanlita“ administravimą įgaliotas asmuo N. S. įgijo teises ir pareigas, numatytas Įmonių bankroto įstatyme, tad administratoriaus įgaliotas asmuo negali atsisakyti atlikti veiksmus, priskirtus jo kompetencijai. Teismo vertinimu, įgaliotas asmuo N. S. privalo pateikti kreditorių susirinkimui, esant jų pageidavimui, rašytinius įrodymus už visą veiklos laikotarpį, už kurį įgaliotas asmuo N. S. prašo patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą (CPK 178 str.).

28Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, konstatuoja, kad yra pagrindas naikinti skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu (b. l. 7, 8). Kadangi bankroto administratoriaus įgalioto asmens N. S. parengtos 2012-05-15–2015-04-24 veiklos ataskaitos patvirtinimo klausimo išsprendimas priklauso kreditorių susirinkimo, o ne teismo kompetencijai, šis klausimas perduotinas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

29Vadovaudamasis LR CPK 290–291 straipsniu, teismas

Nutarė

30BUAB „Lanlita“ bankroto administratoriaus prašymą tenkinti iš dalies.

31Panaikinti atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lanlita“ 2015 m. balandžio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu dėl bankroto administratoriaus įgalioto asmens N. S. parengtos 2012-05-15–2015-04-24 veiklos ataskaitos patvirtinimo ir šį klausimą perduoti atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės Lanlita“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

32Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič,... 2. sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. dalyvaujant suinteresuotam asmeniui N. G. personalinės įmonės atstovui N.... 4. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratoriaus UAB... 5. Pareiškėjas BUAB „Lanlita“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo N.... 6. Kreditorius UAB ,,AŠA“ atsiliepime į administratoriaus skundą nurodė, kad... 7. Kreditorius UAB „Mecro technikonas“ atsiliepime į administratoriaus... 8. Kreditorius UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ nurodė, kad kreditorių... 9. Kreditorius UAB „Vilniaus energija“ nurodė, kad prašo skundą nagrinėti... 10. Kreditorius UAB Medicinos bankas nurodė, kad prašo skundą nagrinėti... 11. Kreditoriaus N. G. personalinės įmonės atstovas N. G. prašė perduoti... 12. Klausimas dėl administratoriaus veiklos ataskaitos už 2012–2015 metus... 13. Iš BUAB „Lanlita“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens N. S.... 14. Iš pateikto į bylą BUAB „Lanlita“ kreditorių susirinkimo 2015-04-24... 15. Iš BUAB „Lanlita“ kreditorių susirinkimo 2015-04-27 protokolo matyti, kad... 16. UAB Medicinos bankas balsavimo raštu biuletenyje šiuo darbotvarkės klausimu... 17. VSDFV Kauno skyrius bei VĮ Turto bankas balsuoja ,,prieš“ su šiais... 18. Taigi kreditorių 2015-04-27 susirinkime nuspręsta netvirtinti... 19. ĮBĮ 23 str. 1 d. 4 p. nurodyta, kad kreditorių susirinkimas turi šias... 20. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 5, 6 dalis, kreditorių susirinkimas turi teisę... 21. Taigi kreditoriai turi teisę pareikalauti iš administratoriaus išsamesnės... 22. Teismas sutinka su kreditoriaus UAB „Vilniaus energija“ argumentu, kad... 23. Kaip nustatyta byloje, 2015-04-24 kreditorių susirinkimas neįvyko dėl... 24. Taip pat sutiktina su bankroto administratoriaus įgalioto asmens skundo... 25. IBĮ 11 straipsnyje nurodyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius... 26. Todėl bankroto administratorius privalo pateikti kreditoriams reikalaujamus... 27. Teismas laiko nereikšmingu nagrinėjamojoje byloje bankroto administratoriaus... 28. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, konstatuoja, kad yra pagrindas naikinti... 29. Vadovaudamasis LR CPK 290–291 straipsniu, teismas... 30. BUAB „Lanlita“ bankroto administratoriaus prašymą tenkinti iš dalies.... 31. Panaikinti atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 32. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama...