Byla AS-858-13-11
Dėl nutarimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Romano Klišausko teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AUTODINA“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir Konkurencijos taryba, atsakovas) 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 2S-28 (t. I, b. l. 29–64) (toliau – ir Nutarimas) kad AB „Autoūkis“, uždaroji akcinė bendrovė „AUTODINA“ (toliau – ir Įmonė, pareiškėjas, UAB „AUTODINA“) ir uždaroji akcinė bendrovė „MOLLER AUTO“ (toliau – UAB „MOLLER AUTO“) ir AB „AUTOŪKIS“, derindamos veiksmus ir kainas teikiant pasiūlymus viešųjų pirkimų konkursuose, pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus; įpareigojo AB „AUTOŪKIS“, UAB „AUTODINA“ ir UAB „MOLLER AUTO“ nuo Nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos nutraukti Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą, jeigu jis iki šiol nėra nutrauktas; už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą skirti AB „AUTODINA“ – 210 800 litų, UAB „AUTODINA“ – 117 800 litų ir UAB „MOLLER AUTO“ – 1 266 500 litų pinigines baudas; įpareigojo AB „AUTODINA“, UAB „AUTODINA“ ir UAB „MOLLER AUTO“ per 5 dienas nuo Nutarimo rezoliucinės dalies 3 punkte numatytų baudų sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „AUTODINA“ skundu (t. I, b. l. 1–28) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas, inter alia, taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti tos Nutarimo dalies galiojimą, Įmonė yra įpareigota per trijų mėnesių terminą sumokėti 117 800 litų baudą už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą.

6Dėl prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo pareiškėjas nurodė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką reikalavimo užtikrinimo priemonių atžvilgiu (administracinės bylos Nr. AS5-155/2005, Nr. AS5-230/2005, Nr. AS146-338/2009, Nr. AS858-206/2010,

7Nr. AS146-241/2010, Nr. AS438-473/2009 ir kt.). Taip pat pareiškėjas pažymėjo, kad baudos skyrimas neturėtų būti tiesioginė ūkio subjekto pasitraukimo iš rinkos priežastis ar lemiamas veiksnys. Formaliai vertinant Įmonės balansą, gali susidaryti įspūdis, jog Įmonės finansinė padėtis yra gera, tačiau iš tikrųjų Įmonė susiduria ir artimiausiu metu toliau susidurs su ypač dideliais finansiniais sunkumais. Egzistuoja didelė tikimybę, kad baudos sumokėjimas visiškai panaikintų Įmonės galimybę įgyvendinti automobilių atpirkimo pareigą, sukeltų nepataisomus neigiamus padarinius Įmonės ekonominėms galimybėms. Pareiškėjas būtinybę taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindė ir viešuoju interesu. Nutarimo vykdymas, nesulaukus, kol bus išspręsta byla šiuo atveju sukeltų didesnius neigiamus padarinius nei laikinas Nutarimo nevykdymas.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 7 d. nutartimi

10(t. II, b. l. 36–37) patenkino pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė Nutarimo rezoliucinės dalies 3 punkto ir 4 punkto dalyje dėl UAB „AUTODINA“ galiojimą. Teismas nurodė, kad tuo atveju, jei teismas priimtų palankų pareiškėjui sprendimą ir nebūtų sustabdytas Nutarimo dalimi paskirtos baudos, kurios suma –

11117 800 litų – išieškojimas, net ir palankaus teismo sprendimo atveju pareiškėjo grąžinimas į iki tol buvusią padėtį būtų apsunkintas, nes, nurodytu laikotarpiu negalėdamas disponuoti 117 800 litų dydžio apyvartinėmis lėšomis, pareiškėjas patirtų nuostolius, kurių kompensavimas būtų susijęs su papildomais teisiniais ginčais. Pareiškėjo pateikti duomenys objektyviai patvirtina galimas neigiamas finansinės pasekmes, kurias sukeltų paskirtos baudos sumokėjimas. Konkurencijos taryba pripažino, kad dėl susiklosčiusios sunkios ekonominės situacijos visi ūkio subjektai šiuo metu susiduria ar gali susidurti su finansiniais sunkumais. Todėl pirmiausiai turi būti išspręstas tarp pareiškėjo ir atsakovo kilęs ginčas ir tik po to turi būti vykdomi Nutarimo rezoliucinės dalies 3 ir 4 punktuose numatyti nurodymai dėl baudos išieškojimo. Pirmosios instancijos teismas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (administracinės bylos Nr. AS858-206/2010, Nr. AS438-473/2009 ir kt.).

12III.

13Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atskiruoju skundu (t. II, b. l. 47–50) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartį ir išspręsti šį klausimą iš esmės – atsisakyti taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Atsakovas nurodo, kad Konkurencijos tarybos nutarimų galiojimas iš esmės tiesiogiai yra susijęs su viešojo intereso apsauga, taigi, jo galiojimo sustabdymas yra galimas tik ypatingais ir išskirtiniais atvejais. Atsakovas akcentuoja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką administracinėse bylose Nr. AS63-253, Nr. AS146-198/2009, Nr. AS63-253/2009, Nr. AS6-336/2005, Nr. AS4-234/2002, Nr. AS10-554/2005, Nr. AS858-440/2010, Nr. AS63-227/2008 ir kt. Atsakovas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad neigiamų finansinių pasekmių patyrimas dėl Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymo nelaikytinas objektyvia priežastimi, dėl kurios būtų pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių kitų argumentų, duomenų, įrodymų, patvirtinančių, kad Konkurencijos tarybos paskirtos baudos sumokėjimas gali turėti įtakos teismo sprendimo vykdymui, t. y., kad teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomas. Panaikinus Nutarimą, pareiškėjo sumokėta bauda būtų grąžinta. Nagrinėjamu atveju reali finansinių sunkumų grėsmė turi būti neabejotinai patvirtinta konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis (pvz., pareiškėjas turėtų dideliu mastu keisti savo veiklos praktiką, santykius su partneriais, atsirastų dideli nuostoliai ar išieškoma suma aiškiai apsunkintų jo ekonominę ar socialinę padėtį ir pan.) ir pagrįsta jas patvirtinančiais įrodymais.

14Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „AUTODINA“ atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą (t. II, b. l. 58–61) prašo atskirąjį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Pareiškėjas pažymi, kad visais atvejais, nagrinėjant reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo klausimą, turi būti vadovaujamasi proporcingumo principu. Dalies Nutarimo galiojimo sustabdymas reiškia viešojo ir pareiškėjo interesų pusiausvyrą, t. y. proporcingumo principo įgyvendinimą. Atskirajame skunde atsakovo pateikiami argumentai dėl išskirtinių aplinkybių būtinybės taikant reikalavimo užtikrinimo priemonę yra pagrįsti tiek, kiek reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas ar netaikymas gali prieštarauti Konkurencijos įstatymo pagrindiniam tikslui. Nesuprantamas atsakovo suinteresuotumas bet kokiomis priemonėmis, iki galo neišnagrinėjus ginčo, priversti pareiškėją sumokėti skirtą baudą. Pareiškėjo prašyme dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių buvo detaliai išdėstytos aplinkybės, įrodančios, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės nepritaikymas gali nulemti neigiamus padarinius su byla nesusijusiems asmenims – pareiškėjo darbuotojams ir kreditoriams. Pirmiausiai turi būti galutinai išspręstas tarp pareiškėjo ir atsakovo kilęs ginčas ir tik po to turi būti vykdomi Nutarimo reikalavimai dėl baudos išieškojimo. Pareiškėjas nurodo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką administracinėse bylose

15Nr. AS858-206/2010, Nr. AS146-241/2010, Nr. AS438-473/2009 ir kt.

16Tretysis suinteresuotas asmuo AB „AUTOŪKIS“ atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą (t. II, b. l. 62–65) nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir paliktina nepakeista, atsakovo atskirasis skundas atmestinas. Tretysis suinteresuotas asmuo pažymi, kad atsakovo pateikta nuomonė, jog pareiškėjas nepateikė teismui jokių objektyvių argumentų, duomenų ar įrodymų, nurodančių neigiamas finansines pasekmes, yra nepagrįsta, nes pareiškėjas pateikė tokius duomenis. Palankaus teismo sprendimo atveju pareiškėjo grąžinimas į iki tol buvusią padėtį būtų apsunkintas, nes, nurodytu laikotarpiu negalėdamas naudotis 117 800 litų dydžio apyvartinėmis lėšomis, pareiškėjas patirtų nuostolius, kurių kompensavimas būtų susijęs su papildomais teisiniais ginčais. Skubus baudos sumokėjimas nėra neišvengiamai būtina konkurencijos teisės normų įgyvendinimo priemonė. Tretysis suinteresuotas asmuo taip pat nurodo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką administracinėse bylose Nr. AS858-206/2010, Nr. AS438-354/2009 ir kt.

17Tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „MOLLER AUTO“ atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą (t. II, b. l. 67–70) prašo atskirąjį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. UAB „MOLLER AUTO“ nurodo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką administracinėse bylose Nr. AS858-440/2010, Nr. AS63-277/2008, Nr. AS7-580/2003, Nr. AS822-339/2010, Nr. AS146-661/2010 ir kt. Tretysis suinteresuotas asmuo pažymi, kad atsakovo cituojami Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimai tik patvirtina būtinybę šioje byloje taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – nesustabdžius Nutarimo galiojimo, pareiškėjas patirtų didelius nuostolius, būtų itin apsunkinta pareiškėjo ekonominė ir socialinė padėtis, pareiškėjas būtų priverstas koreguoti savo santykius su daugeliu partnerių ir klientų. Pareiškėjo finansinius sunkumus nulemtų didelis kiekis šiuo metu galiojančių pareiškėjo įsipareigojimų tretiesiems asmenims, Nutarimo dalimi pareiškėjui paskirtos baudos dydis bei baudos įtaka pareiškėjo finansiniams pajėgumams apskritai. Konkurencijos taryba atskirajame skunde apskritai nepasisako dėl eilės pareiškėjo skunde nurodytų motyvų bei argumentų.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Nagrinėjamos bylos dalykas yra reikalavimo užtikrinimo priemonės – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 2S-28 rezoliucinės dalies 3 ir 4 punktų dalyje dėl pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AUTODINA“ skirtų įpareigojimų galiojimo sustabdymas – taikymas. 2010 m. gruodžio 7 d. nutartimi (t. II, b. l. 36–37) patenkino pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

22Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, jos netaikius, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 straipsnis). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63–277/2008).

23Teisėjų kolegija pažymi, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės turi būti taikomos tuo atveju, jei yra reali grėsmė, jog, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, atsižvelgiant į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus. Reali finansinių sunkumų grėsmė turi būti neabejotinai patvirtinta konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis (pvz. pareiškėjas turėtų dideliu mastu keisti savo veiklos praktiką, santykius su partneriais, atsirastų dideli nuostoliai ar išieškoma suma aiškiai apsunkintų jo ekonominę ar socialinę padėtį ir pan.) ir pagrįsta jas patvirtinančiais įrodymais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje

24Nr. AS858-440/2010).

25Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė reikalavimo užtikrinimo priemones. Pareiškėjas byloje nurodė su finansiniais sunkumais susijusias aplinkybes, inter alia, būtinybę atpirkti automobilių 6,5 mln. litų laikotarpiu nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. pagal su lizingo davėjais sudarytas sutartis (t. I, 169–177), taip pat duomenis, iš kurių galima spręsti apie sumažėjusias pareiškėjo skolinimosi galimybes, bankui 2010 m. suteikiant daugiau nei dvigubai mažesnę paskolos sumą nei 2008 m. (t. I, b. l. 178–179). Pareiškėjo nurodytos su finansiniais sunkumais susijusios aplinkybės vertintinos kartu su visuotinai žinoma aplinkybe – šiuo metu šalyje esančia ekonomine krize (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-972/2010), šią aplinkybę Nutarime pripažino ir Konkurencijos taryba. Pareiškėjas taip pat pateikė pakankamai detalius savo išlaidų 2008–2010 m I pusmetį duomenis (t. I, b. l. 24), iš kurių matyti, kad pareiškėjo išlaidos mažėjo 2008–2010 m. Nurodyti pareiškėjo duomenys apie būtinybę atpirkti iš lizingo davėjų automobilius leidžia sistemiškai įvertinti pareiškėjo 2009 m.

26gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos (t. I, b. l. 148) duomenis, pagal kuriuos pareiškėjas 2009 m. gavo pelno, tačiau kuriuose nėra atsižvelgta į būsimus įsipareigojimus ir finansinius sunkumus, vykstant ekonominei krizei. Taip pat pažymėtina, kad Konkurencijos taryba Nutarime, nustatydama baudos dydį pareiškėjui, rėmėsi ir aplinkybe, kad lengvųjų automobilių rinka

272008–2009 m. sumažėjo 70 proc., dėl ko daug rinkos dalyvių atsidūrė sunkioje finansinėje padėtyje. Ši aplinkybė nenuginčyta, teisėjų kolegija ja remiasi, o byloje nėra duomenų, leidžiančių konstatuoti, kad padėtis lengvųjų automobilių rinkoje šiuo metu yra aiškiai pagerėjusi, todėl nurodyta aplinkybė tik patvirtina pareiškėjo nurodytus kilsiančius finansinius sunkumus, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės.

28Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad, nors Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į sunkią valstybėje susiklosčiusią ekonominę padėtį, sumažino pareiškėjui baudos dydį 20 proc., skirta 117 800 litų bauda yra pakankamai didelė ir galėtų sukelti didelių sunkumų pareiškėjui, jam vykdant turimus finansinius įsipareigojimus, tai galėtų sukelti žalos ne tik pačiam pareiškėjui, bet ir tretiesiems asmenims, inter alia, pareiškėjo partneriams ir klientams. Negalėdamas naudotis tokio dydžio apyvartinėmis lėšomis, pareiškėjas patirtų nuostolius, kurių kompensavimas būtų susijęs su papildomais teisiniais ginčais. Todėl nagrinėjamoje byloje Nutarimo vykdymas, nesulaukus, kol bus išspręsta byla iš esmės, galėtų sukelti didesnius neigiamus padarinius, nei laikinas Nutarimo nevykdymas. Toks aiškinimas atitinka ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką bylose, susijusiose su konkurencijos teisiniais santykiais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-206/2010, 2009 m. rugpjūčio 7 d. nutartį byloje Nr. AS438-473/2009 ir kt.).

29Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad ir nagrinėjamu atveju egzistuoja teisinis pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pripažintina teisėta ir pagrįsta. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis paliekama nepakeista.

30Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atskirąjį skundą atmesti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir Konkurencijos... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „AUTODINA“ skundu (t. I, b. l.... 6. Dėl prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo pareiškėjas nurodė Lietuvos... 7. Nr. AS146-241/2010, Nr. AS438-473/2009 ir kt.). Taip pat... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 7 d. nutartimi... 10. (t. II, b. l. 36–37) patenkino pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo... 11. 117 800 litų – išieškojimas, net ir palankaus teismo sprendimo atveju... 12. III.... 13. Atsakovas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atskiruoju skundu (t. II,... 14. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „AUTODINA“ atsiliepimu į... 15. Nr. AS858-206/2010, Nr. AS146-241/2010, Nr.... 16. Tretysis suinteresuotas asmuo AB „AUTOŪKIS“ atsiliepimu į atsakovo... 17. Tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „MOLLER AUTO“... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Nagrinėjamos bylos dalykas yra reikalavimo užtikrinimo priemonės – iki... 22. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės turi būti... 24. Nr. AS858-440/2010).... 25. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos... 26. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos (t. I, b. l. 148) duomenis, pagal... 27. 2008–2009 m. sumažėjo 70 proc., dėl ko daug rinkos dalyvių atsidūrė... 28. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad, nors Konkurencijos taryba,... 29. Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad ir nagrinėjamu... 30. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 31. Atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atskirąjį skundą... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartį... 33. Nutartis neskundžiama....