Byla 2SA-174-520/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Liuda Uckienė, Alvydas Barkauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens antstolio V. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. nutarties civilinėje byloje dėl antstolio veiksmų apskundimo pagal pareiškėjų M. A. ir L. A. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui V. M. ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos,

Nustatė

2Pareiškėjai M. A. ir L. A. kreipėsi į teismą su skundu ir prašė išnagrinėti klausimą dėl galimai praleisto skundo padavimo termino ir atnaujinti skundo padavimo terminą, panaikinti antstolio patvarkymą dėl vykdomosios bylos Nr. 0240/09/00079 užbaigimo, įpareigoti antstolį imtis skubių veiksmų priverstiniam Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo bei nutarties, išdėstytų vykdomuosiuose raštuose, įvykdymui užtikrinti. Nurodo, kad 2010-11-20 laišku gavo 2010-10-28 patvarkymą dėl vykdomosios bylos pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo vykdomąjį raštą administracinėje byloje Nr. I-3357/2006 užbaigimo. Šia vykdomąja byla antstolis privalėjo iki galo įvykdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-10-21 ir 2007-05-21 vykdomųjų raštų reikalavimus, tačiau to nepadarė, t. y. neįvykdė 2007-05-05 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo perduoti jiems naudotis suteiktą asmeninio ūkio žemės sklypą. Skundžiamame antstolio patvarkyme nurodyta, kad, vadovaudamasis CPK 632 str. bei 771 str., antstolis užbaigia bylą Nr. 0240/09/00079. Patvarkymas nemotyvuotas, nepagrįstas objektyviomis aplinkybėmis. Visiškai neaišku, kokiu konkrečiu teisiniu pagrindu yra užbaigiama vykdomoji byla. Nėra nei vienos objektyvios aplinkybės užbaigti bylai. 2010-11-02 pareiškėjai apsilankė antstolio kontoroje, susipažino su vykdomąja byla, tačiau joje dar nebuvo 2010-10-28 skundžiamo patvarkymo. Nutraukęs vykdomąją bylą, antstolis neišieškojo iš skolininko už vykdymą sumokėtos įmokos, negrąžino vykdomojo dokumento, nepakeitė skolininko. Kadangi dėl asmeninio ūkio suprojektavimo ir pažymėjimo vietoje yra priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, jis turi būti vykdomas pagal CPK nuostatas, reglamentuojančias teismo sprendimų vykdymo tvarką.

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. kovo 23 d. nutartimi pareiškėjų skundą tenkino, panaikino antstolio V. M. 2010-10-28 patvarkymą dėl vykdomosios bylos Nr. 0240/09/00079 užbaigimo, įpareigojo antstolį tęsti vykdymo veiksmus. Teismas, vadovaudamasis CPK 512 str., atmetė suinteresuoto asmens argumentus, kad skundas paduotas praleidus terminą, kaip neįrodytus. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad skundžiamas patvarkymas pareiškėjams turėjo būti išsiųstas 2010-10-29, tačiau duomenų apie išsiuntimą nėra, kad vykdomojoje byloje taip pat nėra duomenų, jog pareiškėjai susipažįstant su vykdomosios bylos medžiaga, patvarkymas būtų įteiktas asmeniškai, kad iš pareiškėjos antstoliui 2010-11-02 pateikto prašymo „Dėl ketinimo nutraukti vykdomąją bylą“ matyti, kad pareiškėjai buvo žinomas tik ketinimas nutraukti vykdomąją bylą, tačiau nebuvo žinoma apie skundžiamą patvarkymą, kad Vilniaus apygardos administraciniam teismui patvarkymas įteiktas tik 2010-11-25, padarė išvadą, kad vadovautinasi pareiškėjų teiginiais, jog skundžiamas patvarkymas jiems buvo atsiųstas paštu tik 2010-11-19. Teismas pažymėjo, kad net ir laikant, kad 2010-11-02 skundžiamas patvarkymas buvo vykdomojoje byloje, tokiu atveju turėtų būti laikoma, kad skundo padavimo terminas praleistas tik viena diena. Teismas, įvertinęs tai, jog antstolis nevykdė CPK 605 str. reikalavimų, kad pareiškėjas L. A. apskritai nebuvo nuvykęs susipažinti su vykdomąja byla 2010-11-02, kad pareiškėjai nesinaudoja profesionalia teisine pagalba, konstatavo, kad skundo atmetimas dėl viena diena praleisto jo padavimo termino būtų pernelyg formalus. Teismas nustatė, kad antstolis vykdė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-10-21 vykdomąjį raštą dėl įpareigojimo atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją iki 2008-06-30 įrašyti pareiškėją M. A. į pretendentų, pageidaujančių gauti žemės Buivydiškių kadastro vietovėje sąrašą ir dėl įpareigojimo atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją per 3 mėn. nuo Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto parengimo dienos atlikti administracines procedūras, susijusias su 2 ha žemės asmeninio ūkio žemės sklypo, suteikto M. A., suprojektavimu ir jų ribų nustatymu, kad 2009-05-11 antstolis surašė sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti ar nutraukti tam tikrus veiksmus neįvykdymo aktą bei su prašymu kreipėsi į teismą pagal CPK 771 str. skolininkui skirti baudą už teismo sprendimo neįvykdymą, kad Vilniaus apygardos teismas 2009-12-09 nutartimi konstatavo, jog pareiškėja M. A. yra įrašyta į pretendentų, pageidaujančių gauti žemės Buivydiškių kadastro vietovėje sąrašą, todėl vykdomasis dokumentas dalinai įvykdytas, kad Vilniaus apygardos teismas nurodė, jog pirmosios instancijos teismo nustatytas 3 mėn. terminas įvykdyti teismo sprendimą yra nepagrįstas, todėl patenkino atskirąjį skundą ir panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės – antstolio prašymą skirti baudą atmetė. Teismas taip pat nustatė, kad antstolis 2010-06-02 priėmė patvarkymą, kuriuo pareikalavo skolininką pateikti informaciją, ar baigtas Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, ar yra atliktos administracinės procedūros, susiję su žemės sklypo suprojektavimu bei ribų nustatymu, kad skolininkas 2010-06-23 rašte pateikė informaciją, jog rengiamas Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas, šiuo metu suprojektuoti sklypai tik I eiliškumo grupės pretendentams, kad antstolis 2010-10-28 surašė sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo (dalinio) aktą, kuriame konstatavo, kad, remiantis skolininko 2010-06-23 raštu, asmeninio ūkio žemės sklypo, suteikto M. A., suprojektavimas bei jų ribų nustatymas nėra atliktas ir priėmė ginčijamą patvarkymą vykdomąją bylą pagal CPK 632 ir 771 str. užbaigti. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad antstolis, priimdamas sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo (dalinio) aktą, nurodė, kad dalis vykdomojo dokumento nėra įvykdyta, padarė išvadą, jog negalima konstatuoti, jog byla galėjo būti užbaigta dėl visiško vykdomojo dokumento įvykdymo, kad nebuvo pagrindų, numatytų CPK 631 str. 1 d., vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui, kad nebuvo ir pagrindų, numatytų CPK 629 str. vykdomajai bylai nutraukti. Teismas, įvertinęs tai, kad vykdomasis dokumentas nebuvo nei persiųstas vykdyti kitam antstoliui, nei išsiųstas išskaitoms padaryti, nei persiųstas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, konstatavo, kad vykdomoji byla užbaigta nesant tam jokio pagrindo. Teismas pažymėjo, kad pagal 2008-10-21 vykdomąjį raštą skolininkas įpareigotas per 3 mėn. nuo Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto parengimo dienos atlikti administracines procedūras, susijusias su 2 ha žemės asmeninio ūkio žemės sklypo, suteikto M. A., suprojektavimu ir jų ribų nustatymu, todėl antstolis turi imtis visų teisėtų veiksmų, kad vykdomasis dokumentas būtų įvykdytas, t. y. gauti informaciją apie Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo darbus, nustatęs, kad projektas parengtas, nustatyti, ar per 3 mėn. atliktos administracinės procedūros, susijusios su žemės sklypo suprojektavimu ir jų ribų nustatymu. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju antstolis, surašęs nustatytos formos aktą apie sprendimo neįvykdymą, privalėjo vadovautis CPK 771 str., o ne užbaigti vykdomąją bylą, todėl antstolio patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo panaikino, antstolį įpareigojo tęsti vykdymo veiksmus.

4Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. atskiruoju skundu prašo bylą išnagrinėti iš esmės. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nutartimi buvo paskyręs baudą Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tačiau Vilniaus apygardos teismo nutartimi Nr. S2-1244-275/09 baudos skyrimas buvo panaikintas. Nepiniginio pobūdžio sprendimai priverstinai vykdomi pasitelkiant tik pinigines sankcijas, kitų priverstinio vykdymo priemonių nei CPK, nei kiti norminiai teisės aktai nenumato. Kadangi jis buvo kreipęsis dėl piniginės baudos skyrimo, tačiau Vilniaus apygardos teismo sprendimu bauda nebuvo paskirta, nurodant, kad sprendimas dėl M. A. įrašymo į pretendentų sąrašą yra įvykdytas, tuo tarpu pareiškėjų reikalavimas nustatyti konkretų realiai protingą terminą nurodytiems veiksmams atlikti negali būti tenkintas, nes teisės aktai, reglamentuojantys asmeninio ūkio žemės sklypų projektavimą bei ribų nustatymą, tokių terminų neapibrėžia, kitų teisinių priemonių, galinčių pagreitinti teismo sprendimo vykdymą, nėra. Bet koks jo prašymas skirti pinginę baudą dėl teismo sprendimo nevykdymo būtų nuginčijamas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, kurie tokiems žemės reformos darbams terminų nenustato. Neskyrus baudos, naujas terminas sprendimui įvykdyti nebuvo nustatytas, todėl jis neturėjo galimybės pakartotinai kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo skolininkui už teismo sprendimo nevykdymą. Jis, užbaigdamas vykdomąją bylą, vadovavosi CPK 771 str., pagal kurį vykdomojoje byloje buvo surašytas dalinio neįvykdymo sprendimo aktas ir perduotas sprendimą priėmusiam teismui siekiant išspręsti vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą, kadangi kitų priverstinio vykdymo priemonių be baudos skyrimo, įgalinčių antstolį užtikrinti sprendimo įvykdymą, nėra. Nacionalinės žemės tarnybos atsiliepime nurodyta, kad pareiškėja M. A. 2010-11-25 dalyvavo VII-ojo eiliškumo grupės pretendentų susirinkime, pasirašė susirinkimo protokole, susirinkimo metu jai suprojektuoti žemės sklypai Nr. 2305-1 ir Nr. 2305-2.

5Pareiškėjai M. A. ir L. A. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo, kad antstolio atskirasis skundas neatitinka atskirajam skundui keliamų reikalavimų, jame nenurodomi jokie įstatymai, materialinės ir procesinės teisės normos ar bylos aplinkybės, kuriomis būtų grindžiamas sprendimo ar jo dalies neteisėtumas, nepagrįstumas, nemotyvuoti teiginiai ar procesiniai pažeidimai. Antstolis vykdomąją bylą užbaigė vadovaudamasis CPK 771 str., kuris bylos užbaigimo nenumato. Antstolis atskirajame skunde nurodo, kad „susirinkimo metu jai suprojektuoti sklypai“, nors antstolis puikiai žino, kad sklypai projektuojami ne susirinkimo metu, o vykdant 2005-05-23 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nutarimo Nr. 564 ir kitų teisės aktų numatytas procedūras, kurias vykdyti reikalauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-05-05 sprendimas, ir kurios iki šiol neįvykdytos. Apie šias procedūras į jų prieš 2 mėn. pateiktą prašymą skolininkas iki šiol, pažeisdamas terminą, nepateikė jokios informacijos, t. y. į jų prašymą sukonkretinti į bylą pateiktą informaciją jokio komentaro gauti nepavyko. Be to, iki šiol iš skolininko neišieškotos ir vykdymo išlaidos. Nors pirmosios instancijos teismo nutartyje antstoliui yra tiksliai nurodyti veiksmai, kuriuos šioje vykdomojoje byloje jis privalo atlikti, tačiau, vietoj to, kad vykdytų savo tiesiogines funkcijas, antstolis stengiasi juos įtraukti į beprasmį bylinėjimąsi, tuo provokuodamas skolininką ir toliau nevykdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo.

6Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, civilinės bylos ir vykdomosios bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino pareiškėjų M. A. ir L. A. skundą ir panaikino antstolio V. M. 2010-10-28 patvarkymą dėl vykdomosios bylos Nr. 0240/09/00079 užbaigimo, įpareigojo antstolį tęsti vykdymo veiksmus, nes pagal bylos medžiagą teismo sprendimas yra neįvykdytas, o CPK 632 str. 1 d. nenumato, kad vykdomoji byla būtų užbaigta neįvykdžius (nevisiškai įvykdžius) teismo sprendimo.

8Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008-05-30 nutartimi įpareigojo atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją iki 2008-06-30 įrašyti pareiškėją M. A. į pretendentų, pageidaujančių gauti žemės Buivydiškių kadastro vietoje, sąrašą, įpareigojo atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją per 3 mėn. nuo Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto parengimo dienos atlikti administracines procedūras, susijusias su 2 ha asmeninio ūkio žemės sklypo, suteikto M. A., suprojektavimu bei jo ribų nustatymu, kad 2008-10-21 buvo išduotas vykdomasis raštas. 2009-05-11 antstolis surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą, pareiškimą dėl baudos skyrimo už sprendimo nevykdymą ir perdavė Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009-07-13 nutartimi antstolio V. M. pareiškimą dėl baudos skyrimo tenkino iš dalies, skyrė Vilniaus apskrities viršininko administracijos viršininkui 400 Lt baudą už Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-10-21 vykdomojo dokumento nevykdymą išieškotojų M. A. ir L. A. naudai, įpareigojo Vilniaus apskrities viršininko administraciją per 3 mėn. nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos įvykdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-05-05 sprendimą. Šią teismo nutartį Vilniaus apygardos teismas 2009-12-09 nutartimi panaikino ir antstolio prašymą paskirti baudą atmetė. Antstolis V. M. 2010-10-28 surašė sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo (dalinio) aktą, kuriame nurodė, kad M. A. yra įtraukta į preliminariai parengtą (nepatvirtintą) pretendentų sąrašo 7 eiliškumo grupę, kad 2010-10-28 2 ha žemės asmeninio ūkio žemės sklypo, suteikto M. A., suprojektavimas bei jų ribų nustatymas nėra atliktas, taip pat 2010-10-28 patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo, kuriame nurodė, kad, vadovaudamasis CPK 632 str., 771 str., užbaigia vykdomąją bylą Nr. 0240/09/00079. Pareiškėjai šį antstolio patvarkymą apskundė, skundą grindė tuo, kad antstolis privalėjo iki galo įvykdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-10-21 ir 2007-05-21 vykdomųjų raštų reikalavimus, tačiau to nepadarė, kad antstolio patvarkymas nemotyvuotas, nepagrįstas objektyviomis aplinkybėmis, kad neaišku, kokiu konkrečiu teisiniu pagrindu yra užbaigiama vykdomoji byla, kad nėra teisinio pagrindo užbaigti vykdomąją bylą. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. kovo 23 d. nutartimi tenkino pareiškėjų skundą, panaikino antstolio V. M. 2010-10-28 patvarkymą dėl vykdomosios bylos Nr. 0240/09/00079 užbaigimo, įpareigojo antstolį tęsti vykdymo veiksmus. Antstolis, nesutikdamas su šia pirmosios instancijos teismo nutartimi, savo atskirąją skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas nutartimi buvo paskyręs baudą Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tačiau Vilniaus apygardos teismo nutartimi Nr. S2-1244-275/09 baudos skyrimas buvo panaikintas, kad nepiniginio pobūdžio sprendimai priverstinai vykdomi pasitelkiant tik pinigines sankcijas, kitų priverstinio vykdymo priemonių nei CPK, nei kiti norminiai teisės aktai nenumato, kad Vilniaus apygardos teismas nutartimi nurodė, jog teismo sprendimas dėl M. A. įrašymo į pretendentų sąrašą yra įvykdytas, o nustatyti konkretų realiai protingą terminą nurodytiems veiksmams atlikti negali būti tenkintas, nes teisės aktai, reglamentuojantys asmeninio ūkio žemės sklypų projektavimą bei ribų nustatymą, terminų neapibrėžia, kitų teisinių priemonių, galinčių pagreitinti teismo sprendimo vykdymą, nėra, kad neskyrus baudos, naujas terminas sprendimui įvykdyti nebuvo nustatytas, todėl jis neturėjo galimybės pakartotinai kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo skolininkui už teismo sprendimo nevykdymą, kad jis, užbaigdamas vykdomąją bylą, vadovavosi CPK 771 str., pagal kurį vykdomojoje byloje buvo surašytas dalinio neįvykdymo sprendimo aktas ir perduotas sprendimą priėmusiam teismui siekiant išspręsti vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą, kadangi kitų priverstinio vykdymo priemonių be baudos skyrimo, įgalinčių antstolį užtikrinti sprendimo įvykdymą, nėra. Šių antstolio skundo argumentų pagrindu nėra faktinio ir teisinio pagrindo patenkinti jo skundą ir palikti galioti minėtą antstolio patvarkymą.

9Teismo procesinio sprendimo priėmimas dažniausiai nereiškia civilinio proceso pabaigos, tam, kad būtų realiai apgintos sprendime nustatytos byloje dalyvaujančių asmenų teisės ir teisėti interesai, būtina jį įvykdyti. Savanoriškas teismo sprendimo įvykdymas geriausiai atitinka byloje dalyvaujančių asmenų interesus, tačiau tuo atveju, kai įpareigota šalis savanoriškai teismo sprendimo nevykdo, šis vykdomas priverstinai. Priverstinio teismo sprendimo vykdymo tvarka reglamentuojama CPK VI dalyje. Pagal šios CPK dalies normas teismo procesinius sprendimus pagal pateiktus vykdomuosius dokumentus vykdo antstolis, kuris visų pirma turi siekti apsaugoti išieškotojo interesus, kartu vadovautis interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, gindamas išieškotojo interesus, neturi pažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Jeigu atsakovas teismo sprendimu yra įpareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, tačiau savo iniciatyva jų neatlieka, taikomos CPK 771 str. nustatytos priverstinio vykdymo priemonės. Pažymėtina, kad priverstinio vykdymo priemonės gali būti taikomos tada, kai antstolis yra įsitikinęs, kad teismo sprendimas yra neįvykdytas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. balandžio mėn. 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2011). Pagal CPK 771 str. 1 d., jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. CPK 771 str. 5 d. nustatyta, kad kai veiksmus gali atlikti ar nutraukti tik pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda vykdymo vietos apylinkės teismui. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą išieškotojo naudai ir nustatyti terminą sprendimui įvykdyti. Nagrinėjamu atveju antstolis, surašydamas sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo (dalinio) aktą, nurodė, kad 2010-10-28 2 ha žemės asmeninio ūkio žemės sklypo, suteikto M. A., suprojektavimas bei jų ribų nustatymas nėra atliktas, t. y. teismo sprendimas nėra įvykdytas. CPK 632 str. 1 d. numato baigtinį sąrašą atvejų, kai vykdomoji byla laikoma baigta, t. y. 1) visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą; 2) CPK 631 str. nustatyta tvarka grąžinus vykdomąjį dokumentą išieškotojui; 3) nutraukus vykdomąją bylą; 4) persiuntus vykdomąjį dokumentą vykdyti kitam antstoliui; 5) vykdomąjį dokumentą išsiuntus išskaitoms padaryti į skolininko darbovietę, mokymo įstaigą, socialinio draudimo įstaigą ir kt.; 6) persiuntus vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Taigi CPK 632 str. 1 d. nenumato, kad vykdomoji byla būtų užbaigta neįvykdžius (nevisiškai įvykdžius) teismo sprendimo. Dėl šių priežasčių apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino antstolio V. M. 2010-10-28 patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir įpareigojo tęsti vykdymo veiksmus, konstatavęs, kad antstolis, surašęs nustatytos formos aktą apie sprendimo neįvykdymą, privalėjo vadovautis CPK 771 str. Aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismas 2009-12-09 nutartimi panaikino Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009-07-13 nutartį, kuria Vilniaus apskrities viršininko administracijos viršininkui paskirta 400 Lt baudą už Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-10-21 vykdomojo dokumento nevykdymą išieškotojų M. A. ir L. A. naudai ir Vilniaus apskrities viršininko administracija įpareigota per 3 mėn. nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos įvykdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-05-05 sprendimą, neužkerta kelio antstoliui pakartotinai kreiptis į teismą CPK 771 str. tvarka dėl baudos skyrimo ir naujo termino sprendimui įvykdyti nustatymo. Atkreiptinas dėmesys taip pat į tai, kad nors apskričių viršininkų ir jų pavaduotojų pareigybės panaikintos 2010-06-30 ir apskričių viršininkų administracijos likviduotos 2010-07-01, pareiškėjų prašymu, Vilniaus apygardos administracinis teismas tik 2010-11-11 nutartimi vykdymo procese pakeitė skolininką Vilniaus apskrities viršininko administraciją skolininku Nacionaline žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, t. y. antstolis, vykdydamas vykdomąjį dokumentą, nesiėmė priemonių pakeisti skolininką vykdymo procese CPK 596 str. tvarka, o 2010-10-28 priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo. Pažymėta, kad CPK 589 str. nustato, jog jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka neaiški, antstolis kreipiasi į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad išaiškintų sprendimo įvykdymo tvarką. Taigi antstolis, kilus sprendimo vykdymo neaiškumams, taip pat gali kreiptis dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo.

10Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių nepripažintini pagrįstais atskirojo skundo argumentai, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

11Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337-339 str.,

Nutarė

12Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. kovo 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai