Byla 2SA-109-520/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Dalia Kačinskienė, Petras Jaržemskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens antstolės Brigitos Palavinskienės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutarties civilinėje byloje dėl antstolės veiksmų apskundimo pagal pareiškėjo Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pareiškimą (suinteresuotais asmenimis byloje dalyvauja: antstolė Brigita Palavinskienė, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvos policijos logistikos centras, I. A.),

Nustatė

4Pareiškėjas Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Vilniaus apskrities VPK) kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl antstolės B. Palavinskienės veiksmų ir prašė pripažinti antstolės B. Palavinskienės 2009-06-08 patvarkymą dėl turto pripažinimo atliekomis ir sunaikinimo vykdomojoje byloje Nr. 1-194-298 neteisėtu ir jį panaikinti, pripažinti pareiškimo padavimą ne tam teismui pagal teismingumą objektyvia kliūtimi, sutrukdžiusia jam laiku kreiptis į Vilniaus miesto 1-ąjį apylinkės teismą, atnaujinti įstatymų nustatytą terminą pareiškimui paduoti bei pareiškimą dėl antstolės patvarkymo vykdomojoje byloje Nr.1-194-298/2008 priimti. Nurodė, kad antstolė, vykdydama Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008-12-19 išduotą vykdomąjį raštą baudžiamojoje byloje dėl daiktinio įrodymo – automobilio BMW 325, kurio valst. Nr. ( - ), priklausančio I. A. (A.) – konfiskavimo, perdavė automobilį Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau Vilniaus apskrities VMI), tačiau ši institucija atsisakė automobilį apskaityti ir grąžino antstolei vykdyti. Dėl to antstolė įpareigojo jį minėtą daiktinį įrodymą pripažinti atliekomis ir sunaikinti. Jis 2009-05-19 raštu grąžino patvarkymą antstolei, kadangi transporto priemonių pripažinimo atliekomis procesą vykdo ne policijos įstaiga, o antstolis, kuriam teismas išdavė vykdomąjį raštą, nepriklausomai nuo to, kur automobilis iki sprendimo byloje buvo saugomas. Antstolės patvarkymo forma ir turinys neatitinka CPK 613 str. 2 d. reikalavimų, kadangi patvarkymas yra panašus į informacinio pobūdžio raštą, nėra nurodytos šalys, neišdėstyti motyvai arba motyvai nepagrįsti teisės aktų reikalavimais, patvarkymas prieštarauja Konstitucijos 109 str. Jis nėra konfiskuoto automobilio BMW 325, kurio valst. Nr. ( - ), valdytojas, neturi šio automobilio savo apskaitoje, automobilis, kaip daiktinis įrodymas, buvo perduotas teismui, o teismas automobilį perdavė antstolei. Dėl to antstolė savo lėšomis turi vykdyti turto pripažinimo atliekomis ir sunaikinimo procedūrą. Vadovaujantis Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintų Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių (toliau Taisyklės) 3.1, 3.7, 20, 145 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str., jis nėra tinkama institucija, kuri turėtų pareigą įgyvendinti automobilio BMW 325, kurio valst. Nr. ( - ), utilizavimą. Prašė atnaujinti terminą įstatymų nustatytą terminą pareiškimui dėl antstolės veiksmų paduoti, kadangi vadovaudamasis CPK 30 str. 12 d. pareiškimą padavė Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui, kuris šį pareiškimą atsisakė priimti kaip neteismingą šiam teismui, todėl jis praleido įstatymo nustatytą terminą. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 25 d. nutartimi pripažino neteisėtu ir panaikino antstolės B. Palavinskienės 2009-06-08 patvarkymą dėl turto pripažinimo atliekomis ir sunaikinimo vykdomojoje byloje Nr. 1-194-298/2008. Teismas nustatė, kad automobilis BMW 325, kurio valst. Nr. ( - ), buvo konfiskuotas Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008-09-24 nuosprendžiu, 2009-01-05 antstolei B. Palavinskienei buvo pateiktas vykdomasis raštas dėl šio automobilio konfiskavimo, suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities VMI) 2009-04-08 atsisakė apskaityti ir realizuoti automobilį, nurodydama, jog konfiskuotas automobilis turi būti pripažintas atliekomis ir pašalintas Atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka. Dėl to antstolė B. Palavinskienė 2009-04-28 patvarkymu įpareigojo pareiškėją pripažinti konfiskuotą automobilį atliekomis ir jį perduoti atliekų tvarkytojui kaip metalo laužą, 2009-06-08 surašė patvarkymą dėl turto pripažinimo atliekomis ir sunaikinimo. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, byloje surinktus įrodymus, vadovaudamasis Taisyklių 20 p. padarė išvadą, kad pareiškėjo prašymas panaikinti antstolės B. Palavinskienės 2009-06-08 patvarkymą dėl turto pripažinimo atliekomis ir sunaikinimo yra pagrįstas, nes pareiškėjas nėra konfiskuoto turto valdytojas ar saugotojas ir neturi minėto automobilio savo apskaitoje, balanse. Taip pat teismas pripažino pagrįstais pareiškėjo argumentus, kad ginčijamas patvarkymas neatitinka CPK 613 str. numatytų formos bei turinio reikalavimų. Suinteresuotas asmuo antstolė B. Palavinskienė atskiruoju skundu prašo panaikinti nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad pareiškėjas klaidingai vertina situaciją, kad automobilis BMW 325, kurio valst. Nr. ( - ), buvo teismo žinioje, o po to perduotas jai, nes ginčo automobilis niekada jai nebuvo perduotas ir neapskaitytas, Taisyklių 3.1, 3.7 p. nurodo, kokiu pagrindu yra apskaitomas konfiskuotas turtas, o ne kas jį apskaito. Ji nėra valstybinė institucija, todėl negali apskaityti automobilio BMW 325, kurio valst. Nr. ( - ), kaip tai numatyta Taisyklių 6 p. Pareiškėjas klaidingai nurodo, kad teismas automobilį realizuoti perdavė jai, nes Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008-12-19 vykdomajame rašte imperatyviai nurodyta automobilį konfiskuoti, tačiau nepavesta antstolei automobilio realizuoti. Teismas nurodė, kad patvarkymas dėl turto pripažinimo atliekomis ir sunaikinimo neatitinka CPK 613 str. 2 d., tačiau nenurodė, kokie reikalavimai nebuvo įvykdyti. Vilniaus rajono policijos komisariatas 2009-05-20 raštu neatsisakė vykdyti 2009-04-28 patvarkymo dėl pavedimo atlikti veiksmus, bet išsakė savo poziciją dėl šio patvarkymo vykdymo. Dėl to 2009-06-08 patvarkymu dėl turto pripažinimo atliekomis ir sunaikinimo buvo atsakyta į minėtą raštą, kodėl Vilniaus rajono policijos komisariatas privalo apskaityti automobilį bei atlikti ankstesniame patvarkyme nurodytus veiksmus. Kadangi 2009-04-28 patvarkymas nebuvo panaikintas ar pakeistas, todėl 2009-06-08 patvarkyme nebuvo nurodyti nauji įpareigojimai. Patvarkymuose nurodyti reikalavimai buvo skirti tik Vilniaus rajono policijos komisariatui, todėl šio dokumento nebuvo pagrindo adresuoti I. A. (A.). pareiškėjas prašė atnaujinti terminą skundui dėl antstolės veiksmų paduoti, tačiau teismas nenagrinėjo termino atnaujino klausimo, nors šiuo atveju tai buvo būtina. Pareiškėjas Vilniaus apskrities VPK atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad turto valdymo patikėjimo teise sąvoka yra apibrėžta Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, o nuostatos detalizuojamos Taisyklėse. Pagal finansų ministro 2007-07-20 įsakymu Nr.1K-269 patvirtintą sąrašą, Valstybinė mokesčių inspekcija gali neatlygintinai perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti valstybei priklausantį konfiskuotą, pripažintą bešeimininkiu, valstybės paveldėtą ar į valstybės pajamas perduotą turtą, tačiau apie beverčio, netinkamo naudoti ar pripažinto atliekomis turto perdavimą negali būti nė kalbos. Taisyklės yra skirtos tik Valstybinei mokesčių inspekcijai ir taikomos kitoms valstybės institucijoms mutatis mutandis tik jei šios turtą priima, apskaito, saugo, realizuoja, grąžina ar atlieka kitus veiksmus, o jis automobilio BMW, kurio valst. Nr. ( - ), nepriėmė, neapskaito ir jokių kitų veiksmų neatlieka. Pagal ATPK 320 str. valstybinė institucija apskaito konfiskuotus daiktus ar daiktinius įrodymus, kai ji pati priima sprendimus dėl šių daiktų konfiskavimo. Sistemiškai aiškinant ATPK 224 ir 320 str., akivaizdu, kad ATPK 320 str. 1 d. 1 p. antstoliams pavesta vykdyti nutarimus konfiskuoti turtą tais atvejais, kai tokius nutarimus priima teismas. Apeliantės argumentas dėl Taisyklių 6 p., t. y. kad antstoliai nėra valstybinė institucija, todėl negali apskaityti automobilio, atmestinas, nes tokia pareiga yra nustatyta įstatymu. Antstolės patvarkymas yra neaiškus ir neargumentuotas, nėra nurodyta, kad patvarkymas yra išaiškinantis, papildantis, todėl laikytinas patvarkymu pilna apimtimi ir gali būti skundžiamas CPK tvarka, patvarkymas yra adresuotas Vilniaus rajono policijos komisariatui, kuris neturi juridinio asmens statuso, todėl patvarkymas negalėjo būti adresuotas juridinio asmens struktūriniam padaliniui. Kadangi jis, kaip juridinis asmuo, iš padalinio gavo tik 2009-06-08 patvarkymą, tai dėl šio patvarkymo ir kreipėsi į teismą. Pažymėtina, kad pats pavedimas netinkamam asmeniui vykdyti patvarkymą savaime daro šį patvarkymą niekiniu. Jis visą laiką siekė apskųsti nepagrįstą antstolės patvarkymą ir tik dėl techninės klaidos per nustatytą terminą pateikė Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui, o gavęs šio teismo nutartį iš karto kreipėsi į Vilniaus miesto 1-ąjį apylinkės teismą. Dėl to ieškinio senaties taikymas tik dėl techninio suklydimo prieštarautų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams.

5

6Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, taikė materialinės bei procesinės teisės normas, todėl pagrįstai panaikino antstolės B. Palavinskienės 2009-06-08 patvarkymą dėl konfiskuoto automobilio pripažinimo atliekomis ir sunaikinimo.

8Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas, 2008-09-24 išnagrinėjęs baudžiamąją bylą Nr. 1-194-298/2008 (nuosprendis įsiteisėjo 2008-12-09), 2008-12-19 išdavė vykdomąjį raštą baudžiamojoje byloje, kuriame nurodė iš I. A. (A.) konfiskuoti automobilį BMW, kurio valst. Nr. ( - ) (vykdomoji byla Nr. 0171/09/00003, b. l. 2). Vykdomasis raštas konfiskuoti automobilį buvo perduotas vykdyti antstolei B. Palavinskienei. Vykdant šį vykdomąjį raštą Vilniaus apskrities VMI buvo informuota apie konfiskuotą automobilį 2009-01-05 raštu Dėl turto konfiskacijos (vykdomoji byla Nr. 0171/09/00003, b. l. 10). Vilniaus apskrities VMI 2009-01-19 raštu Nr. (14.10)-46-892 dėl konfiskuoto turto perdavimo pranešė antstolei, kad negali perimti ir realizuoti minėto automobilio, nes nežinoma šio automobilio buvimo vieta, prašė antstolės nurodyti minėto automobilio saugojimo vietą ir perduoti areštuotą turtą (vykdomoji byla Nr. 0171/09/00003, b. l. 17). Vilniaus apskrities VMI 2009-04-02 apžiūrėjusi ir įvertinusi automobilį BMW, kurio valst. Nr. ( - ), surašė Turto įvertinimo apžiūros aktą Nr.(14.12)-179-111, kuriame nurodė, kad automobilis paveiktas korozijos (sparnų arkos, durelės, slenksčiai, variklio gaubtas, bagažinės dugnas), matomi ryškūs kėbulo įbrėžimai, dažų danga vietomis nukritusi, sudaužytas galinis keleivio pusės durelių stiklas, atšokę durelių moldingo kraštai, stipriai apgadinti bamperiai, sutrūkinėjusios durelių stiklų sandarinimo gumos, variklio gaubtas sandariai neužsidaro, sudaužytas priekinio posūkio žibintas. Salonas netvarkingas, sėdynių apmušalai purvini, vairas ir kita kabinos įranga apipelijusi, netvarkinga. Atsižvelgdami į automobilio būklę, trūkumus bei į tai, kad transporto priemonė dėl prastos ir netinkamos techninės būklės negali būti panaudota nei pagal tiesioginę, nei pagal netiesioginę paskirtį, pareiškėjos atstovai, pritaikę palyginamosios vertės metodą, nustatė, kad automobilis BMW, kurio valst. Nr. ( - ), yra nerealizuotinas (vykdomoji byla Nr. 0171/09/00003, b. l. 40-41). Vilniaus apskrities VMI 2009-04-08 raštu Nr.(14.10)-46-11286 informavo antstolę B. Palavinskienę, kad vadovaudamasi Taisyklių 6 p. Vilniaus apskrities VMI apskaito tik tokį valstybės nuosavybėn perduotiną turtą, kuris yra realizuotinas. Kadangi transporto priemonė turi labai didelių trūkumų, neatitinka kelių transporto priemonėms keliamų reikalavimų, todėl apskaityti ir realizuoti jos Vilniaus apskrities VMI negali, todėl vadovaujantis Taisyklių 20, 145 p. automobilis turi būti pripažintas atliekomis ir pašalintas Atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka. Taip pat Vilniaus apskrities VMI nurodė, kad jei baudžiamąją bylą iškėlusi institucija automobilį kaip metalo laužą priduos atliekų tvarkytojui ir už jį bus gauta tam tikra pinigų suma, šie pinigai turi būti pervesti į inspekcijos pajamų surenkamąją sąskaitą (vykdomoji byla Nr. 0171/09/00003, b. l. 40). Antstolė B. Palavinskienė, atsižvelgdama į šį Vilniaus apskrities VMI raštą, 2009-04-28 priėmė patvarkymą dėl pavedimo atlikti veiksmus, kuriuo nurodė Vilniaus rajono policijos komisariatui pripažinti automobilį BMW, kurio valst. Nr. ( - ), atliekomis bei priduoti atliekų tvarkytojui kaip metalo laužą (vykdomoji byla Nr. 0171/09/00003, b. l. 42). Vilniaus rajono policijos komisariatas 2008-05-19 raštu Nr. 10-57-S-14248 informavo antstolę, kad Vilniaus rajono policijos komisariatas pagal nuostatus nevykdo atliekų tvarkymo veiklos ir negali būti laikomas Atliekų tvarkymo įstatymo 2 str. įvardytu atliekų tvarkytoju, turėtoju, todėl jam negali būti priskirta pareiga naikinti teismo nuosprendžiu ar nutarimu konfiskuotą turtą (vykdomoji byla Nr. 0171/09/00003, b. l. 44). Antstolė B. Palavinskienė 2009-06-08 priėmė patvarkymą dėl turto pripažinimo atliekomis ir sunaikinimo, kuriame nurodė, kad vadovaujantis Taisyklių 6, 20, 146 p. Vilniaus rajono policijos komisariatas privalo apskaityti konfiskuotą turtą, pripažinti jį atliekomis ir veikti kaip Atliekų tvarkymo įstatyme nurodytas atliekų turėtojas. Antstolė atkreipė Vilniaus rajono policijos komisariato dėmesį į tai, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai atsisakius turtą įtraukti į apskaitą ir jį realizuoti, Vilniaus rajono policijos komisariato žinioje esantis konfiskuotas turtas šios institucijos pripažįstamas atliekomis ir perduodamas atliekų tvarkytojui (vykdomoji byla Nr. 0171/09/00003, b. l. 49).

9Byloje nėra ginčo dėl to, kad automobilis BMW, kurio valst. Nr. ( - ), buvo konfiskuotas baudžiamojoje byloje ir jis nuosavybės teise priklauso valstybei. Šioje byloje kilęs ginčas iš esmės yra dėl to, kam turi būti perduotas antstolės B. Palavinskienės surastas ir areštuotas teismo nuosprendžiu konfiskuotas automobilis BMW, kurio valst. Nr. ( - ), ar pagrįstai antstolė priėmė patvarkymą, kuriuo nurodė pareiškėjui Vilniaus apskrities VPK pripažinti ginčo automobilį atliekomis ir perduoti atliekų tvarkytojui.

10BPK 342 str. 4 d. 8 p. numato, kad nuosprendis dėl baudžiamojo poveikio priemonės – turto konfiskavimo pateikiamas vykdyti antstoliams. BPK 357 str. 1 d. numato, kad nuosprendžio, kuriuo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė, vykdymas, jei nuosprendžiu paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas, nuosprendį paskelbęs teismas nuosprendžio nuorašą, konfiskuotino turto dokumentų nuorašus bei vykdomąjį raštą išsiunčia nuosprendžio vykdymo vietos antstoliui ir apie tai raštu praneša teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai. Antstolis, perdavęs konfiskuotą turtą teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, ne vėliau kaip per tris dienas grąžina nuosprendį priėmusiam teismui vykdomąjį raštą su įrašu, kad turtas konfiskuotas (2 d.). Tačiau šios taisyklės yra bendro pobūdžio, jos iš esmės numato vykdymo proceso pradinį ir galutinį etapą. Tačiau konkrečių vykdymo procedūrų BPK nenumato ir konkrečios antstolio veiksmų atlikimo tvarkos neapibrėžia. Todėl, atlikdamas konkrečius vykdymo veiksmus, antstolis turi vadovautis bendraisiais jo veiksmus reglamentuojančiais teisės aktais ir, pirmiausia, CPK. CPK pirmiausia yra siekiama apibrėžti institucijas, kurioms turi būti perduotas valstybei atitenkantis turtas (CPK 692 str.) (Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2009-03-09 nutartis, priimta byloje pagal antstolės Z. Puzinienės prašymą išaiškinti Pakruojo rajono apylinkės teismo 2008-04-14 nutarimo vykdymo tvarką).

11Šioje nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolė B. Palavinskienė, vykdydama vykdomąjį raštą, išduotą baudžiamojoje byloje, dėl automobilio konfiskavimo, automobilį surado ir jį areštavo. CPK 692 str. numato, kad teismo konfiskuotą ar valstybei perduotiną turtą antstolis realizuoti perduoda Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigai, jeigu įstatymai nenustato kitaip. CPK nuostatos, reglamentuojančios vykdymo procesą, nenumato, kad antstolis privalo imtis kitokių priemonių, vykdydamas vykdomąjį raštą dėl turto konfiskavimo. Kadangi Vilniaus apskrities VMI atsisakė priimti ir apskaityti jai perduotiną automobilį BMW, kurio valst. Nr. ( - ), nes nustatė, jog automobilis nerealizuotinas, antstolė priėmė skundžiamą patvarkymą, kuriuo nurodė Vilniaus rajono policijos komisariatui apskaityti konfiskuotą automobilį, pripažinti jį atliekomis ir sunaikinti. Tačiau antstolė neturi jokio įstatyminio pagrindo spręsti apie tai, kad automobilis nerealizuotinas ir turi būti perduotas kitiems asmenims, kitoms institucijoms. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad antstolės 2009-06-08 patvarkymas, kuriuo antstolė nurodė Vilniaus rajono policijos komisariatui konfiskuotą turtą pripažinti atliekomis ir sunaikinti, yra neteisėtas.

12Suinteresuoto asmens antstolės B. Palavinskienės atskirajame skunde nurodytos Taisyklių 6, 146 p. nuostatos nenumato, kad antstolis konfiskuotą turtą privalo perduoti kitoms institucijoms ar kitiems asmenims, o ne Valstybinei mokesčių inspekcijai. Priešingai, Taisyklių 1 p. nurodyta, kad valstybei perduotinas turtas yra bešeimininkis, konfiskuotas, valstybės paveldėtas, į valstybės pajamas perduotas turtas, radinys, lobio dalis, priklausanti valstybei, daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti bei daiktai, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, kurie realizuojami ar pripažįstami atliekomis pagal šių Taisyklių nuostatas. Taisyklių 2 p. 1 d. numato, kad šių Taisyklių nuostatos taikomos mokesčių inspekcijai priimant, apskaitant, realizuojant, grąžinant ir pripažįstant atliekomis bešeimininkį, konfiskuotą, valstybės paveldėtą, į valstybės pajamas perduotą turtą, radinius, lobius ir kitus daiktus. Pagal Taisyklių 2 p. 2 d. Taisyklių nuostatos taikomos ir kai kita valstybės ar savivaldybės institucija, vadovaudamasi CK, šiomis Taisyklėmis ar kitais teisės aktais priima, apskaito, saugo, realizuoja, grąžina ar pripažįsta atliekomis turtą. Turto perdavimo tvarka yra nurodyta Taisyklių 4 p. Pagal Taisyklių 4.4 p. mokesčių inspekcija, gavusi raštišką pranešimą apie valstybei perduotiną turtą, per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos turi perimti turtą iš perduodančiojo asmens, jį įvertinti, prireikus atlikti ekspertizę ir surašyti Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-06-21 įsakymu patvirtintos formos turto apskaitos ir perdavimo aktą. Taisyklių 4.11 p. numato, kad jeigu įvertinus turtą paaiškėja, kad jis yra mažavertis, praradęs savo prekinę vertę, netinkamas panaudoti pagal paskirtį arba saugojimo išlaidos viršija jo vertę, mokesčių inspekcija jo neapskaito. Taigi nenurodoma, kad tas turtas gali būti neperimamas iš antstolio. Pažymėtina, kad Taisyklių 20 p. taip pat reglamentuoja konfiskuoto turto apskaitymą. Taisyklių 11 p. numato, kad konfiskuotas turtas mokesčių inspekcijai turi būti perduotas per 10 darbo dienų nuo sprendimo konfiskuoti turtą įsiteisėjimo dienos. Kompetentingas asmuo, perduodamas mokesčių inspekcijai teismo nuosprendžiu (nutarimu) konfiskuotą turtą, turi pateikti patvirtintą nuosprendžio kopiją (administracinės bylos protokolo, kuriame nurodyta apie turto paėmimą, kopiją) ir turto arešto (turto aprašymo) faktą patvirtinančius dokumentus. Jokių kitų pareigų kompetentingam asmeniui nenumatyta. Taigi pagal Taisyklių nuostatas mokesčių inspekcija turtą iš perduodančiojo asmens (šioje byloje antstolės) turi perimti, o po to spręsti klausimus dėl jo įtraukimo į apskaitą ar pripažinimo atliekomis. Taisyklėse yra aiškiai atriboti mokesčių inspekcijos veiksmai, susiję su turto perėmimu ir jo įtraukimu į apskaitą. Mokesčių inspekcijos veiksmai, sprendžiant klausimą dėl konfiskuoto turto įtraukimo į apskaitą, nedaro įtakos antstolio atliekamiems veiksmams, kuriais jis perduoda konfiskuotą turtą.

13Lietuvos Respublikos komisaro 2001-12-19 įsakymu Nr. 622 patvirtintos Paimtų, areštuotų, konfiskuotų daiktų daiktinių įrodymų priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo instrukcijos (2006-10-17 įsakymo Nr. 5-V-599 redakcija) (toliau Instrukcija) numato paimto, konfiskuoto turto, turto į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, daiktinių įrodymų priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo Policijos departamente prie vidaus reikalų ministerijos, teritorinėse bei specializuotose policijos įstaigose tvarką. Instrukcijos 63 p. numato, kad detalesnę daiktų, daiktinių įrodymų grąžinimo tvarką nustato Vyriausybės 2004-05-26 nutarimas Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ ir Vidaus reikalų ir Finansų ministerijų 1993-12-18 įsakymas Nr. 1/872-94N „Dėl iš areštuotų ir kitų asmenų paimtų daiktų, pinigų, kitų vertybių bei vertybinių popierių apskaitos, saugojimo, grąžinimo ir realizavimo tvarkos“. Instrukcijoje nėra nustatyta, jog antstolis, vykdydamas teismo nuosprendį (nutarimą) konfiskuoti turtą, konfiskuotą turtą (transporto priemonę), kurį Valstybinė mokesčių inspekcija pripažįsta nerealizuotinu ir atsisako perimti, turi perduoti Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinėms bei specializuotoms policijos įstaigoms.

14Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Vilniaus apygardos teismas baudžiamojoje byloje Nr. 1-205-533/2007 išaiškino, jog teismas, kuris konfiskavo turtą, turi pripažinti turtą atliekomis, jei jis yra nerealizuotinas. Vilniaus apygardos teismas 2010-03-03 nutartyse, priimtose civilinėse bylose Nr. 2SA-33-345/2010, Nr. 2SA-34-520/2010; 2010-03-16 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2SA-56-492/2010, 2010-05-11 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2SA-86-492/2010, 2010-05-25 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr.2SA-96-520/2010, yra suformavęs praktiką, kad konfiskuotą turtą antstolis yra įgaliotas perduoti mokesčių inspekcijai, o mokesčių inspekcija turi perimti antstolio perduodamą konfiskuotą turtą.

15Apeliantė atskirąjį skundą taip pat grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ir nepasisakė dėl CPK 512 str. nustatyto termino atnaujinimo pareiškėjui paduoti skundą dėl 2009-06-08 patvarkymo. Antstolės B. Palavinskienės 2009-06-08 patvarkymas Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono policijos komisariatui buvo įteiktas 2009-06-11, terminas paduoti skundą baigėsi 2009-07-01. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėjas Vilniaus apskrities VPK per CPK 512 str. nustatytą terminą apskundė antstolės B. Palavinskienės 2009-06-08 patvarkymą Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui, kuris 2009-06-26 nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų, kaip neteismingą Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui, išaiškino pareiškėjui, kad jis turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto 1-ąjį apylinkės teismą (b. l. 5). Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas vadovaudamasis Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009-06-26 nutartimi 2009-07-09 padavė pareiškimą Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui, praleidęs CPK 512 str. nustatytą 20 dienų terminą paduoti skundą dėl antstolės veiksmų, prašė šį terminą atnaujinti. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo pareiškėjo pareiškimą iš esmės. Įvertinus tai, kad pareiškėjas suklydo dėl teismingumo per CPK 512 str. nustatytą 20 dienų terminą kreipdamasis į Vilniaus miesto 2-ąjį apylinkės teismą, o ne Vilniaus miesto 1-ąjį apylinkės teismą, atsižvelgiant į tai, kad skundai dėl antstolio veiksmų nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 str. 6 p.), ypatingosios teisenos bylos yra nedispozityvios bylos, t. y. šiose teismas turi būti aktyvus (CPK 179 str. 2 d.), vadovaujantis protingumo, teisingumo principais, pripažintina, jog pareiškėjas tinkamai įgyvendino įstatyme numatytą teisę kreiptis į teismą dėl antstolio veiksmų, o pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo pareiškimą iš esmės ir tenkino pareiškėjo reikalavimą panaikinti antstolės B. Palavinskienės 2009-06-08 patvarkymą dėl turto pripažinimo atliekomis ir sunaikinimo.

16Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atskirojo skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina galioti nepakeista.

17Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 14 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Netenkinus suinteresuoto asmens atskirojo skundo, nurodytos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš antstolės B. Palavinskienės (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

18Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

21Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš antstolės Brigitos Palavinskienės 14 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai