Byla I-4549-426/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir pensijos dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos, Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Irenos Paulauskienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. K. skundą atsakovėms Lietuvos valstybei, atstovaujamai Krašto apsaugos ministerijos, ir Krašto apsaugos ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir pensijos dalies priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3A. K. kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašoma: 1) panaikinti Krašto apsaugos ministerijos (toliau – ir Ministerija) 2014-07-11 sprendimą Nr. 12-01-1235; 2) priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Ministerijos, nuo 2012-01-01 iki 2012-08-31 neišmokėtą

42 998,18 Lt pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dalį, susidariusią dėl Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – ir Laikinasis įstatymas) 5 str. 1 d. nuostatų taikymo; 3) priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vyriausybės, nuo 2011-03-25 iki 2013-12-31 neišmokėtą 4 560,46 Lt valstybinės pensijos dalį, kuri susidarė dėl Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. taikymo (b. l. 1–9).

5Pagrįsdamas savo reikalavimus, paaiškino, kad Ministerijos sprendimu jam buvo paskirta valstybinė pensija, kuri buvo perskaičiuojama, vadovaujantis Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d., 5 str. 1 d. nuostatomis. Nurodo, kad dėl pensijos nepriemokos kreipėsi į Ministeriją, kuri skundžiamu

62014-07-11 sprendimu jo prašymo nenagrinėjo. Pažymi, kad, vadovaujantis Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimu, pareiškėjo gaunama pensija pagal Laikinojo įstatymo 5 str. 1 d. buvo perskaičiuojama neteisėtai. Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nustatytu reguliavimu taip pat yra pažeidžiami iš Konstitucijos iš 23, 29, 52 str. kylantys imperatyvai, todėl yra galimas civilinės atsakomybės taikymas Lietuvos valstybei. Atkreipė dėmesį į tai, Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatų galiojimas buvo pratęstas, todėl pensijų mažinimas buvo taikomas tik valstybines pensijas gaunantiems asmenims ir taip pažeidžiami teisinės valstybės, teisingumo, socialinio solidarumo, asmenų lygiateisiškumo imperatyvai.

7Savo reikalavimus pareiškėjas pagrindė ir Konstitucinio Teismo nutarimuose pateiktais išaiškinimais.

8Atsakovė Ministerija, atstovaujanti ir atsakovę Lietuvos valstybę, teismui pateiktame atsiliepime su skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti (b. l. 18–20). Pagrįsdama savo poziciją paaiškino, kad A. K. praleido 3 metų skundo pateikimo Ministerijai procesinį terminą, o pareiškėjo nurodyti šio termino praleidimo motyvai patvirtina, kad terminas praleistas ne dėl objektyvių priežasčių, o dėl paties pareiškėjo pasirinkto elgesio varianto.

9Skundas tenkintinas iš dalies.

10Nustatyta, kad Ministerijos 2011-04-06 sprendimu A. K. paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija, kuri buvo perskaičiuojama taikant Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d., 5 str. 1 d. nuostatas (b. l. 28–29, 31). Dėl paskirtos pensijos sumažinimo pareiškėjas 2014-06-18 kreipėsi su prašymu į Ministeriją, kuri 2014-07-11 sprendimu Nr. 12-01-1235 išaiškino, kad paskirtoji pensija buvo mažinama vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, pareiškėjas praleido kreipimosi dėl pensijos nepriemokos išmokėjimo terminą, todėl jo nurodyta pensijos dalis negali būti išmokėta (b. l. 10).

11Iš teismui pateiktų įrodymų matyti, kad, vadovaujantis Laikinojo įstatymo 5 str. 1 d., pareiškėjai pensija buvo perskaičiuojama už 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn. ir dėl to susidarė

122 998,18 Lt pensijos nepriemoka (b. l. 12). Pažymėtina, kad šio reikalavimo atžvilgiu procesinis 3 metų kreipimosi į teismą terminas nėra praleistas.

13Vertinant pareiškėjo keliamo ginčo pobūdį, pažymėtina, kad Laikinasis įstatymas, išskyrus jo 16 str., įsigaliojo 2010-01-01. Pagal minėto įstatymo 1 str. 2 d. 1 p., šis įstatymas, be kita ko, taikomas ir asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą. Pagal įstatymo nuostatas pareigūnų valstybinės pensijos buvo sumažintos, nenumatant kompensavimo mechanizmo.

14Laikinojo įstatymo 5 str. 1 d. buvo nustatyta, kad tam tikrą darbą dirbantiems asmenims, turintiems draudžiamųjų pajamų ir po pensijos paskyrimo privalomai draudžiamiems valstybiniu socialinių pensijų draudimu, valstybinės pensijos sumažintos daugiau nei valstybinių pensijų gavėjams, nedirbantiems jokio darbo, vien dėl to, kad šie asmenys dirbo tam tikrą darbą.

15Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime, kuris „Valstybės žiniose” buvo paskelbtas

162012-09-21, pripažino, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Konstitucijai; Laikinojo įstatymo 5 str. 1 d. tiek, kiek joje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas jų gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, prieštaravo Konstitucijos 48 str. 1 d. nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“.

17Nagrinėjamo ginčo atveju yra reikšmingi ir Konstitucinio Teismo 2015-04-14 nutarime pateikti išaiškinimai. Minėtame nutarime Konstitucinis teismas pripažino, kad 2011-12-20 Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 str. pakeitimo įstatymas tiek, kiek jame buvo nustatyta, kad Laikinasis įstatymas valstybinėms pensijoms, paskirtoms ir mokamoms pagal Valstybinių pensijų įstatymą, Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą ir Mokslininkų valstybinių pensijų laikinąjį įstatymą, galioja iki 2012-12-31, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai; 2012-12-20 Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 str. pakeitimo įstatymas tiek, kiek jame buvo nustatyta, kad Laikinasis įstatymas valstybinėms pensijoms, paskirtoms ir mokamoms pagal Valstybinių pensijų įstatymą, Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą ir Mokslininkų valstybinių pensijų laikinąjį įstatymą, galioja iki 2013-12-31, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

18Atsižvelgus į Konstitucinio Teismo 2012-02-06 ir 2015-04-14 nutarimuose pateiktus išaiškinimus, pripažintina, kad pareiškėjo gaunama pensija, vadovaujantis Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatomis buvo perskaičiuota pagrįstai bei teisėtai, todėl skundo reikalavimas dėl šios pensijos nepriemokos priteisimo nepagrįstas ir atmestinas.

19Teismui konstatavus, kad A. K. neturi teisės į pensijos nepriemokos, susidariusios taikant Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatas, priteisimą, jo pateikto procesinio prašymo atnaujinti skundo pateikimo terminą nagrinėjamas nėra tikslingas, todėl tiek pareiškėjo skunde, tiek Ministerijos atsiliepime nurodyti motyvai, kuriais grindžiama šalių poziciją dėl terminų eigos pradžios, nenagrinėtini.

20Pagal Konstitucijos 107 str. Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Konstitucijai. Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. 4 d. numato, kad neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo.

21Kaip minėta, A. K. skundo dalis, kurioje prašoma priteisti dėl Laikinojo įstatymo 5 str. 1 d. nuostatų taikymo susidariusią pensijos nepriemoką, pateikta nepraleidus 3 metų procesinio kreipimosi į teismą termino ir gali būti nagrinėjama teisme. Todėl darytina išvada, kad sprendimai, kuriais taikant Laikinojo įstatymo 5 str. 1 d. nuostatas pareiškėjui buvo perskaičiuojama ir mokama sumažinta pensija, nelaikytini įvykdytais Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. 4 d. prasme. Toks analogiškos aptartai teisinės situacijos vertinimas ne kartą pateiktas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (2004-05-04 sprendimas adm. b. Nr. A10-57/2004, 2004-06-08 sprendimas adm. b. Nr. A7-55-04 ir kt.).

22Nagrinėjamo ginčo atveju reikšmingi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013-03-12 nutartyje pateikti išaiškinimai (adm. b. Nr. A552-519/2013). Minėtoje nutartyje pažymėta, kad dėl Laikinojo įstatymo 5 str. 1 d. nuostatų, kurios pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, taikymo pareiškėjo teisių pažeidimas kyla dėl to, jog Lietuvos valstybė, o konkrečiai – Lietuvos Respublikos Seimas, netinkamai reglamentavo valstybės pensijos mokėjimo klausimus. Taip pat nurodoma, kad tuo atveju, kai pareiškėjo turtinių interesų pažeidimą sukėlė teisėtomis laikytos ir vėliau antikonstitucinėmis paskelbtos Laikinojo įstatymo nuostatos, tinkamu atsakovu yra Lietuvos valstybė.

23Esant tokiai teisinei ir faktinei situacijai, darytina išvada, kad A. K. paskirta pensija vadovaujantis Laikinojo įstatymo 5 str. 1 d. buvo perskaičiuojama ir mokama sumažinta neteisėtai. Kaip minėta, pareiškėjui nuo dėl Laikinojo įstatymo 5 str. 1 d. nuostatų taikymo buvo neišmokėta 2 998,18 Lt pensijos dalis (b. l. 12). Taigi, pareiškėjo reikalavimas dėl šios pensijos dalies priteisimo iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Ministerijos, iš esmės yra pagrįstas ir tenkintinas.

24Vadovaujantis Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 str. nuostatomis,

25A. K. priteistina pensijos nepriemoka perskaičiuotina į eurus taikant 3,4528 Lt/Eur perskaičiavimo kursą. Todėl pareiškėjui priteistina 868,33 eurų (2 998,18 Lt / 3,4528 Lt/Eur =

262 998,18 Eur) dydžio pensijos nepriemoka.

27Vertinant pareiškėjo skundo reikalavimo panaikinti Ministerijos 2014-07-11 sprendimą pagrįstumą, pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad išimtis iš bendros senaties terminų skaičiavimo taisyklės turėtų būti daroma tuomet, kai, siekdami apginti savo galbūt pažeistas teises ir teisėtus interesus, į administracinį teismą kreipiasi valstybinių pensijų gavėjai, prašydami pašalinti su įstatymų leidėjo veiksmais tiesiogiai susijusių pažeidimų sukeltas turtinio pobūdžio pasekmes (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

282014-02-12 nutartis adm. b. Nr. AS143-219/2014 ir kt.). Be to, kaip minėta, pareiškėjas kreipimosi dėl pensijos nepriemokos, susidariusios taikant Laikinojo įstatymo 5 str. 1 d. nuostatų, termino nėra praleidęs. Ministerija skundžiamu 2014-07-11 sprendimu atsisakiusi nagrinėti pareiškėjo prašymą į šias aplinkybes neatsižvelgė, todėl pripažintina, kad teisinę bei faktinę situaciją aiškino netinkamai.

29Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad 2013-07-11 sprendimas pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nelaikytinas pagrįstas ir teisėtas, todėl naikintinas.

30Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjo A. K. skundą tenkinti iš dalies.

32Panaikinti Krašto apsaugos ministerijos 2014-07-11 sprendimą Nr. 12-01-1235.

33Įpareigoti Lietuvos valstybę, atstovaujamą Krašto apsaugos ministerijos, išmokėti pareiškėjui A. K. neišmokėtą pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dalį – 868,33 Eur (aštuonis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 33 ct), susidariusią pritaikius Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 5 str. 1 d., už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-08-31.

34Likusią skundo reikalavimų dalį atmesti.

35Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. A. K. kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašoma: 1)... 4. 2 998,18 Lt pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dalį, susidariusią... 5. Pagrįsdamas savo reikalavimus, paaiškino, kad Ministerijos sprendimu jam buvo... 6. 2014-07-11 sprendimu jo prašymo nenagrinėjo. Pažymi, kad, vadovaujantis... 7. Savo reikalavimus pareiškėjas pagrindė ir Konstitucinio Teismo nutarimuose... 8. Atsakovė Ministerija, atstovaujanti ir atsakovę Lietuvos valstybę, teismui... 9. Skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Nustatyta, kad Ministerijos 2011-04-06 sprendimu A. K.... 11. Iš teismui pateiktų įrodymų matyti, kad, vadovaujantis Laikinojo įstatymo... 12. 2 998,18 Lt pensijos nepriemoka (b. l. 12). Pažymėtina, kad šio reikalavimo... 13. Vertinant pareiškėjo keliamo ginčo pobūdį, pažymėtina, kad Laikinasis... 14. Laikinojo įstatymo 5 str. 1 d. buvo nustatyta, kad tam tikrą darbą... 15. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime, kuris „Valstybės žiniose” buvo... 16. 2012-09-21, pripažino, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. tiek, kiek joje... 17. Nagrinėjamo ginčo atveju yra reikšmingi ir Konstitucinio Teismo 2015-04-14... 18. Atsižvelgus į Konstitucinio Teismo 2012-02-06 ir 2015-04-14 nutarimuose... 19. Teismui konstatavus, kad A. K. neturi teisės į pensijos... 20. Pagal Konstitucijos 107 str. Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba... 21. Kaip minėta, A. K. skundo dalis, kurioje prašoma... 22. Nagrinėjamo ginčo atveju reikšmingi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio... 23. Esant tokiai teisinei ir faktinei situacijai, darytina išvada, kad 24. Vadovaujantis Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 str. nuostatomis,... 25. A. K. priteistina pensijos nepriemoka perskaičiuotina į... 26. 2 998,18 Eur) dydžio pensijos nepriemoka.... 27. Vertinant pareiškėjo skundo reikalavimo panaikinti Ministerijos 2014-07-11... 28. 2014-02-12 nutartis adm. b. Nr. AS143-219/2014 ir kt.). Be to, kaip minėta,... 29. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad 2013-07-11... 30. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų... 31. Pareiškėjo A. K. skundą tenkinti iš dalies.... 32. Panaikinti Krašto apsaugos ministerijos 2014-07-11 sprendimą Nr. 12-01-1235.... 33. Įpareigoti Lietuvos valstybę, atstovaujamą Krašto apsaugos ministerijos,... 34. Likusią skundo reikalavimų dalį atmesti.... 35. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...