Byla e2-20047-713/2017

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei V. V. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, L. B., V. J. S., A. S., L. D., M. T., J. T., T. P., uždaroji akcinė bendrovė „LLB Investicijos“, D. M., R. G., S. B., V. S., R. S., E. Š., A. D., R. K. S., R. K., N. J., P. Š., Ž. T., uždaroji akcinė bendrovė „Laisvės metai“, D. R., D. A. V., D. T. V., D. J., R. J., V. R., Švč. M. M. N. P.vargdienių seserų kongregacija, S. J., A. J., J. Ž., N. N., G. S., A. V., J. M. N., L. R., A. P., Kauno arkivyskupijos kurija, akcinė bendrovė „Nuova“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau Inspekcija) patikslintu ieškiniu prašo: 1) įpareigoti atsakovę V. V. savo lėšomis per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Inspekcijos 2016-09-06 privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-20-160906-00037, t. y. išardyti: 1.1. Savavališkai daugiabučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pažymėto plane 1A3p, esančio adresu ( - ), Kaune, vidinėje fasado pusėje ties patalpa, unikalus Nr. ( - ) sumontuotą kaminą, kuris nuvestas iki pirmiau minėto daugiabučio gyvenamojo namo stogo ir sutvarkyti statybvietę; 1.2. Savavališkai ant daugiabučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pažymėto plane 1A3p, esančio adresu ( - ) Kaune, fasado nuo Vilniaus gatvės pusės ties patalpa, unikalus Nr. ( - ) sumontuotą reklaminę iškabą, markizes, garso kolonėles, lauko šviestuvus, televizoriaus laikiklį ir sutvarkyti statybvietę; 2) atsakovei neįvykdžius teismo įpareigojimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovę mokėti 30,00 Eur dydžio baudą į Inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

5Ieškovė nurodė, kad 2016-08-04 gavo skundą dėl galbūt neteisėtai atliktų statybos darbų ( - ), Kaune. I. K. skyrius 2016-08-10 atliko patikrinimą pastate, esančiame ( - ) Kaune, ir nustatė pažeidimus, kurie buvo pateikti atsakovei. Atsakovė statybą leidžiančio dokumento nepateikė, todėl 2016-09-02 atsakovei surašytas savavališkos statybos aktas, kuris su 2016-09-06 privalomuoju nurodymu pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2017-03-02 įteiktas atsakovei. 2017-05-24 atlikus patikrinimą nustatyta, jog privalomasis nurodymas neįvykdytas.

6Atsakovei adresuoti teismo procesiniai dokumentai - ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti 2017-08-29 asmeniškai. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė.

7Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

8Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

9Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškovės ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti (2 t., b. l. 38-43).

10Tretieji asmenys L. B., V. J. S., A. S., L. D., M. T., J. T., T. P., uždaroji akcinė bendrovė „LLB Investicijos“, D. M., R. G., S. B., V. S., R. S., E. Š., A. D., R. K. S., R. K., N. J., P. Š., Ž. T., uždaroji akcinė bendrovė „Laisvės metai“, D. R., D. A. V., D. T. V., D. J., R. J., V. R., Švč. M. M. N. P. vargdienių seserų kongregacija, S. J., A. J., J. Ž., N. N., G. S., A. V., J. M. N., L. R., A. P., Kauno arkivyskupijos kurija, akcinė bendrovė „Nuova“ nustatytu terminu atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

11Teismas

konstatuoja:

12ieškinys tenkintinas visiškai.

13Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – R. K.- S. skundų (1 t., b. l. 27-28, 30-31), I. K. skyriaus 2016-07-21 rašto Nr. (15.2)-2D-10466 „Dėl patikrinimo“ (1 t., b. l. 29), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2016-08-09 rašto Nr. 2.2-2065 (17.4.1.2.12) „Dėl skundo tyrimo“ (1 t., b. l. 32), gyventojų skundo (1 t., b. l. 33-34), Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus 2016-08-10 rašto Nr. (1.29.-K)2K-908 „Dėl pastato Vilniaus g. 13, Kaune“ (1 t., b. l. 35-36), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2016-08-30 rašto Nr. (KM)-D2-1874 „Dėl skundo“ (1 t., b. l. 37), gyventojų skundo ( 1t., b. l. 38-39), 2016-08-25 Patikrinimo akto Nr. SPA-1374- (15.2) ir jo priedų (1 t., b. l. 40-60), 2016-09-02 Savavališkos statybos akto Nr. SSA-20-160902-00041 (1 t., b. l. 61-62), 2016-09-06 Privalomojo nurodymo Nr. PNSSP-20-160906-00037 (1 t., b. l. 63-64), I. K. skyriaus 2016-09-13 rašto Nr. (15.51)-2D-13112 „Dėl savavališkos statybos akto ir privalomojo nurodymo“ (1 t., b. l. 65), nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų (1 t., b. l. 67-75, 108-183), Inspekcijos 2017-05-24 privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto Nr. PNSSA-20-170524-00071 (1 t., b. l. 76), taip pat kitų įrodymų vertinimą bei atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovės reikalavimas yra įvykdytas, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

14Įstatymai, galioję statybos darbų pastate atlikimo metu, numatė, kad norint pastato vidinėje fasado pusėje sumontuoti kaminą, t. y. įrengti statinio inžinerinę sistemą, ir jį nuvesti iki pastato stogo, turėjo būti parengtas paprastojo remonto projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas (Statybos įstatymo, galiojusio statybos darbų pastate atlikimo metu, 3 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktai, 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai). Atitinkamai, norint ant pastato fasado nuo Vilniaus gatvės pusės sumontuoti reklaminę iškabą, markizes, garso kolonėles, lauko šviestuvus ir televizoriaus laikiklį, turėjo būti parengtas paprastojo remonto aprašas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas (Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punktas, Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 32 punktas, 6.1.5 punktas). Atsižvelgiant į tuo metu galiojusio Statybos įstatymo 2 straipsnio 27 dalį, kurioje buvo įtvirtinta, jog statinio projektas – normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), buvo galima rengti vieną paprastojo remonto projektą, apimantį tiek kamino, tiek ir reklaminės iškabos, markizių, garso kolonėlių, lauko šviestuvų bei televizoriaus laikiklio įrengimą, ir jam gauti statybą leidžiantį dokumentą – rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą šiam projektui (Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Remiantis CK 4.82 straipsnio 1 dalimi ir 4.85 straipsnio 1 dalimi, šiems darbams atlikti taip pat turėjo būti gautas pastato butų ir kitų patalpų savininkų rašytinis sutikimas. Atitinkamai tuo metu galiojusio Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje buvo įtvirtinta, jog statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama, o Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje buvo apibrėžta, kad statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius, laikoma savavališka statyba. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (IS) „Infostatyba“ nėra duomenų apie išduotą statybą leidžiantį dokumentą dėl pastato paprastojo remonto.

15Savavališkos statybos padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos statybos padarinių šalinimo metu. Pagal šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos CK 4.103 straipsnio 2 ir 3 dalyse reglamentuota, kad asmenys, kurių teisės ir interesai yra pažeidžiami, ir kiti įstatymų įgalioti asmenys dėl savavališkos statybos turi teisę kreiptis į teismą. Teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Šio Įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu asmuo per nustatytą privalomojo nurodymo įvykdymo terminą šio straipsnio 2 dalyje nurodyto nurodymo neįvykdo arba negauna statybą leidžiančio dokumento, Inspekcija kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti šį nurodymą. Teismas savo sprendimu gali įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, šio asmens lėšomis per nustatytą terminą nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 2 punktas).

16CPK 273 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų.

17Esant nurodytoms aplinkybėms bei aukščiau aptartam teisiniam reglamentavimui, ieškovės reikalavimas tenkintinas ir atsakovė įpareigotina per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Inspekcijos 2016-09-06 privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-20-160906-00037. Atsakovei neįvykdžius teismo įpareigojimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovę mokėti 30,00 Eur dydžio baudą į Inspekcijos sąskaitą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

18Tenkinus ieškinį, iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistinas 75,00 Eur žyminis mokestis. Be to, teismas šioje byloje patyrė 52,39 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, kurios, tenkinus ieškinį, priteistinos iš atsakovės. Iš viso iš atsakovės V. V. priteistina 127,39 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 96 straipsnis).

19Teismas, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

20ieškinį tenkinti.

211. Įpareigoti atsakovę V. V., a. k. ( - ) savo lėšomis per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2016-09-06 privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-20-160906-00037, t.y. išardyti:

221.1. Savavališkai daugiabučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ) pažymėto plane 1A3p, esančio adresu ( - )Kaune, vidinėje fasado pusėje ties patalpa, unikalus Nr. ( - ), sumontuotą kaminą, kuris nuvestas iki pirmiau minėto daugiabučio gyvenamojo namo stogo ir sutvarkyti statybvietę;

231.2. Savavališkai ant daugiabučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), pažymėto plane 1A3p, esančio adresu ( - ) Kaune, fasado nuo Vilniaus gatvės pusės ties patalpa, unikalus Nr. ( - ), sumontuotą reklaminę iškabą, markizes, garso kolonėles, lauko šviestuvus, televizoriaus laikiklį ir sutvarkyti statybvietę.

242. Atsakovei neįvykdžius teismo įpareigojimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovę V. V., a. k. ( - ) mokėti 30,00 Eur (trisdešimties eurų) dydžio baudą į Inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445, už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

253. Priteisti iš atsakovės V. V., a. k. ( - ) Valstybei 127,39 Eur (vieną šimtą dvidešimt septynis eurus 39 ct) bylinėjimosi išlaidų (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita pasirinktame banke, įmokos kodas 5660).

26Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių ir 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 5. Ieškovė nurodė, kad 2016-08-04 gavo skundą dėl galbūt neteisėtai... 6. Atsakovei adresuoti teismo procesiniai dokumentai - ieškinys su priedais ir... 7. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė... 8. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus... 9. Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 10. Tretieji asmenys L. B., V. J. S., A. S., L. D., M. T., J. T., T. P., uždaroji... 11. Teismas... 12. ieškinys tenkintinas visiškai.... 13. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – R. K.- S. skundų (1 t., b.... 14. Įstatymai, galioję statybos darbų pastate atlikimo metu, numatė, kad norint... 15. Savavališkos statybos padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys... 16. CPK 273 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms bei aukščiau aptartam teisiniam... 18. Tenkinus ieškinį, iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistinas 75,00... 19. Teismas, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi,... 20. ieškinį tenkinti.... 21. 1. Įpareigoti atsakovę V. V., a. k. ( - ) savo lėšomis per 1 (vieną)... 22. 1.1. Savavališkai daugiabučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ) pažymėto... 23. 1.2. Savavališkai ant daugiabučio gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ),... 24. 2. Atsakovei neįvykdžius teismo įpareigojimo per nustatytą terminą,... 25. 3. Priteisti iš atsakovės V. V., a. k. ( - ) Valstybei 127,39 Eur (vieną... 26. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 27. Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...