Byla I-583-63/2007
Dėl leidimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė, pranešėja), Nijolės Šidagienės, Petro Viščinio, sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams Pauliui Markevičiui, Vytautui Domaševičiui, atsakovo atstovei Astai Misiūnaitei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui advokatui Zigmui Pečiuliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos visuomeninės organizacijos ,,Žvėryno bendruomenė” skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB ,,Erama”, UAB ,,Amžinoji atmintis”, V. A. ir kt. dėl leidimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškėja visuomeninė organizacija ,,Žvėryno bendruomenė” skundu prašo panaikinti statybos leidimą Nr. GN/996/05-1181, adresu ( - ), Vilnius; panaikinti projektavimo sąlygų sąvadą, kurio pagrindu buvo rengiamas statybos projektas ir išduotas statybos leidimas Nr. GN/996/05-1181; panaikinti Vilniaus m. savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos protokolinį nutarimą rekomenduoti išduoti statybos leidimą Nr. GN/996/05-1181 (I tomas, b. l. 1-9). Patikslintu skundu prašo panaikinti statybos leidimą Nr. GN/996/05-1181, adresu ( - ), Vilnius, kitų skunde pareikštų reikalavimų atsisako (b. l. 38-39). 2007-02-27 patikslintu skundu prašo nagrinėti šiame patikslintame skunde nurodytus reikalavimus (I tomas, b. l. 156-164).

5Paaiškina, kad statybos leidimas Nr. GN/996/05-1181 yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/35/EB. Sklype ( - ), trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB ,,Erama” buvo leista vykdyti daugiaaukštę statybą vietoje šiuo metu nustatytos mažaaukštės, keisti reljefą, mažinti želdinių plotus, atlikti kitus žalingus aplinkai, veiksmus. Statybos leidimas išduotas nesant galiojančio detaliojo plano, pažeidžiant aukštingumą ir užstatymo plotą reglamentuojančius teisės aktus, apie planuojamas statybas neinformavus visuomenės ir pareiškėjo. Vilniaus m. savivaldybė neįregistravo Žvėryno rajono plano nustatyta tvarka, o Taryba nėra patvirtinusi šio plano galiojimo. Žvėryno rajono planas yra moraliai pasenęs, neatitinkantis Vilniaus m. bendrojo plano, galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir ES direktyvų.

6Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti (I tomas, b. l. 17-19).

7Paaiškina, kad atsižvelgiant į Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo praktiką (adm. b. Nr. A7-720/240, Nr. A8-988/2004), kurioje kartu pabrėžiama, jog teisės, kuri ginama teismine tvarka, apimtis savo ruožtu apibrėžia ir bylos nagrinėjimo ribas, šioje administracinėje byloje nagrinėtini ne visi pareiškėjos skunde nurodyti argumentai, o tik tie, kurie pažeidžia konkrečias teisės aktuose įtvirtintas pareiškėjos teises ar viešąjį interesą aplinkosaugos srityje bei yra pagrindžiami objektyvaus pobūdžio įrodymais arba įrodymais, paremtais specialiomis žiniomis, patvirtinančiais realų žalingą arba kenksmingą poveikį teisės aktų nustatyta tvarka ginamoms jos teisėms ar viešajam interesui. Šiuos reikalavimus atitinkančių argumentų pareiškėja visuomeninė organizacija „Žvėryno bendruomenė” skunde iš esmės nenurodo, nes pateikiami argumentai arba yra grindžiami viešuoju interesu ne aplinkosaugos srityje, kurioje teisę jį ginti visuomeninėms organizacijoms suteikia Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (detaliojo plano nebuvimas ar jo negaliojimas, neatsižvelgimas į statybos techninių reglamentų nuostatas ir pan.), arba yra grindžiami subjektyviais tam tikrų aplinkybių vertinimais, o ne Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka teikiamais įrodymais (ginčijamu 2005 m. rugpjūčio 10 d. statybos leidimu Nr. GN/966/05-1181 leistų vykdyti statybų žalingas ir kenksmingas poveikis Žvėryno gyventojų gyvenimo kokybei ar gyvenimo sąlygoms, teisės aktų nustatytų triukšmo ir užterštumo normų viršijimas, neleistinas želdynių naikinimas ar menkinimas ir pan.).

8Vilniaus m. valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano patvirtinimo” buvo patvirtinti Žvėryno rajono (seniūnijos ribose) planas ir jo sudėtyje parengti Žvėryno rajono teritorinio zonavimo schema, Žvėryno rajono funkcinio zonavimo planas su inžinerinių tinklų plėtojimo bei transporto sprendimo schemomis ir Žvėryno rajono žemės sklypų nužymėjimo schema su veiklos sklypuose reglamentavimu. Minėtas Žvėryno rajono planas buvo nustatyta tvarka įregistruotas Teritorijų planavimo dokumentų valstybės registre, registro Nr. 07-005. Žvėryno rajono planas įregistruotas kaip detalusis planavimo dokumentas (DP), bylos ind. Nr. DP 005-01, inv. Nr. 670, registracijos Nr. 010013000005.

9Vilniaus m. valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkio Nr. 82V 2 punkte nustatyta, kad Žvėryno rajono plano įgyvendinimas bei tolesnis projektavimas turi būti vykdomas pagal išdėstytą priede tvarką. Todėl šis Vilniaus m. valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V patvirtintas ir nustatyta tvarka įregistruotas Žvėryno rajono planas yra pagrindas vykdyti statinio projektavimo darbus pagal šiame teritorijų planavimo dokumente nustatytus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus. Vadovaujantis 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojusio Teritorijų planavimo įstatymo 22 d. str. 3 d. ir aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. Dl-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 17 punktu detalieji planai nerengiami, kai statant statinius žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas yra nekeičiamas. Kiekvienu konkrečiu atveju savivaldybės institucija, išnagrinėjusi turimus teritorijų planavimo ir kitus dokumentus, sprendžia, ar numatytai veiklos programai realizuoti (tęsti) būtinas detalusis planas (jo keitimai), ar gali būti rengiamas statybos ar kitokios veiklos projektas.

10Vilniaus m. tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 292 patvirtintas Vilniaus m. bendrasis planas žemės sklypui ( - ), Vilniuje, nustato visuomeninį naudojimo būdą, kuriame galima daugiaaukštė ar mažaaukštė gyvenamoji statyba, o Vilniaus m. valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V patvirtintas Žvėryno rajono planas numato daugiaaukštį gyvenamąjį naudojimo būdą.

11Pagal Vilniaus m. tarybos 1998 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. 127 patvirtintą Vilniaus miesto Žvėryno seniūnijos želdynių plėtojimo schemą sklypas ( - ), Vilniuje, nepatenka į Vilniaus m. tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 292 patvirtintame Vilniaus m. bendrajame plane ir Vilniaus m. želdynų plėtojimo schemoje pažymėtą bendro naudojimo teritoriją todėl šiam sklypui netaikytinas nei rekreacinis, nei bendro naudojimo būdas, nei EI režimas (želdynių išsaugojimas istorinių-kultūrinių ir gamtinių vertybių aplinkoje, išlaikoma jų pirminė išraiška ir funkcija). Vilniaus m. Žvėryno rajono želdynių plėtojimo schemoje žemės sklypui ( - ), Vilniuje, nustatytas kitas - E3 režimas, kas reiškia, kad paliekami esami želdyniai, jų plotas, galimi nedideli (fragmentiniai) erdvinės ir rūšinės struktūros pakeitimai, sklype pažymėtas vienas esamas saugotinas medis. Todėl statybos techninis projektas, numatantis pavienių medžių kirtimą (pagal statinio projekto aiškinamąjį raštą kertami keturi sklype esantys medžiai: trys klevai ir vienas gluosnis; vienas klevas avarinės būklės, įskilęs, kitas apkerpėjęs, gluosnis džiūstantis; kiti vertingi medžiai išsaugomi), suderintą su Vilniaus m. savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriumi, neprieštarauja nurodytam režimui.

12Apie projektuojamą statinį buvo informuoti aplinkinių sklypų savininkai ir naudotojai, ką patvirtina uždarosios akcinės bendrovės „Erama” 2005 m. rugpjūčio 8 d. raštai, taip pat ir pareiškėja visuomeninė organizacija „Žvėryno bendruomenė”, ką patvirtina 2005 m. rugpjūčio 8 d. raštas Nr. Sd-347. Visuomeninei organizacijai „Žvėryno bendruomenė” bei aplinkinių sklypų savininkams ir naudotojams buvo pranešta projektuojamo statinio aukštis (5 aukštai), užstatymo tankis (46 proc), užstatymo intensyvumas (1,5), butų skaičius (44), kiti projektuojamo statinio duomenys, todėl skundo teiginiai, kad statyba buvo projektuojama bandant nuslėpti ją nuo gyventojų, nėra pagrįsti.

131996 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Teritorijų planavimo įstatymo 8 str. 2 p., kurio pagrindu Vilniaus m. taryba 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 292 patvirtino Vilniaus m. bendrąjį planą, nustatė, kad bendrojo plano sprendiniai nustato teritorijos naudojimo prioritetus ir vietovių raidos politiką. Pagal Vilniaus m. bendrojo plano 2.2.2.4 p. laikytina, kad Vilniaus m. bendrojo plano sprendiniai nustato ne atskirų sklypų, bet teritorijų (didesnių kaip 1 ha), kurioms nustatomi bendri naudojimo būdai ar pobūdžiai, vystymą. Tokiu būdu pareiškėjos nurodyti strateginiai sprendiniai turi būti taikomi ne reglamentuojant veiklą sklype, o planuojant teritorijas (kvartalus, rajonus) ir vertinant šių teritorijų poreikius.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Erama” atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti išdėstydamas motyvus pateiktus atsakovo atsiliepime (I tomas, b. l. 60-68).

15Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai prašė skundą tenkinti.

16Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai prašė atmesti.

17Skundas netenkinamas.

18Pareiškėja VO „Žvėryno bendruomenė“ ginčija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2005-08-10 išduotą statybos leidimą Nr. GN/966/05-1181 (I tomas, b. l. 19) UAB „Erama“ daugiabučio gyvenamojo namo statybai ( - ), Vilniaus m. (Žvėryne).

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004-01-23 nutartyje administracinėje byloje Nr. A3-11-04 (Administracinių teismų praktika Nr. 5, psl. 161-174 (kompiuteriniame variante)) ir šio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2004-06-26 nutartyje administracinėje byloje Nr. A7-720-04 yra konstatavę, kad, sutinkamai su Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosauginiais klausimais (įsigaliojusios Lietuvos Respublikai 2002-04-28) 2 str. 5 d., 9 str. 2 d. nuostatomis, visuomeninės organizacijos, padedančios spręsti aplinkosaugos problemas, veikiančios pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus, turi teisę ginti viešąjį interesą kreipiantis į administracinį teismą srityje, susijusioje su aplinkos elementais: oru, atmosfera, vandeniu, dirvožemiu, žeme, kraštovaizdžiu, gamtos objektais, biologine įvairove.

20Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau minėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką (ABTĮ 13 str.), sprendžia, kad pareiškėja VO „Žvėryno bendruomenė“ turi teisę šioje byloje ginti viešą interesą (ABTĮ 5 str. 3 d. 3 p. ir ABTĮ 56 str. 1 d.), tačiau tik tiek, kiek tai susiję su minėtais aplinkos elementais. Taigi, teisės, kuri ginama teismine tvarka, apimtis savo ruožtu apibrėžia ir bylos nagrinėjimo ribas. Todėl byloje nagrinėjamu atveju teisiškai reikšmingos yra tos pareiškėjos skunde nurodytos aplinkybės, kurios yra tiesiogiai susijusios su ginčijamo akto – statybos leidimo, teisėtumu aplinkosaugos srityje.

21Pareiškėja ginčydama statybos leidimą skunde nurodė šiuos motyvus, kurie yra susiję su aplinkosauga: aplinkos pakeitimai, sklype ( - ), kuriuos leista atlikti skundžiamo statybos leidimo pagrindu, yra žalingi rekreacinei vietovei, keičia jos reljefą, bei mažina želdinius, be to, įgyvendinant ginčijamą statybos leidimą, numatoma sunaikinti ar sumenkinti dabar egzistuojančius gyvenimo kokybės elementus, t.y. mažinti želdynus, tankinti teritoriją, didinti eismo srautą ir užterštumą, taip pat atlikti kitus, žalingus aplinkai veiksmus.

22ABTĮ 57 str. 4 d. yra įtvirtinta bendra taisyklė, kad įrodymus pateikia proceso šalis. Todėl pareiškėja skunde nurodytoms aplinkybėms, susijusioms su minėtais aplinkos elementais, pagrįsti privalo pateikti atitinkamus įrodymus. Pareiškėjos keliamas ginčo pobūdis yra susijęs su bylai reikšmingų aplinkybių nustatymu, kurioms ištirti bei įvertinti yra reikalingos specialios žinios. Tuo tarpu pareiškėjos skunde nurodyti argumentai dėl tariamų aplinkosaugos pažeidimų yra bendro pobūdžio, nepagrįsti jokiais objektyvaus pobūdžio įrodymais arba įrodymais, grindžiamais specialiomis žiniomis, patvirtinančiomis realų žalingą arba kenksmingą poveikį jų gyvenimo kokybei, galimą teisės aktų nustatytą triukšmo ar užterštumo normų viršijimą ir pan., taip pat nenurodoma kokie konkrečiai želdynai bus sunaikinti ar sumenkinti, kaip ir kiek tai paveiks Žvėryno rajono gyventojų gyvenimo sąlygas. Taigi, pareiškėjai nepateikus objektyvaus pobūdžio įrodymų, kurie patvirtintų jo teiginius, bei įrodymų, kurie būtų grindžiami specialiomis žiniomis atitinkamose aplinkosaugos srityse, VO „Žvėryno bendruomenė“ subjektyvaus pobūdžio faktinių bylos aplinkybių vertinimai yra nepakankami įrodymų patikimumo prasme. Atsižvelgiant į tai teismas daro išvadą, kad pareiškėja skunde nurodytų aplinkybių, kiek tai liečia aplinkosaugos sritį, neįrodė. Visa tai suponuoja kitą išvadą, kad pareiškėjo subjektinė teisė – teisė ginti viešąjį interesą aplinkosaugos srityje, nepažeista. Pažymėtina, kad pareiškėjos skunde nurodytos kitos aplinkybės, tokios kaip išduodant ginčijamą statybos leidimą detaliojo plano nebuvimas ar jo negaliojimas, neatsižvelgimas į statybos techninių reglamentų nuostatas ir pan., yra susijusios su administracinių procedūrų viešojo administravimo srityje pažeidimu, bet ne su pažeidimais aplinkosaugos srityje. Nekonstatavus pažeidimų aplinkosaugos srityje, pareiškėjos nurodyti pažeidimai nagrinėjamu atveju reikšmės neturi, kadangi jais pareiškėjos įstatyme numatyta subjektinė teisė ginant viešą interesą nepažeidžiama.

23Pareiškėja taip pat skunde nurodo, kad ji gina ne tik viešą interesą, bet ir organizacijos narių teises ir teisėtus interesus. Kaip matyti iš skundo, VO „Žvėryno bendruomenė“ kreipėsi į teismą užimdama proceso šalies – pareiškėjo (ABTĮ 48 str. 2 d.), o ne atstovo (ABTĮ 49 str.) procesinę padėtį. Todėl tokia procesinė situacija yra pagrindas konstatavimui, kad organizacija jos narių vardu gindama jų pažeistas teises bei teisėtus interesus veikia be teisėto pagrindo, todėl neturi reikalavimo teisės ir jos skundas atmestinas.

24Pareiškėja dar nurodo, jog gina ir pačios organizacijos teises ir teisėtus interesus, t.y. teisę dalyvauti detaliojo planavimo procese ir viešame detaliojo planavimo dokumentų svarstyme.

25Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-05-24 nutarimo Nr. 617 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo taikymo patvirtintiems, pradėtiems ir iki šio įstatymo įsigaliojimo nebaigtiems rengti teritorijų planavimo dokumentams“ 1.1 p. miestų (ar jų dalių), miestelių ir kaimų (kaimo gyvenviečių) detalieji planai ir projektai, teritorijų užstatymo projektai ir schemos, bei kiti dokumentai, kuriuose numatytos teritorijų žemės naudojimo, veiklos joje plėtojimo sąlygos, žemės naudotojų teisės ir prievolės, yra teritorijų planavimo dokumentai, jeigu jie nustatytąją tvarka buvo patvirtinti iki Teritorijų planavimo įstatymo įsigaliojimo dienos. Šie dokumentai iki 1997-03-30 turi būti įregistruoti Teritorijų planavimo dokumentų valstybės registre (tas pats minėto Nutarimo 1.1 p.). Kaip matyti iš bylos (I tomas, b. l. 30, 94), Vilniaus miesto valdyba 1995-01-12 potvarkiu Nr. 82 V “Dėl Žvėryno rajono plano patvirtinimo“ patvirtino Žvėryno rajono (seniūnijos ribose) planą ir jo sudėtyje parengtus: Žvėryno rajono teritorinio zonavimo schemą; Žvėryno rajono funkcinio zonavimo planą su inžinerinių tinklų plėtojimo bei transporto sprendimo schemomis; Žvėryno rajono žemės sklypų nužymėjimų schemą su veiklos sklypuose reglamentavimu. Taip pat matyti, kad šis planas nustatyta tvarka iki 1997-03-30 buvo įregistruotas Teritorijų planavimo dokumentų registre (Registracijos Nr. 010013000005) kaip detalusis planavimo dokumentas, Registro Nr. 07-005, Bylos ind. Nr. DP005-001, Inv. Nr. 670 (I tomas, b. l. 29, 93). Minėto Vilniaus miesto valdybos 1995-01-12 potvarkio 2 p. nustatyta, kad Žvėryno rajono plano įgyvendinimas bei tolesnis projektavimas turi būti vykdomas pagal išdėstytą priede tvarką. Atsižvelgiant į išdėstytą konstatuotina, kad nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas Žvėryno rajono planas, kaip teisingai nurodė atsakovas, buvo pagrindas vykdyti statinių projektavimo darbus pagal šiame teritorijų planavimo dokumente nustatytus teritorijų tvarkymo bei naudojimo režimus. Taigi, VO „Žvėryno bendruomenė“, kuri įsteigta 2002-05-17 (I tomas, b. l. 12), teisė dalyvauti detaliojo planavimo procese ir viešame detaliojo planavimo dokumentų svarstyme pažeista nebuvo, todėl pareiškėjo skundas, paduotas ginant pačios bendruomenės teises ir interesus, atmestinas.

26Patikslintu skundu pareiškėja prašo panaikinti projektavimo sąlygų sąvadą reg. Nr. RPS 3229, kuris išduotas 2005-05-25 statytojui UAB „Erama“ namui ( - ) bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos protokolinį 2005-08-03 nutarimą Nr. 23.

27Pagal ABTĮ 33 str. 1 d. jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui gali būti paduodamas per 1 mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Byloje terminas skundui paduoti buvo atnaujintas tik dėl vieno reikalavimo-leidimo panaikinimo (I tomas, b. l. 53). Pareiškėja nenurodė jokių priežasčių dėl ko terminas skundui dėl projektavimo sąlygų sąvado panaikinimo paduoti yra praleistas. Iš prijungtos prie šios administracinės bylos administracinės bylos Nr. I-125-14/2006 matyti, kad pareiškėja jau 2005-11-01 buvo padavusi analogišką skundą. Pareiškėja dėl šio reikalavimo termino atnaujinti neprašė, todėl skundas šioje dalyje nenagrinėjamas kaip paduotas praleidus nustatytą terminą ir nesant prašymo jį atnaujinti, o bylą šioje dalyje nutraukiama.

28Skundžiamu Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos 2005-08-09 protokoliniu nutarimu rekomenduota išduoti UAB “Erama“ statybos leidimą daugiabučio namo ( - ) statybai. Šis komisijos sprendimas yra rekomendacinio pobūdžio ir jokių teisinių pasekmių nesukelia, todėl nelaikytinas administraciniu teisės aktu ABTĮ teisenos taikymo prasme ir nenagrinėtinas administraciniame teisme.

29Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 d. 1 p.).

30Kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 d. 1 p., 101 str. 1 p., 6 p.,

Nutarė

31Skundą dalyje dėl statybos leidimo Nr.GN/996/05-1181 panaikinimo atmesti.

32Kitoje dalyje bylą nutraukti.

33Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Pareiškėja visuomeninė organizacija ,,Žvėryno bendruomenė” skundu... 5. Paaiškina, kad statybos leidimas Nr. GN/996/05-1181 yra neteisėtas ir... 6. Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą... 7. Paaiškina, kad atsižvelgiant į Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo... 8. Vilniaus m. valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V „Dėl Žvėryno... 9. Vilniaus m. valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkio Nr. 82V 2 punkte nustatyta,... 10. Vilniaus m. tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 292 patvirtintas... 11. Pagal Vilniaus m. tarybos 1998 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. 127 patvirtintą... 12. Apie projektuojamą statinį buvo informuoti aplinkinių sklypų savininkai ir... 13. 1996 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Teritorijų planavimo įstatymo 8 str. 2 p.,... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Erama” atsiliepimu į skundą prašo... 15. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai prašė skundą tenkinti.... 16. Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai prašė atmesti.... 17. Skundas netenkinamas.... 18. Pareiškėja VO „Žvėryno bendruomenė“ ginčija Vilniaus miesto... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004-01-23 nutartyje... 20. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau minėtą Lietuvos vyriausiojo... 21. Pareiškėja ginčydama statybos leidimą skunde nurodė šiuos motyvus, kurie... 22. ABTĮ 57 str. 4 d. yra įtvirtinta bendra taisyklė, kad įrodymus pateikia... 23. Pareiškėja taip pat skunde nurodo, kad ji gina ne tik viešą interesą, bet... 24. Pareiškėja dar nurodo, jog gina ir pačios organizacijos teises ir teisėtus... 25. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-05-24 nutarimo Nr. 617 „Dėl... 26. Patikslintu skundu pareiškėja prašo panaikinti projektavimo sąlygų... 27. Pagal ABTĮ 33 str. 1 d. jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas... 28. Skundžiamu Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento... 29. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas... 30. Kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 31. Skundą dalyje dėl statybos leidimo Nr.GN/996/05-1181 panaikinimo atmesti.... 32. Kitoje dalyje bylą nutraukti.... 33. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių...