Byla N-662-1434-09
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutarties E. K. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Audriaus Bakavecko (pranešėjas) ir Stasio Gagio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo E. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutarties E. K. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos (toliau – ir Institucija) pareigūnas 2008 m. kovo 27 d. E. K. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad E. K. 2007 m. gruodžio 31 d., apie 14 val., sulaikytas vaikščiojantis po Sudvajų miško 18 ir 34 miško kvartalus su šaunamuoju ginklu, kas atitiko Medžioklės įstatymo 2 straipsnio 9 punkto nuostatas. Tuo E. K. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 60.9 punkto reikalavimus. Atsakomybė už tai numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 85 straipsnio 4 dalyje.

5Institucija 2008 m. balandžio 1 d. nutarimu E. K. už pažeidimo, numatyto ATPK 85 straipsnio 4 dalyje, padarymą paskyrė 2000 litų baudą su šaunamojo ginklo konfiskavimu.

6II.

7E. K. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Institucijos 2008 m. balandžio 1 d. nutarimą ir administracinę bylą jo atžvilgiu nutraukti.

8Paaiškino, kad 2007 m. liepos 31 d. Panevėžyje įsigijo senovinę muškietą - dūminiu paraku užtaisomą šautuvą 1858 Enfield, kuris priskirtinas prie D kategorijos ginklų, kuriems įsigyti ir laikyti nereikalingas leidimas. 2007 m. gruodžio 31 d. nusprendęs ginklą išbandyti, todėl apie pietus nuvyko į Sudvajų mišką. Ginklą užtaisė ir vaikščiodamas ieškojo vietos kur iššauti. Pamatęs važiuojantį ir sustojusį automobilį, nenorėdamas ginklo rodyti nepažįstamiems, jį paslėpė. Du vyriškiai prisistatė kaip medžiotojai, liepė parodyti kas yra automobilyje, grasino iškvietę policiją ir gamtos apsaugą. Jis pasakęs, kad turi šautuvą, parodė kur paslėpė. Medžioklės taisyklių nepažeidė, net neturėjo tikslo medžioti, o norėjęs tik išbandyti įsigytą ginklą.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 12 d. nutartimi E. K. skundo nepatenkino ir paliko Institucijos nutarimą nepakeistą.

10Teismas nurodė, kad pareiškėjo veiksmai - buvimas medžioklės plotuose su užtaisytu šautuvu, vaikščiojimas nuo žvėrių šėryklos prie šėryklos, bandymas paslėpti šautuvą, navigacinio prietaiso turėjimas atspindi medžiojimo kaip veiksmo objektyviąją pusę. Pažymėjo, kad nėra pagrindo netikėti liudytojų parodymais apie pareiškėjo aiškinimus, kad jis medžiojo ir anksčiau. Pareiškėjo keliamą versiją teismas laikė jo gynybos pozicija. Nurodė, kad liudytoja K. K. nei patvirtino, nei paneigė pareiškėjo ar liudytojų parodymų. Aplinkybė, kad pareiškėjas, įsigijęs šautuvą 2007 m. liepos 31 d. ir tik 2007 m. gruodžio 31 d. pajutęs norą jį išbandyti, teismui taip pat sukėlė abejones. Teismas, remdamasis objektyviąją ir subjektyviąją teisės pažeidimo sudėties puses apibudinančių požymių buvimu, priėjo prie išvados, kad pareiškėjas medžiojo, t. y. siekė panaudoti laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų išteklius šiuos gyvūnus sekdamas. Taisyklių 11 punktas numato medžioklei leidžiamus naudoti įrankius ir prietaisus, iš kurių 11.1.1 papunktyje nurodyti medžiokliniai lygiavamzdžiai, graižtviniai ir kombinuoti šautuvai. Pareiškėjo turimas dūminiu paraku užtaisomas šautuvas 1858 Enfield nėra skirtas medžioklei, todėl pareiškėjas medžiojo ne medžioklei skirtu ginklu. ATPK 85 straipsnio 4 dalis vienu iš teisės pažeidimą kvalifikuojančių požymių nurodo medžiojimą draudžiamais įrankiais, priemonėmis ar būdais. Minėtas Taisyklių 11 punktas numato įrankius ir priemones su kuriomis leidžiama medžioti atsižvelgiant į Taisyklių 60 punkte numatytus apribojimus. Teismas priėjo prie išvados, kad pareiškėjas medžiojo su draudžiamu medžioti įrankiu. Teismas nurodė, kad iš bylos duomenų matyti, kad ne medžioklei skirtą ginklą pažeidėjas naudojo medžiojant ne vieną kartą. Dėl to priėjo prie išvados, kad ginklo konfiskavimas yra pagrįstas.

11III.

12E. K. apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti, Institucijos nutarimą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą jo atžvilgiu nutraukti.

13Nurodo, kad teismas konstatavo pareiškėjo medžiojimo faktą vien tik remdamasis liudytojų D. R. ir A. J. P. parodymais, kurie yra paviršutiniški ir paremti spėjimais, tvirtina, kad byloje nėra surinkta įrodymų, kuriais remiantis galėtų būti daroma išvada apie jo kaltumą. Pabrėžia, kad netiesioginiai įrodymai (pėdsakai, einantys nuo vienos šėryklos prie kitos, navigacinio prietaiso turėjimas) leidžia daryti tik prielaidą, kad pareiškėjas galėjo medžioti. Nurodo, kad navigacinį prietaisą pasiėmė tam, kad nepasiklystų miške. Paaiškina, kad 2007 m. gruodžio 31 d. nuvažiavo į Sudvajų mišką išbandyti ginklo. Paėjus mišku kelis šimtus metrų, išgirdo atvažiuojantį automobilį, nenorėdamas rodyti šautuvo jį pakišo po medžiu ir grįžo prie savo automobilio. Neigia vaikščiojęs su šautuvu nuo vienos šėryklos prie kitos. Pabrėžia, kad Institucijos nutarime nurodyta, jog jis bėgo, nors protokole tai nėra užfiksuota. Paaiškino, kad tenorėjo išbandyti senovinio ginklo kopiją, o ne medžioti. Pareigūnas A. V. patvirtino protokole, kad jis nieko nebuvo sumedžiojęs. Nurodo Medžioklės įstatymo 2 straipsnio 9 punktą ir pažymi, kad norint konstatuoti medžiojimo buvimo faktą, reikia ne tik nustatyti objektyviuosius šio veiksmo požymius, bet ir nustatyti asmens ketinimą panaudoti laisvėje gyvenančių gyvūnų išteklius, t. y. tikslą sumedžioti žvėrį.

14Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti, kadangi teismas nustatė visas svarbias aplinkybes, jas visapusiškai, objektyviai ištyrė.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17ATPK 85 straipsnio 4 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad medžiojimas medžioklės plotuose be galiojančio leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, užtraukia piliečiui baudą nuo dviejų iki keturių tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

18Medžioklės įstatymo 2 straipsnio 9 punkte nustatyta medžiojimo sąvoka – tai laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo rūšis, kai siekiama panaudoti laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų išteklius šiuos gyvūnus sekant, tykojant, persekiojant, šaudant arba gaudant.

19Aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 60.9 punkte, be kita ko, įtvirtinta, kad draudžiama medžioti ne medžioklei skirtais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, medžioti medžiokliniu šautuvu, neturint su savimi galiojančio leidimo laikyti ir nešiotis medžioklinį šautuvą. Šių taisyklių 11.1.1 papunktyje nurodyta, kad medžiojant leidžiama naudoti medžioklinius lygiavamzdžius, graižtvinius ir kombinuotus šautuvus su optiniais taikikliais ar be jų. Byloje nustatyta, kad E. K. medžiojo dūminiu, paraku užtaisomu, ne medžioklei skirtu ginklu.

20Apelianto iškeltą versiją, kad jis nuvažiavo į mišką pabandyti iššauti iš įsigyto senovinio šautuvo kopijos, paneigia byloje esantys nuoseklūs ir detalūs D. R. bei A. P. 2007 m. gruodžio 31 d. paaiškinimai, duoti iš karto po administracinio teisės pažeidimo padarymo (b. l. 20-21; 22-23), kuriuose jie nurodo, kad atvažiavę į šėryklą 34 miško kvartale pamatė nuošaliai nuo kelio pastatytą automobilį, būnant šėrykloje, išgirdo šūvį 18 kvartale. Važiuodami link šio kvartalo, pamatė stovintį žmogų, kuris, juos pastebėjęs pradėjo bėgti. E. K. neigia bėgęs, tačiau jo nurodytas elgesys pastebėjus važiuojantį automobilį (paslėpė šautuvą ir grįžo prie automobilio), pirmosios instancijos teismo posėdžio metu duotas parodymas, kad išgirdęs automobilį nenorėjo jo sutikti ir pasitraukė (b. l. 29), skunde pirmosios instancijos teismui nurodytas teiginys, kad išgirdo automobilį, kuris netoliese sustojo (b. l. 4), leidžia daryti išvadą, jog pažeidėjas stengėsi pabėgti iš D. R. ir A. P. matymo lauko, bei patvirtina šių asmenų duotų paaiškinimų atitikimą tikrovei. D. R. ir A. P. paaiškinimuose išdėstytos aplinkybės neprieštarauja pirmosios instancijos teisme duotiems šių liudytojų parodymams, kurie yra detalūs ir nuoseklūs. Byloje nėra duomenų, o ir pats E. K. nenurodo jokių aplinkybių, dėl kurių būtų galima konstatuoti asmeninį nesutarimą ar konfliktinę situaciją tarp D. R. ir A. P. su E. K., todėl netikėti šiais liudytojų parodymais ir paaiškinimais teisėjų kolegija neturi pagrindo. Pažymėtina, kad E. K. teiginiai kritiškai vertintini taip pat dėl jų nenuoseklumo nurodant faktines jo atliekamų veiksmų aplinkybes miške: skunde pirmosios instancijos teismui pažeidėjas dėstė, kad atvykęs į mišką pasistatė automobilį ir kelis šimtus metrų paėjo ieškodamas tinkamos vietos iššauti, kai išgirdo atvykstantį automobilį (b. l. 4); pirmosios instancijos teismo posėdžio metu E. K. nurodė, kad pastatė mašiną, ėjo 40 metrų ir grįždamas išgirdo automobilį (b. l. 29).

21E. K. ir pats neneigia buvęs medžioklės plotuose su užtaisytu šautuvu. Nors prieštaringai nurodo savo judėjimo miške atstumus, tačiau vaikščiojimą nuo žvėrių šėryklos prie šėryklos patvirtina automobilio stovėjimo vieta prie 34 miško kvartalo šėryklos, kai medžiotojai jį pamatė ir šūvį išgirdo prie 18 miško kvartalo. Pažeidėjo tikslą medžioti, o ne išbandyti šautuvą, rodo ir tokios liudytojų nurodytos aplinkybės: E. K. turėjo navigacinę sistemą, kurioje buvo pasižymėjęs šėryklų, šautuvo, automobilio buvimo vietas (b. l. 39), su savimi turėjo susvertas parako porcijas, kulkas bei kapsules (b. l. 21; 23), automobilio priekaboje buvo maišai su pašarais (b. l. 39), jiems E. K. pasakojęs, kad anksčiau panaudodamas šį ginklą medžiojo stirnas (b. l. 44). Apeliantas pažymi, kad liudytoja K. K. teismui parodė, jog E. K. išėjo ne medžioti, o tik išbandyti šautuvo, tačiau iš šios liudytojos parodymų matyti, kad pažeidėjas yra jos sutuoktinis, todėl šie, niekuo nepagrįsti, parodymai vertintini kritiškai, kaip siekis padėti savo vyrui išvengti administracinės atsakomybės.

22Išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, jos naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24E. K. apeliacinio skundo nepatenkinti.

25Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Alytaus regiono aplinkos... 5. Institucija 2008 m. balandžio 1 d. nutarimu E. K. už pažeidimo, numatyto... 6. II.... 7. E. K. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamas... 8. Paaiškino, kad 2007 m. liepos 31 d. Panevėžyje įsigijo senovinę muškietą... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 12 d. nutartimi E. K.... 10. Teismas nurodė, kad pareiškėjo veiksmai - buvimas medžioklės plotuose su... 11. III.... 12. E. K. apeliaciniu skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį... 13. Nurodo, kad teismas konstatavo pareiškėjo medžiojimo faktą vien tik... 14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. ATPK 85 straipsnio 4 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad medžiojimas... 18. Medžioklės įstatymo 2 straipsnio 9 punkte nustatyta medžiojimo sąvoka –... 19. Aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų... 20. Apelianto iškeltą versiją, kad jis nuvažiavo į mišką pabandyti iššauti... 21. E. K. ir pats neneigia buvęs medžioklės plotuose su užtaisytu šautuvu.... 22. Išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies... 24. E. K. apeliacinio skundo nepatenkinti.... 25. Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartį palikti... 26. Nutartis neskundžiama....