Byla I-7550-121/2007
Dėl įvertinimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romos Sabinos Alimienės (pirmininkė), Nijolės Šidagienės (pranešėja) ir Petro Viščinio, sekretoriaujant Violetai Rodzienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams Janui Bogdiunui ir adv. Kornelijai Janonytei, atsakovės atstovei Alvydai Jatulienei, trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams- UAB „Relinė apsauga“- adv. Gintui Gustaičiui ir adv. Konstantinui Pesenkai, UAB „ABB“- adv. Albertui Valiui, UAB „Neiluva“ - adv. pad. Ingridai Agentaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos AB „Rytų skirstomieji tinklai“ skundą atsakovei Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tretieji suinteresuoti asmenys – UAB „Neiluva“, UAB „ABB“, UAB „Relinė apsauga“, dėl įvertinimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja prašo panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau-Tarnyba) 2007-04-23 įvertinimą Nr.4S-1239. Paaiškina, jog juo nuspręsta, kad bendrovė, vykdydama pirkimus Nr.41391, 42347, 42252 ir 41155, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau-VPĮ) nuostatas, nesilaikė pačios nustatytos Supaprastintas pirkimų tvarkos (toliau-Tvarka), pirkimų sąlygų reikalavimų. Įvertinimas neteisėtas, nes atsakovė skundžiamą aktą priėmė vadovaudamasi VPĮ 8 str. 2 d. 2 punktu, numatančiu, jog viena iš jos funkcijų yra kontroliuoti, kaip, atliekant pirkimus, laikomasi VPĮ ir kitų su juo susijusių teisės aktų reikalavimų, vykdyti šių teisės aktų pažeidimų kontrolę, tačiau jis nenumato teisės konstatuoti VPĮ pažeidimus, juolab, kai pirkimo procedūrų atitikimo VPĮ klausimas nagrinėjamas teisme. Atsakovė turi įgalinimus nustatyti VPĮ pažeidimus, nustačiusi, privalo priimti atitinkamus sprendimus, gi įvertinime pareiškėjai joks įpareigojimas nenustatytas. Išvada, kad perkančioji organizacija, nepakvietusi derėtis visų tiekėjų, kurie atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus, sudarė nevienodas sąlygas bei neužtikrino tiekėjų lygiateisiškumo dalyvaujant pirkimo procedūrose, padaryta netinkamai taikant Tvarkos nuostatas, nes jos 11.6 punkte numatyta, jog derėtis turi būti pakviesti visi tiekėjai, kurie ne tik atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, bet ir kurių pasiūlymai iš esmės atitinka keliamus reikalavimus. Išvada, jog pirkimuose Nr.41391, 42347, 42252 neteisėtai atmestas pigesnis pasiūlymas, taip pat padaryta netinkamai taikant VPĮ ir Tvarkos nuostatas, nes pagal pastarosios 7.2.2 punktą pasiūlymas turi būti atmestas, jeigu jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nepaisant to, ar jis yra pigesnis nei kito tiekėjo pasiūlymas, o VPĮ 3 str. 1 dalyje nustatytas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Rangovų pasiūlymų atitikimą pirkimų sąlygų reikalavimams galėjo nustatyti tik specialistai, būtent jie ir nustatė UAB „Relinė apsauga“ pasiūlymų neatitikimus sąlygų reikalavimams.

4Dėl pirkime Nr.41391 nustatytų pažeidimų paaiškina, jog bendrovei „Relinė apsauga“ nesiūlyta tikslinti pasiūlymo, ji nekviesta derėtis, nes jos pasiūlymas iš esmės neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų, o pasiūlymas įvertintas ne 2006-07-04 raštu, o viešųjų pirkimų komisijos 2006-07-28 sprendimu. Argumentai, liečiantys VPĮ 18 straipsnio pažeidimus, nepagrįsti, nes pirkimas buvo vykdomas pagal Tvarkos nuostatas, argumentai dėl UAB „Neiluva“ pasiūlytos kainos vertinimo, vadovaujantis Tvarkos 7.2.3 ir pirkimo sąlygų 10.1.3 punktais, atmestini, nes nepagrįsti jokiomis faktinėmis aplinkybėmis ar teisės aktais, o teiginys dėl 2006-08-03 rangos sutarties 9.5 punkto neatitikimo pirkimo sąlygų 6.2.12 punktui nepagrįstas, nes sąlygų 6.2.18 punktu numatyta rangovo teisė darbų atlikimui samdyti subrangovus. Dėl pirkimo Nr.42347 paaiškina, jog ji nepažeidė VPĮ 3 str. 1 dalimi nustatytų principų ir 2 dalies nuostatų, nes pagal Tvarkos 7.1 punktą pareiškėjas gali prašyti, kad tiekėjas paaiškintų savo pasiūlymą, tačiau negalima prašyti, siūlyti ar leisti pakeisti pasiūlymo esmę. UAB „Relinė apsauga“ pasiūlymas iš esmės neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų. Tarnyba nėra kreipusis į teismą dėl Tvarkos sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, gi pirkimas vykdytas vadovaujantis jos nuostatomis, todėl atsakovė neturėjo pagrindo pripažinti pareiškėjo viešųjų pirkimų komisijos 2006-08-28 sprendimą neteisėtu. Tarnybos argumentai dėl 2006-09-14 rangos sutarties 9.5 punkto nesuderinamumo su pirkimo sąlygų 6.2.13 punktu nepagrįsti, nes sąlygų 6.2.19 punktu buvo numatyta rangovų teisė darbų atlikimui samdyti subrangovus. Dėl pirkimų Nr.42252 ir 41155 paaiškina, jog UAB „Relinė apsauga“ nekviesta derėtis, nes pateikti pasiūlymai iš esmės neatitikę keliamus reikalavimus, o VPĮ 18 straipsnis nepažeistas, nes pirkimai buvo vykdomi pagal Tvarkos nuostatas. Tarnybos argumentai dėl bendrovių „ABB“ ir „Neiluva“ pasiūlytų kainų vertinimo, vadovaujantis Tvarkos 7.2.3 ir pirkimo sąlygų 10.1.3 punktais, atmestini, nes nepagrįsti jokiomis faktinėmis aplinkybėmis ar teisės aktais (1t., b.l.3-8).

5Atsakovė, atsikirsdama į skundą, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir paaiškina, jog ji atliko viešųjų pirkimų Nr.42347, Nr.42255, Nr.41155 ir Nr.41391 įvertinimą, perkančiajai organizacijai atlikus visas pirkimo procedūras ir sudarius pirkimo sutartis, t.y., pasibaigus viešiesiems pirkimams. Tarnyba savo kompetencijos ribose priima administracinius sprendimus- įpareigojimus arba administracinių teisės pažeidimų nutarimus, kuriems gali būti taikoma Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 11 dalyje įtvirtinta sąvoka, tuo tarpu skundžiamu įvertinimu jokių valdingo pobūdžio nurodymų perkančiajai organizacijai neduota, tai yra informacinio pobūdžio raštas, todėl negali būti vertinamas kaip individualus administracinis sprendimas, skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Atsižvelgusi į tai, daro išvadą, kad pareiškėjo interesų pažeidimas šiuo atveju negali būti ginamas teisme, ką yra patvirtinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) byloje Nr.A8-1516-06. Įvertinusi pareiškėjos vykdytus supaprastintų derybų būdu pirkimus, nustatė pažeidimus, o būtent: 1) pirkimo Nr.41391 metu į derybas kviesta tik UAB „Neiluva“, o UAB „Relinė apsauga“ į derybas nekviesta ir apie pasiūlymo įvertinimo rezultatus jai pranešta tik 2006-07-31 (kai pasiūlymas įvertintas 2006-07-04), nors Tvarkos 11.6 ir konkurso sąlygų 8.5 punktais numatyta, jog derėtis turi būti pakviesti visi tiekėjai, kurie atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kurių pasiūlymai atitinka konkurso sąlygas. Skundo argumentas, jog UAB „Relinė apsauga“ negalėjo būti pakviesta derybų, nes jos pasiūlymas iš esmės neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, atmestinas, nes tiek VPĮ 114 str. 1 dalyje, tiek Tvarkos 11.8 punkte įtvirtinta, kad derybų metu su dalyviu gali būti deramasi dėl pasiūlymo kainos, prekių, paslaugų ar darbų charakteristikų bei visų kitų pasiūlymų sąlygų. VPĮ 18 str. 9 dalimi nustatyta, kad pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė šio įstatymo nustatyti tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai. Pareiškėja šį reikalavimą pažeidė, nes 2006-08-03 sudaryta rangos sutartis, dar nepasibaigus tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminams. Be to, sutarties kaina viršija 2006-03-30 protokole nurodytą preliminarią pirkimo vertę, tačiau, ar tokia kaina per didelė, svarstyta nebuvo, nors tai įpareigoja daryti Tvarkos 7.2.3 ir konkurso sąlygų 10.1.3 punktai. Konkurso sąlygų 6.2.12 punktas nustatė, jog, pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi pateikti atitinkamus sertifikatus, leidžiančius rangovo personalui atlikti montavimo-derinimo bei kompleksinio patikrinimo darbus. Tačiau sutarties 9.5 punkte įrašyta kitokia sąlyga: „jei rangovas neturi dokumento (sertifikato), leidžiančio montuoti atitinkamos įrangos, rangovas samdo specialistą, turintį teisę ...“, kas nesiderina su konkurso sąlyga, todėl, jei tiekėjas nepateikė atitinkamo sertifikato, jis neatitinka kvalifikacinio reikalavimo ir toks pasiūlymas privalėjo būti atmestas. Sutarties 15.7 punktas prieštarauja VPĮ 18 str. 3 daliai ir 6 d. 11 punktui, nes pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos; 2) pirkime Nr.42347 pasiūlymus pateikė UAB „ABB“ ir UAB „Relinė apsauga“, tačiau patikslinti pasiūlymą paprašyta tik UAB „ABB“. Pareiškėja, vertindama pateiktus pasiūlymus, padarė analogiškus pažeidimus kaip ir pirkime Nr.41391; 3) pirkimuose Nr.42252 ir 41155 pareiškėja vėl eliminavo tiekėją UAB „Relinė apsauga“, padarydama tuos pačius pažeidimus. Atsižvelgusi į tai, daro išvadą, jog pareiškėja vykdė pirkimus supaprastintų derybų būdu, o derybų metu su dalyviu gali būti deramasi ne tik dėl pasiūlymų kainos, bet ir siūlomų prekių, paslaugų ar darbų charakteristikų bei visų kitų pasiūlymo sąlygų. Perkančioji organizacija, nepakvietusi derėtis visų tiekėjų, kurie atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nesudarė vienodų sąlygų bei neužtikrino jų lygiateisiškumo dalyvaujant pirkimo procedūrose, taip pažeisdama VPĮ 3 str. 1 dalyje įtvirtintus pagrindinius pirkimų principus. VPĮ 3 str. 2 dalyje nustatytas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Tuo tarpu pirkimuose Nr.41391, 42347 ir 42252 nepagrįstai ir neteisėtai atmestas pigesnis pasiūlymas bei sudarytos pirkimo sutartys, kurių vertė didesnė nei tiekėjo UAB „Relinė apsauga“ pradinė pasiūlymo kaina, tuo neužtikrinant VPĮ nustatyto pirkimų tikslo. Vilniaus apygardos teismui yra apskųstos viešųjų pirkimų Nr.41391, 42347 ir 42252 pirkimo procedūros, kas rodo, jog pareiškėja, vykdydama pirkimus, išties pažeidė VPĮ ir Tvarkos nuostatas (1t., b.l.65-71).

6UAB „Neiluva“ atsiliepimu į skundą jį palaikė, paaiškino, kad skundžiamas aktas neteisėtas ne tik dėl to, jog Tarnyba neturėjo teisės nustatyti VPĮ pažeidimus, bet ir dėl to, jog netinkamai taikytas VPĮ. Be reikalavimų, kurių neatitiko UAB „Relinė apsauga“, išvardijimo, UAB „Neiluva“ pažymi, jog skundžiamas įvertinimas negali būti laikomas individualiu administraciniu aktu, tačiau, jos nuomone, pareiškėja skundžia atsakovės veiksmų neteisėtumą, t.y. tai, jog Tarnyba pažeidė viešojoje teisėje veikiantį teisėtumo principą, pagal kurį viešojo administravimo subjektai privalo veikti tik įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ribose. Mano, jog atsakovė, nenustatydama jokio įpareigojimo pareiškėjai, veikė ne savo kompetencijos ribose. Taip pat reiškia nuomonę, jog įvertinimas Civilinio proceso kodekso 197 str. 2 d. prasme gali būti laikomas didesnę įrodomąją galią turinčiu įrodymu, kas pagrindžia tai, jog jis pažeidžia pareiškėjos teises nagrinėjant ginčus dėl pirkimų bendrosios kompetencijos teisme ir galimai įtakoja teismo išankstinę nuomonę (3t., b.l.20-23).

7Pareiškėjos atstovai, bylą nagrinėjant teisme, skundą palaikė, papildomai paaiškino, kad jie išties skundžiamo dokumento nelaiko aktu, sukėlusiu pareiškėjams tiesiogines neigiamas pasekmes, tačiau skundžia jį ABTĮ 15 str.1 dalies 1 punkto pagrindu, kai viršyta viešojo administravimo subjekto kompetencija, t.y. atsakovė priėmė aktą, kokio iš viso negalėjo priimti. Be to, šiuo nenuginčytu įvertinimu vadovausis bendrosios kompetencijos teismas, priimdamas sprendimą civilinėje byloje, kurioje ginčijami konkurso rezultatai. Kad įvertinimo pripažinimas ar nepripažinimas teisėtu arba neteisėtu turi įtakos sprendimui civilinėje byloje, rodo faktas, kad Apeliacinis teismas sustabdė apeliacinę bylą, iki bus išnagrinėta ši administracinė byla. Atsakovės atsiliepime minima LVAT nutartis šiam ginčui netaikytina. Atsakovė neneigia tiekėjų pasiūlymų nenagrinėjusi iš esmės, to ir nebūtų galėjusi, pareiškėjos nuomone, padaryti, nes neturi specialistų, gi pagal Tvarkos 11.6 punktą kviečiama toliau derėtis tik tuomet, kai tiekėjo pasiūlymas atitinka ir bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Neatitikimai reikalavimams buvo labai skirtingi, todėl kai kuriems tiekėjams ir nebuvo siūloma tikslinti siūlymus. Pareiškėjos nuomone, atsakovė turi ir teisines galimybes, ir pareigą nuginčyti bendrosios kompetencijos teisme Tvarkos nuostatas, jos nuomone, prieštaraujančias VP įstatymui.

8Atsakovės atstovė papildomai paaiškino, kad, priimant įvertinimą, Tarnybai nebuvo žinoma apie teisme iškeltas civilines bylas. Įvertinimo priėmimo juridinis pagrindas - VPĮ 8 str.2 dalies 2 punktas. Pagal supaprastintų pirkimų taisykles turi būti kviečiama derėtis dėl visų pirkimo dalykų, taip pat ir dėl techninių, jei tiekėjas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Dėl Tarnybos 2007-04-06 rašto, kuriuo pasisakyta, kad 2003-03-25 patvirtinta Tvarka atitinka įstatymo reikalavimus, paaiškino, kad jos nuostatų atitikimas įstatymui nustatomas kiekvienu atskiru atveju, antra vertus, tas raštas nereiškia, kad Tvarkos kitu atveju negalima įvertinti kitaip. Šiuo atveju buvo nustatyta, kad Tvarkos 19.4 punktas neatitinka VP įstatymo 151 str. 3 dalies reikalavimų. Tarnyba neturi juridinės pareigos bei teisės ginčyti Tvarką ar jos nuostatas teisme, be to, tai nėra pirkimo dokumentas VPĮ prasme. Tvarkos 11.6 punkto atitikimo įstatymui nevertino, tik padarė išvadą, kad pareiškėja, vertindama pasiūlymus, pati nesilaikė Tvarkos 11.6 punkto nuostatų. Atliekant pirkimo įvertinimą, buvo konstatuoti procedūriniai pažeidimai, nedarant ekspertinio vertinimo. Atstovė negalėjo atsakyti, ar pirkimui Nr.42252 buvo siūloma tokia paslauga, kurios prašė perkančioji organizacija.

9Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Relinė apsauga“ atstovai skundą prašė atmesti, paaiškino, kad šioje situacijoje nėra ką skųsti, atsakovė galėjo būti atsakove patraukta ir civilinėje byloje ir išnagrinėtas skundžiamo įvertinimo teisėtumo klausimas. Pirkimo objekto negali identifikuoti net specialistai, duoda skirtingas išvadas. Pareiškėja privalėjo papildomai užklausti visus rangovus ir visus kviesti derybų bei jose spręsti. Pareiškėja pati visą laiką pažeidinėjo pirkimo tvarką ir terminus. Atstovų nuomone, Tarnyba gali pasisakyti dėl Tvarkos atitikimo įstatymui bei priimti tokios formos dokumentą, kokį priėmė.

10Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Neiluva“ atstovė skundą prašė tenkinti.

11Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „ABB“ atstovas skundui pritarė, pareiškė, kad Tarnyba po pirkimo procedūrų į ginčą nebegalėjo kištis, vykstant ginčui teisme- privalėjo nusišalinti nuo bet kokių procedūrų atlikimo, kita vertus- jei jau priėmė tokį įvertinimą, privalėjo duoti nurodymus pašalinti pažeidimus.

12Byla nutrauktina.

13Faktinės bylos aplinkybės.

14Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, jog AB „Rytų skirstomieji tinklai“ vykdė keturis pirkimus, skelbiamus supaprastintų derybų būdu: I. „AB Rytų skirstomųjų tinklų Vilniaus regiono Trakų skyriaus transformatorių pastočių prijungimo prie SCADA sistemos darbai“ (pirkimo Nr.41391). 2006-05-26 surašytas kvietimas dalyvauti konkurse su jame keliamomis sąlygomis (1t.,b.l.84-90); II. „AB Rytų skirstomųjų tinklų Vilniaus reg. Vilniaus miesto Pietinio ir Šiaurinio skyrių transformatorių pastočių teleinformacijos surinkimo perdavimo įrenginių įdiegimo, įjungiant į dispečerinio valdymo sistemas darbai“ (pirkimo Nr.42347). 2006-07-04 sprendimu patvirtintos konkurso sąlygos (2t.,b.l.60-66); III. „AB Rytų skirstomųjų tinklų Panevėžio regiono Biržų skyriaus SCADA įrengimas“ (pirkimo Nr.42252). 2006-07-05 sprendimu patvirtintos konkurso sąlygos (1t.,b.l.179-189) IV. „AB RST VR Šalčininkų skyriaus dispečerinio valdymo sistemos ir radijo ryšio įrengimas“ (pirkimo Nr.41155). 2006-05-19 sprendimu Nr.10520-K-349 patvirtintos konkurso sąlygos (2t.,b.l.141-151).

15Pirkimų metu buvo vadovaujamasi Supaprastintų pirkimų tvarka, patvirtinta bendrovės valdybos 2003-03-25 sprendimu ir pakeista 2006-02-24 (t.1,b.l.14-32). Tvarkos 11.6 punktu nustatyta, kad Komisija privalo patikrinti, ar dalyviai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus skelbiamų derybų atveju. Derėtis turi būti pakviesti visi tiekėjai, kurie atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir kurių pasiūlymai atitinka iš esmės keliamus reikalavimus, o 11.8 punktu- kad derybų metu su dalyviu gali būti deramasi dėl pasiūlymo kainos, siūlomų prekių, paslaugų ar darbų charakteristikų bei visų kitų pasiūlymo sąlygų.

16Dėl pirmojo pirkimo pasiūlymus pateikė UAB „Neiluva“ ir UAB „Relinė apsauga“, jie įvertinti ir 2006-07-04 nustatyti atitinkami trūkumai (1t.,b.l.34-38). Pareiškėja bendrovei „Neiluva“ 2006-07-05 išdėstė pastabas dėl pasiūlymo bei pakvietė ją dalyvauti derybose (1t.,b.l.97). UAB „Neiluva“ 2006-07-17 pateikė patikslintą pasiūlymą (1t.,b.l.98). Pareiškėjos Viešųjų pirkimų komisija 2006-07-28 (protokolas Nr.SSD-742) nusprendė, jog abiejų įmonių pasiūlymai tenkina kvietimo sąlygų bendrus ir kvalifikacinius reikalavimus, tačiau UAB „Relinė apsauga“ pasiūlymas atmestas, kaip neatitinkantis kvietimo sąlygų keliamų techninių reikalavimų (1t.,b.l.102-105). Apie sprendimą UAB „Relinė apsauga“ informuota 2006-07-31 raštu Nr.10520-1218 (1t.,b.l.112), 2006-08-04 gauta bendrovės pretenzija panaikinti sprendimą dėl UAB „Relinė apsauga“ pasiūlymo atmetimo ir pripažinti pasiūlymą atitinkančiu kvietimo sąlygų reikalavimus, įtraukiant jį į pasiūlymų eilę (1t.,b.l.121). Su konkurso laimėtoja UAB „Neiluva“ 2006-08-03 sudaryta rangos sutartis, pakeista 2006-12-15 ir 2007-01-09 susitarimais (1t.,b.l.114-120,127-128). Viešųjų pirkimų komisijos 2006-08-07 sprendimu Nr.SSD-782 nutarta UAB „Relinė apsauga“ pretenzijos nenagrinėti (1t., b.l.122).

17Antrajam pirkimui pasiūlymus pateikė UAB „Relinė apsauga“ ir UAB „ABB“ (2t.,b.l.67-68). 2006-07-26 surašytos pastabos į pateiktus pasiūlymus (2t.,b.l.78,80,82), 2006-07-31 ir 2006-08-16 raštais pareiškėja papildomą informaciją pateikti paprašė tik UAB „ABB“ (2t.,b.l.69,72). Viešųjų pirkimų komisija 2006-08-18 (protokolas Nr.SSD-832) nusprendė, jog abiejų įmonių pasiūlymai tenkina kvietimo sąlygų kvalifikacinius reikalavimus, tačiau UAB „Relinė apsauga“ pasiūlymas atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų techninių reikalavimų (2t.,b.l.73-77). Apie tai bendrovė informuota 2006-08-19 raštu (2t.,b.l.83) ir 2006-08-24 pateikė pretenziją (2t.,b.l.89-91), į ką pareiškėja atsakė, jog ji nepagrįsta (2t., b.l.93-96, 102). 2006-09-14 su konkurso laimėtoja UAB „ABB“ pasirašyta rangos sutartis (2t.,b.l.108-114).

18Trečiojo pirkimo metu pasiūlymus pateikė UAB „Relinė apsauga“ ir UAB „ABB“ (2t.,b.l.32-33). 2006-08-02 surašytos pastabos į bendrovės „Relinė apsauga“ pasiūlymą, 2006-08-28 (protokolas Nr.SSD-873) nuspręsta, jog abiejų įmonių pasiūlymai tenkina kvietimo sąlygų kvalifikacinius reikalavimus, tačiau UAB „Relinė apsauga“ pasiūlymas atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų techninių reikalavimų (2t.,b.l.16-17), tiekėja apie tokį sprendimą informuota 2006-08-28 raštu (1t.,b.l.191). UAB „ABB“ 2006-08-23 ir 2006-08-30 teikė pasiūlymo patikslinimus (2t.,b.l.18), o UAB „Relinė apsauga“- 2006-09-04 pretenziją (1t.,b.l.77-79), kurią išnagrinėjusi, pareiškėja 2006-09-07 pretenziją pripažino nepagrįsta (2t.,b.l.1-4). 2006-09-01 su konkurso laimėtoja UAB „ABB“ pasirašyta rangos sutartis (1t., b.l.196-204).

19Ketvirtojo pirkimo metu pasiūlymus pateikė UAB „Neiluva“ ir UAB „Relinė apsauga“ (2t., b.l.152-153), 2006-06-22 surašytos pastabos į bendrovės „Relinė apsauga“ pasiūlymą (1t.,b.l.43-44), o 2006-07-05 (protokolas Nr.608) nuspręsta, jog abiejų įmonių kvalifikacija tenkina konkurso dokumentų reikalavimus, tačiau UAB „Relinė apsauga“ pasiūlymas atmestas, kaip iš esmės neatitinkantis nustatytų reikalavimų (2t., b.l.159-160). Apie tokį sprendimą UAB „Relinė apsauga“ informuota 2006-07-31 (2t., b.l.176). 2006-08-04 su laimėtoja UAB „Neiluva“ pasirašyta rangos sutartis (2t., b.l.178-186). Įmonė „Relinė apsauga“ 2006-10-16 pateikė pretenziją, kurią išnagrinėjusi, pareiškėja pripažino nepagrįsta (2t., b.l.189-193).

20UAB „Relinė apsauga“ dėl visų konkursų Tarnybai pateikė skundą ištirti, kaip atliekami pirkimai valstybinio kapitalo įmonėje AB „Rytų skirstomieji tinklai“, kaip laikomasi VPĮ ir kitų su šio įstatymo vykdymu susijusių teisės aktų reikalavimų, taip pat prašydama vykdyti šių teisės aktų pažeidimų prevenciją ir kontrolę (1t., b.l.168-174).

21Tarnyba, įvertinusi visus keturis pirkimus bei atsižvelgusi į tai, jog pirkimai Nr.41391, 42347 ir 42252 apskųsti teismui, kuris priims galutinį sprendimą, taip pat į tai, jog pirkimas Nr.41155 yra pasibaigęs, pasirėmusi VPĮ 8 str. 2 dalies 2 punktu, 2007-04-23 surašė įvertinimą Nr.4S-1239, kuriuo padarytos tokios išvados: 1) perkančioji organizacija pirkimus vykdė skelbiamų supaprastintų derybų būdu, gi derybų metu su dalyviu buvo deramasi ne tik dėl pasiūlymų kainos, bet ir siūlomų prekių, paslaugų ar darbų charakteristikų bei visų kitų pasiūlymo sąlygų (Tvarkos 11.8 p.). Perkančioji organizacija, nepakvietusi derėtis visų tiekėjų, kurie atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus, sudarė nevienodas (diskriminacines) sąlygas bei neužtikrino tiekėjų lygiateisiškumo dalyvaujant pirkimo procedūrose, tuo pažeisdama VPĮ 3 str. 1 dalyje įtvirtintus pagrindinius pirkimų principus; 2) viešųjų pirkimų tikslas – siekis kuo racionaliau panaudoti viešėjam pirkimui skirtas lėšas, tuo tarpu pirkimuose Nr.41391, 42347 ir 42252 nepagrįstai ir neteisėtai atmestas pigesnis pasiūlymas bei sudarytos pirkimo sutartys, kurių vertė didesnė, nei tiekėjo UAB „Relinė apsauga“ pradinė pasiūlymo kaina, tuo neužtikrinant VPĮ 3 str. 2 dalyje nustatyto pirkimų tikslo siekimo (1t., b.l.72-76).

22Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei išvados.

23Nagrinėjamu atveju pareiškėja siekia nuginčyti Tarnybos 2007-04-23 raštą (įvertinimą) Nr.4S-1239, tokį reikalavimą grįsdama atsakovės kompetencijos ribų peržengimu jį priimant bei rašte padarytų išvadų neteisėtumu ir nepagrįstumu, netinkamai taikius ir vertinus VPĮ, Tvarkos bei konkursų pirkimo sąlygų nuostatas bei nustačius faktines aplinkybes.

24Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau-ABTĮ) 23 ir 52 straipsnius teisė suformuluoti skundo dalyką ir pagrindą priklauso pareiškėjui, būtent šie elementai apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas bei pareiškėjo pasirinktos gynybos būdą, siekiant apginti savo tikrai ar tariamai pažeistą teisę. Tačiau teisminis tikrai ar tariamai pažeistos teisės gynybos būdas yra sąlygotas atitinkamų procesinių prielaidų, įtvirtintų ABTĮ 37, 101, 103 ir kt. straipsniuose, kurių buvimas atima arba apriboja asmens teisę naudotis teismine gynyba.

25Pagal ABTĮ 15 str. 1 d. 1 punktą administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Taigi, jog teismine tvarka gali būti ginčijama ne bet kokia valstybinio administravimo subjekto veikla, o tik tokia, kuri atitinka ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus.

26Nagrinėjamos bylos skundo dalykas yra atsakovo 2007-04-23 rašto Nr.4S-1239 teisėtumas ir pagrįstumas, todėl tam, kad atsirastų procesinės prielaidos šį raštą ginčyti teismine tvarka, būtina nustatyti, ar jis atitinka administravimo subjektų priimamų teisės aktų kriterijus.

27Viešųjų pirkimų tarnyba pagal VPĮ 8 straipsnio 1 dalį yra viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, veikianti pagal šį ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, tarptautinius įsipareigojimus, savo nuostatus (...). Minėta, kad atsakovė įvertinimo, kaip Tarnybos priimto dokumento, juridinį pagrindą nurodo VPĮ 8 str. 2 dalies 2 punktą, kuris tarnybai suteikia teisę kontroliuoti, kaip, atliekant pirkimus, laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų, vykdyti šių teisės aktų pažeidimų prevenciją. Nors tokios rūšies dokumento („Įvertinimo“) nei cituotasis įstatymas, nei Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1560 patvirtinti Tarnybos nuostatai nenumato priimti, tačiau, kolegijos nuomone, Tarnyba, realizuodama savo pareigą prižiūrėti, kaip laikomasi šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų bei vykdyti šių teisės aktų pažeidimų prevenciją, turi teisę priimti ir tokios ar panašios rūšies dokumentus.

28Tarnybos kompetenciją priimti teisės aktus viešojo administravimo srityje reglamentuoja VPĮ, kurio 8 straipsnio 3 dalies 4-6 punktai numato, kokio pobūdžio teisės aktus (sprendimus) atsakovas gali priimti asmenų, pažeidusių šio įstatymo reikalavimus, atžvilgiu. Gi iš skundžiamo rašto matyti, kad juo nei viena iš šių teisių nebuvo realizuota, juo buvo patikrinta bei įvertinta pareiškėjo veikla, vykdžius keturis pirkimus, ir konstatavus juose padarytus VPĮ reikalavimų pažeidimus, tačiau netaikius jokios neigiamo poveikio priemonės, numatytos anksčiau minėtuose punktuose. Pažymėtina tai, jog raštu pareiškėja taip pat informuota, jog tokia neteisėta veikla užtraukia atsakomybę pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1713 straipsnį, kas, realizuojant raštu padarytas išvadas ir neišeinant iš Tarnybos kompetencijos ribų, galėtų būti pagrindu nutarimui pagal ATPK priimti ir tai atitiktų skundžiamo teisės akto požymius. Antra vertus, konstatavus pažeidimus, tarnybai veikti pagal VPĮ 8 str. 3 dalies 4 punktą nebuvo pagrindo tiek dėl to, kad tuo metu jau buvo pasibaigęs pirkimas (VPĮ 7 str. 2d. 1 punktas), tiek ir dėl to, kad ginčas buvo persikėlęs į teismą.

29Apibendrinus tai, kas pasakyta, darytina išvada, jog pareiškėjos ginčijamas 2007-04-23 raštas Nr.4S-1239 neatitinka ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto kriterijų, todėl nelaikytinas administraciniu aktu, skundžiamu ABTĮ nustatyta tvarka. Tokią poziciją yra išsakęs ir LVAT administracinėje byloje Nr.A8 - 1516/2006, kuri, kolegijos nuomone, taikytina šiai administracinei bylai, nes iš administracinėje byloje Nr.A8 - 1516/2006 ginčijamo rašto taip pat buvo matyti, kad juo buvo patikrinta bei įvertinta pareiškėjo veikla, vykdant viešąjį pirkimą, apsiribojus konstatavimu, jog pareiškėjas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

30Teismui žinoma, jog bendrosios kompetencijos teisme yra iškeltos kelios civilinės bylos dėl vykdytų konkursų, todėl skundžiamas raštas vertintinas tik kaip vienas iš rašytinių įrodymų, galinčių pagrįsti ar paneigti šalių argumentus, o rašto teiginiai gali būti teismo įvertinti kritiškai ir atmesti.

31Taigi, teisminis procesas pagal pareiškėjos suformuluotą skundo dalyką yra negalimas, toks skundas yra nenagrinėtinas teismų, tad byla nutrauktina (ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p., 102 str., 149 str.,

Nutarė

33bylą nutraukti.

34Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja prašo panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos... 4. Dėl pirkime Nr.41391 nustatytų pažeidimų paaiškina, jog bendrovei... 5. Atsakovė, atsikirsdama į skundą, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir... 6. UAB „Neiluva“ atsiliepimu į skundą jį palaikė, paaiškino, kad... 7. Pareiškėjos atstovai, bylą nagrinėjant teisme, skundą palaikė, papildomai... 8. Atsakovės atstovė papildomai paaiškino, kad, priimant įvertinimą, Tarnybai... 9. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Relinė apsauga“ atstovai skundą... 10. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Neiluva“ atstovė skundą prašė... 11. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „ABB“ atstovas skundui pritarė,... 12. Byla nutrauktina.... 13. Faktinės bylos aplinkybės.... 14. Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, jog AB „Rytų skirstomieji... 15. Pirkimų metu buvo vadovaujamasi Supaprastintų pirkimų tvarka, patvirtinta... 16. Dėl pirmojo pirkimo pasiūlymus pateikė UAB „Neiluva“ ir UAB „Relinė... 17. Antrajam pirkimui pasiūlymus pateikė UAB „Relinė apsauga“ ir UAB... 18. Trečiojo pirkimo metu pasiūlymus pateikė UAB „Relinė apsauga“ ir UAB... 19. Ketvirtojo pirkimo metu pasiūlymus pateikė UAB „Neiluva“ ir UAB... 20. UAB „Relinė apsauga“ dėl visų konkursų Tarnybai pateikė skundą... 21. Tarnyba, įvertinusi visus keturis pirkimus bei atsižvelgusi į tai, jog... 22. Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei... 23. Nagrinėjamu atveju pareiškėja siekia nuginčyti Tarnybos 2007-04-23 raštą... 24. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau-ABTĮ) 23 ir 52... 25. Pagal ABTĮ 15 str. 1 d. 1 punktą administracinių teismų kompetencijai yra... 26. Nagrinėjamos bylos skundo dalykas yra atsakovo 2007-04-23 rašto Nr.4S-1239... 27. Viešųjų pirkimų tarnyba pagal VPĮ 8 straipsnio 1 dalį yra viešųjų... 28. Tarnybos kompetenciją priimti teisės aktus viešojo administravimo srityje... 29. Apibendrinus tai, kas pasakyta, darytina išvada, jog pareiškėjos ginčijamas... 30. Teismui žinoma, jog bendrosios kompetencijos teisme yra iškeltos kelios... 31. Taigi, teisminis procesas pagal pareiškėjos suformuluotą skundo dalyką yra... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 33. bylą nutraukti.... 34. Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama...