Byla I-332-644/2014
Dėl įsakymų panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Grauželio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algio Markevičiaus ir Jolantos Medvedevienės,

2sekretoriaujant Henrikai Žibutytei,

3dalyvaujant pareiškėjos J. V. atstovams L. V. ir advokatui D. S. , trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Baltic Realty Adviser“ įgaliotai atstovei advokatei J. Š. ,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos J. V. skundą atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno rajono savivaldybės administracijai, Valstybės įmonei Valstybės turto fondui, Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, UAB „Baltic Realty Adviser“ dėl įsakymų panaikinimo ir

Nustatė

5Pareiškėjos atstovai patikslintą skundą palaikė ir prašė: 1) panaikinti iš dalies 2011 m. birželio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymą „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ Nr. 7VĮ-(14.7.2)-1493, kiek tai susiję su J. V. teisėmis ir teisėtais interesais bei 2) panaikinti 2011 m. gruodžio 29 d. Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus įsakymą dėl žemės sklypo (registro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-3107.

6Pareiškėja patikslintame skunde (t. II., b.l. 13-18) bei pareiškėjos atstovai teismo posėdžio metu nurodė, kad 2002-04-30 pareiškėja iš pardavėjų P. U. ir A. U. įsigijo atskirus nekilnojamojo turto vienetus: 0,0562 ha ploto žemės sklypą, esantį Noreikiškių kaime (sklypo kadastro ( - ), unikalus Nr. ( - )), butą Nr. 2 su bendro naudojimo patalpa pažymėta a-1 (unikalus Nr. ( - )) su priklausiniais, ½ dalį ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )) ir kiemo rūsį (unikalus Nr. ( - )). Pareiškėja nuo sandorio sudarymo pagrįstai tikėjosi, jog įsigytas žemės sklypas su jame esančiu įvažiavimu priklausys tik jai vienai. Tačiau 2012 m. liepos mėnesį pareiškėja sužinojo, kad jos atskiras žemės sklypas yra prijungtas prie kito žemės sklypo ir ji esanti to žemės sklypo bendrasavininkė. Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas su istorija patvirtina, jog iki 2012-01-09 dienos pareiškėja buvo vienintelė jai priklausančio žemės sklypo savininkė, o bendrasavininke tapo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2)-3107 pagrindu. Nurodė, jog tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnis, tiek ir kiti teisės aktai gina asmens nuosavybės teisę. Šiuo atveju, dėl nesuprantamų ir neaiškių priežasčių pareiškėja neteko vienintelės žemės sklypo savininkės statuso, prie jos žemės sklypo buvo prijungtas kitas žemės sklypas ir pareiškėja tapo viena iš žemės sklypo bendrasavininkių, toks atliktas Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus darbuotojų veiksmas akivaizdžiai yra neteisėtas ir prieštaraujantis teisės aktams. Pažymėjo, jog žemės sklypų sujungimo ir įregistravimo kaip vieno bendro žemės sklypo veiksmai galėjo būti atlikti tik sutinkant pačiai pareiškėjai J. V. , tačiau jokių sutikimų pareiškėja nebuvo davusi. Pagal šiuo metu neteisėtai parengtus ir įregistruotus dokumentus, esamu įvažiavimu jau galės naudotis ir kitas žemės sklypo bendrasavininkis, todėl užprogramuotas naujas ginčas dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo, taip pat pardavimo atveju visais atvejais bus būtina gauti kito bendrasavininkio sutikimą ir pan.

7Apie atsakovo 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 7VĮ-(14.7.2)-3107 ji sužinojo tik prieš pat skelbiant viešą aukcioną dėl gretimo žemės sklypo pardavimo, tokiu būdu buvo pažeistos jos teisės dalyvauti viešame aukcione, kurio metu gretimas žemės sklypas buvo parduotas.

8Pareiškėjai nėra aiškus ir suprantamas 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2)-3107 turinys. Šiame įsakyme yra formaliai išvardinti teisės aktai, tačiau nėra tiksliai nurodyta, kokiomis konkrečiomis teisės normomis remiantis atskiras nekilnojamojo turto objektas buvo sujungtas su kitu žemės sklypu ir tapo bendra daline nuosavybe, nesuprantamos administracinio akto priėmimo priežastys, nenurodytas joks teisinis pagrindas, kuriuo remiantis buvo galima iš privačios nuosavybės paimti nekilnojamojo turto objektą, nesant pareiškėjos valios ir sutikimo, ir padaryti jį bendrosios dalinės nuosavybės objektu, taip pat pakeisti žemės sklypo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į gyvenamosios paskirties. Teisės aktai valstybės institucijoms leidžia atlikti tik tai, kas tiesiogiai juose nurodyta, o ko nėra nurodyta, valstybės institucijoms neleidžiama atlikti. Atsakovo veiksmai, priimant skundžiamą įsakymą, yra neteisėti, pažeidžiantys pareiškėjos teises ir teisėtus interesus, todėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 7VĮ-(14.7.2)-3107 turi būti panaikintas.

9Atsakovo 2011 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 7VĮ-(14.7.2)-1493 yra priimtas daugelio žmonių atžvilgiu, todėl jis ginčytinas tik toje apimtyje, kiek tai susiję su pareiškėjos pažeistų interesų gynimu. Kadangi šio įsakymo priėmimo metu pareiškėja jau turėjo privačios nuosavybės pagrindu grindžiamą teisės sklypą, suformuotą kaip atskirą turtinį vienetą, todėl Žemės reformos įstatymas, kuriuo remiantis priimtas skundžiamas atsakovo 2011 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 7VĮ-(14.7.2)-1493 J. V. turėtam žemės sklypui negalėjo būti taikomas. Po 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2)-1493 priėmimo pareiškėjai priklausančio žemės sklypo paskirtis buvo pakeista, toks veiksmas buvo atliktas nesilaikant teisės aktuose nustatytos žemės sklypo paskirties keitimo tvarkos, prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatoms, nes minėti aktai nesuteikia teisės žemėtvarkos skyriui įsakymo pagrindu pakeisti žemės sklypo paskirtį, be to, pareiškėja jokio prašymo pakeisti ginčo žemės sklypo paskirtį ir prijungti minėtą sklypą prie valstybinės žemės nebuvo pateikusi.

10Atsakovė Nacionalinės Žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į patikslintą skundą (t. II., b.l. 26-31), pareiškėjos skundą prašė atmesti. Nurodė, jog Kauno rajono savivaldybės prašymu, Žemės reformos žemėtvarkos projektu, patvirtintu 2011-06-10 dienos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ buvo suformuotas namų valdos žemės sklypas prie pastatų, esančių ( - ), ( - ). Apie Noreikiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo svarstymą buvo pranešta viešai teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau pareiškėja jame nedalyvavo. Kauno rajono savivaldybės administracijos Ringaudų seniūnija 2011-05-30 raštu Nr. S-227 informavo Nacionalinę žemės tarnybą, kad pareiškėja buvo kviesta suderinti sklypo ribas ir pasirašyti žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktą, tačiau kviestu laiku neatvyko. Atsakovo teigimu, Žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas buvo sudarytas, nepažeidžiant Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 32 p. reikalavimų, kadangi pareiškėjai priklausančio žemės sklypo dalies (kadastrinis Nr. ( - )) geodeziniai matavimai buvo atlikti ir patvirtinti dar 1998 m. spalio 7 d. Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. 05-5856, minėto sklypo riboženkliai buvo išlikę. Kadastrinių matavimų byla buvo parengta laikantis minėtų Nuostatų reikalavimų, todėl atsakovas turėjo teisėtą pagrindą priimti ginčijamą įsakymą dėl kadastrinių duomenų patikslinimo. Nurodė, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau ir –Taisyklės) 7 punktas numato, kad kai gyvenamasis namas ar kitos paskirties statinys arba įrenginys (statiniai arba įrenginiai), įregistruotas Nekilnojamojo turto registre atskiru objektu (pagrindiniu daiktu), kuriam eksploatuoti suformuojamas atskiras žemės sklypas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems asmenims (bendraturčiams), žemės sklypas gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčiams parduodamas bendrosios dalinės nuosavybės teise, t.y formuojamas vienas sklypas, nustatant bendraturčiams tenkančias dalis. Pastatas - gyvenamasis namas (trijų ir daugiau butų pastatai) (unikalus Nr. ( - )) esantis adresu ( - ) nuosavybės teise priklauso keliems asmenims, t.y. 1/2 pareiškėjai J. V. ir 50/100 UAB „Baltic Realty Adviser“, todėl pagal Nutarimo Nr. 260 patvirtintų Taisyklių 7 punktą buvo teisinis pagrindas bendro sklypo suformavimui.

11Trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Baltic Realty Adviser“ atstovė teismo posėdžio metu prašė patikslintą skundą atmesti. Nurodė, jog 2012 m. liepos 11 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos organizuojamas viešas aukcionas, kurį laimėjo trečiasis suinteresuotasis asmuo. Jis 2012 m. rugpjūčio 29 d. pirkimo - pardavimo sutartimi bei tos pačios dienos perdavimo – priėmimo aktu įgijo 985,1547 dalis žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), jis yra teisėtas ir sąžiningas žemės sklypo įgijėjas, nuosavybės teisės įgijimo pagrindai nėra ginčijami ar nuginčyti, todėl yra galiojantys. Teismui galimai priėmus pareiškėjai palankų sprendimą trečiasis suinteresuotasis asmuo liktų neapibrėžtoje teisinėje situacijoje, nes išnyktų objektas, į kurį trečiasis suinteresuotasis asmuo įgijo nuosavybes teises, todėl priimant teismo sprendimą būtina atsižvelgti į sąžiningo įgijėjo teises ir teisėtus interesus.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės turto fondas pritarė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į skundą išdėstytiems argumentams (t I., b.l. 99).

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas nurodė, jog ginčą palieka spręsti teismo nuožiūra (t. I., b.l. 101).

14Pareiškėjos skundas tenkintinas.

15Byloje nustatyta, kad 2002-06-30 sutartimi (reg. Nr. 2-5568) pareiškėja J. V. įsigijo iš P. U. ir A. U. 0,562 ha žemės sklypą, esantį Noreikiškių k, Kauno raj. (sklypo kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )) ir šiame sklype esančiame gyvenamajame name (1A1p, unikalus Nr. ( - )) 2-ą butą (unikalus Nr. ( - )) kartu su priklausiniais: ½ dalimi ūkinio pastato 2I1m ir kiemo rūsiu 310b (t. I, b.l. 13-15). Minėta sutartis buvo įregistruota Nekilnojamojo turto viešame registre (t. I., b.l. 16-18). 0,562 ha žemės sklypą P. U. buvo įsigijęs 1996 m. kaip asmeninio ūkio privatizavimo objektą pagal valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis (Asmeninio ūkio žemės privatizavimo Žemės tvarkymo byla Nr. 705 (toliau - Žemės tvarkymo byla) b.l. 78-86). 1997 m. buvo atlikti žemės sklypo geodeziniai matavimai ir 1998-10-07 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr.05-5856 patikslinus žemės sklypo kadastro duomenis žemės sklypas suformuotas kaip atskiras nekilnojamo turto objektas (Žemės tvarkymo byla, b.l. 52-54), į kurį buvusio savininko nuosavybės teisės įregistruotos nuo 1998-10-07 (t. I., b.l. 10).

16Tuo pačiu adresu, tame pačiame name 1A1p (unikalus Nr. ( - )) esantys kiti du butai (1-as ir 3-as) kartu su ūkinio pastato dalimi nuosavybės teise priklausė Kauno rajono savivaldybės tarybai (Žemės tvarkymo byla, b.l. 35). 2009-10-28 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-2079 patvirtintas 1547 kv.m. ploto kitos paskirties (ne žemės ūkio veiklai) ginčo žemės sklypo esančio Kauno r. sav. Noreikiškių k., planas (Žemės tvarkymo byla, b.l. 45), kuriuo siūloma Kauno apskrities viršininko administracijai sudaryti panaudos sutartį su Kauno rajono savivaldybe dėl 994 kv.m. šios žemės sklypo dalies (Žemės tvarkymo byla, b.l. 45). 2011-05-30 Kauno rajono savivaldybės administracijos Ringaudų seniūnija raštu Nr. S-227 kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyrių, prašydama priimti sprendimą dėl 1547 kv.m. žemės sklypo Noreikiškių kaime įregistravimo ir įteisinimo Nekilnojamojo turto registre, iš kurio pagal nuosavybės teise valdomą nekilnojamojo turto plotą 994 kv.m. priskirti Kauno rajono savivaldybei, o 553 kv.m. - J. V. (Žemės tvarkymo byla, b.l. 36). Skundžiamu 2011-06-10 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2)-1493 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ patvirtintas patikslintas Noreikiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, kuriuo Kauno rajono savivaldybei ir J. V. suformuotas Noreikiškių k. 0,1547 ha kitos paskirties žemės sklypas (Piliečių, kuriems suformuoti namų valdos žemės sklypai, sąrašo 26-as numeris, Žemės tvarkymo byla, b.l. 39-44). Ginčo žemės sklypui 2011 m. Kauno rajono savivaldybės prašymu buvo užsakyti ir atlikti geodeziniai matavimai. UAB „Geo LTD“ parengta nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla pateikta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriui (Žemės tvarkymo byla, b.l. 16-35). Prašomu panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2)-3107 (t. I., b.l. 21-22) patikslinti žemės sklypo (reg. Nr. ( - )) kadastro duomenys, nurodant sklypo plotą 0,1547 ha, iš kurio 0,0562 dalis tenka J. V. , 0,0985 dalis – valstybinės žemės patikėtiniui Nacionalinei žemės tarnybai. 0,0985 valstybinės žemės dalis kartu su Kauno rajono savivaldybei priklausančiais statiniais ( - ), viešo aukciono būdu buvo parduoti trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Baltic Realty Adviser“ (t. I., b.l. 26-27, 69-72, Žemės tvarkymo byla, b.l. 12-13).

17Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ir – NŽT) Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo „Dėl žemės sklypo (registro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo“ Nr. 7VĮ-(14.7.2)-3107 bei dėl dalies NŽT Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 ,,Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ teisėtumo ir pagrįstumo.

18Pareiškėja nesutikdama su ginčijamais įsakymais teigė, kad jie yra nepagrįsti konkrečiomis teisės normomis, t.y. visiškai nenurodytas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis pareiškėjai nuosavybės teise priklausęs žemės sklypas, be jos sutikimo, buvo sujungtas su kitu žemės sklypu ir tapo bendra daline nuosavybe. Iš esmės pareiškėjos skunde teikiami argumentai, yra susiję su NŽT Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 ,,Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“, kurio pagrindu pareiškėjai ir Kauno rajono savivaldybei buvo suformuotas namų valdos žemės sklypas, bei vėliau šio įsakymo pagrindu priimtu NŽT Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu „Dėl žemės sklypo (registro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo“ Nr. 7VĮ-(14.7.2)-3107.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad kadastro matavimų atlikimą, kadastro duomenų tikslinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695 redakcija) patvirtinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (toliau ir – Nuostatai). Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų, kadastro duomenų surinkimo, tikslinimo bei apdorojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 patvirtintos Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės (toliau ir –Taisyklės). Pagal Taisyklių 25 ir 29.7 punktus žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos dalyvaujant žemės sklypo esamam (būsimam) savininkui (naudotojui) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams ir naudotojams, paženklinus žemės sklypo ribas vietovėje, surašomas žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas pagal Taisyklių 2 priedą. Aktą pasirašo kviestiniai asmenys, vykdytojas ir užsakovas arba jo įgaliotas asmuo. Kviestiniams asmenims pareiškus pastabų raštu ar žodžiu (Taisyklių 29.8.5 p.), vykdytojas pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų (besiribojančių bei matuojamo žemės sklypo) suformavimo dokumentus (žemės sklypo planus, lauko matavimų abrisus, žemės sklypų ribų paženklinimo-parodymo aktus ir kt.) išnagrinėja pastabas ir per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl tikslingumo patikslinti žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių padėtis. Dėl pateiktų pastabų kadastriniai matavimai nestabdomi. Ginčai dėl kadastrinių matavimų nagrinėjami vadovaujantis įstatymų nustatyta tvarka (Taisyklių 29.9. p.). Iš esmės analogiškos nuostatos yra įtvirtintos ir Nuostatų 21, 32.1.1-5 punktuose.

20Teisėjų kolegija vertina, kad pareiškėja kaip žemės sklypo bendrasavininkė privalėjo būti kviečiama nustatant 1547 kv. m. bendro sklypo matavimus. Administracinės bylos duomenys patvirtina, jog prieš priimant ginčijamus įsakymus dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo bei kadastrinių duomenų patikslinimo, buvo surašytas 2009-05-04 ginčo žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas (Žemės tvarkymo byla, b.l. 23), kuriame J. V. nėra pasirašiusi. Jos parašo nėra ir UAB GEO LTD parengtame 2009-09-14 1547 m2 plane, nors jos pavardė yra nurodyta prie asmenų, kurie turi išreikšti poziciją dėl sutikimo su paženklintomis žemės sklypo ribomis (Žemės tvarkymo byla, b.l. 25). Iš 2011-05-30 Kauno rajono savivaldybės administracijos Ringaudų seniūnijos rašto matyti, kad atlikus žemės sklypo geodezinius matavimus ir parengus žemės sklypo planą, J. V. neatvyko pasirašyti akto dėl žemės sklypo paženklinimo (Žemės tvarkymo byla, b.l. 36).

21Iš bylos medžiagos matyti, kad 1998 m. spalio 7 d. Kauno apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr. 05-5856 (Žemės tvarkymo byla, b.l. 52) buvo patikslinti P. U. (jo teisių perėmėja - J. V. ) priklausiusio 0,0562 ha žemės sklypo kadastriniai matavimai pagal jo užsakytus geodezinius matavimus ir 1997-08-17 parengtą Žemės sklypo ribų paženklinimo aktą (Žemės tvarkymo byla, b.l 61), tačiau, teismo vertinimu, net ir išlikus minėto žemės sklypo riboženkliams, pareiškėja kaip sklypo bendrasavininkė privalėjo būti kviečiama nustatant 1547 kv.m. bendro sklypo matavimus. Nustatant jo ribas, turėjo būti surašomas bendro žemės sklypo ribų paženklinimo aktas, nes buvo atliekamos bendro, naujai suformuoto, o ne atskiro žemės sklypo kadastrinių matavimų procedūros. Dėl šių priežasčių atsakovės argumentai, kad išlikus sklypo riboženkliams, J. V. dalyvavimas atliekant žemės sklypo matavimo darbus nebuvo būtinas, yra nepagrįsti.

22Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į teisinį reguliavimą ir byloje esančią medžiagą, pripažįsta, kad pareiškėja nebuvo tinkamai informuota apie žemės sklypo formavimą, kuris buvo suformuotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493. Pažymėtina, kad analogiškai pasisakė ir Lietuvos vyriausiasis teismas nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka (administracinė byla Nr. A858-1285/2013, t. II, b.l. 185-195). Po bylos gražinimo Kauno apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo, šalys naujų įrodymų, paneigiančių LVAT minėtoje nutartyje nustatytas aplinkybes, nepateikė.

23Atsakovės argumentai, kad 2010-12-11 vietiniame laikraštyje „Tėviškės žinios“ buvo paskelbta informacija, jog 2010-12-29 bus viešai svarstomas Noreikiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas, į kurį pareiškėja neatvyko (t. I, b.l. 60-63), nagrinėjamu atveju, vertinant priimto 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 pagrįstumą ir teisėtumą, esminės reikšmės neturi, nes kaip jau minėta, pareiškėja visiškai nebuvo informuota apie 1547 kv.m. surašomą bendro žemės sklypo ribų paženklinimo aktą ir atliekamus jo matavimus, t.y. naujo žemės sklypo formavime pareiškėja nedalyvavo ir apie jį informuota nebuvo.

24Teisėjų kolegija taip pat vertina, kad NŽT Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas priimtais skundžiamais įsakymais, kuriais buvo patvirtintos naujai suformuoto 1547 kv. m. ploto žemės sklypo, esančio ( - )., ribos ir plotas, t.y. 562 kv.m. atiteko J. V. , o 985 kv.m. – NŽT, iš esmės be jokio teisinio pagrindo, savo nuožiūra pakeitė pareiškėjos asmeninės nuosavybės teisę į bendrąją dalinę ir neteisėtai suvaržė jos kaip savininkės teises netrukdomai disponuoti jai vienasmeniškai priklausančiu turtu.

25Asmens nuosavybės neliečiamumą saugo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37 str. 1 d. nustatyta, kad „nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti“. To paties kodekso 4.93 str. 2 d. 2 p. draudžia reikalauti, kad savininkas prieš savo valią sujungtų savo nuosavybę su kito savininko nuosavybe.

26NŽT Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas, priimdamas ginčijamus įsakymus, kuriuo pareiškėjos asmeninės nuosavybės teise valdomas žemės sklypas buvo sujungtas su kito savininko žeme, be jokio pareiškėjos sutikimo ar išreikšto pageidavimo, pažeidė ne tik paminėtus įstatymus (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnis, civilinio kodekso 4.37 straipsnis, 4.93 straipsnis), bet ir Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo (1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446) 30 straipsnio 3 ir 8 dalyse įtvirtintus reikalavimus, kuriais yra nustatyta, kad žemės sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar atliekamas jų perdalijimas, sudarant notariškai tvirtinamą, sujungiamų žemės sklypų savininkų, sudarytą sutartį dėl žemės sklypų sujungimo. Šiuo atveju, jokia, sujungiamų žemės sklypų savininkų, sutartis dėl žemės sklypų sujungimo, nebuvo sudaryta.

27Pažymėtina tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vieningą praktiką administracinėse bylose, ne kartą yra pažymėjęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog viešojo administravimo subjekto priimtame individualiame teisės akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (pvz., 2008 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-700/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-422/2009 ir kt.). Sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas paprastai turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis jų tik iš dalies, pavyzdžiui, neįvardijant kokiomis konkrečiai teisės aktų normomis remiantis ginčijamas administracinis aktas yra priimamas, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (žr., pvz., 2008 m. lapkričio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008, 2008 m. gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008 ir kt.). Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija vertina, kad skundžiami: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. birželio 10 d. įsakymas „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ Nr. 7VĮ-(14.7.2)-1493, dalyje dėl J. V. ir Kauno rajono savivaldybei suformuoto 0,1547 ha namų valdos žemės sklypo Noreikiškių kaime, sklypo Nr. 724 (piliečių, kuriems suformuoti namų valdų žemės sklypai, sąrašas Eil. Nr. 26) bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 7VĮ-(14.7.2)-3107, yra neaiškūs, jame neišdėstyti konkretūs žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo, kadastrinių duomenų patikslinimo tiek faktiniai, tiek teisiniai pagrindai. Be to, priimant ginčijamus įsakymus buvo nesilaikyta žemės sklypo formavimo, kadastrinių duomenų tikslinimo procedūrų, tuo iš esmės pažeidžiant pareiškėjos teises ir teisėtus interesus – aktyviai dalyvauti naujo žemės sklypo formavimo ir įteisinimo procese.

28Apibendrinus tai kas išdėstyta, konstatuotina, kad NŽT Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas, priimdamas ginčijamus įsakymus dėl pareiškėjos nuosavybės teise valdomo žemės sklypo sujungimo su kito savininko žeme, be jokio pareiškėjos sutikimo ar išreikšto pageidavimo, neišdėsčius konkrečių žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo, kadastrinių duomenų patikslinimo tiek faktinių, tiek teisinių pagrindų, nesilaikydamas žemės sklypo formavimo, kadastrinių duomenų tikslinimo procedūrų, veikė neteisėtai, savo veiksmais pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, t.y. nebuvo atliktas objektyvus ir išsamus visų aplinkybių, turinčių įtakos sprendimo pagrįstumui, įvertinimas, todėl ginčijami: 2011 m. birželio 10 d. įsakymas (dalyje) ir 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas panaikintini (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str. - 87 str., 88 str. 2 p.,

Nutarė

30Pareiškėjos J. V. skundą patenkinti.

31Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. birželio 10 d. įsakymą „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ Nr. 7VĮ-(14.7.2)-1493, dalyje dėl J. V. ir Kauno rajono savivaldybei suformuoto 0,1547 ha namų valdos žemės sklypo Noreikiškių kaime, sklypo Nr. 724 (piliečių, kuriems suformuoti namų valdų žemės sklypai, sąrašas Eil. Nr. 26).

32Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 7VĮ-(14.7.2)-3107.

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiog Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Henrikai Žibutytei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos J. V. atstovams L. V. ir advokatui D. S. , trečiojo... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 5. Pareiškėjos atstovai patikslintą skundą palaikė ir prašė: 1) panaikinti... 6. Pareiškėja patikslintame skunde (t. II., b.l. 13-18) bei pareiškėjos... 7. Apie atsakovo 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 7VĮ-(14.7.2)-3107 ji... 8. Pareiškėjai nėra aiškus ir suprantamas 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr.... 9. Atsakovo 2011 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 7VĮ-(14.7.2)-1493 yra priimtas... 10. Atsakovė Nacionalinės Žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos... 11. Trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Baltic Realty Adviser“ atstovė... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės turto fondas pritarė Nacionalinės... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės įmonės Registrų centro Kauno... 14. Pareiškėjos skundas tenkintinas.... 15. Byloje nustatyta, kad 2002-06-30 sutartimi (reg. Nr. 2-5568) pareiškėja J. V.... 16. Tuo pačiu adresu, tame pačiame name 1A1p (unikalus Nr. ( - )) esantys kiti du... 17. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie... 18. Pareiškėja nesutikdama su ginčijamais įsakymais teigė, kad jie yra... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad kadastro matavimų atlikimą, kadastro duomenų... 20. Teisėjų kolegija vertina, kad pareiškėja kaip žemės sklypo... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad 1998 m. spalio 7 d. Kauno apskrities... 22. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į teisinį reguliavimą ir byloje esančią... 23. Atsakovės argumentai, kad 2010-12-11 vietiniame laikraštyje „Tėviškės... 24. Teisėjų kolegija taip pat vertina, kad NŽT Kauno rajono žemėtvarkos... 25. Asmens nuosavybės neliečiamumą saugo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23... 26. NŽT Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas, priimdamas ginčijamus... 27. Pažymėtina tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,... 28. Apibendrinus tai kas išdėstyta, konstatuotina, kad NŽT Kauno rajono... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 30. Pareiškėjos J. V. skundą patenkinti.... 31. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno... 32. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...