Byla 2-117-356/2011
Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir kitų su tuo susijusių ieškinio reikalavimų

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant Elonai Mackutei, ieškovei I. N., atsakovui A. N. ir institucijos, teikiančios išvadą, - Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. N. ieškinį atsakovui A. N. ir institucijai, teikiančiai išvadą, - Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir kitų su tuo susijusių ieškinio reikalavimų

Nustatė

2

3Ieškovė I. N. prašė nutraukti santuoką, sudarytą tarp jos ir atsakovo ( - ), konstatuojant, kad santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, kartu su ja nustatyti nuolatinę sūnaus M. N., gim. ( - ), gyvenamąją vietą, iš atsakovo sūnui M. priteisti išlaikymą 400,00 Lt dydžio kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, jas indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nuo ieškinio padavimo dienos iki sūnaus M. pilnametystės bei 14.400,00 Lt dydžio išlaikymo įsiskolinimą už trejus metus iki ieškinio padavimo, jai palikti ikisantuokinę pavardę Š., priteisti bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo.

4Ieškovė nurodė ieškinyje ir, prašydama ieškinį patenkinti visiškai, paaiškino, kad santuokoje jiems ( - ) gimė sūnus M.. Atsakovas iš esmės pažeidė savo, kaip sutuoktinio pareigas, dėl ko bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Jo kaltė pasireiškia tuo, kad jis nuolat girtavo, naudojo psichologinį ir fizinį smurtą prieš ją, dėl ko ji buvo priversta apsigyventi atskirai nuo atsakovo, atsakovas visiškai nesirūpino šeima. Sutuoktiniai jau 5 metus nebeveda bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo, tarp jų nebėra nei moralinės, nei materialinės paramos. Laiko, jog jų santuoka yra faktiškai iširusi ir nebegali būti išsaugota. Po santuokos nutraukimo ieškovė pasiliktų Š. pavardę, o atsakovui prašo palikti jo pavardę. Vaiko poreikių patenkinimui iš atsakovo prašo priteisti išlaikymą po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis bei susidariusį 14.400,00 Lt išlaikymo įsiskolinimą už trejus metus iki ieškinio pareiškimo. Nurodo, jog kreditorinių įsipareigojimų prieš trečiuosius asmenis neturi. Dalintino turto santuokoje šalys neįgijo. Sau išlaikymą priteisti neprašo.

5Atsakovas A. N. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bylą nagrinėjant nedalyvavo.

6Institucija, teikianti išvadą, - Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kuria siūlė šalių sūnaus M. nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti kartu su ieškove, nes atsakovo gyvenamoji vieta nėra žinoma, jis prie vaiko išlaikymo neprisideda, nebendrauja, ir nedalyvauja jį auklėjant.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Šalių santuoka sudaryta ( - ) Rokiškio rajono CBAĮ, šalių sūnus M. N. gimė ( - ) (12 b.l.). Šalys bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įgyto turto neturi (14-17 b.l.).

9Santuokos tikslas ir padarinys yra šeimos santykių sukūrimas, t.y. santykių, grindžiamų abipuse meile, pagarba, lojalumu ir pasitikėjimu, atsiradimas. Šie santykiai sudaro santuokos pagrindą ir šeimos esmę, todėl preziumuojama, kad sudarius santuoką tarp sutuoktinių susiklosto šeimos santykiai.

10LR CK 3.26 str. 1d. nustato, kad sudarę santuoką, sutuoktiniai įgyja CK III knygoje numatytas teises ir pareigas. Sutuoktinio pareigos nustatytos LR CK 3.26 – 3.30; 3.35, 3.36, 3.85, 3.92, 3.10 straipsniuose. Tai – lojalumo, savitarpio pagalbos ir moralinės bei materialiosios paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima bei kitos įstatyme numatytos pareigos. LR CK 3.27 str. 1d. numato, kad sutuoktiniai privalo būti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą gerbti, taip pat vienas kitą remti moraliai bei materialiai ir, atsižvelgiant į kiekvieno jų galimybes, prisidėti prie bendrų šeimos ar kito sutuoktinio poreikių tenkinimo. Pagal LR CK 3.30 str. sutuoktiniai privalo išlaikyti ir auklėti savo nepilnamečius vaikus, rūpintis jų švietimu, sveikata, užtikrinti vaikų teisę į asmeninį gyvenimą, asmens neliečiamybę ir laisvę, vaikų turtines, socialines ir kitokias teises, numatytas vidaus ir tarptautinės teisės.

11Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.60 straipsnis numato santuokos nutraukimo sąlygas. Šio straipsnio 3 d. nustato, kad preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

12Ieškovės nurodytos santuokos iširimo priežastys, t.y., kad jau nuo 2005 m. dėl atsakovo nesirūpinimo šeimos materialine padėtimi, girtavimo ir smurtavimo ieškovės atžvilgiu, jie nebegyvena kartu, kad atsakovas su šeima nuo tada jokių ryšių nepalaiko, vaikui išlaikymo neteikia, su vaiku nebendrauja ir nedalyvauja jo auklėjime, pateikti įrodymai ( liudytojų L. Š. ir J. Š., ieškovės motinos ir sesers, parodymai apie tai, kad atsakovas nuo 2005 m. nebepalaiko jokių ryšių su ieškove ir sūnumi, jų neremia, kad ieškovė su sūnumi apsigyveno skyrium dėl atsakovo girtavimo ir smurtavimo, rašytinis įrodymas – kopija iš medicininių dokumentų (18 b.l.), kuris patvirtina, kad 2005 m. ieškovei buvo padaryti kūno sužalojimai) yra įtikinami ir leidžia teismui padaryti pagrįstą išvadą, kad atsakovui iš esmės pažeidus savo, kaip sutuoktinio pareigas, numatytas LR CK 3.27 str., gerbti kitą sutuoktinį, remti jį moraliai ir materialiai, bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Darytina išvada, kad atsakovas, sudaręs santuoką, atsisakė sukurti šeimos santykius kaip bendro gyvenimo pagrindą, daugiau kaip vienerius metus sutuoktine visiškai nesirūpina, jos negerbia, o tai yra pagrindas, numatytas LR CK 3.60 str. 2 -3 dalyse, ne tik preziumuoti, kad šalių santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, tačiau ir šalių santuoką dėl jo kaltės nutraukti. Šalims po santuokos nutraukimo paliktinos pavardės – Š., N. (LR CK 3.69 str.1d.).

13Institucija, teikianti išvadą, patikrinusi ieškovės buitines – moralines gyvenimo sąlygas ir nustačiusi, kad atsakovas vaiku nesirūpina ir su juo nebendrauja, nedalyvauja jo auklėjime, o ieškovė vaiku rūpinasi tinkamai, siūlo vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti kartu su ja (34-35 b.l.).

14Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje įtvirtinta vaiko teisė reikšti savo pažiūras visais jį liečiančiais klausimais ir būti išklausytam bet kokio jį liečiančio nagrinėjimo metu. Šalių sūnus yra mažametis, savo nuomonę gyventi kartu su motina pareiškė betarpiškai institucijos atstovui (LR CK 3.183 str. 3d.).

15Atsižvelgiant į susidariusią faktinę padėtį, turint mintyje tai, kad jau nuo 2005 metų tik ieškovė viena rūpinasi vaiku, šis ginčas nagrinėtinas vaiko interesais ir, tėvams gyvenant skyrium, nustatytina jo nuolatinė gyvenamoji vieta kartu su ieškove, nes tokia padėtis šiuo metu labiausiai atitinka mažamečio šalių sūnaus M. interesus (LR CK 3.169 str., 3.174 str.1-2 dalys) ir manytina, kad jo teisės, numatytos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnyje, turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam ir socialiniam vystymuisi, bus geriausiai užtikrintos jam gyvenant kartu su motina.

16Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą valstybės konstitucinę pareigą saugoti ir globoti vaikystę, 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtintą tėvų teisę ir pareigą auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti, taip pat Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnyje pripažįstamas kiekvieno vaiko teises, sprendžiant ginčus dėl vaikų išlaikymo, siekiama užtikrinti, kad vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, ugdyti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus. Už šių teisių įgyvendinimą visų pirma yra atsakingi abu tėvai.

17LR CK 3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o šio straipsnio 2d. nustato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. LR CK 3.194 str.1p. nustato, kad teismas priteisia pagal vieno iš tėvų ieškinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams, jei vienas iš tėvų nevykdo pareigos išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Pareiga materialiai išlaikyti vaikus yra susijusi su gyvybiškai svarbių vaiko vystymuisi poreikių patenkinimu, todėl jis turi būti teikiamas pastoviai, be pertraukų ir reikiamo dydžio bei formos.

18Šalių sūnus M. yra mažametis, todėl laikytina, kad jo interesus šiuo metu labiausiai atitiktų materialinis išlaikymas, teikiamas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (LR CK 3.196 str. 1d. 1p.).

19Atsakovas yra darbingas tačiau nedirba, nekilnojamųjų ir kilnojamųjų registruotinų daiktų neturi, pareigos materialiai išlaikyti kitus asmenis neturi (14,16,24, 61 b.l.). Ieškovė nekilnojamųjų bei kilnojamųjų registruotinų daiktų neturi (15,17 b.l.), nuo 2004m. iki 2009 m. dirbo (58-59 b.l.), o nuo 2009 m. yra bedarbė, registruota Utenos darbo biržoje (16 b.l.).

20Pateikti įrodymai, turint mintyje tai, kad atsakovas nedirba dėl nepateisinamų priežasčių, nepatvirtina, kad ieškovės turtinė padėtis yra geresnė nei atsakovo. Ieškovė, liudytojos L. Š. ir J. Š., ieškovės motina ir sesuo, patvirtino, kad atsakovas vaiko niekada neišlaikė, nes neturėjo pajamų bei vartojo alkoholį, šiuo metu jo buvimo vieta nežinoma.

21LR CK 3.200 str. nustato, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos.

22Teismų praktikoje orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo dydį, gali būti, pavyzdžiui, LR CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA), kuris nuo 2008 m. yra 800,00 Lt. Būtent šia nuostata remdamasi ieškovė ir prašo priteisti iš atsakovo po 400,00 Lt kas mėnesį mokamas periodines išmokas, tačiau šis kriterijus yra tik orientacinis ir taikomas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes.

23Ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas vaiko materialiai neišlaikė daugiau kaip trejus metus iki ieškovei kreipiantis teisminės gynybos, todėl vadovaujantis šalių nepilnamečio sūnaus M. N. interesais, atsižvelgiant į jo tėvų turtinę padėtį, iš atsakovo priteistinas išlaikymas jam ieškovės nurodytos formos, tačiau mažesnio dydžio (LR CK 3.196 str.1d.1p.), t.y. periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt vaikui kas mėnesį nuo 2007-10-21 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (išlaikymo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2007-10-21 iki 2010-10-21 (ieškinio padavimo) yra 10.800,00 Lt) (LR CK 3.192 str.). Kitoje dalyje ieškinys dėl išlaikymo priteisimo atmestinas.

24Išlaikymo, skirto M. N. lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirtina ieškovė (LR CK 3.185 str. 1d.).

25Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis nuo 2010-10-22 nukreiptinas vykdyti skubiai (LR CPK 282 str. 2d. 1p.).

26Pažymėtina, kad vaikų išlaikymas yra tęstinio pobūdžio, todėl pasikeitus aplinkybėms, gali būti pakeista išlaikymo forma ar dydis ( LR CK 3.196, 3.201 str.).

27Ieškinį tenkinant iš dalies, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str., 96 str., 98 str.). Santuokos nutraukimas konstatavus vieno iš sutuoktinių kaltę dėl santuokos iširimo reiškia bylos išnagrinėjimą taip, kad sprendimas priimamas nekalto dėl santuokos iširimo sutuoktinio naudai. Šio teismo priimto sprendimo įvertinimui neturi įtakos visų kitų kartu su santuokos nutraukimu nagrinėtų klausimų išsprendimo modifikacijos (išlaikymo vaikams ar sutuoktiniui dydis, bendro turto padalijimo variantai ir pan.).

28Ieškovė ieškinį apmokėjo 130,00 Lt žyminiu mokesčiu (9 b.l.), už ieškinio surašymą sumokėjo 600,00 Lt (19 b.l.), už atsakovui procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu turėjo 89,64 Lt išlaidų (51-52 b.l.).

29Ieškovės turėtų išlaidų už procesinio dokumento – ieškinio parengimą dydį – 600,00 Lt palyginus su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nustatytais maksimaliais dydžiais: 8.2 p. (už ieškinį – 2.400,00 Lt), pripažintina, kad ieškovės realiai turėtos ir pagrįstos dokumentais minėtos išlaidos buvo būtinos, jų dydis atitinka protingumo kriterijus.

30Tenkinant ieškovės ieškinį, iš atsakovo ieškovei ir į valstybės biudžetą priteistinos bylinėjimosi išlaidos: žyminis mokestis (130,00 Lt – ieškovei už reikalavimą nutraukti santuoką, o į valstybės biudžetą – 108,00 Lt už išlaikymo priteisimą (300,00 Lt x 12 mėn. = 3.600,00 Lt x 3 proc. = 108,00 Lt) ir 3,00 Lt žyminio mokesčio nepriemoka už reikalavimą nutraukti santuoką), išlaidos už ieškinio parengimą (ieškovei - 600,00 Lt) ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (į valstybės biudžetą – 6,76 Lt, o ieškovei - 89,64 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu)(LR CPK 88 str.1d.3p., 93 str., 96 str., 98 str.).

312010-10-25 teismo nutartimi iki teismo sprendimo priėmimo buvo taikyta laikinoji apsaugos priemonė – laikino materialinio išlaikymo šalių sūnui priteisimas iš atsakovo (22-23 b.l.). Priėmus teismo sprendimą laikinoji apsaugos priemonė panaikintina (LR CPK 150 str.), nes teismo sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis vykdomas skubiai.

32Kartu su įsiteisėjusiu teismo sprendimu Utenos rajono CMS perduotinas šalių santuokos liudijimo AA Nr. 048734 originalas.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263 - 265, 268 - 270, 282 str., 385 straipsniais

Nutarė

34Ieškinį patenkinti iš dalies.

35Santuoką tarp A. N., gim. ( - ) asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ir I. N., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), sudarytą ( - ) ir įregistruotą Rokiškio rajono CBAĮ biure, įrašo Nr. ( - ), nutraukti dėl A. N. kaltės.

36Po santuokos nutraukimo I. N. palikti pavardę – Š., o A. N. palikti pavardę - N..

37M. N., asmens kodas ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti kartu su I. N., asmens kodas ( - )

38Priteisti iš atsakovo A. N., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), sūnui M. N., asmens kodas ( - ) atstovaujamam I. N., asmens kodas ( - ) 10.800,00 Lt (dešimt tūkstančių aštuonis šimtus litų) išlaikymo skolą už laikotarpį nuo 2007-10-21 iki 2010-10-21, o už laikotarpį nuo 2010-10-22 sūnui M. N., asmens kodas ( - ) iki jo pilnametystės priteisti išlaikymą periodinėmis kas mėnesį mokamomis 300,00 Lt dydžio išmokomis, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Išlaikymo, skirto M. N., lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti I. N., asmens kodas ( - )

39Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

40Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis nuo 2010-10-22 nukreipti vykdyti skubiai.

41Priteisti iš atsakovo A. N., asmens kodas ( - ) ieškovei I. N., asmens kodas ( - ) 130,00 Lt žyminio mokesčio, 600,00 Lt išlaidų už ieškinio parengimą, 89,64 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu.

42Priteisti iš A. N., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 6,76 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir 111,00 Lt žyminio mokesčio.

43Į valstybės biudžetą priteistas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, ir žyminį mokestį (įmokų kodas - 5660), privalu sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, įrodymą pateikti teismui).

44Kartu su įsiteisėjusiu teismo sprendimu Utenos rajono CMS perduoti santuokos liudijimo ( - ) originalą.

45Panaikinti 2010-10-25 teismo nutartimi Nr.2-2166-356/2010 taikytą laikinąją apsaugos priemonę – laikino materialinio išlaikymo priteisimą iš atsakovo A. N., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) nepilnamečiam sūnui M. N., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) 300,00 Lt dydžio kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2010-10-21 iki teismo sprendimo priėmimo.

46Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant... 2. ... 3. Ieškovė I. N. prašė nutraukti santuoką, sudarytą tarp jos ir... 4. Ieškovė nurodė ieškinyje ir, prašydama ieškinį patenkinti visiškai,... 5. Atsakovas A. N. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bylą... 6. Institucija, teikianti išvadą, - Utenos rajono savivaldybės... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Šalių santuoka sudaryta ( - ) Rokiškio rajono CBAĮ, šalių sūnus M. N.... 9. Santuokos tikslas ir padarinys yra šeimos santykių sukūrimas, t.y.... 10. LR CK 3.26 str. 1d. nustato, kad sudarę santuoką, sutuoktiniai įgyja CK III... 11. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.60 straipsnis numato santuokos... 12. Ieškovės nurodytos santuokos iširimo priežastys, t.y., kad jau nuo 2005 m.... 13. Institucija, teikianti išvadą, patikrinusi ieškovės buitines – moralines... 14. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje įtvirtinta vaiko... 15. Atsižvelgiant į susidariusią faktinę padėtį, turint mintyje tai, kad jau... 16. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalyje... 17. LR CK 3.192 str. 1 dalis nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo... 18. Šalių sūnus M. yra mažametis, todėl laikytina, kad jo interesus šiuo metu... 19. Atsakovas yra darbingas tačiau nedirba, nekilnojamųjų ir kilnojamųjų... 20. Pateikti įrodymai, turint mintyje tai, kad atsakovas nedirba dėl... 21. LR CK 3.200 str. nustato, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į... 22. Teismų praktikoje orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo... 23. Ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas vaiko materialiai... 24. Išlaikymo, skirto M. N. lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirtina ieškovė... 25. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis nuo... 26. Pažymėtina, kad vaikų išlaikymas yra tęstinio pobūdžio, todėl... 27. Ieškinį tenkinant iš dalies, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK... 28. Ieškovė ieškinį apmokėjo 130,00 Lt žyminiu mokesčiu (9 b.l.), už... 29. Ieškovės turėtų išlaidų už procesinio dokumento – ieškinio parengimą... 30. Tenkinant ieškovės ieškinį, iš atsakovo ieškovei ir į valstybės... 31. 2010-10-25 teismo nutartimi iki teismo sprendimo priėmimo buvo taikyta... 32. Kartu su įsiteisėjusiu teismo sprendimu Utenos rajono CMS perduotinas šalių... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,... 34. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 35. Santuoką tarp A. N., gim. ( - ) asmens kodas ( - ) gyv. ( -... 36. Po santuokos nutraukimo I. N. palikti pavardę – Š., o A. N. palikti... 37. M. N., asmens kodas ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti kartu... 38. Priteisti iš atsakovo A. N., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) gyv.... 39. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 40. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis nuo... 41. Priteisti iš atsakovo A. N., asmens kodas ( - ) ieškovei I. N., asmens... 42. Priteisti iš A. N., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 6,76 Lt... 43. Į valstybės biudžetą priteistas išlaidas, susijusias su procesinių... 44. Kartu su įsiteisėjusiu teismo sprendimu Utenos rajono CMS perduoti santuokos... 45. Panaikinti 2010-10-25 teismo nutartimi Nr.2-2166-356/2010 taikytą laikinąją... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...