Byla 2S-551-278/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Birutės Valiulienės,

2kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Birutės Jonaitienės,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. P. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3458-828 pagal pareiškėjo A. P. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Andriui Bespalovui, AB DnB NORD bankui dėl antstolio veiksmų.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos B.Valiulienės pranešimą apie bylą,

Nustatė

5pareiškėjas A. P. prašė teismą pripažinti neteisėtais antstolio A. Bespalovo veiksmus, kuriais 2009-02-17 atsisakyta sustabdyti vykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0025/09/00123 dėl priteistų sumų išieškotojo AB DnB NORD bankas naudai, pripažinti netinkamu 2009-02-18 turto arešto aktu areštuoto turto įvertinimą bei sustabdyti vykdymo veiksmus iki skundo išnagrinėjimo. Nurodė, kad antstolis nepagrįstai atsisakė sustabdyti vykdomąją bylą, nes jo sveikata yra pablogėjusi, materialinė padėtis sunki, o sutuoktinė yra bedarbė ir jokių pajamų negauna. Pareiškėjas nesutinka su areštuoto turto verte, kurią nustatė antstolis 2009-02-18 turto arešto aktu. Teigia, kad turto vertė yra ženkliai didesnė nei 58 000 Lt.

6Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi atmetė A. P. reikalavimą panaikinti 2009-02-17 atsisakymą sustabdyti vykdomąją bylą bei pripažinti netinkamą 2009-02-18 turto įkainavimą, o bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti antstolio 2009-02-17 atsisakymą sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0025/09/00183, nutraukė. Teismas nustatė, kad 2009-02-17 antstoliui atsisakius sustabdyti vykdomąją bylą, skundą dėl šio antstolio veiksmo A. P. teismui padavė praleidęs įstatyme nustatytą 30 dienų terminą skundui dėl antstolio veiksmų paduoti. Nurodė, kad šis terminas yra naikinamasis ir negali būti atnaujintas, todėl civilinę bylą, kaip nenagrinėtiną teisme šioje dalyje nutraukė (CPK 293 str. 1 d. 1 p.). Nustatė, kad antstolis 2009-02-18, skolininkui ir išieškotojui nedalyvaujant, areštavo skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą, kurį įkainojo 58 000 Lt. Teismas konstatavo, kad turto arešto aktą skolininkas gavo 2009-03-19, tačiau prieštaravimų dėl turto įvertinimo antstoliui įstatymo nustatytu 5 dienų terminu nepareiškė, todėl pareiškėjo (skolininko) reikalavimas pripažinti 2009-02-18 turto areštu akte nurodytą turto įkainojimą netinkamu, yra nepagrįstas.

7Atskiruoju skundu A. P. prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį; pripažinti antstolio A.Bespalovo veiksmus, kuriais 2009-02-17 atsisakyta sustabdyti vykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0025/09/00123 dėl priteistų sumų išieškojimo iš A. P. neteisėtais; pripažinti 2009-02-18 turto arešto akte turto įvertinimą netinkamu; sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0025/09/00183 iki atskirojo skundo išnagrinėjimo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjas nurodo, kad apie skundžiamą antstolio veiksmą (atsisakymą sustabdyti vykdomąją bylą) sužinojo 2009-03-19, paštu gavęs antstolio 2009-02-17 raštą, todėl įstatyme nustatyto termino skundui dėl antstolio veiksmų paduoti nepraleido. Pareiškėjas nurodo, kad turto arešto aktą tai pat gavo 2009-03-19 paštu. CPK 681 straipsnio 3 dalis nenumato, kam turi būti pareiškiamas prieštaravimas dėl areštuoto turto įkainojimo, todėl juos pareiškė 2009-03-24 teismui paduodamas skundą dėl antstolio veiksmų.

82009-09-24 A. P. teismui pateikė prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą, nes Panevėžio miesto apylinkės prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo 2006-09-28 DnB Nord sudarytos paskolos kortelės suklastojimo.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolis A. Bespalovas nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, nes vykdydamas priverstinį išieškojimą iš skolininko A. P. nepažeidė CPK reikalavimų. Prašo atskirojo skundo netenkinti, o nutartį palikti nepakeistą.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 512 str. nuostatos, galiojusios iki 2009-04-01, numatė, kad skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduotas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamą veiksmo atlikimą arba atsisakyti jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Iš vykdomosios bylos dokumentų matyti, kad antstolio A.Bespalovo 2009-02-17 patvarkymas bei 2009-02-18 turto arešto aktas A. P. buvo įteikti 2009-03-19, todėl pirmosios instancijos teismas darė pagrįstą išvadą, kad terminas apskųsti antstolio veiksmus dėl 2009-02-17 atsisakymo sustabdyti vykdymo veiksmus, yra praleistas ir negali būti atnaujinamas, todėl pagrįstai šioje dalyje civilinę bylą nutraukė. Iš registruotos siuntos (dokumento) įteikimo kvito matyti, kad A. P. siunčiami dokumentai buvo išsiųsti 2009-02-20, tačiau savalaikiai nebuvo įteikti, nes A. P. 2009 m. vasario 26 d., kovo 6 d., kovo 13 d. namuose nebuvo rastas, o žmona priimti dokumentus atsisakė (vykdomoji byla, b.l.25). Kolegija konstatuoja, kad R. P., žinodamas apie antstoliui pateiktą pareiškimą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo bei tą aplinkybę, kad jam yra siunčiami registruoti laiškai, turėjo domėtis koks sprendimas yra priimtas prašomu klausimu, nes duomenų, kad jo santykiai su žmona yra konfliktiški ir jis nebuvo informuotas apie atsisakymą priimti jam skirtą registruotą laišką, nėra. Šie duomenys leidžia daryti išvadą, kad apeliantas nevykdė savo pareigos domėtis vykdymo eiga, o jo veiksmai (neveikimas) įtakojo, jog buvo praleisti antstolio patvarkymo apskundimo terminai (CPK 644 str.).

12CPK 681 str. 3 d. nustato, kad skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 5 dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Nesutikdamas su turto įvertinimu A. P. 2009-03-24 teismui padavė skundą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino CPK 510 ir 681 straipsnių santykį ir nesutinka su teismo išvada, kad vykdymo proceso šalis, skųsdama antstolio veiksmus CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka, prieš tai privalo pareikšti antstoliui prieštaravimus dėl areštuoto turto įkainojimo CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, nes minėtoje procesinėje teisės normoje yra nustatyta alternatyvi antstolio veiksmų, kai antstolis įkainoja areštuojamą turtą, ginčijimo tvarka. CPK 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus ir kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. Vadovaujantis nurodytais principais, pažymėtina, kad vykdymo proceso šalies teisė ginčyti turto įkainojimą negali varžyti kitos teisės, t. y. teisės skųsti antstolio veiksmus (CPK 639 straipsnio 5, 6 punktai, 643 straipsnio 4, 5 punktai), todėl atskirame skunde pagrįstai teigiama, kad skolininkas ginčija turto įvertinimą ir skundą yra padavęs savalaikiai, nes turto arešto aktas jam įteiktas 2009-03-19. Kadangi skolininkas 2009-03-24 apskundė antstolio veiksmus, todėl, tikrindamas antstolio veiksmų teisėtumą teismas turėjo pareigą išnagrinėti pareiškėjo reikalavimą dėl areštuoto turto įvertinimo ir atsižvelgti į visas konkrečios bylos aplinkybes (pvz., kaip vykdymo proceso šalys elgiasi viso vykdymo proceso metu, koks yra išieškojimo pobūdis, išieškomos sumos dydis ir kt.). CPK 681 straipsnio 1 dalis nustato, kad antstolis, areštuodamas skolininko turtą, jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Įstatyme nustatyti objektyvūs kriterijai, kuriais privalo vadovautis antstolis, įkainodamas areštuojamą turtą. Pagrindinis iš minėtų kriterijų yra areštuojamo turto rinkos vertė. Iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų matyti, kad 2009-02-18, areštuodamas skolininko A. P. turtą, antstolis vadovavosi VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto vertinimo duomenimis bei išieškotojo nurodyta įkeisto turto kaina (vykdomoji byla, b.l. 1,7-15, 21-22). Nesutikdamas su įvertinimu, A. P. pirmosios instancijos teismui jokių įrodymų, savo teiginiams dėl didesnės turto vertės pagrįsti, nepateikė. Kadangi skundo nagrinėjimas yra užsitęsęs, o nagrinėjant skundus dėl antstolio veiksmų, teismas turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą, Panevėžio apygardos teismo 2009-10-27 nutartimi apeliantui pasiūlė pateikti ginčijamo turto įvertinimą, tačiau nustatytu terminu turto įvertinimo A. P. apeliacinės instancijos teismui nepateikė. Paaiškinime nurodė, kad šiuo metu turto vertė yra sumažėjusi daugiau nei perpus ir atlikti vertinimą netikslinga (b.l.98-99). Iš VĮ „Registrų centras“ dokumentų (gautų apeliacinės instancijos teismo iniciatyva) matyti, kad atlikus vidutinės rinkos vertės nustatymą 2009-08-11, V. P. priklausančio gyvenamojo namo, ūkinių pastatų, šiltnamio ir žemės sklypo, esančių Aukštadvario k., Panevėžio r., bendra vertė buvo 45 567 Lt (b.l.104-106). Paminėti duomenys leidžia daryti išvadą, kad apelianto teiginiai, jog jam priklausančio turto vertė, nustatyta 2009-02-18, yra ženkliai didesnė nei turtą įvertino antstolis, nepagrįsta. Kadangi A. P. turtas neįvertintas dėl paties apelianto kaltės, todėl konstatuotina, kad nesutikdamas su antstolio atliktu areštuoto turto įvertinimu pareiškėjas nepateikė nei vieno įrodymo, kuris patvirtintų, jog jam nuosavybės teise priklausančios turto vertė 2009-02-18 ir šiuo metu yra ženkliai didesnė. Kadangi apeliantas nepaneigė antstolio įvertinimo neginčijamais įrodymais, naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį nėra pagrindo.

13Apelianto prašymas sustabdyti bylos nagrinėjimą dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo, atmestinas, nes privalomai civilinė byla turi būti sustabdyta kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ir administracine tvarka. Duomenų, kad baudžiamoji byla, galinti turėti įtakos šios bylos procesiniam sprendimui yra nagrinėjama teisme, apeliacinės instancijos teismui nepateikta. Ta aplinkybė, jog pagal apelianto skundą atliekamas ikiteisminis tyrimas, nesudaro pagrindo stabdyti bylą (CPK 163, 164 str.str.)

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai