Byla 2-1273-615/2013
Dėl turto pripažinimo bešeimininkiu ir perdavimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant VilmaiMikelionienei, dalyvaujant pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės atstovei Editai Mikuličiūtei, suinteresuotų asmenų Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui Mariu Neverauskui ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Silvijai Tendzegolskienei, viešame teismo posėdyje, žodinio bylos nagrinėjimo proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl turto pripažinimo bešeimininkiu ir perdavimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn,

Nustatė

2Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybė 2012-12-04 pareiškimu (b.l. 3-7, I t.) kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą, prašydamas pripažinti bešeimininkiu ir perduoti savivaldybės nuosavybėn šį turtą – inžinerinius statinius (23 sporto-žaidimų aikšteles), pagal 2011-11-21 turto apskaitos aktus (b.l. 23-68, I t.). Nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos kolegijos posėdyje (2008-12-23 protokolas Nr. CP-35), Kauno miesto savivaldybės tarybos Miesto plėtros, investicijų ir turizmo (2009-01-12 protokolas Nr. K2-1), Biudžeto ir finansų (2009-01-13 protokolas Nr. BF-1), Miesto ūkio ir energetikos (2009-01-20 protokolas Nr. MU-2) bei Kultūros, bendruomenių ir savivaldos plėtojimo (2010-03-08 protokolas Nr. K1-6) komitetų posėdžiuose buvo nutarta siūlyti (rekomenduoti) Administracijos direktoriui organizuoti ir vykdyti visų prie daugiabučių gyvenamųjų namų esančių sporto ir kitos paskirties aikštelių bei stadionų teisinį įregistravimą. Kauno miesto savivaldybės administracija 2011-08-03 raštu Nr. 60-2-593 pateikė užsakymą VĮ Registro centro Kauno filialui atlikti sporto-žaidimų aikštelių, esančių Kuršių g. tarp namų Nr. 6 ir Nr. 14 (2 aikštelės); Kuršių g. tarp namų Nr. 18 ir 26 (2 aikštelės); Kuršių g. tarp namų Nr. 32 ir Nr. 40 (2 aikštelės); Šarkuvos g. tarp namų Nr. 8 ir Nr. 10 (1 aikštelė), Rasytės g. prie namo Nr. 2 (1 aikštelė); Rasytės g. tarp namų Nr. 12 ir Nr. 18 (2 aikštelės); Rasytės g. tarp namų Nr. 30 ir Nr. 34 (2 aikštelės); Rasytės g. tarp namų Nr. 42 ir Nr. 46 (2 aikštelės); Rasytės g. tarp namų Nr. 7 ir Nr. 9 (1 aikštelė); Vėtrungės g. tarp namų Nr. 7 ir Nr. 9 (1 aikštelė); J. Grušo g. prie namo Nr. 2 (1 aikštelė); Rietavo g. tarp namų Nr. 1 ir Nr. 3 (1 aikštelė); Baltų pr. prie namo Nr. 67 (1 aikštelė); Baltų pr. Nr. 139 (1 aikštelė); Baltijos g. tarp namų Nr. 70 ir Nr. 78 (2 aikštelės); Baltijos g. tarp namų Nr. 84 ir Nr. 96 (1 aikštelė); Baltijos g. tarp namų Nr. 88 ir Nr. 94 (1 aikštelė), Kaune, (toliau tekste - sporto-žaidimų aikštelės) kadastrinius matavimus ir parengti Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylas. 2011-08-17 buvo atlikti minėtų sporto-žaidimų aikštelių kadastriniai matavimai ir sudarytos Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylos. Kauno miesto savivaldybė, vadovaudamasis Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 (toliau - Taisyklės), Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų) ir skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų pildymo tvarka, patvirtinta Aplinkos ministro 2005-09-16 įsakymu Nr. D1-449, ir Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi), nustatymo, apskaitymo, priežiūros organizavimo, dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais ir perėmimo savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-01 įsakymu Nr. A-1193, 2011-11-21 pradėjo vykdyti bešeimininkio turto tvarkymo procedūras: įtraukė inžinierinius statinius - sporto-žaidimų aikšteles, paskirtis - sporto, į Statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi) sąrašus. 2011-11-21 buvo surašyti Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) apskaitos aktai Nr. 60-17-27 (Baltijos g. tarp namų Nr. 88 ir Nr. 94), Nr. 60-17-28 (Šarkuvos g. tarp Nr. 8, Nr.10 ir Nr. 14), Nr. 60-17-29 (Rietavo g. tarp Nr. 1 ir Nr. 3), Nr. 60-17-30 (Kuršių g. tarp Nr. 32 ir Nr. 40), Nr. 60-17-31 (Kuršių g. tarp NR. 32 ir Nr. 40), Nr. 60-17-32 (Baltų pr. tarp Nr. 67 ir Nr. 40), Nr. 60-17-33 (Kuršių g. tarp Nr. 6 ir Nr. 14), Nr. 60-17-34 (Kuršių g. tarp Nr. 6 ir Nr. 14), Nr. 60-17-35 (J. Grušo g. prie Nr. 2), Nr. 60-17-36 (Baltijos g. tarp Nr. 70, Nr. 78 ir Nr. 80), Nr. 60-17-37 (Kuršių g. tarp Nr. 18, Nr. 22, Nr. 24 ir Nr. 26), Nr. 60-17-38 (Kuršių g. tarp Nr.18, Nr. 22, Nr. 24 ir Nr. 26), Nr. 60-17-39 (Baltijos g. tarp Nr. 84 ir Nr. 96), Nr. 60-17-40 (Baltijos g. tarp Nr. 70, Nr. 72 ir Nr. 76), Nr. 60-17-41 (Rasytės g. tarp Nr. 42 ir Nr. 46), Nr. 60-17-42 (Rasytės g. tarp Nr. 44 ir Nr. 46), Nr. 60-17-43 (Rasytės g. tarp Nr. 12 ir Nr. 18), Nr. 60-17-44 (Rasytės g. tarp Nr. 12 ir Nr. 18), Nr. 60-17-45 (Rasytės g. tarp Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 ir Nr. 36), Nr. 60-17-46 (Rasytės g. tarp Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 ir Nr. 36), Nr. 60-17-47 (Vėtrungės g. tarp Nr. 7, Nr. 9 ir Kuršių g. 56), Nr. 60-17-48 (Rasytės g. tarp Nr. 7, Nr. 9 ir Vėtrungės g. Nr. 16) ir Nr. 60-17-49 (Rasytės g. prie Nr. 2). Išpildant Taisyklių 341 p. reikalavimus, siekiant nustatyti minėtų statinių savininkus, spaudoje 3 kartus ne mažesniais nei 3 mėnesių intervalais buvo paskelbta apie Kauno miesto savivaldybės ketinimą kreiptis dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais ir asmenys, turintys teisių į jį, kviesti jas pareikšti (Laikinoji sostinė 2011-12-17; Laikinoji sostinė 2012-03-24; Laikinoji sostinė 2012-07-28). Per skelbimuose nustatytus terminus statinių savininkai neatsiliepė, asmenys, turintys turtinių teisių į šį statinį, jokių pretenzijų nepareiškė. Atsižvelgdami į tai, kad inžinieriniai statiniai - sporto-žaidimų aikštelės, paskirtis -sporto, apskaitomi Kauno miesto savivaldybės apskaitoje ne mažiau nei 1 metus (nuo 2011-11-21), apie tai teisės aktų nustatyta tvarka skelbta spaudoje, nuosavybės teisės į minėtą turtą neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, manome, kad išdėstytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad inžinieriniai statiniai - sporto-žaidimų aikštelės, paskirtis -sporto, neturi savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo arba jie nežinomi, todėl yra patenkinami visi teisės aktų nustatyti reikalavimai tam, kad būtų pripažintas bešeimininkiu ir perduotas Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn.

3Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu pareiškimą palaiko pilnai, prašo jį tenkinti (b.l. 174-175, II t.).

4Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime raštu ir suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad neprieštarauja pareiškėjo prašymui pripažinti inžinierinius statinius - sporto-žaidimų aikšteles, bešeimininkiu turtu ir perduoti jį Kauno miesto savivaldybei (b.l. 161, 174-175, II t.).

5Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimo raštu nepateikė. Jo atstovė teismo posėdžio metu neprieštaravo pareiškėjo prašymui pripažinti inžinierinius statinius - sporto-žaidimų aikšteles, bešeimininkiu turtu ir perduoti jį Kauno miesto savivaldybei (b.l. 174-175, II t.).

6Pareiškimas tenkintinas.

7CK 4.57 str. 1 d. nustato, kad bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas. CK 4.58 str. 1 d. nustatyta, kad bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei arba savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal finansų, kontrolės ar savivaldybės institucijos pareiškimą. Pareiškimas paduodamas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip, o bešeimininkio daikto išaiškinimo ir apskaitos tvarką nustato LR Vyriausybė (CK 4.58 str. 1 d. ir 2 d.).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog Kauno miesto savivaldybės iniciatyva (b.l. 12-22, I t.) 2011-08-17 buvo atlikti sporto-žaidimų aikštelių kadastriniai matavimai ir sudarytos Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylos (b.l. 141-172, I t., 3-155, II t.). 2011-11-21 buvo surašyti statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) turto apskaitos aktai Nr. 60-17-27 (Baltijos g. tarp namų Nr. 88 ir Nr. 94), Nr. 60-17-28 (Šarkuvos g. tarp Nr. 8, Nr.10 ir Nr. 14), Nr. 60-17-29 (Rietavo g. tarp Nr. 1 ir Nr. 3), Nr. 60-17-30 (Kuršių g. tarp Nr. 32 ir Nr. 40), Nr. 60-17-31 (Kuršių g. tarp NR. 32 ir Nr. 40), Nr. 60-17-32 (Baltų pr. tarp Nr. 67 ir Nr. 40), Nr. 60-17-33 (Kuršių g. tarp Nr. 6 ir Nr. 14), Nr. 60-17-34 (Kuršių g. tarp Nr. 6 ir Nr. 14), Nr. 60-17-35 (J. Grušo g. prie Nr. 2), Nr. 60-17-36 (Baltijos g. tarp Nr. 70, Nr. 78 ir Nr. 80), Nr. 60-17-37 (Kuršių g. tarp Nr. 18, Nr. 22, Nr. 24 ir Nr. 26), Nr. 60-17-38 (Kuršių g. tarp Nr.18, Nr. 22, Nr. 24 ir Nr. 26), Nr. 60-17-39 (Baltijos g. tarp Nr. 84 ir Nr. 96), Nr. 60-17-40 (Baltijos g. tarp Nr. 70, Nr. 72 ir Nr. 76), Nr. 60-17-41 (Rasytės g. tarp Nr. 42 ir Nr. 46), Nr. 60-17-42 (Rasytės g. tarp Nr. 44 ir Nr. 46), Nr. 60-17-43 (Rasytės g. tarp Nr. 12 ir Nr. 18), Nr. 60-17-44 (Rasytės g. tarp Nr. 12 ir Nr. 18), Nr. 60-17-45 (Rasytės g. tarp Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 ir Nr. 36), Nr. 60-17-46 (Rasytės g. tarp Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 ir Nr. 36), Nr. 60-17-47 (Vėtrungės g. tarp Nr. 7, Nr. 9 ir Kuršių g. 56), Nr. 60-17-48 (Rasytės g. tarp Nr. 7, Nr. 9 ir Vėtrungės g. Nr. 16) ir Nr. 60-17-49 (Rasytės g. prie Nr. 2), kuriais Kauno miesto savivaldybė apžiūrėjo, įvertino ir apskaitė inžinerinius statinius, t.y. 23 sporto-žaidimų aikšteles (b.l. 23-68, I t.). Siekiant nustatyti sporto-žaidimų aikštelių savininkus, spaudoje 3 kartus ne mažesniais nei 3 mėnesių intervalais buvo paskelbta apie Kauno miesto savivaldybės ketinimą kreiptis dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais ir asmenys, turintys teisių į jį, kviesti jas pareikšti (Taisyklių 341 p.) (b.l. 69-140, I t.). Per skelbimuose nustatytus terminus statinių savininkai neatsiliepė, asmenys, turintys turtinių teisių į šį statinį, jokių pretenzijų nepareiškė. Inžinieriniai statiniai - sporto-žaidimų aikštelės, paskirtis - sporto, apskaitomi Kauno miesto savivaldybės apskaitoje ne mažiau nei 1 metus (nuo 2011-11-21), apie tai teisės aktų nustatyta tvarka skelbta spaudoje, nuosavybės teisės į minėtą turtą neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, todėl iš nustatytų aplinkybių galima daryti išvadą, kad inžinieriniai statiniai - sporto-žaidimų aikštelės, paskirtis - sporto, neturi savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo arba jie nežinomi.

9Išanalizavus nurodytus rašytinius dokumentus, taip pat įvertinus pareiškėjo pareiškime nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad Kauno miesto savivaldybė tinkamai laikėsi Taisyklėse reglamentuotos bešeimininkio turto išaiškinimo ir apskaitos tvarkos. Iš Kauno miesto savivaldybės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėjas, vadovaudamasis Taisyklėmis, visas sporto-žaidimų aikšteles (23 vnt.) yra įtraukęs į apskaitą (b.l. 23-68, I t.), paskelbęs apie ketinimą kreiptis dėl jų pripažinimo bešeimininkėmis spaudoje (b.l. 69-140, I t.) bei atlikęs kitus veiksmus, reglamentuojamus Taisyklėse. Nagrinėjamoje civilinėje byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad sporto-žaidimų aikštelės (23 vnt.) priklauso kokiems nors kitiems asmenims.

10Remiantis tuo, pareiškėjo prašymas laikytinas pagrįstu ir įrodytu, todėl tenkintinas - nekilnojamasis turtas - inžineriniai statiniai (23 sporto-žaidimų aikštelės), pagal 2011-11-21 turto apskaitos aktus (b.l. 23-68, I t.), pripažintinas bešeimininkiu ir perduotinas Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn (CK 4.57 str., 4.58 str.).

11Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str. - 270 str.,

Nutarė

12Pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės pareiškimą tenkinti.

13Pripažinti bešeimininkiu ir perduoti Kauno miesto savivaldybės, į.k. ( - ), nuosavybėn žemiau išvardintus inžinierinius statinius:

141. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-7224, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią tarp Baltijos g. namų Nr. 88 ir Nr. 94, Kaune;

152. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5358, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią Šarkuvos g. tarp namų Nr. 8, Nr. 10 ir Nr. 14, Kaune;

163. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-7185, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią Rietavo g. tarp namų Nr. 1 ir Nr. 3, Kaune;

174. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5936, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią Kuršių g. tarp namų Nr. 32 ir Nr. 40, Kaune;

185.sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5958, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią Kuršių g. tarp namų Nr. 32 ir Nr. 40, Kaune;

196. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-6277, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią tarp Baltų pr. namo Nr. 67 ir Baltijos g. namo Nr. 40, Kaune;

207. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-7130, pažymėjimas plane A-2, paskirtis -sporto, esančią tarp Kuršių g. namų Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12, Nr. 14, Kaune;

218. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-7152, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią tarp Kuršių g. namų Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12, Nr. 14 Kaune;

229. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5914, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią J. Grušo g. prie Nr. 2, Kaune;

2310. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5976, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią Baltijos g. tarp namų Nr. 70, Nr. 72 ir Nr. 76, Kaune;

2411. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-4328, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią Kuršių g. tarp namų Nr. 18, Nr. 22, Nr. 24 ir Nr. 26; Kaune;

2512. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-4360, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią Kuršių g. tarp namų Nr. 18, Nr. 22, Nr. 24 ir Nr. 26, Kaune;

2613. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-6288, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią Baltijos g. tarp namų Nr. 84 ir Nr. 96, Kaune;

2714. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5980, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią Baltijos g. tarp namų Nr. 70, Nr. 78 ir Nr. 80, Kaune;

2815. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5203, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią Rasytės g. tarp Nr. 42 ir Nr. 44, Kaune;

2916. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5290, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią Rasytės g. tarp namų Nr. 44 ir Nr. 46, Kaune;

3017. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5314, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią Rasytės g. tarp namų Nr. 12 ir Nr. 18, Kaune;

3118. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5347, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią Rasytės g. tarp Nr. 12 ir Nr. 18, Kaune;

3219. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-4271, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią Rasytės g. tarp namų Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 ir Nr. 36, Kaune;

3320. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-4406, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią Rasytės g. tarp namų Nr. 30, Nr. 32, Nr. 34 ir Nr. 36, Kaune;

3421. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5069, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią Vėtrungės g. tarp namų Nr. 7, Nr. 9 ir Kuršių g. 56, Kaune;

3522. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5214, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią Rasytės g. tarp namų Nr. 7, Nr. 9 ir Vėtrungės g. Nr. 16, Kaune;

3623. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-4439, pažymėjimas plane A-l, paskirtis -sporto, esančią prie Rasytės g. Nr. 2, Kaune.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant... 2. Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybė 2012-12-04 pareiškimu (b.l. 3-7, I t.)... 3. Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu pareiškimą palaiko pilnai,... 4. Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija... 5. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 6. Pareiškimas tenkintinas.... 7. CK 4.57 str. 1 d. nustato, kad bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog Kauno miesto... 9. Išanalizavus nurodytus rašytinius dokumentus, taip pat įvertinus... 10. Remiantis tuo, pareiškėjo prašymas laikytinas pagrįstu ir įrodytu, todėl... 11. Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str.,... 12. Pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės pareiškimą tenkinti.... 13. Pripažinti bešeimininkiu ir perduoti Kauno miesto savivaldybės, į.k. ( - ),... 14. 1. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-7224, pažymėjimas... 15. 2. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5358, pažymėjimas... 16. 3. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-7185, pažymėjimas... 17. 4. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5936, pažymėjimas... 18. 5.sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5958, pažymėjimas plane... 19. 6. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-6277, pažymėjimas... 20. 7. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-7130, pažymėjimas... 21. 8. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-7152, pažymėjimas... 22. 9. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5914, pažymėjimas... 23. 10. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5976, pažymėjimas... 24. 11. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-4328, pažymėjimas... 25. 12. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-4360, pažymėjimas... 26. 13. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-6288, pažymėjimas... 27. 14. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5980, pažymėjimas... 28. 15. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5203, pažymėjimas... 29. 16. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5290, pažymėjimas... 30. 17. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5314, pažymėjimas... 31. 18. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5347, pažymėjimas... 32. 19. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-4271, pažymėjimas... 33. 20. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-4406, pažymėjimas... 34. 21. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5069, pažymėjimas... 35. 22. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-5214, pažymėjimas... 36. 23. sporto-žaidimų aikštelę, unikalus Nr. 4400-2204-4439, pažymėjimas... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...