Byla 2-5901-902/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Kirsnytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. S. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Sauliui Ramanauskui, Valstybinio socialinio fondo valdybos Panevėžio skyriui, A. S. dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja prašė panaikinti antstolio Sauliaus Ramanausko 2012-06-11 priimtą patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjos L. S. pareigybinės algos vykdomojoje byloje Nr. 0102/10/02903. Taip pat prašė iki skundo išnagrinėjimo sustabdyti vykdymo veiksmus šioje vykdomojoje byloje.

3Antstolis Saulius Ramanauskas 2012-06-29 priėmė patvarkymą, kuriuo atsisakė tenkinti pareiškėjos V. S. skundą, kitą pareiškėjos prašymą patenkino ir vykdomąją bylą Nr. 0102/10/02903 sustabdė iki teismas išnagrinės pareiškėjos skundą.

4Pareiškėja teismui 2012-07-26 pateikė atsiliepimą, kuriame prašė atmesti antstolio Sauliaus Ramanausko 2012-06-29 patvarkymą netenkinti jos skundo.

5Suinteresuotas asmuo A. S. taip pat pateikė atsiliepimą, kuriame prašė atmesti antstolio Sauliaus Ramanausko 2012-06-29 patvarkymą netenkinti pareiškėjos skundo.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio fondo valdybos Panevėžio skyrius atsiliepimo dėl skundo nepateikė.

7Skundas atmestinas.

8Nustatyta, kad 2010-02-24 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus sprendimu Nr. R35-1436 (vykdomosios bylos Nr. 0102/10/02903 b.l. 8) buvo nuspręsta priverstine tvarka išieškoti iš IĮ ,,Alpika“ (draudėjo kodas 198429, registro kodas 168656097, Pilies g. 25, Piniavos k., Panevėžio r.) į fondo biudžetą 1561,38 Lt nesumokėtų įmokų. Skola buvo patikslinta, nurodant, kad 2010-08-25 ji sudarė 1518,79 Lt. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius 2010-08-25 kreipėsi į antstolių S.Ramanauską dėl skolos priverstinio išieškojimo iš A. S. kaip IĮ ,,Alpika“ savininko turto, išskyrus pinigines lėšas kredito įstaigose (vykdomosios bylos Nr. 0102/10/02903 b.l. 7). Antstolis 2010-08-27 patvarkymu vykdomąjį dokumentą Nr. R35-1436 priėmė vykdyti ir 2010-08-27 IĮ ,,Alpika“ išsiuntė raginimą per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos padengti susidariusį įsiskolinimą (vykdomosios bylos Nr. 0102/10/02903 b.l. 5, 6). Raginimas įvykdyti sprendimą IĮ ,,Alpika“ buvo įteiktas 2010-09-14 (vykdomosios bylos Nr. 0102/10/02903 b.l. 4), tačiau susidariusio įsiskolinimo IĮ ,,Alpika“ per raginime nurodyta terminą nepadengė, todėl buvo pradėtas priverstinis skolos išieškojimas, tačiau skola iki šiol neišieškota, nustatyta, kad įmonė savo vardu registruotino nekilnojamojo turto ir kilnojamojo turto neturi, taip pat neturi lėšų sąskaitose. 2012-06-06 raštu Nr. (8.1)3-22201 (b.l. 18) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius prašė IĮ ,,Alpika“ savininko A. S. įsiskolinimo išieškojimą nukreipti į jo sutuoktinės L. S. darbo užmokestį Piniavos darželyje – mokykloje.

9Pareiškėja L. S. nesutinka su IĮ ,,Alpika“ įsiskolinimo nukreipimu į jos gaunamas pajamas – darbo užmokestį Piniavos darželyje – mokykloje.

10Sutuoktinių tarpusavio turtinius santykius, santuokos metu įgyto turto teisinį režimą reglamentuoja CK trečiosios knygos Šeimos teisė normos. CK nustato dvi sutuoktinių turto teisinio režimo rūšis: pagal įstatymą ir pagal sutartį (CK 3.81 straipsnis). Byloje nesurinkta duomenų, kad sutuoktiniai A. S. ir L. S. būtų sudarę sutartį dėl jiems priklausančio turto teisinio režimo, todėl jų turtiniams santykiams taikytinos CK normos, reglamentuojančios įstatymų nustatytą sutuoktinių turto teisinį režimą. CK 3.88 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta prezumpcija, pagal kurią visas sutuoktinių turtas, įgytas santuokos metu, yra bendroji jungtinė nuosavybė, nepriklausomai nuo to, įgytas jis vieno ar abiejų sutuoktinių vardu. Nustatyta, kad IĮ ,,Alpika“ buvo įsteigta santuokos metu (vykdomosios bylos Nr. 0102/10/02903 b.l. 9, 22-27). Įmonė yra turtinis kompleksas ir kaip toks yra nuosavybės teisės objektas (CK 1.110 straipsnis; 4.38 straipsnis). Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, tokios įmonės turtas yra neatskirtas nuo įmonininko (savininko ar savininkų) turto, todėl, jei įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka šios įmonės turto, už jos prievoles atsako ir jos dalyviai savo turtu. Dėl individualios įmonės priklausymo nuosavybės teise turi būti taip pat sprendžiama vadovaujantis sutuoktinių turto bendrumo prezumpcija (CK 3.88 straipsnio 2 dalis). Kai individuali įmonė įsteigta santuokos metu, ji iš esmės yra šeimos verslas: verslui yra naudojamas bendras sutuoktinių turtas, jų fizinis ir intelektinis darbas, o iš jos veiklos gaunamos pajamos naudojamos visos šeimos poreikiams tenkinti, todėl individuali įmonė, nors registruota vieno iš sutuoktinių vardu, pagal CK 3.88 straipsnio 1 dalies 4 punktą pripažįstama bendrąja jungtine nuosavybe. Dėl to ir iš individualios įmonės, įsteigtos santuokos metu, veiklos atsiradusios prievolės turi būti laikomos bendromis sutuoktinių prievolėmis ir jos turi būti tenkinamos iš sutuoktinių bendro turto (CK 3.109 straipsnis). Toks šių prievolių teisinis kvalifikavimas leidžia apsaugoti individualios įmonės kreditorių interesus, drausmina bendraturčius sutuoktinius: turtą jie turi valdyti protingai, o prievoles vykdyti sąžiningai. Tik įrodžius, kad verslu vertėsi išimtinai vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio žinios ar prieš jo valią ir verslo duodama nauda nebuvo panaudota šeimos interesais, būtų galima daryti priešingą išvadą. Tuo tarpu, nagrinėjamu atveju, sutuoktinių A. S. ir L. S. turto – individualios įmonės – bendrumo prezumpcija nėra paneigta. Pareiškėja nurodė, kad jos turto dalis įmonėje nenustatyta, įmonės ji nevaldo ir neadministruoja, įmonė jau dveji metai veiklos nevykdo ir ji jokių pajamų iš jos negauna, tačiau šios aplinkybės neduoda pagrindo konstatuoti, jog pareiškėja, kaip įmonės savininko A. S. sutuoktinė, nėra atsakinga už IĮ ,,Alpika“ įsiskolinimą Valstybinio socialinio fondo valdybos biudžetui. Pareiškėja L. S. teismui nepateikė įrodymų, kad verslu vertėsi išimtinai vienas jos sutuoktinis be jos, kaip sutuoktinės, žinios ar prieš jos valią ir verslo duodama nauda nebuvo panaudota šeimos interesais, iš suinteresuoto asmens A. S. atsiliepimo matyti, kad dalis įmonės pelno buvo skiriama šeimos poreikiams, nors ir minimaliems (maistui, mokesčiams ir panašiai), tenkinti, taip pat pareiškėja teismui nepateikė įrodymų, kad nuo aukščiau minėtos įmonės įsteigimo ji kartu su sutuoktiniu nevedė bendro ūkio, separacija tarp jų taipgi nenustatyta. Įmonės dalyvių, nagrinėjamu atveju A. S. ir L. S. atsakomybė pagal prievoles yra subsidiari, o dalyvių tarpusavio atsakomybė yra solidari, todėl išieškojimas pagal IĮ ,,Alpika“ prievoles gali būti nukreipiamas ir į vieno, ir į kito sutuoktinio turtą. Kadangi įmonė savo vardu turto neturi, pareiškėja ir suinteresuotas asmuo A. S. nepateikė teismui duomenų, kad turėtų kitokio turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas aukščiau minėtai prievolei įvykdyti, todėl pagrįstai antstolis įmonės įsiskolinimo išieškojimą pagal išieškotojo prašymą nukreipė į įmonės savininko sutuoktinės – pareiškėjos L. S. gaunamas pajamas. Raginimą įmonei įvykdyti sprendimą gera valia įteikus 2010-09-14 (vykdomosios bylos Nr. 0102/10/02903 b.l. 4), preziumuojama, kad apie įmonės įsiskolinimą tapo žinoma ir pačiai pareiškėjai, nes įsiskolinimas pagal vykdomąjį dokumentą Nr. R35-1436 yra bendra pareiškėjos ir jos sutuoktinio prievolė, todėl atmestinas pareiškėjos argumentas, kad ji savo vardu turėjo gauti raginimą padengti įsiskolinimą. Įsiskolinimas pagal vykdomąjį dokumentą Nr. R35-1436 Valstybinio socialinio fondo valdybos biudžetui nėra didelis -1518,79 Lt suma, vadovaujantis protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijais, antstolis 2012-06-11 patvarkymu pagal išieškotojo prašymą visiškai pagrįstai įsiskolinimo išieškojimą nukreipė į pareiškėjos darbo užmokestį Piniavos darželyje – mokykloje.

11LR CPK 627 str. numato, kad antstolis gali visiškai ar iš dalies sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus, kai skolininkas sunkiai serga, jeigu liga nėra chroniška, taip pat, kai skolininkas gydosi ligoninėje (CPK 627 str. 1 d. 1, 2 p.). Pareiškėja nurodė, kad ji serga ir dėl ligos nemažai išleidžianti vaistams, pateikė 2012-06-13 pažymą, iš kurios matyti, jog pareiškėja 2012-06-04 - 2012-06-13 laikotarpiu gydėsi ligoninėje. Tačiau byloje nėra duomenų, kad pareiškėja su prašymu sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0102/10/02903 arba atidėti vykdymo veiksmus dėl jos ligos būtų kreipusi pas antstolį ir kad antstolis šį klausimą būtų nagrinėjęs, todėl teismas šioje dalyje dėl antstolio veiksmų nepasisako. Tai, kad pareiškėja serga ir dėl to jai reikalingos papildomos išlaidos gydymui savaime neduoda pagrindo daryti išvadą, jog antstolio S.Ramanausko 2012-06-11 patvarkymas dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjos L. S. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo jos darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatyta vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA) ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA, yra nepagrįstas. Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad būtų neįgali, kad jos darbingumas apribotas, taip pat nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų apie išlaidas vaistams ir jų dydį kiekvieną mėnesį. Todėl teismas sutinka su antstolio 2012-06-11 patvarkyme nurodytais skolos išieškojimo dydžiais procentine išraiška. Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjos L. S. skundas dėl antstolio Sauliaus Ramanausko veiksmų, netenkintinas, paliekant galioti 2012-06-11 priimtą patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjos L. S. darbo užmokesčio Piniavos darželyje – mokykloje.

12Iš pareiškėjos priteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88, 92, 93 str.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290, 291, 513 str.,

Nutarė

14pareiškėjos L. S., a.k. ( - ) skundą dėl neteisėtų antstolio Sauliaus Ramanausko veiksmų atmesti.

15Priteisti iš L. S., a.k. ( - ) valstybei 12,00 Lt (dvylika litų) bylinėjimosi išlaidų.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai