Byla N-575-1099-12
Dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimo D. B. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimo D. B. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros įgalioto pareigūno 2006 m. liepos 4 d. nutarimu (toliau – ir Nutarimas) D. B. už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 55 straipsnio 1 dalyje, padarymą buvo paskirta 70 Lt bauda.

5Antstolė S. Ž. 2011 m. lapkričio 24 d. patvarkymu dėl vykdomojo dokumento grąžinimo kartu su išieškojimo negalimumo aktu Nutarimą grąžino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūrai.

6Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – ir Institucija) 2012 m. sausio 23 d. teikimu kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą, prašydamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros įgalioto pareigūno 2006 m. liepos 4 d. nutarimu D. B. paskirtą ir nesumokėtą 70 Lt baudą pakeisti nemokamais viešaisiais darbais.

7Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarimu minėtą Institucijos teikimą grąžino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui. Teismas pažymėjo, kad pagal ATPK 309 straipsnio 1 dalį ir 314 straipsnio 4 dalį (2010 m. gruodžio 14 d. įstatymo Nr. XI-1223 redakcija, įsigaliojusi 2011 m. liepos 1 d.) baudos pakeitimo viešaisiais darbais klausimą turi spręsti administracinę nuobaudą paskyręs organas (pareigūnas).

8Apeliaciniu skundu Institucija prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimą ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Mano, kad skundžiamas nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Teigia, jog, remiantis ATPK 309 straipsnio 1 dalies ir 314 straipsnio 4 dalies nuostatomis, administracinę nuobaudą paskyręs organas (pareigūnas) galėtų spręsti klausimą dėl baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais, tačiau ATPK 333 straipsnio 2 dalis numato, kad asmuo laikomas atlikusiu nemokamus viešuosius darbus, kai jis atidirba teismo paskirtą nemokamų viešųjų darbų valandų skaičių. Atsižvelgiant į tai, tvirtina, jog tik atidirbus teismo paskirtą nemokamų viešųjų darbų valandų skaičių, laikoma, kad asmuo atliko nemokamus viešuosius darbus.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10II.

11Teisėjų kolegija pažymi, jog remiantis ATPK 8 straipsnio 3 dalimi, administracinių teisės pažeidimų bylų teisena vykdoma pagal įstatymus, galiojančius teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu ir nagrinėjimo vietoje. ATPK 314 straipsnio, reglamentuojančio nesumokėtos baudos priverstinio išieškojimo procesą, 1 dalyje nustatyta, kad pirmiausiai išieškojimas vykdomas iš pažeidėjo darbo užmokesčio arba kito uždarbio. Jei tokių pajamų nėra, antstolis nukreipia išieškojimą į asmeninį turtą (ATPK 314 str. 2 d.). Atkreiptinas dėmesys, jog to paties straipsnio 4 dalyje (2010 m. gruodžio 14 d. įstatymo Nr. XI-1223 redakcija, įsigaliojusi 2011 m. liepos 1 d.), be kita ko, nustatyta, kad jeigu nėra turto, į kurį gali būti nukreiptas baudos išieškojimas, organo (pareigūno), priėmusio nutarimą skirti baudą, nutarimu ir pažeidėjo sutikimu bauda gali būti pakeista nemokamais ne ilgesnės kaip 400 valandų trukmės viešaisiais darbais.

12Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju bauda, dėl kurios pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais arba administraciniu areštu Institucija kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą, D. B. buvo paskirta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų rajono agentūros nutarimu. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenagrinėjo Institucijos teikimo dėl D. B. paskirtos bei nesumokėtos baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais ir pagrįstai minėtą teikimą kartu su visais priedais grąžino jį pateikusiai Institucijai.

13Aplinkybė, kad ATPK 333 straipsnio 2 dalis numato, jog asmuo laikomas atlikusiu nemokamus viešuosius darbus, kai jis atidirba teismo paskirtą nemokamų viešųjų darbų valandų skaičių, nagrinėjamu atveju teisinės reikšmės neturi, kadangi ATPK 333 straipsnis reglamentuoja nemokamų viešųjų darbų atlikimo termino skaičiavimą, o klausimų, susijusių su nutarimų vykdymu, sprendimo ir priverstinio nutarimo skirti baudą vykdymo tvarką atitinkamai reglamentuoja ATPK 309 bei 314 straipsniai.

14Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino bylos aplinkybes, tinkamai taikė įstatymo nuostatas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutarimą, kurį keisti ar naikinti nėra jokio pagrindo.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą atmesti.

17Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimą palikti nepakeistą.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai