Byla 2-1350-613/2011
Dėl leidimo atlikti rekonstrukcijos darbus bei atlikti rekonstrukcijos teisinę registraciją be bendraturčio sutikimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, sekretoriaujant L. R. ir Joanai Runelienei, vertėjaujant L. G., dalyvaujant ieškovui A. M., ieškovo atstovams advokatui J. S., atstovui K. V., atsakovams E. M., V. V., J. V., atsakovų atstovui advokato padėjėjui J. M., teismo posėdyje pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovams R. G., V. V., N. V., J. V., UAB „Rasytė“, trečiajam asmeniui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, dėl leidimo atlikti rekonstrukcijos darbus bei atlikti rekonstrukcijos teisinę registraciją be bendraturčio sutikimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi su ieškiniu atsakovams, prašydamas leisti atlikti rekonstrukcijos darbus, negyvenamųjų patalpų, priklausančių A. M. nuosavybės teise, esančių Tiltų g. 6, unikalus numeris 2190-0008-8010:0003, pagal pridedamą techninį projektą ir atliktą rekonstrukciją leisti įregistruoti registrų centre. Nurodo, kad yra pasiruošęs techninį projektą, kūrybinių dirbtuvių rekonstrukcijai-pritaikymui gyvenamajai paskirčiai. Kaip to reikalauja teisės aktai, gretimų patalpų Tiltų g. 6 savininkams 2010-06-21 išsiuntė informacinius pranešimus, prašydamas pritarimo kūrybinių dirbtuvių rekonstrukcijai. Kadangi atsakovai neduoda sutikimo leisti vykdyti rekonstruckijos darbus, nenurodo objektyvių apsisprendimo priežąsčių, reiškiamas šis reikalavimas (b.l.3,4, 141, 142).

3Bylos nagrinėjimo metu ieškovas ir jo atstovai ieškinyje išdėstytų argumentų pagrindu ieškinį prašę tenkinti pilnai.

4Atsakovai V. V., N. V., J. V., UAB „Rasytė“pateikė atsiliepimą į ieškinį ir nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad pagal 2010-12-28 VĮ „Registrų centro“ Klaipėdos filialo pateiktą butų (patalpų) sąrašą pastato Tiltų g. 6/Kepėjų g. 13, paskirtis yra administracinė ir jeigu būtų ieškovo prašomas bendras 48,79 m (2) plotas pakeistas iš kūrybinių dirbtuvių į gyvenamąsias patalpas, tai prieštarautų kitų pastato bendrasavininkių interesams. Atsakovai sutiko tik su sanitarinio mazgo įrengimu ieškovui priklausančiame plote, o ne su patalpų paskirties pakeitimu. Patenkinus ieškinį, būtų sužlugdyta atsakovų vykdoma komercinė veikla.

5Bylos nagrinėjimo metu atsakovų atstovas ieškinį atsiliepime išdėstytų motyvų pagrindu prašė atmesti, paaiškino, kad ieškinio tenkinimo atveju leidus ieškovui vykdyti rekonstrukcijos darbus būtų pažeisti atsakovų interesai, nes ieškovo ir atsakovų nuosavybės teise turimos patalpos esančios pastate adresu Tiltų g. 6/Kepėjų g. 13, Klaipėda, paskirtis yra administracinė, ir ieškovui pertvarkius jo nuosavybės turimą patalpą į gyvenamąją būtų pažeisti atsakovų interesai, nes jiems priklausančiose patalpose yra vykdoma komercinė veikla, kuri būtų apsunkinta papildomais reikalavimais, iškilsiančiais atsiradus administracinės paskirties pastate gyvenamosioms patalpoms. Taip pat pažymėjo, kad ieškovas nesikreipė dėl leidimo išdavimo į atsakovus prieš iškeliant ieškinį.

6Atsakovė R. G. į bylos nagrinėjimą neatvyko, pateikė prašymą bylos nagrinėjimą atidėti, nes serga. Civilinė byla nagrinėta atsakovei nedalyvaujant, prašymas dėl bylos atidėjimo netenkintas (LR CPK 246 str.2d.). Byloje yra pateiktas atsakovės atsiliepimas, kuriame atsakovė išdėsto savo poziciją, kategoriškai nesutinka su ieškiniu, nurodė, kad ieškovui įrengus butą šalia atsakovei priklausančių komercinės paskirties patalpų ženkliai sumažėtų jai priklausančių patalpų vertė.

7Ieškinys netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo metu iš šalių paaiškinimų ir pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad A. M. nuosavybės teise priklauso negyvenamosios patalpos-kūrybinės dirbtuvės adresu Tiltų g. 6/ Kepėjų g. 13, Klaipėda (b.l.18-19, I t.-nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas). Iš byloje pateikto valstybės įmonės registrų centro išrašo matyti, kad pastato adresu Klaipėdos m., Tiltų g. 6/ Kepėjų g. 13, paskirtis yra administracinė, pastate esančių patalpų savininkai nurodyti R. S., A. M., R. G., Klaipėdos miesto savivaldybė, J. V., UAB „Rasytė“, V. V. ir N. V. (b.l.20-21, It.). Byloje pateiktas A. M. siųstas 2010-06-21 informacinis pranešimas R. G., kuriuo ieškovas informavo R. G., kad yra parengęs techninį projektą jam priklausančių kūrybinių dirbtuvių rekonstrukcijos-pritaikymo gyvenamajai paskirčiai Tiltų g. 6, 3-5;3-6, Klaipėdoje. Reikalingas atsakovės kaip gretimų patalpų savininkės pritarimas šiam projektui. Prašo išreikšti pritarimą iki 2010-07-13 (b.l.16-17,1 t.).

9Bylos ginčo esmė yra tai, kad ieškovas prašo leisti atlikti rekonstrukcijos darbus, negyvenamųjų patalpų, priklausančių A. M. nuosavybės teise, esančių Tiltų g. 6, unikalus numeris 2190-0008-8010:0003, pagal pridedamą techninį projektą. Nors ieškinyje ir nenurodoma, tačiau bylos nagrinėjimo metu ir iš pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad prašoma leisti atlikti rekonstrukcija yra kūrybinių dirbtuvių paskirties pakeitimas į gyvenamųjų patalpų paskirtį. Iš atsakovų atsiliepimų ir paaiškinimų matyti, kad atsakovai kategoriškai nesutinka su administracinės paskirties pastate esančių patalpų paskirties pakeitimu į gyvenamąją paskirtį, nes tai pažeistų jų interesus ir sužlugdytų jų verslą.

10Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 15.3 punktas nustato, jog statytojui statybos leidimas išduodamas turint statinio bendraturčių sutikimus.

11LR CK 4.72 str. apibrėžia bendrosios nuosavybės teisės sampratą , LR CK 4.75 str. nustato šios teisės įgyvendinimą. LR CK 4.75 str. įpareigoja bendraturčius, įgyvendinant savo teises , išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto, nesiekti savo interesų apsaugos kito bendraturčio teisių suvaržymo sąskaita, ir aktyviai ieškoti priimtiniausio abiems šalims sprendimo būdo.

12Iš pateiktų įrodymų matyti, kad pranešimas dėl leidimo išdavimo buvo siųstas tik atsakovei R. G.. Bylos nagrinėjimo metu dalyvavę atsakovai nurodė, kad ieškovas iki bylos iškėlimo nederino ir nesikreipė į juos dėl prašymo išduoti leidimo jam priklausančiose patalpose norimai rekonstrukcijai atlikti bei nurodo, kad duotas leidimas pažeistų bendraturčių teises ir teisėtus interesus.

13Bendrasavininkio sutikimas turi būti gaunamas projektavimo metu. Pasiūlymas pakeisti patalpų paskirtį turi būti aptartas su bendrasavininkiais iki projektavimo sąlygų išdavimo. Jiems turi būti pateiktas statybos ar rekonstravimo projektas, turi būti nurodyti esminiai objekto pertvarkymo duomenys, pakankami bendravininkiams nuspręsti ar jų teisės ir teisėti interesai nebus pažeisti. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyvis gali atsisakyti duoti sutikimą statybai, rekonstruckijai tik tada, jei statyba pažeistų jų teises ar teisėtus interesus.

14Byloje nustatyta, kad ieškovas iki bylos iškėlimo tik atsakovei R. G. siuntė registruotu laišku prašymą leisti atlikti rekonstrukciją, su kitais bendraturčiais šio klausimo nederino, tuo labiau nepateikė atsakovams paties projekto ir jo neaptarė. Tačiau bylos nagrinėjimo metu taip pat paaiškėjo ir tai, kad visi namo bendraturčiai kategoriškai nesutinka su ieškovui priklausančių patalpų paskirties pakeitimu. Pagrindinį savo nesutikimo argumentą jie nurodo tai, kad patalpų paskirties pakeitimas sužlugdytų jų verslą ir motyvuoja alkoholio kontrolės įstatymo apribojimais ir tuo, kad dalis atsakovų vykdo alkoholio prekybą, o atsiradus administraciniame pastate gyvenamosioms patalpoms, atsakovams nebūtų išduota licencija alkoholiui prekiauti.

15Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 patvirtintose didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licenzijavimo taisyklėse 18.3. nustatyta, kad licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėms, įrengtoms gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos prekybos įmonėms, kurios nėra visiškai izoliuotos nuo gyvenamųjų ar kitų patalpų, nesusijusių su prekių pardavimo organizavimu ar jų sandėliavimu. Šis reikalavimas netaikomas išduodant licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamose parduotuvėse.

16Prekybą alkoholiu reglamentuojančios įstatymų nuostatos leidžia daryti išvadą, kad yra keliami papildomi reikalavimai esant gyvenamajam namui ir gyvenamosioms patalpoms administracinės paskirties pastate, todėl laikytinas pagrįstu atsakovų nurodytas argumentas, kad ieškovo atliktas patalpų paskirties pakeitimas apsunkintų atsakovų verslą ir tokiu būdu būtų pažeisti atsakovų interesai.

17Atsižvelgiant į tai, kad ieškovui priklausančių patalpų paskirties pakeitimas pažeistų atsakovų teisėtus interesus, taip pat pažymėtina, kad šalims priklausančios patalpos yra administracinės paskirties pastate, apie tai šalims buvo žinoma įgyjant nuosavybės teise patalpas šiame pastate, ieškovas iki bylos iškėlimo neaptarė su bendrasavininkiais norimos atlikti rekonstrukcijos ir projektavimo sąlygų, jiems nepateikė rekonstravimo projekto, ieškinys netenkintinas.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų.Bylos medžiaga nustatyta, jog atsakovai turėjo šias bylinėjimosi išlaidas: 1000 Lt advokato pagalbai apmokėti (b.l. 15-pinigų priėmimo kvitas, iš kurio nustatyta kad UAB „Rasytė“ sumokėjo advokato padėjėjui J. M.).

19CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinio netenkinus, bylinėjimosi išlaidos priteistinos atsakovams, pagal pateiktą kvitą priteistinos 1000 Lt advokato pagalbos išlaidos atsakovui UAB „Rasytė“ iš ieškovo A. M..

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) 264, 269, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinio netenkinti.

22Priteisti iš ieškovo A. M. 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Rasytė“.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė,... 2. ieškovas kreipėsi su ieškiniu atsakovams, prašydamas leisti atlikti... 3. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas ir jo atstovai ieškinyje išdėstytų... 4. Atsakovai V. V., N. V., 5. Bylos nagrinėjimo metu atsakovų atstovas ieškinį atsiliepime išdėstytų... 6. Atsakovė R. G. į bylos nagrinėjimą neatvyko, pateikė... 7. Ieškinys netenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo metu iš šalių paaiškinimų ir pateiktų rašytinių... 9. Bylos ginčo esmė yra tai, kad ieškovas prašo leisti atlikti rekonstrukcijos... 10. Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“,... 11. LR CK 4.72 str. apibrėžia bendrosios nuosavybės teisės sampratą , LR CK... 12. Iš pateiktų įrodymų matyti, kad pranešimas dėl leidimo išdavimo buvo... 13. Bendrasavininkio sutikimas turi būti gaunamas projektavimo metu. Pasiūlymas... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovas iki bylos iškėlimo tik atsakovei 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618... 16. Prekybą alkoholiu reglamentuojančios įstatymų nuostatos leidžia daryti... 17. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovui priklausančių patalpų paskirties... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų.Bylos medžiaga nustatyta, jog atsakovai turėjo... 19. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, jog šaliai, kurios naudai priimtas... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) 264, 269, 270... 21. ieškinio netenkinti.... 22. Priteisti iš ieškovo A. M. 1000 Lt bylinėjimosi... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...