Byla A-180-581-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Nijolės Piškinaitės (pranešėja), sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo VšĮ ,,Šėlos parkas“ atstovui advokatui Jonui Ivaškai, atsakovo Finansų ministerijos atstovėms Agnei Bagočiutei ir Jūratei Šimienei, trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams Ūkio ministerijos atstovei Neringai Pažūsienei ir VšĮ ,,Lietuvos verslo paramos agentūra“ atstovui Dariui Surgautui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo VšĮ ,,Šėlos parkas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo VšĮ ,,Šėlos parkas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, VšĮ ,,Lietuvos verslo paramos agentūra“, Trakų rajono jaunimo turizmo centrui, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti nepagrįstomis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Finansų ministerija) 2006 m. rugpjūčio 30 d. rašte Nr.((4.73.14-04)-5K-0611271;5K-0619650)-6K-0608593 pateiktas išvadas dėl pareiškėjo netinkamumo paramai gauti ir įpareigoti šią instituciją rekomenduoti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau – ir Ūkio ministerija) ir VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ (toliau – ir Agentūra) pakartoti paraiškos Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti Nr. BPD-ERPF-3.4.1-01-05/0375 vertinimo ir atrankos procedūras, apie tai teisės aktų nustatyta tvarka informuojant pareiškėją. Nurodė, kad 2004 m. birželio 10 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-222 buvo patvirtintos „Gairės pareiškėjams, siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentą“ (toliau – ir Gairės). Pareiškėjas pradėjo ruoštis paraiškos pagal Gairių 3 prioriteto 4 priemonę „Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos“ pateikimui ir kreipėsi į Ūkio ministeriją, Finansų ministeriją, Lietuvos Respublikos Vyriausybę, siekdamas gauti išaiškinimą dėl Gairių 16.8 punkto išnašoje esančios nuostatos, kad ne visoms viešosioms įstaigoms suteiktos vienodos teisės būti pareiškėjomis paramai gauti. Ūkio ministerija 2004 m. rugpjūčio 6 d. rašte Nr.(19.7-11)-3-4139 išvardino reikalavimus, kuriuos turi atitikti viešosios įstaigos, norinčios gauti paramą. Pagal gautą išaiškinimą galimybė pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama suteikiama viešosioms įstaigoms, kurių valdyme dalyvauja valstybė (savivaldybė), turint tikslą užtikrinti skaidrų ir tinkamą viešųjų funkcijų vykdymą bei viešųjų lėšų panaudojimą. Pareiškėjo nuomone, tokia nuostata reiškia, kad valstybės (savivaldybės) kontroliuojamas subjektas nėra reikšmingas kaip viešosios įstaigos, norinčios gauti paramą, dalininkas tol, kol viešoji įstaiga nepradeda vykdyti viešųjų funkcijų ir naudoti viešųjų lėšų. Pareiškėjo dalininku Trakų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. S1-257 tapo Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras (toliau – ir Turizmo centras). Nustatyta, kad Turizmo centras pradės dalyvauti pareiškėjo valdyme (įgis sprendžiamojo balso teisę), kai bus paruoštas turistinės stovyklavietės įrengimo projektas, finansuotinas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, nes šis projektas ir buvo viešojo dalininko įnašas (VšĮ ,,Šėlos parkas“ buvusio vienasmenio savininko Jono Ivaškos 2005 m. sausio 25 d. sprendimas). Turizmo centras pareiškėjo valdyme pradėjo dalyvauti 2005 m. kovo 8 d., kada buvo baigtas ruošti turistinės stovyklavietės įrengimo projektas, o paraiška paramai gauti Agentūrai įteikta 2005 m. kovo 24 d. Tai reiškia, kad Turizmo centras įgijo teisę dalyvauti pareiškėjo valdyme, tuo pačiu ir užtikrinti skaidrų ir tinkamą viešųjų funkcijų vykdymą bei viešųjų lėšų panaudojimą, dar prieš paduodant paraišką paramai gauti. Nepagrįsti teiginiai, jog paraiškos tinkamumo vertinimo metu Agentūrai 2006 m. sausio 5 d. raštu prašant pareiškėją patikslinti informaciją dėl dalininko įnašo ir gavus atsakymą, kad dalininko nematerialus įnašas dar nėra įvertintas, dėl šios priežasties Turizmo centras negalėjo būti pripažintas teisėtu dalininku. Pareiškėjui neaišku, kuo svarbi 2006 m. sausio 5 d., juo labiau, kad jo turimais duomenimis atrankos komitetas dėl paraiškų gauti paramą posėdžiavo tik 2006 m. balandžio 25 d. Be to, tik viešojo dalininko galimybė dalyvauti viešosios įstaigos valdyme turi reikšmę viešųjų lėšų naudojimui, todėl neturtinio įnašo įvertinimo data formaliai galėtų būti diskusijų objektu tik tuo atveju, jeigu ji sektų po projektų atrankos komiteto posėdžio ir nebūtų išankstinio išaiškinimo, kad greta privataus kapitalo viešojoje įstaigoje reikalingas valstybės (savivaldybės) kontroliuojamas subjektas. Finansų ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą dėl Agentūros ir Ūkio ministerijos sprendimų atmesti paraišką Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti, bandė pritarti paraiškos atmetimo motyvams, tačiau nenurodė norminio akto, kuris reglamentuotų, nuo kada viešasis dalininkas pripažintinas tinkamu, ir iki kurio paraiškos tikrinimo momento gali būti koreguojami paraiškos duomenys. Tai reiškia, jog nenurodytas joks juridinis faktas, kurį reikėtų laikyti paraiškos paramai gauti baigiamuoju vertinimo momentu, po kurio taisyti trūkumus ir papildyti paraišką jau negalima. Pareiškėjo nuomone, tokiu juridiniu faktu turėtų būti sutarties dėl paramos skyrimo projekto aptarimas, o toks faktas dar nėra įvykęs. Taigi viešojo dalininko galimybės užtikrinti tinkamą viešųjų lėšų panaudojimą tikrai dar neišnykusios ir nė kiek nesumažėjusios. Pareiškėjas pabrėžė, kad buvo praėję du iš trijų (administracinės atitikties ir tinkamumo skirti paramą) Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių 51 punkte numatytų paraiškos vertinimo etapų, o likus trečiajam, t.y. projekto naudos vertinimo etapui, buvo priimtas nepagrįstas sprendimas atmesti pareiškėjo paraišką.

6Atsakovas Finansų ministerija pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad paraiškos Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti vertinamos vadovaujantis 2004 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-033 patvirtintomis Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėmis (toliau – ir Taisyklės) bei Gairėmis. Paraiškų vertinimą sudaro trys etapai: administracinės atitikties vertinimas, tinkamumo skirti paramą vertinimas bei projekto kokybės ir naudos vertinimas (Taisyklių 51 p.). Pareiškėjo paraiška praėjo administracinės atitikties vertinimo etapą. Jo (pareiškėjo) paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo etapas prasidėjo 2005 m. gruodžio 2 d. ir baigėsi 2006 m. vasario 1 d. Pastarojo etapo metu Agentūra nustatė, jog trūksta informacijos dėl dalininko Turizmo centro įnašo ir, vadovaudamasi Gairių 97 punktu, 2006 m. sausio 5 d. siuntė pareiškėjui paklausimą Nr. R4-(1.10)-24, prašydama patikslinti informaciją dėl dalininko įnašo. Pareiškėjas 2006 m. sausio 9 d. raštu nurodė, kad dalininko nematerialus įnašas dar nėra įvertintas. Pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį viešosios įstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris šio įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs viešajai įstaigai įnašą ir turi šio įstatymo bei įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas (Viešųjų įstaigų įstatymo 13str. 3 d.) Taigi, paraiškos vertinimo metu nesant įvertintam Turizmo centro įnašui, pripažinti, kad įnašo VšĮ ,,Šėlos parkas“ jis nebuvo perdavęs, todėl negalėjo būti pripažintas teisėtu pareiškėjo dalininku. Tokiu būdu, pareiškėjas neatitiko Gairių IV skirsnyje nustatytų reikalavimų viešajai įstaigai ir 93 punkte esančios tinkamumo vertinimo lentelės 2.5 tikrinimo elemento, o, vadovaujantis Gairių 92 punktu, paraiška, neatitinkanti bent vieno 93 punkte nustatyto tinkamumo reikalavimo, atmetama. Pareiškėjo paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimas baigtas 2006 m. vasario 1 d., o Turizmo centro įnašo įvertinimas atliktas vėliau – 2006 m. kovo 20 d. Pareiškėjo dalininko 2006 m. kovo 20 d. Turto vertės nustatymo pažyma Finansų ministerijai pateikta 2006 m. balandžio 25 d., o Agentūrai tokia pažyma išvis nebuvo pateikta. Pažymėtina, kad Agentūra paraiškų vertinimo metu turi vertinti tik tas faktines aplinkybes, kurios įvyko iki kvietimo teikti paraiškas pabaigos (šiuo atveju pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. vasario 23 d. įsakymą Nr. 4-79 kvietimo teikti paraiškas pabaiga buvo 2005 m. balandžio 1 d.) – Europos Sąjungos struktūrinę paramą administruojančios institucijos tokiu būdu turi užtikrinti, kad Lietuvoje įgyvendinant bendrojo programavimo dokumentą ir skiriant paramos lėšas būtų laikomasi skaidrumo ir vienodų sąlygų taikymo principų, kaip tai nustatyta Tarybos 2002 m. birželio 25 d. reglamento (EB, Euratomo) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 109 straipsnio 1 dalyje. Pagal Taisyklių 79 punktą ir Gairių 98 punktą, atlikusi visus tris paraiškos vertinimo etapus, Agentūra parengia vertinimo ataskaitas ir pateikia savo išvadas bei rekomendacijas projektų atrankos komitetui. Tai reiškia, kad paraiškos, atmestos viename iš vertinimo etapų, projektų atrankos komitete nėra nagrinėjamos. Pareiškėjo paraiška atmesta po antrojo vertinimo etapo, todėl pareiškėjo skunde nurodoma projektų atrankos komiteto posėdžio data nagrinėjamoje byloje nėra reikšminga.

7Tretysis suinteresuotas asmuo Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras pareiškėjo skundą prašė tenkinti. Nurodė, kad Turizmo centro nematerialaus turto vertinimas jokiu būdu negali būti laikomas pavėluotu, kadangi jis atliktas žymiai anksčiau negu pradėtos viešojo dalininko kontrolės funkcijos, užtikrinant skaidrų ir teisingą viešųjų lėšų naudojimą. Iš pareiškėjui adresuoto Ūkio ministerijos 2006 m. rugsėjo 6 d. rašto Nr.(36-92)-3-5256 matyti, kad sprendimas dėl Turizmo centro, kaip dalininko, tinkamumo priimtas 2006 m. balandžio 20 d., t.y. vėliau nei įvertintas dalininko įnašas.

8Tretysis suinteresuotas asmuo VšĮ ,,Verslo paramos agentūra“ pareiškėjo skundą prašė atmesti. Tretysis suinteresuotas asmuo dėl pareiškėjo skundo nepagrįstumo išdėstė iš esmės tuos pačius argumentus kaip atsakovas, taip pat pažymėjo, kad įvertinus pareiškėjo paraišką paaiškėjo, jog jai turi būti taikomos valstybės pagalbos, kaip ji apibrėžta Europos Bendrijos steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, taisyklės, todėl projektas negali būti remiamas. Iš paraiškos matyti, kad pareiškėjas, įgyvendinęs projektą, planuoja vykdyti ūkinę komercinę veiklą, o tokia veikla negali būti remiama, nes skiriama parama projektui būtų traktuojama kaip turinti valstybės pagalbos elementų.

9Tretysis suinteresuotas asmuo Ūkio ministerija pareiškėjo skundą prašė atmesti.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

12Teismas nustatė, kad pareiškėjas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos gavimą įgyvendinančiai institucijai – VšĮ ,,Verslo paramos agentūra“ pateikė paraišką „Stovyklavietės – kempingo „Šėlos parkas“ įrengimas Trakuose“ Nr. BPD04-ERPF-3.4.1-01-05/0375 Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti. Agentūra 2006 m. kovo 21 d. raštu Nr. R4-(1.10)-1510 „Dėl paraiškos ES struktūrinių fondų finansinei paramai gauti Nr. BPD04-ERPF-3.4.1-01-05/0375 atmetimo“ atmetė pareiškėjo paraišką, nurodydama, jog, vadovaujantis Gairių 92 punktu, paraiška, neatitinkanti bent vieno 93 punkte nustatyto tinkamumo reikalavimo, atmetama. Nustatyta, kad pareiškėjas neatitinka Gairėse nustatytos sąlygos, jog viešosios įstaigos savininkas ar dalininkas turi būti arba valstybė, arba savivaldybė, arba valstybės ar savivaldybės institucija, arba valstybės ar savivaldybės kontroliuojamas juridinis asmuo. Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras, paraiškoje įvardintas dalininku, juo nelaikytinas, kadangi pareiškėjui nėra perdavęs įnašo, kaip to reikalauja Viešųjų įstaigų įstatymo nuostatos.

13Ūkio ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą įpareigoti Agentūrą pakartoti vertinimo procedūrą ir priimti objektyvų sprendimą dėl paramos skyrimo, 2006 m. balandžio 20 d. raštu Nr. (36.13-92)-3-2371 (b.1.26-27) nusprendė negrąžinti pareiškėjo paraiškos pakartotiniam vertinimui. Finansų ministerija 2006 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr.((4.73.14-04)-5K-0611271;5K-0619650)-6K-0608593 taip pat atmetė pareiškėjo prašymą rekomenduoti Agentūrai ir Ūkio ministerijai pakartoti paraiškos vertinimo ir atrankos procedūras.

14Pareiškėjo paraiška Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pateikta ir vertinta vadovaujantis Taisyklių bei Gairių nuostatomis (Gairių 3 p., Taisyklių 1 p., 50 p.). Paraiškų vertinimą sudaro trys etapai: administracinės atitikties vertinimas, tinkamumo skirti paramą vertinimas bei projekto kokybės ir naudos vertinimas (Taisyklių 51 p.). Pareiškėjo paraiška pripažinta netinkama antrajame etape, t.y., vertinant tinkamumą skirti paramą. Tinkamumo skirti paramą vertinimo etape įgyvendinančioji institucija nustato, ar projektas (arba jo dalis) yra tinkamas finansuoti pagal atitinkamą bendrojo programavimo dokumento priemonę (Taisyklių 63 p.). Vadovaujantis Taisyklių 65.1 punktu, šio etapo metu vienas iš uždavinių yra įvertinti pareiškėjo ir partnerio tinkamumą (ar pareiškėjas atitinka Gairėse pareiškėjams nustatytus reikalavimus, ar projekto partneriai yra tinkami, ar projektui įgyvendinti turima pakankamų administracinių gebėjimų ir pajėgumų). Tikslūs pareiškėjų tinkamumo reikalavimai išdėstyti Gairių I skyriaus IV skirsnyje, taip pat papildomi reikalavimai, keliami viešajai įstaigai. Viena iš būtinų sąlygų viešajai įstaigai, norint būti pareiškėja ar partnere, – viešosios įstaigos savininkas ar dalininkas privalo būti bent vienas iš šių subjektų: valstybė, savivaldybė ar savivaldybės institucija, valstybės ar savivaldybės kontroliuojamas juridinis asmuo. Pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 1 dalį viešosios įstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris šio įstatymo nustatyta tvarka yra perdavęs viešajai įstaigai įnašą, ir turi šio įstatymo bei įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymo nustatyta tvarka.

15Vertinant pareiškėjo VšĮ ,,Šėlos parkas“ paraišką antrajame paraiškų vertinimo etape, t.y., vertinant tinkamumą skirti paramą, nustatyta, jog paraiška atitinka ne visus Gairių 93 punkte nustatytus reikalavimus (b.1. 103-108). Vadovaujantis Gairių 92 punktu, paraiška, neatitinkanti bent vieno 93 punkte nustatyto tinkamumo reikalavimo, atmetama. VšĮ ,,Šėlos parkas“ paraiškos Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti tinkamumo skirti paramą vertinimo etapas prasidėjo 2005 m. gruodžio 2 d. ir baigėsi 2006 m. vasario 1 d. (b.l. 103-108). Šio etapo metu Agentūra, nustačiusi, kad trūksta informacijos dėl dalininko Turizmo centro įnašo ir vadovaudamasi Gairių 97 punktu, 2006 m. sausio 5 d. pareiškėjui nusiuntė raštą Nr. R4-( 1.10)-24 (b.1.93-94), prašydama patikslinti informaciją dėl dalininko (Turizmo centro) įnašo. Pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 3 dalį dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas. VšĮ ,,Šėlos parkas“ 2006 m. sausio 9 d. raštu Nr.06-01 (b.l.95-96) atsakė, jog Turizmo centro nematerialaus turto įnašas dar nėra įvertintas. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad paraiškos vertinimo metu Turizmo centro įnašas pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas nebuvo. Turizmo centras pagal Viešųjų įstaigų įstatymo nustatytą tvarką pareiškėjui nebuvo perdavęs įnašo, todėl negalėjo būti pripažintas teisėtu VšĮ ,,Šėlos parkas“ dalininku. Taigi Agentūra teisingai nustatė, jog VšĮ ,,Šėlos parkas“ paraiška neatitiko Gairių I skyriaus IV skirsnyje nustatytų reikalavimų viešajai įstaigai ir 93 punkte esančios tinkamumo vertinimo lentelės 2.5 tikrinimo elemento ir, vadovaudamasi Gairių 92 punktu, paraišką atmetė.

16Teismas pažymėjo, kad Turizmo centro nematerialaus įnašo įvertinimas buvo atliktas 2006 m. kovo 20 d. (Turto vertės nustatymo pažyma Nr.CPO-60112) (b.1.74), t.y. gerokai vėliau nei buvo baigtas tinkamumo skirti paramą vertinimas. Turto vertės nustatymo pažyma pateikta tik Finansų ministerijai 2006 m. balandžio 25 d. (b.1.60-61), jau pasibaigus pareiškėjo pateiktos paraiškos vertinimui ir esant priimtam sprendimui paramos neskirti.

17Teismas konstatavo, kad Finansų ministerija tinkamai išsiaiškino VšĮ ,,Šėlos parkas“ paraiškos paramai gauti vertinimo aplinkybes bei pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas neatitiko Gairių reikalavimų, todėl nėra pagrindo pakartotinai grąžinti vertinti VšĮ ,,Šėlos parkas“ paraišką. Teismo nuomone, Finansų ministerija, nagrinėdama pareiškėjo skundą, tinkamai vadovavosi įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais paraiškos vertinimą, bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

18III.

19Apeliaciniu skundu VšĮ ,,Šėlos parkas“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, pripažįstant Finansų ministerijos 2006 m. rugpjūčio 30 d. rašte Nr. ((4.73.14-04)-5K-0611271 ;5K-0619650)-6K-0608593 pateiktas išvadas nepagrįstomis bei įpareigojant šią instituciją rekomenduoti tarpinei institucijai (Ūkio ministerijai) bei įgyvendinančiąjai institucijai (VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“) pakartoti paraiškos Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti Nr. BPD-ERPF-3.4.1-01-05/0375 vertinimo ir atrankos procedūras. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

201. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutiko su Finansų ministerijos pozicija, jog paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu, t.y., nuo 2005 m. gruodžio 2 d. iki 2006 m. vasario 1 d., trūko vienintelio dokumento – Viešojo dalininko nematerialaus turto vertės nustatymo pažymos. Iš bylos medžiagos matyti, kad nurodytu laikotarpiu Agentūros padalinio (Projektų vertinimo skyriaus) ekspertas pildė paraiškos tinkamumo elementų vertinimo sąrašą. Apelianto nuomone, nei paraiškos vertinimo elementų sąrašo sudarymo pradžios, nei pabaigos datos nėra svarbūs juridiniai faktai, kadangi minėtą sąrašą tik 2006 m. vasario 20 d. pasirašė Projektų vertinimo skyriaus vedėjas. Tačiau ir ši data nėra reikšminga – tai nėra juridinio asmens (Agentūros) vadovo ar kito, turinčio atitinkamus įgalinimus, asmens priimto sprendimo įsigaliojimo data. Agentūros direktoriaus įsakymas Nr. Rl-162 „Dėl paraiškos Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti Nr. BPD04-ERPF-3.4.1-01-05/0375 atmetimo“ priimtas 2006 m. kovo mėn. 21 d. Šis įsakymas ir pripažintinas aktu, užbaigusiu paraiškos vertinimo etapą. Pirmosios instancijos teismas klydo, paraiškos paramai gauti vertinimo baigtį siedamas ne su reikšmingu juridiniu faktu (Agentūros direktoriaus sprendimu), o su vieno iš vertinimo dokumentų baigimo pildyti data, kurią, baigęs pildymą, nurodė net ne padalinio vadovas, o eilinis ekspertas. Darytina išvada, kad, nors ir nežymiai, Turizmo centro įnašo vertinimas atliktas anksčiau (2006 m. kovo 20 d.) nei buvo baigtas tinkamumo skirti paramą vertinimas (2006 m. kovo 21 d.).

212. Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių 46 punkte nustatyta, kad, jei dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos įgyvendinančioji institucija negali tinkamai įvertinti projekto, ji turi paprašyti pareiškėjo per nustatytą laiką pateikti papildomų duomenų, dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją. Taigi Agentūra, nustačiusi, kad trūksta atitinkamo dokumento, prieš priimdama sprendimą baigti paraiškos vertinimą, turėjo raštu informuoti pareiškėją ir nustatyti terminą pateikti reikalingą dokumentą. Paskutinis Agentūros raštas, adresuotas VšĮ „Šėlos parkas“, parašytas 2006 m. sausio 5 d., adresatą pasiekė 2006 m. sausio 9 d. Rašte buvo išdėstytas prašymas iki 2006 m. sausio 10 d. paaiškinti Agentūrai, kaip įvertintas ir įtrauktas į įstaigos balansą nematerialusis įnašas. Jei Agentūrai nepakako paaiškinimo, ji galėjo raštiškai (ar kita forma) pareikalauti dokumento.

22Tretysis suinteresuotas asmuo Tarkų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras pareiškė prisidedantis prie pareiškėjo apeliacinio skundo.

23Atsakovas Finansų ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pareiškėjo VšĮ ,,Šėlos parkas“ apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir paaiškinimai pirmosios instancijos teismui.

24Tretysis suinteresuotas asmuo VšĮ ,,Lietuvos verslo paramos agentūra“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad VšĮ ,,Šėlos parkas“ apeliacinis skundas atmestinas.

25Apeliacinės instancijos teisme bylos ir proceso šalių atstovai palaikė savo pozicijas. Naujų įrodymų nepateikta.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27Apeliacinis skundas atmetamas. Pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo visapusiškai, objektyviai ir teisingai, tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, nepadarė procesinės teisės pažeidimų, dėl kurių teismo sprendimas galėtų būti pripažintas neteisėtu. Sprendimas teisėtas ir pagrįstas, todėl jį keisti ar naikinti nėra pagrindo (ABTĮ 57, 81, 86 str.).

28Finansinės paramos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikimą, paskirstymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 ,,Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo“ patvirtinta Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 414, įsigaliojusio nuo 2005 m. balandžio 22 d., redakcija), šio nutarimo pagrindu priimtos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 ,,Dėl Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklės (2005 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1K-041, įsigaliojusio nuo 2005 m. vasario 13 d., redakcija ir 2005 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1K-161, įsigaliojusio nuo 2005 m. gegužės 22 d., redakcija) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2004 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 4-222 ,,Dėl gairių pareiškėjams (viešajam sektoriui), siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentą, patvirtinimo ir įgaliojimų viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai suteikimo“.

29Projektų paraiškų ginčo atveju priėmimas ir jų vertinimas priskirtas įgyvendinančiajai institucijai – viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūra (Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 4 p.,10 p., 11.1 p., 11.2-11.12 p., 12 p., Gairių pareiškėjams (viešajam sektoriui) siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentą, 74.1 p.). Projekto paraiška turi būti pateikta laiku ir atitikti teisės aktų reikalavimus. Nustatytus reikalavimus, sąlygas turi atitikti ir pats pareiškėjas bei jo partneriai. Viešoji įstaiga, norinti būti pareiškėja Gairėse nurodytais atvejais, taip pat turi atitikti jai nustatytas sąlygas. Už projekto paraiškos parengimą tiesiogiai atsakingas pareiškėjas (Gairių 15,16,76 p.). Gairių 90 punkte nustatyta, kad užregistravus paraišką, pirmiausia atliekamas paraiškos administracinės atitikties vertinimas (patikrinimas). Nustatoma, ar paraiška yra visiškai sukomplektuota, t.y., ar tinkamai užpildyta, ar pateikti visi šiose Gairėse pareiškėjo prašomi dokumentai. 91 ir 92 punktuose nurodyta, kad paraiška, neatitinkanti bent vieno tinkamumo reikalavimo – atmetama. 92 punkto paraiškos tinkamumo vertinimo lentelės 2.5 nustatomi reikalavimai pareiškėjui viešajai įstaigai, kurios savininku ar dalininku privalo būti bent vienas iš šių subjektų: valstybė, savivaldybė, valstybės ar savivaldybės institucija, valstybės ar savivaldybės kontroliuojamas juridinis asmuo. Pareiškėjas nurodė dalininką – Trakų rajono jaunimo turizmo centrą. Tačiau, kaip teigiama Viešųjų įstaigų įstatyme, toks dalininkas turi būti įstatymo ar įstatų nustatyta tvarka perdavęs viešajai įstaigai įnašą ir turėti šio įstatymo bei įstatų nustatytas dalininko teises (7 str. 1 d., 13 str. 3 d.). Byloje nustatyta, kad tokių duomenų pareiškėjas įgyvendinančiajai institucijai su paraiška nepateikė. Gairių 97 punktas suteikia teisę šiai institucijai pareiškėjo prašyti pateikti paraiškoje trūkstamus duomenis ar dokumentus, taip pat prašyti pateikti papildomų dokumentų, jei tai yra būtina paraiškai įvertinti. Byloje nustatyta, kad įgyvendinančioji institucija prašė pareiškėjo pateikti informaciją iki 2006 m. sausio 10 d. apie dalininko nematerialaus turto įvertinimą ir įtraukimą į pareiškėjo balansą (b. l. 93), tačiau tokie duomenys įgyvendinančiajai institucijai nebuvo pateikti, todėl ši institucija turėjo pagrindą paraišką atmesti. Toks įsakymas priimtas 2006 m. kovo 21 d. (b. l. 109). Byloje nustatyta, kad pareiškėjas 2006 m. kovo 20 d. turto vertinimo duomenis pateikė pavėluotai ir tik 2006 m. balandžio 25 d., tačiau ne įgyvendinančiajai institucijai, kurios tiesioginė pareiga vertinti projektų paraiškų atitikimą teisės aktų reikalavimams, o Finansų ministerijai, kuriai nepriskirta funkcija tiesiogiai spręsti dėl projekto paraiškos atitikties. Finansų ministerijai, kaip vadovaujančiai institucijai, priskirta kontrolinė funkcija, kuri įgyvendinama Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 5-6.5 punktų, Gairių 8.1 p. ir Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių IX skyriaus pagrindu. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad įgyvendinančioji institucija (Lietuvos verslo paramos agentūra) neturėjo pagrindo svarstyti projekto paraiškos atitikimą teisės normoms pakartotinai. Atsakovas – Finansų ministerija – tirdama pareiškėjo skundą taip pat neturėjo pagrindo įpareigoti nei tarpinės, nei įgyvendinančiosios institucijos atlikti pakartotinį projekto paraiškos administracinės atitikties vertinimą (Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių ketvirtas skirsnis).

30Apeliacinio skundo teiginiai nepagrįsti, todėl tenkinti apeliacinio skundo nėra pagrindo.

31Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

33Apeliacinį skundą atmesti.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti nepagrįstomis... 6. Atsakovas Finansų ministerija pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė,... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo VšĮ ,,Verslo paramos agentūra“ pareiškėjo... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo Ūkio ministerija pareiškėjo skundą prašė... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimu... 12. Teismas nustatė, kad pareiškėjas Europos Sąjungos struktūrinių fondų... 13. Ūkio ministerija, išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą įpareigoti... 14. Pareiškėjo paraiška Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti... 15. Vertinant pareiškėjo VšĮ ,,Šėlos parkas“ paraišką antrajame... 16. Teismas pažymėjo, kad Turizmo centro nematerialaus įnašo įvertinimas buvo... 17. Teismas konstatavo, kad Finansų ministerija tinkamai išsiaiškino VšĮ... 18. III.... 19. Apeliaciniu skundu VšĮ ,,Šėlos parkas“ prašo panaikinti pirmosios... 20. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutiko su Finansų ministerijos... 21. 2. Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir... 22. Tretysis suinteresuotas asmuo Tarkų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio... 23. Atsakovas Finansų ministerija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 24. Tretysis suinteresuotas asmuo VšĮ ,,Lietuvos verslo paramos agentūra“... 25. Apeliacinės instancijos teisme bylos ir proceso šalių atstovai palaikė savo... 26. Teisėjų kolegija... 27. Apeliacinis skundas atmetamas. Pirmosios instancijos teismas bylą... 28. Finansinės paramos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikimą,... 29. Projektų paraiškų ginčo atveju priėmimas ir jų vertinimas priskirtas... 30. Apeliacinio skundo teiginiai nepagrįsti, todėl tenkinti apeliacinio skundo... 31. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimą... 33. Apeliacinį skundą atmesti.... 34. Nutartis neskundžiama....