Byla eI-4619-629/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Irenos Paulauskienės, Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „JGK statyba“ atstovui advokatui Rolandui Galvėnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „JGK statyba“ skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui, trečiajam suinteresuotam asmeniui valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „JGK statyba“ (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė) su skundu (I t., el. b. l. 1–8) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2015 m. spalio 7 d. VĮ Registrų centro (toliau – ir atsakovas) Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – ir Komisija) sprendimą Nr. cspr1-205.

3Bendrovė nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 30 d. pateikė atsakovui skundą dėl inžinerinių tinklų teisinės registracijos panaikinimo. Pareiškėjos manymu, VĮ Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – ir Vilniaus filialas) 2006 m. gruodžio 21 d. ir 2007 m. vasario 1 d. sprendimai įregistruoti nekilnojamo turto registre nekilnojamuosius daiktus, t. y. vandentiekio tinklus, unikalus Nr. ( - ), ir nuotekų tinklus, unikalus Nr. ( - ) (toliau – ir Tinklai), taip pat Vilniaus filialo 2006 m. gruodžio 28 d. ir 2007 m. vasario 2 d. sprendimai registre įregistruoti nuosavybės teises į Tinklus UAB „Vilniaus vandenys“ vardu yra neteisėti ir nepagrįsti, todėl šių Tinklų registracija privalo būti panaikinta. Pažymėjo, kad atsakovo taip pat prašė atnaujinti prašymo padavimo terminą, jeigu bus pripažinta, kad jis yra praleistas, tačiau Komisija skundžiamu sprendimu netenkino šio prašymo.

4Pareiškėja paaiškino, kad 2015 m. rugpjūčio 12 d. jos atstovas Vilniaus filialui pateikė prašymus pateikti UAB „Vilniaus vandenys“ prašymų įregistruoti Tinklus ir nuosavybės teises į juos Nekilnojamojo turto registre kopijas kartu su priedais bei pateikti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimų įregistruoti Tinklus ir nuosavybės teises į juos Nekilnojamojo turto registre UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybe ir vardu kopijas. Anot pareiškėjos, tik 2015 m. rugpjūčio 31 d. gavus visus minėtus dokumentus ir informaciją, jai tapo žinoma, jog UAB „Vilniaus vandenys“ Vilniaus filialui nebuvo pateikusi jokių ( - ) esančių Tinklų atkarpų topografinių planų, kontrolinių ar geodezinių nuotraukų ir kitų reikalingų dokumentų, kurių pagrindu būtų galima įregistruoti nuosavybės teises į Tinklus UAB „Vilniaus vandenys“ vardu. Bendrovės teigimu, nors ji jau anksčiau kreipėsi į teismus, kuriuose ginčijo 2006 m. spalio 26 d. nekilnojamojo turto objektų patikrinimo aktą Nr. 1168, kaip dokumentą, kurio pagrindu Tinklus ir daiktines teises į juos teritorinis registratorius įregistravo registre, tačiau įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose buvo nurodyta, jog minėto akto nuginčijimas nėra teismingas teismuose, nes pats aktas nesukuria jokių pasekmių Bendrovei. Pasak pareiškėjos, tik 2015 m rugpjūčio 31 d., gavus visus galutinius duomenis apie tinklų registracijos pagrindus, tapo aišku, kad pati tinklų registracija yra neteisėta, todėl naikintina.

5Pareiškėja nesutinka, kad apie nuosavybės teisių į tinklus įregistravimo Nekilnojamo turto registre pagrindą žinojo jau 2010 m. rugpjūčio 11 d. gavusi Vilniaus filialo sprendimą Nr. KS-2812 atsisakyti tenkinti prašymą dėl Tinklų ir nuosavybės teisių į juos įregistravimo. Anot pareiškėjos, minėtame sprendime nurodytos aplinkybes nebuvo pakankamos, kad ji būtų turėjusi pagrindą teikti skundą dėl priimto sprendimo panaikinimo, kadangi nebuvo galima nustatyti skundo padavimo motyvų (argumentų). Be to, iš minėto sprendimo nebuvo galima padaryti vienareikšmiškos išvados, kad jame kalbama apie tuos pačius pareiškėjos statytus tinklus. Pareiškėja nesutinka ir su teiginiu, kad apie nuosavybės teisių į Tinklus įregistravimo pagrindą ji sužinojo iš Vilniaus miesto apylinkės teisme ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėtoje byloje pateiktų dokumentų. Pareiškėja paaiškino, kad Vilniaus apygardos teismui buvo pateiktas Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašas, kuriame kaip nuosavybės teisių įregistravimo pagrindas buvo nurodytas 2006 m. spalio 26 d. senų statinių patikrinimo aktas Nr. 1168. Pareiškėjos teigimu, ji buvo suklaidinta teiginio, kad toje pačioje zonoje, kaip ir Bendrovės įrengti tinklai, yra kažkokie seni inžineriniai tinklai. Pareiškėjai iš tokio nuosavybės įregistravimo pagrindo (senų statinių patikrinimo) nebuvo galima objektyviai suprasti (nustatyti), kad seni inžineriniai statiniai yra tie patys pareiškėjos įrengti tinklai.

6Be to, Bendrovė atkreipė dėmesį, jog sprendimas atsisakyti priimti skundą nenumatytas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir NTRĮ) 32 str. 4 d. Pareiškėjos nuomone, jai turėjo būti atstatytas terminas prašymui dėl registracijos panaikinimo pateikti, nes, tik pašalinusi aukščiau nurodytas kliūtis tokiam prašymui pateikti (gavus visus tinklų įregistravimą ir nuosavybę pagrindžiančius dokumentus), ji nedelsdama įgyvendino savo teisę kreiptis į atsakovą su prašymu.

7Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą (II t., el. b. l. 1–3).

8Pažymėjo, kad sprendimas įregistruoti ginčo inžinerinius statinius buvo priimtas ne pareiškėjos, o UAB „Vilniaus vandenys“ atžvilgiu, todėl Komisija tyrė aplinkybes, kada pareiškėjai neginčijamai tapo žinoma apie Vilniaus filialo 2006 m. gruodžio 21 d., 2006 m. gruodžio 28 d., 2007 m. vasario 1 d. ir 2007 m. vasario 5 d. sprendimus. Paaiškino, kad Vilniaus filialas, išnagrinėjęs pareiškėjos 2010 m. rugpjūčio 6 d. prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, priėmė 2010 m. rugpjūčio 11 d. sprendimą Nr. KS-2812, kuriuo atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą įregistruoti ginčo inžinerinius statinius ir nuotekų šalinimo tinklus ir pareiškėjos nuosavybės teises į juos. Kartu su sprendimu pareiškėjai buvo pateiktos ir kadastro žemėlapio ištraukos, kuriose atvaizduotas inžinerinių tinklų persidengimas su įregistruotais Nekilnojamojo turto registre tinklais (unikalus Nr. ( - ) ir ( - )). Šie duomenys, atsakovo įsitikinimu, buvo pakankami, kad pareiškėja, būdama rūpestinga ir atidi, galėtų domėtis tinklų įregistravimo pagrindu, savininkais ir pan. Be to, atsakovo įsitikinimu, atsižvelgiant į pačios pareiškėjos Vilniaus apygardos administraciniam teismui nurodytas aplinkybes, Bendrovei apie ginčo tinklų įregistravimą neginčijamai tapo žinoma 2010 m. spalio 1 d.

9VĮ Registrų centro nuomone, pareiškėjos teiginiai, jog ji negalėjo anksčiau gauti inžinerinių statinių įregistravimo dokumentų yra nepagrįsti. Atkreipė dėmesį, jog nuo 2012 m. sausio 10 d. advokatams suteikta teisė gauti ne tik duomenis apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus nekilnojamuosius daiktus, bet ir visus dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įregistruoti. Be to, Vilniaus filialas 2013 m. liepos 26 d. lydraščiu pateikė inžinerinių statinių kadastro ir registro dokumentų bylų kopijas Vilniaus miesto apylinkės teismui (pareiškėja šioje byloje buvo ieškovė), todėl nesutinka, kad tik 2015 m. rugpjūčio 31 d. gavusi tuos pačius dokumentus, kurie 2013 m. buvo teikti teismui, ji pagaliau suvokė ir jai pagaliau tapo aišku, kad besidubliuojantys inžineriniai statiniai yra (galimai) statyti pareiškėjos. Atsakovas pabrėžė, jog pareiškėja ilgą laiką buvo atstovaujama profesionalaus teisininko, todėl mano, jog ji piktnaudžiauja savo teisėmis ir bendrosios kompetencijos teismuose esant iš esmės išnagrinėtam klausimui dėl inžinerinių tinklų nuosavybės bando šį klausimą pakartotinai kelti administracine tvarka.

10Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti, remdamasis skunde išdėstytais argumentais.

11Atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą vietą ir laiką pranešta tinkamai.

12Skundas atmestinas.

13Byloje ginčas kilęs dėl VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2015 m. spalio 7 d. sprendimo Nr. cspr1-205, kuriuo atsisakyta priimti nagrinėti pareiškėjos skundą, teisėtumo ir pagrįstumo.

14Nustatyta, kad Bendrovė 2015 m. rugsėjo 30 d. su skundu kreipėsi į atsakovą, prašydama panaikinti nekilnojamojo turto – inžinerinių statinių, esančių ( - ) (unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) teisinę, įskaitant nuosavybės teisių į šiuos tinklus, registraciją. Skunde pareiškėja taip pat pažymėjo, kad tuo atveju, jei atsakovas nuspręstų, jog terminas skundui pateikti yra pradelstas, prašo šį terminą atnaujinti, nes tik 2015 m. rugpjūčio 31 d. pareiškėjai gavus galutinius duomenis apie tinklus, jai tapo aišku, kad Tinklų registracija yra neteisėta, todėl naikintina (I t., el. b. l. 14–23).

15Komisija skundžiamame 2015 m. spalio 7 d. sprendime Nr. cspr1-205 konstatavo, kad pareiškėja nuo 2010 m. spalio 1 d. žinojo, kam ir kokiu pagrindu yra registruoti Tinklai, t. y. žinojo apie Vilniaus filialo sprendimus įregistruoti Tinklus ir UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybės teises į juos, tačiau skundo dėl šių sprendimų įstatymų nustatyta tvarka ir terminais (per 1 mėnesį laiko nuo sužinojimo apie sprendimą) nepateikė. Komisija padarė išvadą, kad pareiškėja nesielgė rūpestingai ir atidžiai, nepateikė jokių įrodymų, jog neturėjo galimybės kreiptis į VĮ Registrų centrą per įstatymų nustatytą terminą, todėl termino teritorinio registratoriaus sprendimams apskųsti neatnaujino ir atsisakė priimti Bendrovės skundą (I t., el. b. l. 11–13).

16Kaip matyti iš skundo, pareiškėja nesutinka su Tinklų registracija UAB „Vilniaus vandenys“ vardu, todėl, siekdama šią registraciją panaikinti, kreipėsi į atsakovą. Pažymėtina, kad pagal NTRĮ 31 str. 2 d. skundas Centriniam registratoriui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teritorinio registratoriaus sprendimo priėmimo dienos. Jeigu suinteresuotas asmuo praleido šio įstatymo nustatytą skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias Centrinis registratorius pripažįsta svarbiomis, šis terminas Centrinio registratoriaus sprendimu gali būti atnaujintas. Kartu su pareiškimu dėl skundo padavimo termino atnaujinimo turi būti paduodamas ir skundas, kurio padavimo terminas yra praleistas. Centrinio registratoriaus sprendimas atmesti pareiškimą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo gali būti apskųstas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

17Teismas pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikoje pripažįstama, kad tuo atveju, kai sprendimas priimtas ne to asmens, kuris paduoda skundą, atžvilgiu, termino eiga sprendimui apskųsti turi būti skaičiuojama ne nuo sprendimo priėmimo, o nuo to momento, kada skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie sprendimą (LVAT 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas administracinėje byloje A502-2504/2011, 2011 m. spalio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2571/2011, 2014 m. kovo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-728/2014). Be to, LVAT nuosekliai laikosi nuostatos, kad, sprendžiant klausimą, ar termino skundui paduoti praleidimo priežastys yra svarbios, turi būti įvertinta, ar minėtos aplinkybės galėjo užkirsti kelią asmeniui laiku ir tinkamai realizuoti šią teisę, ar pareiškimas atnaujinti praleistą terminą paduotas per protingą laiko tarpą nuo aplinkybių, kurios sukliudė asmeniui laiku ir tinkamai jį paduoti, išnykimo. Teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad priežastimis, kurių pagrindu gali būti atnaujintas praleistas terminas skundui paduoti, laikytinos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė asmeniui įstatymo nustatytu laikotarpiu kreiptis į teismą, tai yra nepriklausė nuo jo valios (LVAT 2012 m. liepos 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2064/2012).

18Kaip minėta, pareiškėja skundą dėl Vilniaus filialo 2006 m. gruodžio 21 d., 2007 m. vasario 1 d., 2006 m. gruodžio 28 d. ir 2007 m. vasario 2 d. sprendimų, kuriais įregistruoti Tinklai bei UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybės teisės į juos, ir prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti VĮ Registrų centro Centriniam registratoriui pateikė 2015 m. rugsėjo 30 d., nurodydama, kad apie ginčijamų aktų neteisėtumą jai tapo žinoma tik 2015 m. rugpjūčio 31 d. gavus iš Vilniaus filialo visus dokumentus, susijusius su Tinklų registracija. Tačiau byloje esantys dokumentai patvirtina, kad Bendrovė dar 2010 m. galėjo ir turėjo sužinoti, kad ginčo tinklai įregistruoti UAB „Vilniaus vandenys“ vardu. Visų pirma atkreiptinas dėmesys, jog Vilniaus filialas dar 2010 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. KS-2812 atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą įregistruoti Tinklus, nurodydamas, kad prašomų įregistruoti nekilnojamųjų daiktų negalima pažymėti kadastro žemėlapyje, nes jų ribos dengia Nekilnojamojo turto registre įregistruotų ir kadastro žemėlapyje pažymėtų inžinerinių statinių (unikalus Nr. ( - ) ir ( - )) ribas (II t., el. b. l. 144–145). Taigi sutiktina su atsakovu, kad jau gavusi šį sprendimą Bendrovė galėjo suprasti, kad Tinklai jau yra įregistruoti, todėl, toliau siekdama Tinklus įregistruoti savo vardu, galėjo domėtis Tinklų įregistravimo pagrindu, savininkais. Be to, kaip matyti iš įsiteisėjusios 2012 m. kovo 29 d. LVAT nutarties administracinėje byloje Nr. A502-289/2012 (II t., el. b. l. 177–186), pareiškėja dar 2010 m. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti 2006 m. spalio 26 d. UAB „Vilniaus vandenys“ nekilnojamojo turto objektų identifikavimo ir pripažinimo tinkamais naudoti komisijos nekilnojamojo turto objektų patikrinimo akto Nr. 1168 dalį, liečiančią nuotekų tinklus ir vandentiekio tinklus ( - ) Tokį savo prašymą, be kita ko, motyvavo tuo, kad 2010 m. spalio 1 d. iš Vilniaus apygardos administracinio teismo gavusi V. V. apeliacinį skundą, prie kurio buvo pridėta UAB „Vilniaus vandenys“ 2010 m. rugsėjo 9 d. lydraščio Nr. 6-4356 (1.20-04) kopija su Vilniaus filialo 2006 m. gruodžio 28 d. ir 2007 m. vasario 5 d. pažymėjimais apie nuosavybės teisės įregistravimą, sužinojo, kad Bendrovei priklausantis turtas registruotas kito asmens vardu. Taigi darytina išvada, kad pati pareiškėja pripažino, jog dar 2010 m. spalio 1 d. jai tapo žinoma aplinkybė apie jos galimai pažeistas teises, tačiau į atsakovą per 1 mėn. ji nesikreipė.

19Nors, nesutikdama su Tinklų registracija UAB „Vilniaus vandenys“ vardu, pareiškėja kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir su skundu dėl nekilnojamojo turto objektų patikrinimo akto Nr. 1168 panaikinimo bei skundu dėl Tinklų ir UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavybės teisių į juos įregistravimą Nekilnojamojo turto registre (pastarąjį skundą teismas atsisakė priimti, nes Bendrovė nebuvo pasinaudojusi privaloma išankstine bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarka), tačiau pažymėtina, jog kiekvienas asmuo pats ar per savo atstovus gali pasirinkti savo pažeistų teisių ar įstatymo saugomų interesų gynimo būdą, todėl jo pasirinktų atstovų pasirinktas netinkamas Bendrovės teisių gynimo būdas yra subjektyvaus pobūdžio ir negali būti pripažinta objektyvia, nuo pareiškėjo (jo atstovų) valios nepriklausančia aplinkybe.

20Be to, teismas pažymi, kad net ir po 2010 m. spalio mėn. pareiškėja turėjo ne vieną galimybę susipažinti su ginčo Tinklų įregistravimo pagrindais – nuo 2012 m. sausio 10 d. pagal NTRĮ 42 str. advokatams suteikta teisė gauti duomenis apie visus dokumentus, kurių pagrindu Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nekilnojamieji daiktai, be to, Vilniaus filialas 2013 m. liepos 26 d. raštu (II t., el. b. l. 184) į bylą, kurioje Bendrovė buvo ieškovė, pateikė Tinklų kadastro ir registro dokumentų bylų kopijas, taigi pareiškėjos argumentai, kad ji tik 2015 m. rugpjūčio 31 d. sužinojo apie galimai neteisėtą Tinklų registraciją, vertintini kritiškai. Šiuo atveju galima daryti išvadą, kad 2015 m. rugsėjo 30 d. kreipdamasi į atsakovą pareiškėja suformulavo naują motyvą, kurio pagrindu siekia nuginčyti Tinklų registraciją, tačiau NTRĮ 31 str. skundo padavimo Centriniam registratoriui terminą sieja su sprendimų priėmimo (sužinojimo apie juos) data, o ne su motyvų, kuriais skundžiami teritorinio subjekto sprendimai, suformulavimo data.

21Taigi pareiškėjos nurodytos skundo atsakovui pateikimo praleidimo priežastys nelaikytinos objektyviomis nuo Bendrovės valios priklausiusiomis aplinkybėmis, galinčiomis sudaryti pagrindą atnaujinti skundo padavimo terminą, todėl spręstina, jog Komisijos 2015 m. spalio 7 d. sprendimas Nr. cspr1-205 yra teisėtas ir pagrįstas.

22Nors, pareiškėjos teigimu, Komisija neturi teisės atsisakyti priimti skundą, tačiau teismas atkreipia dėmesį, jog Centriniam registratoriui tokia teisė suteikta, atsižvelgiant į NTRĮ 31 str. 2 d. nuostatą, kad Centrinis registratorius gali priimti sprendimą atmesti pareiškimą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo.

23Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

25Pareiškėjos UAB „JGK statyba“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja UAB „JGK statyba“ (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė) su... 3. Bendrovė nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 30 d. pateikė atsakovui skundą dėl... 4. Pareiškėja paaiškino, kad 2015 m. rugpjūčio 12 d. jos atstovas Vilniaus... 5. Pareiškėja nesutinka, kad apie nuosavybės teisių į tinklus įregistravimo... 6. Be to, Bendrovė atkreipė dėmesį, jog sprendimas atsisakyti priimti skundą... 7. Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepime prašė pareiškėjos skundą... 8. Pažymėjo, kad sprendimas įregistruoti ginčo inžinerinius statinius buvo... 9. VĮ Registrų centro nuomone, pareiškėjos teiginiai, jog ji negalėjo... 10. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti, remdamasis... 11. Atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai teismo posėdyje... 12. Skundas atmestinas.... 13. Byloje ginčas kilęs dėl VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus... 14. Nustatyta, kad Bendrovė 2015 m. rugsėjo 30 d. su skundu kreipėsi į... 15. Komisija skundžiamame 2015 m. spalio 7 d. sprendime Nr. cspr1-205 konstatavo,... 16. Kaip matyti iš skundo, pareiškėja nesutinka su Tinklų registracija UAB... 17. Teismas pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir... 18. Kaip minėta, pareiškėja skundą dėl Vilniaus filialo 2006 m. gruodžio 21... 19. Nors, nesutikdama su Tinklų registracija UAB „Vilniaus vandenys“ vardu,... 20. Be to, teismas pažymi, kad net ir po 2010 m. spalio mėn. pareiškėja turėjo... 21. Taigi pareiškėjos nurodytos skundo atsakovui pateikimo praleidimo priežastys... 22. Nors, pareiškėjos teigimu, Komisija neturi teisės atsisakyti priimti... 23. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmetamas kaip... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 25. Pareiškėjos UAB „JGK statyba“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...