Byla e2YT-34763-918/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Irmantas Gaidelis, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Irmantas Gaidelis, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas 2017-07-10 antstoliui I. Gaideliui pateiktu skundu skundžia antstolio veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0008/05/00562 ir prašo grąžinti priverstinai išskaičiuotas lėšas, t. y. 20 EUR, kurios buvo įskaičiuotos 2017-05-03, ir 21,40 EUR, kurios buvo priverstinai išskaičiuotos 2017-05-26 (5-7 e. b. l.). Pareiškėjas nurodo, kad 2017-06-13 gavo informaciją, kad iš jo sąskaitos LT68 7300 0101 4973 8023, esančios „Swedbank“, AB banke į antstolio I. Gaidelio nurodytą sąskaitą 2017-05-03 buvo pervestos pareiškėjui priklausančios piniginės lėšos iš viso 20 EUR ir 2017-05-26 21,40 EUR. Nurodo, kad kitoje vykdomojoje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2YT-15821-994/2017 2017-04-10 įpareigojo antstolę J. Bareikienę grąžinti pareiškėjui A. B. 216,26 EUR. Vykdydama Vilniaus apylinkės teismo nutartį, antstolė 2017-05-25 grąžino lėšas, kurios buvo išskaičiuotos, pervesdama į sąskaitą, iš kurios buvo priverstinai išskaičiuota. Grąžinta lėšų dalis (21,40 EUR) pagal antstolio I. Gaidelio patvarkymą buvo pervesta į antstolio nurodytą depozitinę sąskaitą. Pareiškėjo teigimu, į jam priklausančias lėšas 21,40 EUR sumai išieškojimas negalėjo būti nukreiptas, todėl minima pinigų suma turėtų būti grąžinta. Be to, 2017-05-02 iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos už netinkamas kalinimo sąlygas buvo pervestos piniginės lėšos (210 EUR) į tą patį banką, į tą pačią sąskaitą, tokiomis pačiomis aplinkybėmis, kur buvo pervesta ir 216,64 EUR suma. Iš 210 EUR sumos pagal antstolio I. Gaidelio patvarkymą į jo sąskaitą buvo pervesta 20 EUR suma. Pareiškėjo tvirtinimu, į tokios kilmės gautas lėšas išieškojimas negalėjo būti nukreiptas. Pareiškėjas skunde remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016.

4Suinteresuotas asmuo antstolis I. Gaidelis 2017-07-17 patvarkymu Nr. S1-31777 atsisakė patenkinti pareiškėjo (skolininko) skundą ir skundą kartu su patvarkymu bei vykdomosios bylos Nr. 0008/05/00562 kopija persiuntė jį nagrinėti teismui (1-4 e. b. l.). Antstolis 2017-07-17 patvarkyme nurodo, jog CPK 689 straipsnis detaliai reglamentuoja disponavimo piniginėmis lėšomis, esančiomis kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytose skolininko sąskaitose, apribojimą ir išieškojimą iš tokiose sąskaitose laikomų piniginių lėšų. Vykdomosios bylos antstolių kontoroje užvestos 2005 m. ir 2011 m. Apribojimai sąskaitoms yra išviešinti ir taikomi nuo 2013-08-07 (atitinkamai 2015-11-10 areštas sąskaitoms pakeistas nurodymu per PLAI sistemą). Dar 2013-08-05 patvarkyme areštuoti pinigines lėšas Nr. 8 8 2013 08 5 562 skolininkui buvo išaiškinta pareiga per nustatytą terminą pateikti antstoliui areštuotų lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus. Patvarkymas skolininkui išsiųstas registruota pašto siunta. Skolininko pareiga pateikti piniginių lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus galioja viso vykdymo proceso metu ir gali būti įgyvendinama tiek pateikiant antstoliui įrodymus apie į sąskaitą gaunamas lėšas, tiek pateikiant įrodymus apie jau nurašytų piniginių lėšų kilmę. Piniginės lėšos nuo skolininko banko sąskaitos nurašytos 2017-05-03 ir 2017-05-26. Įstatymo nustatytu terminą skolininkas jokių duomenų apie piniginių lėšų kilmę net ir nuo nurodomos sužinojimo dienos antstoliui nepateikė, nors areštas sąskaitoms yra išviešintas ir galioja nuo 2013-08-07 (2015-11-10 pakeistas nurodymu per PLAI sistemą visoms sąskaitoms). Skolininkas nurodo, kad yra įgaliojęs kitą asmenį disponuoti į sąskaitą gaunamomis lėšomis, taigi įgaliotas asmuo turi galimybę išsiaiškinti visus aktualius klausimus, susijusius su disponuojama skolininko sąskaita. Pats skolininkas laiku neįgyvendino savo pareigos, nors turėjo tam visas galimybes ir pakankamai ilgą laikotarpį. CPK 739 straipsnyje pinigų sumos, kurios skirtos neturtinei žalai atlyginti, nėra nurodytos kaip sumos, iš kurių išieškoti negalima. Skolininkas nepateikė įrodymų, kad jam priteistos piniginės lėšos priklauso kuriai nors iš CPK 739 straipsnyje išvardintų sumų kategorijų. Skolininkas taip pat nepateikė įrodymų, kad patyrė neturtinę žalą dėl suluošinimo ar kitaip sužalojus sveikatą, dėl ko turėtų būti taikoma CPK 737 straipsnio 4 dalies nuostata, numatanti išieškojimo iš sumų, gautų minėtai žalai atlyginti, apribojimus. Antstolio depozitinėje sąskaitoje nėra iš skolininko sąskaitos nurašytų 20 EUR ir 21,40 EUR piniginių lėšų sumų. Visos išieškotos piniginės lėšos, skolininkui per įstatymo nustatytą terminą nepateikus duomenų apie nurašytų piniginių lėšų kilmę, laikantis įstatyme įtvirtintų terminų, išmokėtos išieškotojui Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

5Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad antstolio I. Gaidelio 2013-08-05 patvarkyme areštuoti pinigines lėšas Nr. 8 8 2013 08 05 562 skolininkui buvo išaiškinta jo pareiga per nustatytą terminą pateikti antstoliui areštuotų lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus. Skolininkas per įstatymų nustatytą terminą jokių duomenų apie piniginių lėšų kilmę antstoliui nepateikė, nors areštas skolininko turimoms sąskaitoms išviešintas ir galioja nuo 2013-08-07. Pats skolininkas nurodo, kad yra įgaliojęs kitą asmenį disponuoti į sąskaitą gaunamomis lėšomis. Ne tik pats skolininkas, bet ir jo įgaliotas asmuo turėjo realią galimybę pateikti antstoliui lėšų, esančių skolininko banko sąskaitoje, kilmę patvirtinančius dokumentus. Nei skolininkas, nei jo įgaliotas asmuo laiku nesikreipė į antstolį ir anksčiau minėtų dokumentų, patvirtinančių skolininko turimų lėšų kilmę, nepateikė, todėl skolininko skundas nepagrįstas ir dėl to atmestinas (157-158 e. b. l.).

6Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėjama CPK XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d.). Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą proceso dalyviai informuoti teismo pranešimais bei viešo paskelbimo būdu interneto tinklalapyje www.teismai.lt.

7Teismas

konstatuoja:

8Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas antstolio veiksmų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar, atlikdamas konkretų procesinį veiksmą, antstolis laikėsi įstatymo nuostatų, ar, spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus ir atliekamo procesinio veiksmo padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2007). Teismas, patenkinęs skundą, antstolio veiksmą panaikina arba antstolį įpareigoja veiksmą atlikti (CPK 513 str. 1 d.). Skundo patenkinimas iš esmės reiškia grąžinimą į buvusią iki pažeidimo padėtį (restitutio in integrum) bei galimybės teisėtai atlikti vykdymo veiksmus sudarymą.

9Iš byloje ir vykdomojoje byloje Nr. 0008/05/00562 pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolis I. Gaidelis vykdo išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0008/05/00562 pagal Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2004-03-26 vykdomąjį raštą Nr. 1-444-07/03 iš pareiškėjui A. B. priklausančio turto išieškotojo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos naudai. Minėtu vykdomuoju raštu teismas nusprendė išieškoti iš pareiškėjo skolą: 2 849 Lt (825,13 Eur) (v. b. 1.; 12-13 e. b. l.). 2005-03-04 antstolis priėmė raginimą įvykdyti sprendimą geruoju Nr. 0008/05/00562 ir įpareigojo pareiškėją (skolininką) per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti 2 849 Lt skolą ir 109,38 Lt vykdymo išlaidas į nurodytą antstolio depozitinę sąskaitą (v. b. 5 l.; 14 e. b. l.). Minėtas raginimas 2005-04-14 pasirašytinai įteiktas pareiškėjo darbdaviui UAB „KALIOPĖ“ (CPK 123 str. 3 d.) (v. b. 16; 25 e. b. l.).

102013-08-05 antstolis priėmė patvarkymą areštuoti pareiškėjo lėšas iš viso 4 506,64 Lt sumai (3 284 Lt skolos ir 1 222,64 Lt vykdymo išlaidų), esančias sąskaitoje Nr. LT02 7180 3002 1672 4618, vykdant išieškojimą išieškotojo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos naudai(v. b. 74 l.; 82 e. b. l.). Šiame patvarkyme antstolis nurodė, jog areštuotos lėšos turi būti pervestos į antstolio I. Gaidelio depozitinę sąskaitą. Patvarkyme taip pat pažymėta, jog, jeigu šiuo patvarkymu areštuotos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos CPK nustatyta tvarka, skolininkas turi teisę per 15 dienų nuo minėto patvarkymo išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstoliui areštuotų lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus. Tokios lėšos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas grąžinamos skolininkui. Patvarkyme taip pat nurodoma, jog, per nustatytą terminą nepateikus areštuotų lėšų kilmę patvirtinančių dokumentų, areštuotos lėšos bus išmokėtos CPK 753 straipsnio ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 85, 86 punktuose ir 87 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka. Minėti patvarkymai buvo siųsti pareiškėjui registruota pašto siunta jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu Architektų g. 37-80, Vilnius, todėl laikytini įteiktais tinkamai (CPK 123 str. 3 d.) (v. b. 77 l.; 85 e. b. l.).

11Antstolis 2015-11-10 priėmė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. B-11813 (v. b. 103 l; 111 e. b. l.), pagal kurį nurodyta priverstinai nurašyti esamose ir būsimose skolininko sąskaitose esančias (būsiančias) 951,11 Eur pinigines lėšas. Šiame nurodyme skolininkui pakartotinai išaiškinta teisė per 14 dienų pateikti antstoliui nurašytų lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus, pagrindžiančius tiek aplinkybę, kad į šios rūšies lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas, tiek aplinkybę, kad iš areštuotų lėšų turi būti daromos CPK numatytos išskaitos.

12Savo iniciatyva atlikęs paiešką Įgaliojimų registre (CPK 179 str. 3 d.), teismas nustatė, jog pareiškėjas A. B. 2016-07-13 išdavė įgaliojimą E. M. įgaliodamas minėtą asmenį veikti pareiškėjo vardu santykiuose su bet kuriuo Lietuvos Respublikoje veikiančiu banku. Įgaliojimas galioja iki 2019-07-13. Taigi, nors pareiškėjui ir yra apribotos galimybės operatyviai tvarkyti jo vardu atidarytas banko sąskaitas, tačiau pareiškėjas yra paskyręs įgaliotą asmenį, kuris turi galimybę domėtis pareiškėjo banko sąskaitomis, banko sąskaitoms taikomais apribojimais ir, esant būtinybei, informuoti pareiškėją.

13Pažymėtina, jog antstolis apie pareiškėjo teisę pranešti apie savo banko sąskaitoje esančių lėšų kilmę bei tokios teisės įgyvendinimo terminą nurodė tiek 2013-08-05 patvarkyme areštuoti lėšas (v. b. 74 l.; 82 e. b. l.), tiek 2015-11-10 nurodyme priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. B-11813 (v. b. 103 l.; 111 e. b. l.), kurio pagrindu ir buvo nurašytos prašomos grąžinti piniginės lėšos (146 e. b. l.). Nei vykdomojoje byloje, nei pareiškėjo skunde nėra duomenų apie tai, kad pareiškėjas būtų antstoliui teikęs duomenis apie banko sąskaitoje Nr. LT68 7300 0101 4973 8023 esančių lėšų kilmę (v. b. 131 l.; 7 e. b. l.).

14Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis I. Gaidelis vykdomojoje byloje Nr. 0008/05/00562 2016-12-28 priėmė patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje Nr. S1-18511 (v. b. 110 l.; 120 e. b. l.). Patvarkymas išsiųstas Alytaus pataisos namams adresu Ulonų g. 8A, Alytus, kuriuose pareiškėjas atlieka laisvės atėmimo bausmę (v. b. 112 l.; 122 e. b. l.).

15Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2017-05-02 pervedė į pareiškėjo banko sąskaitą (Nr. LT68 7300 0101 4973 8023) 210 Eur sumą mokėjimo paskirtimi nurodydama „Žalos atlyginimas A. B.“ (v. b. 129 l.; 140 e. b. l.). 2017-05-25 antstolės J. Bareikienė , remdamasi Vilniaus miesto apylinkės 2017-04-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-1581-994/2017 grąžino 216,64 Eur sumą į pareiškėjo banko sąskaitą Nr. LT68 7300 0101 4973 8023 (v. b. 129 l.; 140 e. b. l.). 2017-05-03 į antstolio I. Gaidelio depozitinę sąskaitą nuo pareiškėjo sąskaitos nurašyta 20 Eur, kuriuos antstolis 2017-05-04 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu Nr. S1-26777 paskirstė išieškotojui Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai (vykdomojoje byloje Nr. 0008/05/00562) (v. b. 118 l.; 128 e. b. l.). 2017-05-26 į antstolio I. Gaidelio depozitinę sąskaitą nuo pareiškėjo sąskaitos nurašyta 21,40 Eur (v. b. 129 l.; 140 e. b. l.), kuriuos 2017-06-01 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu Nr. S1-28698 paskirstė išieškotojui Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai (vykdomojoje byloje Nr. 0008/05/00562) (v. b. 118 l.; 128 e. b. l.).

16Pažymėtina, kad 2017-06-15 skunde (antstoliui pateiktame 2017-07-10) pareiškėjas nenurodo, kokį konkretų antstolio veiksmą (ar neveikimą) skundžia, t. y. koks konkretus antstolio veiksmas, pareiškėjo manymu, yra neteisėtas, o tik formuluoja prašymą dėl 2017-05-03 ir 2017-05-26 iš pareiškėjo banko sąskaitos Nr. LT68 7300 0101 4973 8023 išskaičiuotų sumų grąžinimo. Pažymėtina, kad 2017-05-03 ir 2017-05-26 piniginės lėšos į antstolio depozitinę sąskaitą nurašytos vykdant 2015 m. lapkričio 10 d. nurodymą dėl priverstinio piniginių lėšų nurašymo, o šis antstolio veiksmas CPK 512 straipsnio pagrindu nebegali būti skundžiamas pasibaigus numatytam 90 dienų terminui.

17Pareiškėjas pateiktą skundą grindžia dviem argumentais: 1) išieškojimas negalėjo būti nukreiptas atsižvelgiant į lėšų kilmę; 2) išieškojimas negalėjo būti vykdomas, nes piniginių lėšų suma per vieną kalendorinį mėnesį buvo mažesnė nei 1 MMA.

18Pažymėtina, kad pareiškėjas skunde nenurodė jokių duomenų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad į jo banko sąskaitoje buvusias lėšas negalima nukreipti išieškojimo vien dėl piniginių lėšų kilmės. Į antstolio I. Gaidelio depozitinę sąskaitą 2017-05-03 nurašyta 20 Eur suma iš lėšų, pareiškėjui 2017-05-02 pervestų Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kaip žalos atlyginimas (v. b. 129 l.; 140 e. b . l.). Pareiškėjas nurodo, kad šios lėšos jam skirtos „už netinkamas kalinimo sąlygas“ (v. b. 131 l.; 7 e. b. l.). 2017-05-26 į antstolio I. Gaidelio depozitinę sąskaitą nurašyta 21,40 Eur suma po to, kai antstolė J. Bareikienė 2017-05-25 grąžino 216,64 Eur į pareiškėjo banko sąskaitą. Iš Lietuvos teismų informacinės teismų LITEKO duomenų matyti, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-01-22 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-3332-968/2016, pareiškėjui buvo priteista 1 700 Eur suma neturtinei žalai atlyginti, atsiradusiai dėl netinkamų kalinimo sąlygų (CPK 179 str. 3 d.).

19CPK 668 str. 1 d. numatyta, kad vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų, išieškojimas negali būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, kurie būtini skolininko ar jo šeimos pragyvenimui, darbui pagal jo profesiją ar mokymuisi. Šio turto sąrašas nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Be to, išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos (MMA), visus būtinus vaikų ir neįgaliųjų reikmenis. Šių reikmenų sąrašas nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Pagal CPK 738 straipsnį, iš laikinojo nedarbingumo atvejais mokamų socialinio draudimo išmokų, nedarbo socialinio draudimo išmokų išieškoti galima tik pagal teismo sprendimą dėl išlaikymo išieškojimo ir pagal teismo sprendimą dėl žalos, padarytos suluošinimu ar kitaip sužalojus sveikatą, taip pat atėmus maitintojo gyvybę, atlyginimo. Be to, pinigų išieškojimas negali būti nukreipiamas į skolininko lėšas, kurios priklauso skolininkui kaip 1) kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kaip kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai dirbama nukrypstant nuo normalių darbo sąlygų; 2) sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves; 3) valstybinio socialinio draudimo motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos; 4) išmokos vaikams, mokamos pagal Išmokų vaikams įstatymą; 5) laidojimo pašalpa; 6) išmokos, mokamos pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą, ir kitos tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčioms šeimoms ar asmenų socialinei paramai; 7) išeitinės išmokos (CPK 739 str.). Nurodyti išieškojimo vykdomajame procese ribojimai ir draudimai yra absoliutaus pobūdžio, todėl CPK 738, 739 straipsniuose įtvirtintus išieškojimo ribojimus ir draudimus vykdomąjį dokumentą vykdantis antstolis turi taikyti nepriklausomai nuo skolininko banko sąskaitoje sukauptų lėšų, gautų kaip minėtuose straipsniuose išvardytos pašalpos ir kitos išmokos, kiekio (Kauno apygardos teismo 2016-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-952-259/2016). Tačiau nagrinėjamu atveju pareiškėjas skunde nenurodė bei nepateikė įrodymų, jog lėšos, kurios buvo nurašytos iš jo asmeninės banko sąskaitos, priklausė kuriai nors iš minėtų kategorijų. Pažymėtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2YT-15821-994/2017 2017-04-10 nutartyje, kuria remiasi pareiškėjas, nėra konstatavęs, jog į pinigines lėšas, pareiškėjo gautas kaip kompensacija už netinkamas įkalinimo sąlygas, negali būti nukreipiamas išieškojimas. Teismas atkreipia pareiškėjo dėmesį, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-04-06 nutartyje aiškiai nurodė, jog į tokias lėšas, vien įvertinant jų kilmę, išieškojimas galėtų būti nukreipiamas, o pareiškėjo skundas patenkintas iš dalies kitais motyvais.

20Pareiškėjas nurodo, kad per vieną kalendorinį mėnesį visų jo piniginių lėšų suma neviršijo 1 MMA. Toks teiginys yra nepagrįstas. Pažymėtina, kad nei CPK 668 str. 1 d., nei kitos teisės normos nenumato konkretaus laikotarpio, per kurį skolininkas galėtų gauti 1 MMA neviršijančio turto ir vien tuo pagrindu nebūtų galimas išieškojimas. Kita vertus, iš paties pareiškėjo pateikto išrašo iš jo banko sąskaitos matyti, kad iš viso į jo sąskaitą 2017 m. gegužės mėnesį buvo pervesta 426,64 Eur suma (t. y. daugiau nei 1 MMA), iš šios sumos į antstolio depozitinę sąskaitą nurašyta 41,40 Eur suma.

21Be to, pažymėtina, kad CPK atskirai reglamentuojamas išieškojimas iš skolininko turto, t. y. skolininko jau turimo pradėjus išieškojimą (jo bendrosios taisyklės nustatytos CPK XL VII skyriuje), ir iš darbo užmokesčio bei kitų pajamų (CPK LI skyrius) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016-03-23 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016 pažymi, kad vienkartinės ar periodiškai nuo tam tikro atskaitos momento gaunamos lėšos kvalifikuotinos kaip gaunamos kitos pajamos, kurioms taikomos normos, reglamentuojančios išieškojimą iš darbo užmokesčio bei kitų pajamų (CPK LI skyrius).

22Antstoliui vykdant išieškojimą iš skolininko lėšų, kurias jis po išieškojimo pradėjimo periodiškai gauna iš valstybės kaip žalos atlyginimą už netinkamas įkalinimo sąlygas, šios lėšos laikytinos ne pareiškėjo iki tol turėtu turtu, o kitomis pajamomis, todėl antstolio veiksmai vertintini pagal CPK nuostatas, reglamentuojančias išieškojimą iš skolininko pajamų (CPK 733-743 straipsniai). Išskaitų iš tokių pajamų dydis reglamentuojamas CPK 736 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalį iš skolininko pajamų dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA, išskaitoma 20 procentų (jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas) (CPK 736 straipsnio 1 dalies 2 punktas); jei išieškoma pagal kelis vykdomuosius dokumentus – ne daugiau kaip 50 procentų (CPK 736 straipsnio 1 dalies 3 punktas); išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą ir žalos, padarytos nusikalstama veika, atlyginimą, – iki 50 procentų, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas (CPK 736 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Išieškant iš darbo užmokesčio ir kitų pajamų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma 70 procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas (CPK 736 straipsnio 2 dalis). CPK 736 straipsnio 3 dalyje nustatyti atvejai, kai išskaitoma dalis gali būti mažinama, CPK 738 straipsnyje – pajamos, iš kurių išieškoma išimtiniais įstatyme įvardytais atvejais, o CPK 739 straipsnyje – pinigų sumos, iš kurių išieškoti negalima. Kartu pažymėtina, kad aptartos įstatymo nuostatos dėl išieškojimo iš skolininko pajamų dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA, paneigia pareiškėjo poziciją, kad iš tokio dydžio jo lėšų išieškojimas visiškai negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2016).

23Kaip jau minėta, pareiškėjas neginčijo nurodymo priverstinai nurašyti lėšas, taip pat neginčijo ir iki šio nurodymo priimto patvarkymo dėl lėšų arešto. Pažymėtina, kad 2015-11-10 nurodymo priverstinai nurašyti lėšas pagrindu į antstolio depozitinę sąskaitą nurašant pinigines lėšas 2017-05-03 ir 2017-05-26, antstolis jokių veiksmų neatliko, t. y. Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS) automatizuotu būdu paskirstė skolininko sąskaitoje esančias pinigines lėšas po kelių antstolių depozitines sąskaitas.

24Teismas atkreipia dalyvaujančių byloje asmenų dėmesį, kad skolininkas neskundė antstolio priimtų patvarkymų dėl piniginių lėšų paskirstymo (tokio reikalavimo nekėlė), todėl teismas dėl šių patvarkymų pagrįstumo nepasisako. Pažymėtina, kad civilinės bylos nagrinėjimo ribas nustato pačios šalys, procesiniuose dokumentuose formuluodamos savo reikalavimus ir reikalavimų pagrindą. Aiškiai suformuluoti savo reikalavimus ir jų pagrindą yra besikreipiančio į teismą asmens pareiga. Nei teismas, nei kiti dalyvaujantys byloje asmenys neturi nei teisės, nei pareigos už pareiškėją formuluoti jo skundo reikalavimų ar teikti patarimus, kokiu būdu pareiškėjas galėtų ginti galimai pažeistas ar ginčijamas teises ar interesus.

25Įvertinus pareiškėjo pateikto skundo dėl antstolio veiksmų turinį bei vykdomosios bylos medžiagą, išdėstytą teisinį reglamentavimą, teismas daro išvadą, kad 2015 m. lapkričio 10 d. nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas pagrindu 2017-05-03 bei 2017-05-26 į antstolio Irmanto Gaidelio depozitinę sąskaitą PLAIS automatizuotu būdu paskirstant (nurašant) bendrą 41,40 Eur sumą, antstolis neteisėtų veiksmų neatliko. Dėl nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų yra nepagrįstas ir dėl to atmestinas.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 510, 512, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

27Pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

28Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.

29Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė rašytinio... 2. Teismas... 3. Pareiškėjas 2017-07-10 antstoliui I. Gaideliui pateiktu skundu skundžia... 4. Suinteresuotas asmuo antstolis I. Gaidelis 2017-07-17 patvarkymu Nr. S1-31777... 5. Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija... 6. Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėjama CPK XXIV skyriuje nustatyta... 7. Teismas... 8. Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas antstolio... 9. Iš byloje ir vykdomojoje byloje Nr. 0008/05/00562 pateiktų rašytinių... 10. 2013-08-05 antstolis priėmė patvarkymą areštuoti pareiškėjo lėšas iš... 11. Antstolis 2015-11-10 priėmė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines... 12. Savo iniciatyva atlikęs paiešką Įgaliojimų registre (CPK 179 str. 3 d.),... 13. Pažymėtina, jog antstolis apie pareiškėjo teisę pranešti apie savo banko... 14. Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis I. Gaidelis... 15. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2017-05-02 pervedė į pareiškėjo... 16. Pažymėtina, kad 2017-06-15 skunde (antstoliui pateiktame 2017-07-10)... 17. Pareiškėjas pateiktą skundą grindžia dviem argumentais: 1) išieškojimas... 18. Pažymėtina, kad pareiškėjas skunde nenurodė jokių duomenų, iš kurių... 19. CPK 668 str. 1 d. numatyta, kad vykdant išieškojimą iš fizinių asmenų,... 20. Pareiškėjas nurodo, kad per vieną kalendorinį mėnesį visų jo piniginių... 21. Be to, pažymėtina, kad CPK atskirai reglamentuojamas išieškojimas iš... 22. Antstoliui vykdant išieškojimą iš skolininko lėšų, kurias jis po... 23. Kaip jau minėta, pareiškėjas neginčijo nurodymo priverstinai nurašyti... 24. Teismas atkreipia dalyvaujančių byloje asmenų dėmesį, kad skolininkas... 25. Įvertinus pareiškėjo pateikto skundo dėl antstolio veiksmų turinį bei... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 510,... 27. Pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.... 28. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.... 29. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...