Byla 2-4661-567/2014
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, susipažinusi su ieškovo UAB „VSA Vilnius“ ieškiniu atsakovams UAB „ŠILĖJA“ ir UAB „SOSTINĖS VYSTYMO GRUPĖ“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Ieškovas UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

31) Pripažinti tarp atsakovo UAB „SOSTINĖS VYSTYMO GRUPĖ“ ir AB SEB lizingas, AB Šiaulių bankas, Swedbank lizingas, UAB sudarytas sutartis, kurių pagrindu atsakovas UAB „ŠILĖJA“ atliko mokėjimus atsakovo UAB „SOSTINĖS VYSTYMO GRUPĖ“ prievolėms vykdyti, negaliojančiais toje apimtyje, kiek atsakovas UAB „ŠILĖJA“ įsipareigojo vykdyti prievoles atsakovo UAB „SOSTINĖS VYSTYMO GRUPĖ“ naudai;

42) Taikyti restituciją ir grąžinti 190000 Lt lėšų sumą, kuri vien pagal 2013 m. sąskaitų išrašus atsakovo UAB „Šilėja“ buvo pervesta pagal tarp atsakovo UAB „SOSTINĖS VYSTYMO GRUPĖ“ ir AB SEB lizingas, AB Šiaulių bankas, Swedbank lizingas, UAB sudarytas sutartis atsakovo UAB „SOSTINĖS VYSTYMO GRUPĖ“ prievolėms dengti;

53) Taikyti laikinąją apsaugos priemonę - uždrausti atsakovui UAB „ŠILĖJA“ atlikti bet kuriuos veiksmus, susijusius su lėšų pervedimu ir mokėjimu atsakovo UAB „SOSTINĖS VYSTYMO GRUPĖ“ naudai jo prievolėms vykdyti pagal tarp atsakovo UAB „SOSTINĖS VYSTYMO GRUPĖ“ ir AB SEB lizingas, AB Šiaulių bankas, Swedbank lizingas, UAB sudarytas sutartis. Nurodė, kad ieškovas su UAB „ŠILĖJA“ sudarė sutartį dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. BAJ-120079, kurią ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui mišrių ir specifinių komunalinių atliekų, tarp jų ir antrinių žaliavų surinkimo ir išvežimo paslaugas, sudarydamas sąlygas tam reikalingomis atliekų ir žaliavų surinkimo priemonėmis naudotis nuomos pagrindais. UAB „ŠILĖJA“ įsipareigojo už suteiktas paslaugas sumokėti sutartyje numatytomis sąlygomis bei tvarka ir vykdyti kitus sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. UAB „ŠILĖJA“ yra daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius. Ieškovas teigia, jog nuo sutarties sudarymo pradžios paslaugas teikė tinkamai ir laiku, tačiau atsakovas vengė vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Dėl susidariusio įsiskolinimo ieškovas ne kartą kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. Atsakovas UAB „SOSTINĖS VYSTYMO GRUPĖ“ nuo 2004 m. yra vienintelis UAB „ŠILĖJA“ akcininkas, kuriam priklauso 32200 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Ieškovo duomenimis atsakovas UAB „SOSTINĖS VYSTYMO GRUPĖ“ yra sudaręs sutartį su AB SEB bankas, Swedbank lizingas, UAB bei paskolos sutartį su AB Šiaulių bankas, kurių laiduotojas yra UAB „ŠILĖJA“. Faktinė suma, už kurią atsakovas laiduoja, ieškovui nėra žinoma, tačiau ieškovo duomenimis, vien per 2013 m. laikotarpį AB Šiaulių bankas paskolos mokėjimui bei kitiems bankams lizingui dengti už UAB „SOSTINĖS VYSTYMO GRUPĖ“ atsakovas UAB „ŠILĖJA“ sumokėjo 190000 Lt sumą. Tarp atsakovo UAB „SOSTINĖS VYSTYMO GRUPĖ“ ir bankų sudaryti ginčo sandoriai yra žalingi atsakovui UAB „ŠILĖJA“, kadangi jis, mokėdamas už UAB „SOSTINĖS VYSTYMO GRUPĖ“, iš esmės pažeidžia ieškovo teises. Ieškovas teigia, jog dėl šios priežasties tikėtina, kad yra sutrikę ir UAB „ŠILĖJA“ piniginių lėšų srautai, nors dėl šių sandorių jis negauna jokios tiesioginės naudos (LR CK 6.66 str., 6.67 str. 1 d. 4 p.). Ieškovas UAB „VSA Vilnius“ pateikė prašymą atleisti ieškovą nuo 3000 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo, likusios 1800 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimą atidedant iki ieškinio išnagrinėjimo. Nurodė, kad dėl sunkios finansinės padėties negali sumokėti pilnos žyminio mokesčio sumos. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos nurodymu ieškovo atžvilgiu vykdomi išieškojimai didelei sumai. Ieškovo sunkią padėtį sąlygoja ir atsakovo UAB „ŠILĖJA“ vėlavimas atsiskaityti už suteiktas paslaugas (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

6Ieškinys neatitinka LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 111 str. 2 d. 2 p., 113 str. 1 d., reikalavimų. Teisė į teisminę gynybą nereiškia, kad teismas privalo priimti ir nagrinėti bet kokį asmens pareikštą reikalavimą.

7CPK 135 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui (CPK 111, 113, 114 straipsniai), taip pat jis turi atitikti specialiuosius ieškinio turiniui keliamus reikalavimus. Prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai bei kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus, taip pat duomenys, kad žyminis mokestis sumokėtas.

8Pagal LR CPK 111 str. 1 d. 2 p. kiekviename dalyvaujančio byloje asmens procesiniame dokumente turi būti tinkama šalių procesinė padėtis. Nagrinėjamu atveju ieškovas ginčija sandorius, kurie buvo sudaryti tarp atsakovo UAB „SOSTINĖS VYSTYMO GRUPĖ“ ir AB SEB bankas, AB Šiaulių bankas bei Swedbank lizingas, UAB bei prašo taikyti restituciją, tačiau ieškovas atsakovais nurodė tik UAB „ŠILĖJA“ ir UAB „SOSTINĖS VYSTYMO GRUPĖ“, tuo tarpu AB SEB bankas, AB Šiaulių bankas ir Swedbank lizingas, UAB, atsakovų tarpe nėra, nors bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų materialiosioms teisėms arba pareigoms, ginčijant sandorius ir prašant taikyti restituciją.

9Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog dalyvaujantys byloje asmenys teismui pateikia tiek procesinių dokumentų kopijų, kad po vieną tektų priešingai šaliai (LR CPK 113 str. 1 d.). Pažymėtina, jog ieškovas UAB „VSA Vilnius“ pateikė tris ieškinio egzempliorius, skirtus teismui ir atsakovams, tačiau tik vieną ieškinyje išvardintų priedų egzempliorių, skirtą teismui.

10Kartu su ieškiniu ieškovas UAB „VSA Vilnius“ pateikė prašymą atleisti nuo 3000 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo ir atidėti likusios 1800 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki ieškinio išnagrinėjimo.

11Pagal LR CPK 83 str. 3 d., 84 str. žyminio mokesčio atidėjimo bei atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo būtinumas siejamas tik su besikreipiančiųjų į teismą asmenų turtine padėtimi. Asmens turtinė padėtis ir galėjimas susimokėti žyminį mokestį yra vertintinas dalykas, todėl teismas sprendžia, ar pateiktų argumentų ir įrodymų pakanka, kad galima būtų atidėti ir atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo.

12Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad asmens sunkią turtinę padėtį įrodo duomenys iš registrų, kuriuose gali būti registruojamas asmens turimas turtas Lietuvos Respublikoje, taip pat duomenys dėl pajamų, taip pat pažymos apie kredito įstaigose esančias asmens lėšas, kiti asmens turtinę padėtį įrodantys dokumentai. Ieškovas su ieškiniu pateikė balansą, kuriame nurodyta, jog ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė 2013 m. buvo 22836591 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 7212937, pelnas 2013 m. sudarė 477011 Lt. Ieškovas nepateikė įrodymų dėl turimo kilnojamojo turto ir nekilnojamojo turto registro duomenų apie turimą turtą, bei įrodymų, patvirtinančių jo sunkią turtinę padėtį. Teismas kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar ieškovas gali sumokėti visą įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį, o jei negali sumokėti viso, tai nuo kokios šio mokesčio dalies asmuo gali būti atleistas. Įstatymas nenurodo, nuo kokios žyminio mokesčio dalies teismas gali atleisti asmenį, tačiau žyminis mokestis turėtų būti mažintinas tiek, kad neribotų, bet suteiktų asmeniui galimybę kreiptis į teismą ir ginti savo interesus, tačiau kartu žyminis mokestis turi būti toks, kad saugotų kitą proceso šalį nuo galimo piktnaudžiavimo teisėmis. Atleisti ieškovą nuo žymios žyminio mokesčio sumos galima tik išimtiniais atvejais, nes pagal teisinius padarinius toks procesinis veiksmas iš esmės prilygsta visiškam asmens atleidimui nuo žyminio mokesčio, o tai leistina tik konkrečiais įstatymuose nustatytais atvejais (CPK 83 str. 1 d.). Tokiu atveju turi būti vertinami ne tik asmens sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, bet ir atsižvelgiama į atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslą, asmens teisinį statusą, jo veiksmus ar neveikimą, taip pat į ginamą teisinį interesą.

13Teismas pažymi, kad ieškovo 2013-06-30 balansas, pelno (nuostolių) ataskaita bei duomenys, jog ieškovas sudarė 2013-05-20 atstovavimo sutartį dėl nuolatinio pobūdžio teisinių paslaugų dėl bylų vedimo su advokate, sudaro pagrindą konstatuoti, kad ieškovas turi galimybę sumokėti 4800 Lt žyminio mokesčio. Aplinkybė, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos iš ieškovo sąskaitos banke 2014-05-08 išieškojo 77980,21 Lt ir 68297,33 Lt, o 2014-05-06 - 299,01 Lt, savaime neįrodo ieškovo sunkios turtinės padėties, bet patvirtina, kad per trumpą trijų dienų laikotarpį nuo 2014-05-06 iki 2014-05-08 ieškovas turėjo apyvartoje dideles pinigų sumas. Teismas daro išvadą, kad ieškovas gali sumokėti visą įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį, sudarantį 4800 Lt sumą.

14Ieškovo teismui pateikto ieškinio suma yra 190000 Lt, todėl už ieškinį ieškovas turėtų sumokėti 4800 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p.), kadangi neįrodė savo sunkios turtinės padėties.

15Vilniaus apygardos teismas 2014-05-27 nutartimi nutarė atmesti ieškovo UAB „VSA Vilnius“ prašymą atleisti nuo 3000 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo ir atidėti likusios 1800 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimą iki ieškinio išnagrinėjimo; nustatyti ieškovui UAB „VSA Vilnius“ 30 dienų terminą nuo šios nutarties kopijos įteikimo dienos ieškinio trūkumams šalinti:

161) sumokėti 4800 Lt žyminį mokestį už ieškinį ir pateikti teismui sumokėtą žyminį mokestį patvirtinančio dokumento kopiją;

172) patikslinti ieškinį pagal LR CPK 111 str. 2 d. 2 p. reikalavimus, pasiūlant nurodyti atsakovais AB SEB bankas, AB Šiaulių bankas ir Swedbank lizingas, UAB. Išaiškinant ieškovui, kad jis turi pateikti tiek pataisyto ieškinio ir jo priedų kopijų, kad po vieną tektų priešingoms šalims ir teismui, kad nustatytu terminu nepašalinus nurodytų ieškinio trūkumų, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžinamas atgal.

182014-05-27 nutarties kopija ieškovo atstovei advokatei V. R. buvo įteikta 2014-05-30. Per teismo nustatytą terminą (t.y. 30 dienų) nuo nutarties kopijos įteikimo dienos ieškovas nepašalino nurodytų ieškinio trūkumų. Ieškovui minėta nutartimi buvo išaiškina, jog nustatytu terminu nepašalinus nurodytų ieškinio trūkumų, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžinamas atgal. Teismas daro išvadą, kad teismo nustatytu terminu ieškovas nepašalino nurodytų ieškinio trūkumų, todėl ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinas atgal. Ieškovo pateikto ieškinio vieną egzempliorių tikslinga palikti teismo žinioje, nes jame yra teismo gavimo žymos. Teismas pažymi, kad ši nutartis neužkerta kelio ieškovui kreiptis į teismą pakartotinai ir pateiktį ieškinį, atitinkantį LR CPK reikalavimus.

19Vadovaudamasis LR CPK 2 str., 3 str., 45 str., 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 3 d., 84 str., 111 str. 2 d. 2 p., 113 str.1 d. 114 str. 1 d., 115 str., 290 str. - 292 str., teismas

Nutarė

20Laikyti, kad ieškovo UAB „VSA Vilnius“ ieškinys atsakovams UAB „ŠILĖJA“ ir UAB „SOSTINĖS VYSTYMO GRUPĖ“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais yra nepaduotas ir grąžinti jį atgal padavusiam asmeniui ieškovo atstovei advokatei V. R. (Advokatų profesinė bendrija „Bagdanskis iLAW“, Konstitucijos pr. 7, 24 aukštas, Vilnius).

21Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, susipažinusi su... 2. Ieškovas UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:... 3. 1) Pripažinti tarp atsakovo UAB „SOSTINĖS VYSTYMO GRUPĖ“ ir AB SEB... 4. 2) Taikyti restituciją ir grąžinti 190000 Lt lėšų sumą, kuri vien pagal... 5. 3) Taikyti laikinąją apsaugos priemonę - uždrausti atsakovui UAB... 6. Ieškinys neatitinka LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 111 str. 2 d. 2 p., 113 str. 1... 7. CPK 135 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismui pateikiamas ieškinys turi... 8. Pagal LR CPK 111 str. 1 d. 2 p. kiekviename dalyvaujančio byloje asmens... 9. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog dalyvaujantys byloje asmenys teismui... 10. Kartu su ieškiniu ieškovas UAB „VSA Vilnius“ pateikė prašymą atleisti... 11. Pagal LR CPK 83 str. 3 d., 84 str. žyminio mokesčio atidėjimo bei atleidimo... 12. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad asmens sunkią turtinę padėtį... 13. Teismas pažymi, kad ieškovo 2013-06-30 balansas, pelno (nuostolių) ataskaita... 14. Ieškovo teismui pateikto ieškinio suma yra 190000 Lt, todėl už ieškinį... 15. Vilniaus apygardos teismas 2014-05-27 nutartimi nutarė atmesti ieškovo UAB... 16. 1) sumokėti 4800 Lt žyminį mokestį už ieškinį ir pateikti teismui... 17. 2) patikslinti ieškinį pagal LR CPK 111 str. 2 d. 2 p. reikalavimus,... 18. 2014-05-27 nutarties kopija ieškovo atstovei advokatei V. R. buvo įteikta... 19. Vadovaudamasis LR CPK 2 str., 3 str., 45 str., 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 3 d.,... 20. Laikyti, kad ieškovo UAB „VSA Vilnius“ ieškinys atsakovams UAB... 21. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...