Byla I-7895-789/2007
Dėl sprendimų panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys: UAB „Avocetė“, Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Rukainių seniūnija ir UAB „COWI Baltic“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė), Rasos Ragulskytės-Markovienės (pranešėja) ir Petro Viščinio, sekretoriaujant Violetai Rodzienei, dalyvaujant pareiškėjų atstovui advokatui Kęstučiui Pusčiui, atsakovo Vilniaus visuomenės sveikatos centro atstovams Justui Radvinauskui ir Raimondui Vaidginui, atsakovės Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovėms Daliai Žukienei ir Eglei Tamošiūnienei, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Avocetė“ atstovams advokatui Nedui Šilaikai ir Kostui Dūdai, trečiojo suinteresuoto asmens Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Rukainių seniūnijos atstovei Anželai Stankevič, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „COWI Baltic“ atstovui Aleksandrui Kirpičiovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų Č. L., I. L., Z. A., T. R., V. R., I. Š., M. T. ir G. T. skundą atsakovams Valstybinei visuomenės sveikatos priežūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Vilniaus visuomenės sveikatos centrui dėl sprendimų panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys: UAB „Avocetė“, Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Rukainių seniūnija ir UAB „COWI Baltic“).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjai Č. L., I. L., Z. A., T. R., V. R., I. Š., M. T. ir G. T. (toliau –pareiškėjai) kreipėsi į teismą ir prašo: 1) panaikinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006-11-20 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo sprendimą Nr. 08 (toliau – ir Sprendimas Nr. 08); 2) panaikinti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007-05-30 sprendimą Nr. S-851 (toliau – ir Sprendimas Nr. S-851).

4Pareiškėjai skunduose (I tomas, b. l. 4–8, II tomas, b. l. 4–7) paaiškino, kad Vilniaus rajone, Rukainių kaime, UAB „Avocetė“ pagal nuomos sutartį valdo 15 000 kv. m žemės sklypą, kadastrinis numeris ( - ), kuriame šiuo metu yra neveikiantys buvusio gyvulininkystės komplekso veršidžių pastatai, ūkinė veikla šiame sklype nevykdoma. UAB „Avocetė“ ketina rekonstruoti nurodytame sklype esančius pastatus ir įrengti juose paukštidę, kurioje būtų auginami viščiukai broileriai. Pareiškėjai, kurie gyvena šalia UAB „Avocetė“ valdomo žemės sklypo, taip pat ir kiti Rukainių kaimo gyventojai nesutinka, kad būtų sumažinta UAB „Avocetė“ planuojamos paukštidės sanitarinė apsaugos zona ir, pažeidžiant teisės aktus bei Rukainių kaimo gyventojų teises ir teisėtus interesus, Rukainių kaime būtų įrengta paukštidė, kadangi tai darytų neigiamą poveikį Rukainių kaimo gyventojams, jų sveikatai, gyvenimo, darbo ir poilsio aplinkai bei gyvenimo kokybei. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2006-11-20 priėmė Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo sprendimą Nr. 08, kuriame patvirtino UAB „COWI Baltic“ parengtą UAB „Avocetė“ planuojamos ūkinės veiklos – viščiukų broilerių auginimo – poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. Šiame sprendime buvo patvirtintas sanitarinės apsaugos zonų ribų, nuo UAB „Avocetė“ planuojamų rekonstruoti veršidžių į paukštides, esančių Rukainių kaime, Vilniaus rajone, patikslinimas (sumažinimas) nuo 750 m iki 200 m. Vilniaus rajono Rukainių kaimo gyventojai nesutiko su UAB „Avocetė“ priklausančių veršidžių rekonstravimu į paukštides ir sanitarinių apsaugos zonų mažinimu, todėl išreiškė savo priešišką poziciją 2006-09-15 per viešąjį svarstymą. Tačiau į gyventojų prieštaravimus neatsižvelgta ir 2006-11-20 Vilniaus visuomenės sveikatos centras priėmė sprendimą dėl sanitarinių apsaugos zonų tikslinimo (mažinimo). 2007-03-21 pareiškėjai ir kiti kaimo gyventojai pateikė prašymą Valstybinės visuomenės sveikatos priežūros tarnybai prie LR SAM, kuriame prašė neleisti mažinti sanitarinės apsaugos zonos. 2007-05-30 Valstybinės visuomenės sveikatos priežūros tarnyba prie LR SAM pateikė atsakymą Nr. S-851, kuriuo atsisakė panaikinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro sprendimą.

5Pareiškėjų nuomone, Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006-11-20 sprendimas Nr. 08 ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežūros tarnybos prie LR SAM 2007-05-30 sprendimas Nr. S-851 yra neteisėti dėl toliau nurodytų priežasčių:

6Dėl sanitarinių apsaugos zonų. Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymą reglamentuoja 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-586 patvirtintos Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės (toliau – SAZ taisyklės). Pagal UAB „Avocetė“ pateikiamus duomenis, planuojamoje paukštidėje Rukainių kaime vienu metu būtų auginama iki 82 200 viščiukų. SAZ taisyklių priedo 1.4.3 p. yra nurodyta, kad paukštynų ir paukštidžių, kuriuose auginama 10 000 – 85 000 broilerių, sanitarinės apsaugos zona yra 750 m, jei auginama daugiau nei 85 000 broilerių – 1 000 m. SAZ taisyklių 23 p. nurodyta, kad gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio įmonių pastatų sanitarinės apsaugos zonų ribos nustatomos pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (toliau – Sąlygos, Specialiosios miško ir naudojimo sąlygos), 73 p. reikalavimus, kuriame nustatytas paukštynų sanitarinės apsaugos zonos dydis yra 1 000 m. Atsižvelgiant į jau nurodytus galiojančių teisės aktų reikalavimus, UAB „Avocetė“ planuojamam paukštynui turėtų būti taikytina nuo 750 m iki 1 000 m sanitarinė apsaugos zona, sanitarinės zonos mažinimas iki 200 m yra abejotinas ir nepagrįstas bei pažeidžia pareiškėjų ir Rukainių kaimo gyventojų teisėtus interesus.

7Dėl gyventojų sutikimo. Pareiškėjai nurodė, kad pagal Sąlygų 74 p. nuostatą, siekiant nustatyti ar pakeisti sanitarinės apsaugos zoną prie UAB „Avocetė“ planuojamos paukštidės Rukainių kaime ar rekonstruoti neveikiančias veršides į paukštides, reikalingas Rukainių kaimo gyventojų, gyvenančių 1 000 m atstumu nuo planuojamų paukštidžių, sutikimas. Pareiškėjai gyvena teritorijoje, esančioje nuo planuojamos rekonstruoti paukštidės 1 000 m ir mažesniu atstumu. Pareiškėjai prieštarauja ir nėra davę sutikimo dėl sanitarinės apsaugos zonos aplink UAB „Avocetė“ planuojamas paukštides nustatymo ar keitimo bei dėl neveikiančių veršidžių rekonstrukcijos į paukštides.

8Dėl kitų objektų, esančių sanitarinėje apsaugos zonoje. Pagal pateiktus duomenis 218 ir 266 m atstumu nuo planuojamos paukštidės yra vandentiekio gręžiniai, priklausantys UAB „Nemėžio komunalininkas“, iš kurių yra tiekiamas šaltas vanduo Rukainių kaimui. Pagal Lietuvos higienos normą HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“, patvirtintą 2006-07-17 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-613, minėtiems gręžiniams yra nustatytos trys apsaugos zonos, t. y. 1 zona – 30 m, 2 zona – 50 m ir 3 zona – 500 m, kuriose ribojama ir draudžiama ūkinė veikla, įskaitant gyvulininkystės ir paukštininkystės įmonių veiklą. Be to, 177 m atstumu nuo planuojamų paukštidžių yra šachtinis šulinys, kuriam nustatyta apsaugos zona, taip pat du vandens telkiniai – vienas 94 m atstumu, kitas 160 m atstumu. SAZ taisyklių 46 p. nustatyta, kad sanitarinėse apsaugos zonose neturi būti įrengiamos vandenvietės, kurioms turi būti nustatytos sanitarinės apsaugos zonos. Pareiškėjai daro išvadą, kad priimant Sprendimą Nr. 08 ir Sprendimą Nr. S-851 buvo pažeisti higienos normos HN 44:2006, higienos normos HN 43:2005 ir SAZ taisyklių 31 ir 46 p. reikalavimai.

9Dėl planuojamų paukštidžių neigiamo poveikio. UAB „Avocetė“ planuojamos paukštidės skleis cheminę, biologinę ir fizikinę taršą, kaip tą patvirtina SAZ taisyklių priedo 1.4.3 punktas ir UAB „COWI Baltic“ parengta ataskaita (toliau – Ataskaita). Kaip nurodoma Ataskaitoje, planuojamoje paukštidėje bus stacionarūs taršos šaltiniai (ventiliatoriai), per kuriuos į aplinką bus šalinamas amoniakas, azoto oksidai ir anglies monoksidas. Krovininėmis mašinomis bus gabenami paukščiai, taip pat atliekos. Tai papildomai padidins taršos kiekį apylinkėse; yra didelė rizika, kad paukštidės užterš vandens telkinius, esančius šalia vandens, kurį naudoja visi Rukainių kaimo gyventojai, gręžinius, dėl to kyla pavojus Rukainių kaimo gyventojų sveikatai. Iki 1 000 m aplink planuojamą paukštidę yra keletas Rukainių gyventojų sodybų, greta yra kapinės, bažnyčia ir visas Rukainių kaimas. Pareiškėjų ir kitų Rukainių gyventojų nuomone, UAB „Avocetė“ planuojamų paukštidžių skleidžiamas nemalonus kvapas ir tarša neabejotinai veiks didesniu nei 200 m atstumu nuo paukštidžių ir ne tik pablogins gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, bet ir sveikatą visiems Rukainių kaimo gyventojams, o ypač gyvenantiems arčiausiai planuojamo paukštyno. UAB „Avocetė“ planuojamos paukštidės sanitarinių apsaugos zonų sumažinimas pažeistų pareiškėjų ir visų Rukainių kaimo gyventojų teises ir teisėtus interesus bei sukeltų pavojų jų gyvenamosios aplinkos saugumui ir sveikatai.

10Pareiškėjų manymu, UAB „COWI Baltic“ parengta UAB „Avocetė“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ir kiti paaiškinimai turi būti vertinami kritiškai, nes jie pateikiami suinteresuoto asmens. UAB „COWI Baltic“ pasamdė UAB „Avocetė“.

11Teismo posėdyje pareiškėjų atstovas nurodė, kad pareiškėjai šioje byloje yra tiesiogiai suinteresuoti Vilniaus visuomenės sveikatos centro ir Valstybinės sveikatos priežiūros tarnybos sprendimais ir jų pasekmėmis, kadangi gyvena šalia siekiamos rekonstruoti paukštidės. Sanitarinės apsaugos zonos sumažinimas darytų įtaką jų gyvenimo kokybei ir sveikatai. Buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai tikslinant sanitarinės apsaugos zoną, nebuvo atsižvelgta į visuomenės nuomonę. Rukainių kaimo gyventojai ne kartą išreiškė savo nuomonę dėl sanitarinės zonos sumažinimo, teikė skundus, neigiama gyventojų nuomonė buvo išreikšta ir susirinkimuose. Rekonstruojant statinius, kurių sanitarinėje apsaugos zonoje yra gyvenamieji namai, turi būti gautas tų gyventojų sutikimas. Šis reikalavimas numatytas Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 74 p. Pareiškėjų atstovas paaiškino, kad sanitarinė apsaugos zona buvo sumažinta remiantis tik Ataskaita, bet ji gali būti mažinama atsižvelgiant į nustatytas SAZ taisykles. Mažinant sanitarinę apsaugos zoną buvo pažeistos ir higienos normos, nes 750 m atstumu aplink statinį yra du vandens telkiniai, numatytas šulinys.

12Atsakovas Vilniaus visuomenės sveikatos centras atsiliepime į skundą (I tomas, b. l. 44–45, II tomas, b. l. 41–42) nurodė, kad Sprendimas Nr. 08 priimtas remiantis 2006-11-03 projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės protokolu Nr. 12-2439, kuris surašytas išnagrinėjus Ataskaitą, kurią pateikė UAB „Avocetė“. Ekspertizės protokole konstatuoti Ataskaitoje pateikti duomenys, už teisingos informacijos pateikimą atsakingi planavimo organizatoriai ir Ataskaitos rengėjai. Nurodė, kad pareiškėjų skundas turėtų būti atmestas.

13Teismo posėdyje Vilniaus visuomenės sveikatos centro atstovas Raimondas Vaidginas paaiškino, kad savivaldybė nesikreipė dėl sanitarinės apsaugos zonos į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą ir centras jai nesiūlė 750 m sanitarinės apsaugos zonos. 750 m sanitarinė apsaugos zona yra normatyvinė zona. Vilniaus visuomenės sveikatos centro sprendimas buvo priimtas remiantis ekspertizės protokolu, yra pritariama arba nepritariama ataskaitai. Užsakovai, pasirinkę naują paukščių auginimo technologiją, užsakė, kad įmonė atliktų ataskaitą pritaikius naują technologiją. Ataskaita buvo atlikta pagal galiojančius teisės aktus, atitiko visus reikalavimus. Vilniaus visuomenės sveikatos centro atstovas nurodė, kad minimos vandenvietės įėjo į 750 m zoną, iki šios dienos konkreti sanitarinė apsaugos zona dar yra nustatyta, sprendimą dėl sanitarinės apsaugos zonos turi priimti Vilniaus rajono savivaldybės administracija. Vilniaus visuomenės sveikatos centras nustatė, kad 200 m sanitarinė apsaugos zona yra saugi, nėra jokių skundų. Paaiškino, kad projektavimo sąlygos nėra sanitarinės apsaugos zonos įteisinimas. Kai numatyta sanitarinė apsaugos zona bus įregistruota Registrų centre, tuomet ji bus įteisinta, tačiau kol kas Registrų centre sanitarinė apsaugos zona nėra registruota.

14Atsakovė Valstybinės visuomenės sveikatos priežūros tarnyba prie LR SAM (toliau – ir Tarnyba) atsiliepime į skundą (I tomas, b. l. 127–129) nurodė, kad ji neturi teisės pakeisti kitų institucijų, taip pat ir jai pavaldžių, sprendimų ar jiems daryti kokią nors įtaką, reikalauti imtis papildomų veiksmų ir pan. Šiuo atveju Valstybinės visuomenės sveikatos priežūros tarnyba prie LR SAM pagal savo komptenciją neturi įgaliojimų keisti Vilniaus visuomenės sveikatos centro sprendimų, reikalauti gyventojų sutikimo dėl planuojamos ūkinės veiklos, neturi juridinio pagrindo bei motyvuotų duomenų neleisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai keisti buvusių veršidžių pastatų paskirtį į paukštides. Kadangi šiuo konkrečiu atveju atsakovė neturėjo teisės dalyvauti ar priimti sprendimus, nedalyvavo sanitarinių apsaugos zonų įteisinimo, tikslinimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atasakaitos vertinimo ir nagrinėjimo procese, jos veiksmai negalėjo pažeisti pareiškėjų interesų ir norminių teisės aktų reikalavimų.

15Teismo posėdyje atsakovės Valstybinės visuomenės sveikatos priežūros tarnybos prie LR SAM atstovė Daiva Žukienė paaiškino, kad visus sprendimus, susijusius su rekonstrukcija, leidimais priiminėjo Vilniaus rajono savivaldybės administracija. Ši tarnyba tik pateikė savo nuomonę. Sanitarinė apsaugos zona nustatoma remiantis dokumentais, ataskaita. Sanitarinė apsaugos zona – tai teritorija, kurioje galioja specialios sąlygos, nustatomos teritorijų planavimo dokumentais. Šiuo atveju sanitarinė zona buvo nustatoma, o ne tikslinama. LR Vyriausybės nutarimu paukščių fermai yra nustatyta 300 m sanitarinė apsaugos zona, o paukštynams – 1 000 metrų. Kas yra paukščių ferma, o kas yra paukštynas, teisės aktai nenustato. Vertinant Ataskaitą buvo atsižvelgiama į tai, ar nebus viršyta oro tarša. Nustatyta, kad visos taršos koncentracijos neviršys nustatytos ribos. To aspekto, kad yra vandenvietės, Tarnyba nevertino, nes gyventojai nekėlė to klausimo. Nurodė, kad Tarnyba nenagrinėjo projektavimo sąlygų.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsliepime į skundą (I tomas, b. l. 67–68) nurodė, kad 2005-03-02 UAB „Avocetė“ kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją dėl projektavimo sąlygų sąvado veršidės rekonstrukcijai į paukštidę Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r. Pagal 2005-04-07 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento išvadą dėl veršidės rekonstrukcijos į paukštidę poveikio aplinkai privalomo vertinimo Nr. 1-7-678 projektavimo sąlygų sąvade įrašyta 750 m sanitarinė apsaugos zona. Kai buvo pateiktas 2006-11-03 Visuomenės sveikatos centro higienos ekspertizės protokolas Nr. 12-2439, projektavimo sąlygų sąvadas buvo ištaisytas. 2005-09-15 Rukainių seniūnijoje įvyko viešas susirinkimas dėl UAB „Avocetė“ veršidės, rekonstruojamos į paukštidę Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r., sanitarinės apsaugos zonos tikslinimo dokumento poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos. Pagal Ataskaitą sanitarinė apsaugos zona mažinama iki 200 m. Gyventojai nepritarė šiai ataskaitai, apie tai 2006-10-16 raštu Nr. A33-3029-(4.15) buvo informuota UAB „Avocetė“, UAB „COWI Baltic“ ir Vilniaus visuomenės sveikatos centras. Neatsižvelgdamas į šį raštą, Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2006-11-03 higieninės ekspertizės protokole Nr. 12-2439 pritarė sanitarinės apsaugos zonos sumažinimui iki 200 m. Vilniaus rajono savivaldybės administracija gavo daug Rukainių kaimo gyventojų skundų dėl planuojamos veršidės rekonstrukcijos į paukštidę. 2007-01-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27-67 buvo sudaryta komisija dėl UAB „Avocetė“ veršidės, rekonstruojamos į paukštidę, Rukainių k., sanitarinės apsaugos zonos nustatymo teisingumo patikrinimo. 2007-01-26 surašyta pažyma su grafiniais priedais dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo teisingumo. 2007-03-13 Vilniaus rajono savivaldybės administracija raštu Nr. A33-992-(4.15) kreipėsi į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą, Vilniaus rajono aplinkos apsaugos departamentą ir Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą dėl komisijos pažymoje surašytų pastabų. 2007-04-12 Vilniaus visuomenės sveikatos centras raštu Nr. (12)-2-793 paprašė UAB „Avocetė“ ir UAB „COWI Baltic“ iki 2007-05-01 papildyti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Rukainių seniūnijai ir Vilniaus visuomenės sveikatos centrui. Iki šiol papildytos ataskaitos Vilniaus rajono savivaldybės administracija negavo. Atsižvelgdama į 2007-01-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27-67 sudarytos komisijos dėl UAB „Avocetė“ veršidės, rekonstruojamos į paukštidę Rukainių k., sanitarinės apsaugos zonos nustatymo teisingumo patikrinimo 2007-01-26 surašytoje pažymoje išdėstytus faktus ir 2007-07-18 Vilniaus rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus rašte Nr. ŽŪS-368 išdėstytus faktus, Vilniaus rajono savivaldybės administracija palaiko pareiškėjų skundą ir prašo jį tenkinti.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Rukainių seniūnija atsiliepime (I tomas, b. l. 163–165, II tomas, b. l. 54–56) nurodė, kad su pareiškėjų argumentais sutinka ir skundą palaiko, savo poziciją iš esmės grindė tais pačiais argumentais kaip ir pareiškėjai.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Avocetė“ nesutinka su skundu, mano, kad jis pareikštas neturint reikalavimo teisės, yra neteisėtas ir nepagrįstas. Atsiliepime (II tomas, b. l. 47–51) paaiškino, kad pareiškėjai nepateikia jokių duomenų ir juos pagrindžiančių įrodymų, kaip skundžiamas aktas daro įtaką jų teisėms ir interesams. Pasak trečiojo suinteresuoto asmens, neaišku, ar pareiškėjai gina viešąjį interesą ir kokiu teisiniu pagrindu. SAZ taisyklių 6 p. numato du sanitarinių apsaugos zonų dydžių nustatymo būdus, šiuo atveju buvo atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir sanitarinės apsaugos zonos riba patikslinta remiantis Ataskaita. Sprendime Nr. 08 ir Ataskaitoje buvo nustatytos ir įvardytos aplinkybės, leidžiančios sumažinti sanitarinę apsaugos zoną. Trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad negali būti taikomas Sąlygų 74 p., nes jis reglamentuoja asmenų, gyvenančių sanitarinėje apsaugos zonoje, teises. Nė vienas gyvanamasis pastatas į planuojamos statyti paukštidės Taisyklių nustatyta tvarka nustatytą sanitarinę apsaugos zoną nepatenka. Planuojama statyti paukštidė patenka į trečią vandentiekio gręžinių apsaugos zoną. Planuojama veršidės rekonstrukcija į paukštidę ir skundžiamas sprendimas iš esmės nepakeis ir nepablogins nei pačioje gamybinių pastatų teritorijoje, nei aplink ją esančių teritorijų taršos ir gyvenimo sąlygų.

19Teismo posėdyje UAB „Avocetė“ atstovas paaiškino, kad yra praleistas terminas skundui paduoti, pareiškėjų skundas nepagrįstas įrodymais. Nurodė, kad tiek Ataskaitoje, tiek protokole yra nurodytos visos aplinkybės, kurios leidžia mažinti sanitarinės apsaugos zoną. Dėl to, kad pažeistos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, atstovas paaiškino, kad šiuo atveju yra statomas ne stambus paukštynas. Tik stambiam paukštynui (kai auginama daugiau nei 85 tūkst. broilerių) numatyta speciali sąlyga – 1 000 metrų sanitarinė apsaugos zona. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos išvardija baigtinį sąlygų sąrašą vandenvietėms, Ataskaitoje nurodyta, kad 50 m atstumu nėra jokių vandenviečių. UAB „Avocetė“ atstovas nurodė, kad projektavimo sąlygose ištaisymas padarytas šioje byloje skundžiamo akto pagrindu, šioje byloje nagrinėjamos ne projektavimo sąlygos, o tai, ar Vilniaus visuomenės sveikatos centras pagrįstai pritarė Ataskaitai. Poveikio aplinkai vertinimo atranka yra padaryta anksčiau, nei priimtas Vilniaus visuomenės sveikatos centro sprendimas. Prašymas buvo pateiktas pastatą rekonstruoti į paukštidę; planuojama auginti paukščiukus ir juos išvežti, nebus jokio paukščių skerdimo ir atliekų perdirbimo.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „COWI Baltic“ nurodė, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centro priimtas sprendimas yra teisėtas, prašo pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (II tomas, b. l. 68–71) nurodė, kad reikalavimas panaikinti 2006-11-20 Vilniaus visuomenės sveikatos centro sprendimą Nr. 08 grindžiamas pareiškėjų išankstiniu nusistatymu, kad UAB „Avocetė“ planuojama paukštidė darys neigiamą poveikį Rukainių kaimo gyventojams, jų sveikatai, gyvenimo, darbo ir poilsio aplinkai bei gyvenimo kokybei. Šie argumentai nepagrįsti nei matavimais ar skaičiavimais, nei ekspertų išvadomis ar kitais įtikinamais argumentais.

21UAB „COWI Baltic“ nurodė, kad SAZ taisyklėse numatyti du sanitarinių apsaugos zonų dydžių nustatyto būdai. SAZ taisyklių priedo 1.4.3 p. nurodytos sanitarinės apsaugos zonos ribos dydis planuojamos UAB „Avocetė“ paukštidės Rukainių kaime atveju netaikytinas. Taip pat netaikytini ir Sąlygų 73 ir 74 p. reikalavimai. Šiame dokumente reikalaujama nustatyti 1 000 m sanitarinę apsaugos zoną stambioms fermoms, paukštynams, gyvulininkystės kompleksams ir kitiems žemės ūkio objektams, tačiau į šią kategoriją Rukainių kaime planuojama paukštidė nepatenka. Ataskaitos duomenimis, nė vienos cheminės medžiagos koncentracija aplinkos ore neviršys didžiausių leistinų koncentracijų, suskaičiuotas triukšmo lygis ties sanitarinės apsaugos zonos riba taip pat neviršija leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. Tikslinant sanitarinės apsaugos zonos ribas buvo atsižvelgta į tai, kad paukštidė planuojama pagal geriausią prieinamą gamybos praktiką. Viščiukai bus auginami uždarose patalpose, ant storo kraiko, naudojant ceolitus ar kitas kvapus sugeriančias medžiagas. Sanitarinė apsaugos zona buvo nustatoma įvertinus sunaudojamą žaliavų kiekį (gamtines dujas ir jų degimo produktus), į aplinką išsiskiriantį amoniako kiekį ir kt. Taigi SAZ taisyklių 35 ir 38 p. nurodytos prielaidos sanitarinės apsaugos zonos ribų mažinimui buvo. Paukštidė planuojama ne mažesniu nei 218 m atstumu nuo esamų vandens gręžinių, t. y. toli nuo antrosios apsaugos zonos, kuri yra 50 m. Trečiojoje apsaugos zonoje planuojama veikla nedraudžiama. Be to, planuojama UAB „Avocetė“ paukštidė nepatenka į šulinio 25 m apsaugos zoną, todėl vykdoma ūkinė veikla šio šulinio vandens kokybei įtakos neturės. Minimi du vandens telkiniai yra buvusių fermų priešgaisriniai rezervuarai. Tai nėra natūralūs vandens telkiniai, kuriems būtų taikomi paviršinių vandens telkinių apsaugą reglamentuojantys teisės aktai bei norminiai dokumentai, jie turi būti naudojami pagal paskirtį gaisrams gesinti, o ne poilsiui ar rekreacijai. Sanitarinės apsaugos zonos ribų tikslinimas, kaip Ataskaitos sudedamoji dalis, buvo pristatytas ir apsvarstytas su visuomene. Rukainių kaimo gyventojai buvo supažindinti su Ataskaita. Pristatymo metu Rukainių kaimo gyventojai pareiškė savo priešišką poziciją, tačiau jie ir kiti pristatyme dalyvavę asmenys neturėjo pastabų ir pasiūlymų parengtai Ataskaitai, o motyvai buvo nepagrįsti, susirinkimo protokolui Rukainių kaimo seniūnė pastabų neturėjo.

22Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens UAB „COWI Baltic“ atstovas paaiškino, kad turi licenciją, ataskaita buvo paruošta licencijuotų specialistų remiantis tikrais faktais, skaičiai yra realūs, kaip analogas buvo paimta kito paukštyno inventorizacija. Sanitarinės zonos nustatymas yra pagrįstas skaičiavimais. UAB „COWI Baltic“ atstovas prašė priteisti atstovavimo išlaidas.

23Skundas tenkintinas iš dalies.

24Byloje nustatyta, kad 2005-02-25 UAB „Avocetė“ pateikė prašymą Vilniaus rajono savivaldybės Vietinio ūkio ir teritorijos planavimo skyriui projektavimo sąlygų sąvadui gauti dėl veršidės rekonstrukcijos į paukštidę Rukainių k., Vilniaus r. (I tomas, b. l. 107). 2005-03-30 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir teritorijos planavimo skyrius UAB „Avocetė“ išdavė Specialiąsias projektavimo sąlygas statinio architektūrai formuoti ir statybos sklypui tvarkyti, kurių 2 p. nustatyta: „Kompozicinis ryšys su gretimų statybos sklypų (gatvių, kelių) užstatymu: Atsižvelgti į gretimybes. Atstumas nuo sklypo ribos iki kaimyninių sklypų ne mažesnis kaip 3 m. Sanitarinė apsaugos zona – 750 m“ (I tomas, b. l. 106). 2005-04-11 Vilniaus rajono savivaldybės Vietinio ūkio ir teritorijos planavimo skyrius UAB „Avocetė“ išdavė Projektavimo sąlygų sąvadą Nr. SA-404, kurio 6 p. nustatytos specialiosios projektavimo sąlygos: 6.1 p. nurodytos sąlygos statinio architektūrai formuoti ir statybos sklypui tvarkyti (I tomas, b. l. 104–105).

252005-04-07 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė Atrankos išvadą dėl veršidės rekonstrukcijos į paukštidę poveikio aplinkai privalomo vertinimo Nr. 1-7-678, kurios 7 p. nustatyta, kad „Aspektai, sąlygojantys privalomą poveikio aplinkai vertinimą, nėra aktualūs, todėl procedūros atlikti privalomą poveikio aplinkai vertinimą pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus netaikomos“; minėtos išvados 5 p. nurodyti pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą, vienas iš jų – reikiama (750 m) sanitarinė apsaugos zona išlaikoma (5.2 p.) (I tomas, b. l. 109–110). 2006 m. rugsėjo mėnesį UAB „COWI Baltic“ parengė dokumentą „UAB „Avocetė“ rekonstruojamos veršidės į paukštidę Rukainių k. Vilniaus raj., sanitarinės apsaugos zonos tikslinimas. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita“ (II tomas, b. l. 119–204). Su šia Ataskaita Rukainių gyventojai buvo supažindinti per viešąjį susirinkimą. 2006-09-11 UAB „Avocetė“ rekonstruojamos veršidės į paukštidę Rukainių k., Vilniaus r., sanitarinės apsaugos zonų tikslinimo dokumento – Poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos svarstymo su visuomene protokole, parengtame UAB „Avocetė“, nurodyta: ,,Kadangi gyventojai neturėjo pastabų ir pasiūlymų parengtai poveikio visuomenės sveikatai ataskaitai, o jų motyvai nepagrįsti, nuspręsta parengtą ataskaitą teikti tvirtinti Vilniaus visuomenės sveikatos centrui“ (I tomas, b. l. 70–72). 2006-09-15 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Rukainių seniūnijos viešojo susirinkimo protokole nurodyta, kad 2006-09-15 per viešąjį susirinkimą buvo svarstyta Poveikio visuomenės sveikatai ataskaita ir UAB „Avocetė“ rekonstruojamos veršidės į paukštidę Rukainių k., Vilniaus r., sanitarinės apsaugos zonų tikslinimas. Šiame protokole nurodyta, kad gyventojai vienbalsiai prieštarauja paukštyno statymui (I tomas, b. l. 13–14). Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2006-10-16 raštu „Dėl UAB „Avocetė“ rekonstruojamos veršidės į paukštidę poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaitos“ Nr. A33-3029-(4.15) informavo UAB „Avocetė“, UAB „COWI Baltic“ ir Vilniaus visuomenės sveikatos centrą, kad būtų atkreiptas dėmesys į 2006-09-15 per svarstymą su visuomene išsakytą gyventojų nuomonę (I tomas, b. l. 102). 2006-11-20 Vilniaus visuomenės sveikatos centras priėmė Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo sprendimą Nr. 08, kuriame patvirtino UAB „COWI Baltic“ parengtą UAB „Avocetė“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir nurodė sprendimo pagrindą – Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos higieninės ekspertizės protokolas 2006-11-03 Nr. 12-2439 (I tomas, b. l. 9). Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006-11-03 Projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės protokole Nr. 12-2439 pateikta išvada – „Siūlomai 200 m sanitarinės apsaugos zonai neprieštaraujame“ (I tomas, b. l. 10–12). Remdamasis 2006-11-03 higieninės ekspertizės protokolu Nr. 12-2439 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistas Arnold Petrovič ištaisė 2005-03-30 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir teritorijos planavimo skyriaus UAB „Avocetė“ išduotų specialiųjų projektavimo sąlygų statinio architektūrai formuoti ir statybos sklypui tvarkyti 2 p. nustatytą sanitarinės apsaugos zoną – išbraukė 750 m ir įrašė 200 m (taisymas padarytas 2006-11-19 ranka) (I tomas, b. l. 106).

262007-01-26 Komisijos, sudarytos 2007-01-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27-67, Pažymoje dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo teisingumo patikrinimo inter alia nurodyta: buvo paprašyta UAB „Avocetė“ kreiptis dėl naujo projektavimo sąlygų sąvado; komisijos nariams neaišku, ar projektas atitinka keliamus reikalavimus; gyventojai nepritaria ruošiamam projektui rekonstruoti veršidę į paukštidę; techninis projektas buvo teikiamas svarstyti Vilniaus rajono savivaldybės nuolatinei statybos komisijai, kuri jam nepritarė; nepritarimo priežastys – projektas neatitinka 2005-04-11 projektavimo sąlygų sąvado SA-404 reikalavimų, RSN 136-92 2.1 p. ir RSN 137-92 2.1 p. reikalavimų, neatlikta projekto higienos ekspertizė; komisija, išvažiavusi į vietą susipažinti su esama situacija, Nustatė prie sanitarinės zonos 200 m yra du vandentiekio gręžiniai, kurie priklauso UAB „Nemėžio komunalininkas“, rekonstruojamos veršidės į paukštidę 200 m sanitarinėje zonoje yra naudojamas šachtinis šulinys 177 m atstumu nuo paukštidės pastato, vandens telkinys atstumu 94 m ir antras vandens telkinys atstumu 160 m, vanduo drenažu patenka į Rukainės upelį; nuo planuojamos paukštidės yra dar penki šachtiniai šuliniai 259–350 m atstumu, penki gyvenamieji namai nepateko į 200 m sanitarinę zoną ir yra 280–350 m nuo planuojamo objekto; komisijos manymu, žemės sklypų savininkams, kurių sklypai pateko į 200 m sanitarinę zoną, bus apribota ūkinė veikla; UAB „COWI Baltic“ ataskaitoje ir Vilniaus visuomenės sveikatos centro ekspertizės protokole nieko pasakyta apie vandentiekio gręžinių apsaugos zonas, apie šachtinį šaltinį ir apie vandens telkinius, kurie yra objekto 200 m sanitarinėje zonoje, nebuvo atsižvelgta į gyventojų pastabas, išsakytas 2006-09-15 ataskaitos svarstyme (I tomas, b. l. 15–17).

272006-06-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Rukainių seniūnija gavo Rukainių seniūnijos gyventojų pareiškimą, 2006-11-27 gavo jų prašymą, kuriuose nurodyta, kad Rukainių kaimo gyventojai prieštarauja paukštidės atidarymui, nes nuo namų iki paukštidės yra vos 300 m, nurodė, kad kils didžiulė grėsmė jų sveikatai dėl oro ir aplinkos užterštumo (I tomas, b. l. 88, 89). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Rukainių seniūnija 2006-11-28 raštu Nr. 4R-257 kreipėsi į savivaldybės merę su prašymu išsamiau išnagrinėti UAB „Avocetė“ projektą, nes vietiniai gyventojai kategoriškai prieštarauja rekonstrukcijai dėl gresiamo poveikio jų sveikatai ir aplinkai, kadangi atstumas nuo gyvenamųjų namų yra labai mažas (I tomas, b. l. 90). 2007-03-13 Vilniaus rajono savivaldybės administracija raštu „Dėl veršidės rekonstruojamos į paukštidę Rukainių k, Rukainių sen., Vilniaus r. sanitarinės apsaugos zonos“ Nr. A33-992-(4.15) kreipėsi į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą, Vilniaus rajono aplinkos apsaugos departamentą ir Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir prašė pateikti išsamius paaiškinimus dėl poveikio neįvertintiems UAB „COWI Baltic“ parengtoje ataskaitoje objektams, žmonių sveikatai ir aplinkai (I tomas, b. l. 123–124).

282007-03-21 Rukainių sen., Vilniaus r., gyventojai pateikė prašymą Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie LR SAM, kuriame nurodė, kad nesutinka su atlikta Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos ekspertize ir nesutinka su išvada, kurioje siūloma sanitarinės apsaugos zoną sumažinti nuo 750 m iki 200 m (I tomas, b. l. 18–27).

292007-04-12 Vilniaus visuomenės sveikatos centras rašte „Dėl veršidės rekonstruojamos į paukštidę Rukainių k, Rukainių sen., Vilniaus r. sanitarinės apsaugos zonos“ Nr. (12)-2-793 nurodė, kad UAB „COWI Baltic“, atlikdama planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nepateikė duomenų apie projektuojamos UAB „Avocetė“ paukštidės sanitarinėje apsaugos zonoje esančius geriamojo vandens tiekimo įrenginius ir nenurodė, ar bus daroma įtaka geriamojo vandens kokybei vykdant planuojamą ūkinę veiklą; dėl šios priežasties Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai neturėjo galimybės higieninės ekspertizės protokole įvertinti poveikio geriamojo vandens kokybei; paprašė UAB „Avocetė“ ir UAB „COWI Baltic“ iki 2007-05-01 papildyti Ataskaitą ir pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Rukainių seniūnijai bei Vilniaus visuomenės sveikatos centrui (I tomas, b. l. 103). 2007-05-24 UAB „COWI Baltic“ Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie SAM ir Vilniaus visuomenės sveikatos centrui pateikė raštą „Dėl UAB „Avocetė“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos papildymo“(I tomas, b. l. 149–150).

302007-05-30 Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie LR SAM priėmė sprendimą „Dėl prašymo“ Nr. S-851, kuriame nurodė, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras protokole ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo 2006-11-20 sprendime Nr. 08 motyvuotai pritarė 200 m sanitarinės apsaugos zonos riboms; Tarnyba neturi įgaliojimų keisti Vilniaus visuomenės sveikatos centro priimtų sprendimų (I tomas, b. l. 28–29).

31Pareiškėjai prašo panaikinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006-11-20 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo sprendimą Nr. 08 ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie LR SAM 2007-05-30 sprendimą „Dėl prašymo“ Nr. S-851. Iš pareiškėjų skunduose išdėstytų argumentų ir iš ginčijamų sprendimų turinio matyti, kad pareiškėjai nesutinka su 200 m sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymu. Pažymėtina, kad pareiškėjai neginčija 2005-03-30 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir teritorijos planavimo skyriaus UAB „Avocetė“ išduotų Specialiųjų projektavimo sąlygų statinio architektūrai formuoti ir statybos sklypui tvarkyti ir 2006-11-19 ranka padaryto šių sąlygų 2 p. ištaisymo, kuriuo buvo išbraukta 750 m ir įrašyta 200 m. Ar šis ištaisymas atliktas teisėtai ir pagrįstai, nėra tyrimo dalykas šioje byloje. Teismas šioje byloje tirs, ar teisėtai ir pagrįstai Vilniaus visuomenės sveikatos centras Sprendime Nr. 08 pritarė Ataskaitoje siūlomai 200 m sanitarinės apsaugos zonai, taip pat ar teisėtai ir pagrįstai Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie LR SAM Sprendime Nr. S-851 nutarė, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras protokole ir Sprendime Nr. 08 motyvuotai pritarė 200 m sanitarinės apsaugos zonos riboms.

32Dėl pareiškėjų reikalavimo teisės.

33Pareiškėjai šioje byloje yra Rukainių kaimo, Vilniaus r., gyventojai. UAB „Avocetė“ priklausantys buvusio gyvulininkystės komplekso veršidžių pastatai yra Rukainių kaime, Vilniaus r. Nagrinėjant šį administracinį ginčą, spręstinas klausimas, ar pareiškėjai turi teisę (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) prasme) ginčyti anksčiau nurodytus sprendimus.

34ABTĮ 5 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Šio straipsnio 3 d. 1 p. nustatyta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. Pagal ABTĮ 22 str. 1 d. asmuo turi teisę paduoti skundą dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo), kai jis mano, kad jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Taigi asmens teisę paduoti skundą administraciniam teismui suponuoja aplinkybės, kad jis gina (nurodo skunde, kad gina) būtent savo (o ne kitų asmenų ar viešąjį interesą) asmens teises ar įstatymų saugomus interesus ir (subjektyvus faktorius) kad jis mano, jog šios jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti (tariamai pažeisti) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-02-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A11-41/2007). Asmens subjektinė teisė ar įstatymo saugomas interesas yra visų pirma konkretaus asmens vertybė, ji yra reikšminga, reikalinga, vertinga konkrečiam teisės subjektui. Galima situacija, kad asmens subjektinė teisė ar įstatymo saugomas interesas bus akumuliuota tam tikru mastu su tuo, kas reikšminga, reikalinga, vertinga ne tik konkrečiam subjektui, bet ir visuomenei ir jos daliai; o asmuo, teisme apgindamas savo subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą, kartu tam tikru mastu turėtų įtakos viešojo intereso apsaugai. Šiuo atveju negalima teigti, kad esant tokioms aplinkybėms asmuo praranda savo teisę kreiptis į teismą gindamas savo subjektinę teisę ar įstatymo saugomą interesą, kadangi tai nėra nustatyta įstatymu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-01-19 nutartis administracinėje byloje Nr. A3-64-07).

35Pareiškėjų skundo teismui ir paaiškinimų teismuose turinys rodo, kad pareiškėjai nesutinka su paukštidės įrengimu UAB „Avocetė“ nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje Rukainių k., Vilniaus r., ir su 200 m sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymu ir sieja tai su paukštidės eksploatacijos metu būsima tarša, galinčia daryti neigiamą įtaką jų sveikatai, gyvenamajai, darbo ir poilsio aplinkai bei gyvenimo kokybei. Toks pareiškėjų teisės pažeidimas vertintinas kaip tariamas (spėjamas) jų teisių pažeidimas, nukreiptas į ateitį, galintis atsirasti kaip paukštidės eksploatavimo pasekmė (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003-06-20 nutartis administracinėje byloje Nr. A4-506-03). Suinteresuoto asmens pretenzijos dėl tariamai ar tikrai galimų jo teisėtų interesų pažeidimų gali būti reikšmingos tik tuo atveju, jeigu suinteresuoto asmens nurodomas jo teisių pažeidimas yra saugomas teisės aktų normomis, t. y. jeigu suinteresuoto asmens nurodomas jo teisių pažeidimas yra susijęs su atitinkamų teisės normų pažeidimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004-02-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A8-147-04).

36Pareiškėjų skundų nagrinėjimą iš esmės lemia abiejų skundų (I tomas, b. l. 4–8, II tomas, b. l. 4–7) nuorodos į tai, kad jie siekia apginti būtent savo (tariamai) pažeistas teises ir įstatymų saugomus interesus. Minėta, kad šioje byloje pareiškėjai skundžia Sprendimą Nr. 08 ir Sprendimą Nr. S-851, kuriuose pritarta Ataskaitoje siūlomai 200 m sanitarinės apsaugos zonai. Atsižvelgiant į tai, kad planuojama ūkinė veikla yra numatyta Rukainių k., Vilniaus r., o pareiškėjai yra šio kaimo gyventojai, darytina išvada, kad pareiškėjų gyvenimas ir veikla yra betarpiškai susijusi su teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla. Taigi darytina išvada, kad pareiškėjų nurodyti Ataskaitos rengimo ir tvirtinimo pažeidimai gali būti pripažinti kaip pagrindas panaikinti ginčijamus sprendimus, tačiau tik tuo atveju, kai bus nustatyti konkretūs teisės aktų reikalavimų pažeidimai rengiant ir tvirtinant Ataskaitą ir kai tai gali būti siejama būtent su pareiškėjų gyvenimo sąlygų pakeitimu. Tai reiškia, kad pareiškėjų subjektyvus suvokimas apie jų interesų pažeidimą be atitinkamo patvirtinimo, kad buvo pažeisti atitinkami teisės aktų imperatyviai nustatyti ir skundžiamų sprendimų priėmimo metu galioję reikalavimai, negali būti pripažintas kaip pakankamas pagrindas tenkinti jų reikalavimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-02-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A11-41/2007).

37Dėl Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006-11-20 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo sprendimo Nr. 08.

382002-05-16 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 24 str. (2002-05-16, 2007-05-24 redakcijos) 1 d. nustatyta, kad įmonės, projektuojančios, statančios, valdančios ar turinčios nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma veikla yra epidemiologiškai svarbi arba yra susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, projektuoja ir įrengia aplink šiuos statinius sanitarinės apsaugos zonas. LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 patvirtintų Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 5 p. įtvirtinti sanitarinių apsaugos zonų (toliau – SAZ) nustatymo tikslai: apsaugoti gyvenamąją aplinką ir žmonių sveikatą nuo taršos (5.1 p.), suformuoti sveiką gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką (5.2 p.), suderinti valstybės, savivaldybės, įmonių, kitų fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus nustatant SAZ tvarkymo režimus (5.3 p.). Taisyklių 6.1 numatytas vienas iš SAZ ribų nustatymo būdų – atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, kuris gali būti atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis, SAZ tikslingumas ir ribų dydžiai pagrindžiami poveikio visuomenės sveikatai ataskaitoje, kuri gali būti atskira arba poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dalis. Taisyklių 29 p. numatyti SAZ ribų nustatymo procedūrų dokumentai, vienas iš jų – Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, kuri gali būti atskira arba poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dalis (29.5 p.). Remiantis šiomis teisės normomis, darytina išvada, kad 2006 m. rugsėjo mėnesį UAB „COWI Baltic“ parengta „UAB „Avocetė“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita yra vienas iš SAZ ribų nustatymo procedūrų dokumentų. Taisyklių 26 p. nustatyta, kad SAZ ribų nustatymo dokumentą sudaro sprendiniai, SAZ ribų nustatymo procedūrų dokumentai ir jų priedai. Taisyklių 34 p. nustatyta, kad nustatyta tvarka suderintą, viešai apsvarstytą ir patikrintą SAZ ribų nustatymo dokumentą SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo organizatorius teikia tvirtinti savivaldybės tarybai ar jos įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui. Byloje nėra duomenų apie Taisyklių 26 p. minimus dokumentus, išskyrus Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir Sprendimą Nr. 08, kuriame ji buvo patvirtinta, taip pat nėra tikslių duomenų, ar SAZ ribų nustatymo dokumentas yra pateiktas tvirtinti savivaldybės tarybai ar jos įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui. Ar planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) UAB „Avocetė“, patvirtinus Ataskaitą, atliko visus reikiamus veiksmus, kurie nustatyti Taisyklėse SAZ ribų nustatymo dokumentui patvirtinti, nėra tyrimo dalykas šioje byloje. Teismas šioje byloje tiria tik Ataskaitos ir sprendimų, kuriuose jai buvo pritarta, teisėtumą ir pagrįstumą.

39Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejus ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-01-31 įsakymas Nr. V-50 (pakeistas 2004-07-05 įsakymu Nr. V-511). Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų vertinimo atlikimo taisyklių (toliau – PVS vertinimo taisyklės) (2004-07-05 įsakymo Nr. V-511 redakcija) 3.2 p. nustatyta, kad šios taisyklės taikomos, kai atlikus atranką pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus nustatoma, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, bet vykdant veiklą galimas poveikis visuomenės sveikatai. 2005-04-07 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė Atrankos išvadą dėl veršidės rekonstrukcijos į paukštidę poveikio aplinkai privalomo vertinimo Nr. 1-7-678, kurioje nustatė, kad procedūros atlikti privalomą poveikio aplinkai vertinimą pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus netaikomos. 2006 m. rugsėjo mėnesį UAB „COWI Baltic“ parengė „UAB „Avocetė“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

40Kadangi Ataskaita buvo rengiama ir kaip vienas iš SAZ ribų nustatymo procedūrų dokumentas, vertinant Ataskaitos teisėtumą ir pagrįstumą, būtina vadovautis tiek PVS vertinimo taisyklėmis, tiek SAZ taisyklėmis, tiek kitais teisės aktais, įtvirtinančiais reikalavimus planuojamai ūkinei veiklai.

41SAZ taisyklių 23 p. įtvirtinta blanketinė norma, kurioje nustatyta, kad gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio pastatų SAZ ribos nustatomos pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, 73 p., reikalavimus. Sąlygų 73 p. nustatyta, kad gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio pastatų sanitarinės apsaugos zonos nustatomos pagal žemės ūkio įmonių ar objektų paskirtį ir dydį. Šiame punkte yra nurodytas stambių fermų, paukštynų, gyvulininkystės kompleksų ir kitų žemės ūkio objektų SAZ dydis. Paukštynų SAZ dydis numatytas 1 000 m. Sąlygų 74 p. (2006-05-06 redakcija) nustatyta, kad gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio įmonių pastatų sanitarinėse apsaugos zonose draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius objektus. Esamos žemės ūkio įmonės ar objektai, kurių sanitarinėse apsaugos zonose yra sodybų ar visuomeninių objektų, gali būti rekonstruojami atsižvelgiant į vietos sąlygas, Sveikatos apsaugos ministerijai ir Aplinkos apsaugos ministerijai įvertinus neigiamą poveikį sveikatai ir šiose zonose gyvenantiems asmenims sutikus. SAZ taisyklių priedo „Sanitarinių apsaugos zonų ribų dydžiai, taikomi, kai neatliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas“ 1.4 p. nustatyti paukštynų ir paukštidžių SAZ dydžiai: 1 000 m SAZ nustatyta 85 000 ir daugiau broilerių (1.4.1 p.), 60 000 ir daugiau vištų (1.4.2 p.) paukštynams; 750 m SAZ nustatyta 10 000–85 000 broilerių (1.4.3 p.) paukštynui. Sistemiškai vertinant šias teisės normas darytina išvada, kad stambiu paukštynu laikytinas 85 000 ir daugiau broilerių paukštynas, 60 000 ir daugiau vištų paukštynas.

42UAB „Avocetė“ planuojama ūkinė veikla – viščiukų broilerių auginimas ir jų realizavimas; vienu metu ūkyje bus auginama ne daugiau kaip 82 200 paukščių (II tomas, b. l. 123). Tokio pobūdžio ūkinei veiklai pagal SAZ taisyklių priedą taikomas 750 m SAZ. Toks SAZ numatytas ir 2005-04-07 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Atrankos išvadoje dėl veršidės rekonstrukcijos į paukštidę poveikio aplinkai privalomo vertinimo Nr. 1-7-678 5 p. Pagal SAZ taisyklių 6.1 p. SAZ ribos gali būti nustatytos atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Tai reiškia, kad atliekant poveikio sveikatai vertinimą gali būti nustatytos kitokio dydžio SAZ ribos, negu numatyta SAZ taisyklių priede.

43Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2005-01-07 rašte „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo“ Nr. 10-(11.3-19)-168 (II tomas, b. l. 52), adresuotame Aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos paukštininkystės asociacijos prezidentui, AB Kaišiadorių paukštyno generaliniam direktoriui, Lietuvos Respublikos kaimo reikalų komitetui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kuriuo remiasi trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Avocetė“ savo atsiliepime (II tomas, b. l. 50), inter alia pažymėta: pagal SAZ taisyklių 6.1 p. saugūs atstumai nuo aplinkos taršos šaltinių nustatomi, įvertinus planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai; paukštininkystės įmonių SAZ ribos nustatomos, įvertinus cheminę, biologinę taršą ir nemalonius kvapus, kurie gali siekti gyvenamąją aplinką, bei jų poveikį visuomenės sveikatai; pagal Sąlygų 63 p. gamybinių ir komunalinių objektų SAZ ribos gali būti tikslinamos, įvertinus planavimo dokumentų sprendinių pasekmes žmonių sveikatai ir aplinkai; taigi galiojantys teisės aktai leidžia nustatyti kitokius paukštynų SAZ ribų dydžius, nei nurodyta SAZ taisyklių priede ir Sąlygose.

44Pažymėtina, kad toks teisės normų aiškinimas atitinka jų turinį, tačiau tai nereiškia, kad SAZ ribos gali būti sumažintos nepagrįstai, taip pat kad SAZ ribų sumažinimas, keliantis realią grėsmę žmonių sveikatai ir gyvenamajai aplinkai, nebeužtikrinantis sveikos gyvenamosios, darbo ir poilsio aplinkos, gali būti pateisinamas. Kitaip aiškinant minėtas teisės normas būtų pažeidžiama asmenų subjektinė teisė į sveiką ir švarią teisę, kurią pagal LR Konstitucijos 53 str. 3 d., 54 str., LR Konstitucinio Teismo 1998-06-01 nutarimą privalo užtikrinti valstybė (visų pirma, priimdama šią teisę ginančias teisės normas ir jas taikydama) ir kiekvienas asmuo.

45Ataskaitos 4.10 p. nurodyta, kad pietinė sklypo dalis ribojasi su asfaltuotu keliu, už kurio 250, 300 ir 450 m atstumu nuo planuojamos paukštidės yra pavienės sodybos; vakarinėje pusėje nuo planuojamos teritorijos už 350 m yra gyvenamoji sodyba; šiaurinėje sklypo dalyje, už buvusių kiaulių fermų, 230 ir 260 m atstumu yra pavienės gyvenamosios sodybos, šiaurės rytų kryptimi už miško masyvo 315 m atstumu yra gyvenamasis namas (II tomas, b. l. 128). Ataskaitos 4.3 p. nurodyta, kad šalia teritorijos yra elektros tinklų linijos, transformatorinė pastotė ir geriamojo vandentiekio tinklai (II tomas, b. l. 126). Šios faktinės aplinkybės byloje neginčijamos.

46Byloje nustatyta, kad nei Ataskaitoje, nei Visuomenės sveikatos centro ekspertizės protokole nebuvo išanalizuota prie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje esamų veikiančių vandens gręžinių poveikis esamam šachtiniam šuliniui ir vandens telkiniams, neįvertinta, ar bus daroma įtaka geriamojo vandens kokybei vykdant planuojamą ūkinę veiklą (I tomas, b. l. 15–17, 123–124, 142). Pats Vilniaus visuomenės sveikatos centras, patvirtinęs Ataskaitą, pripažino, kad Ataskaitoje nepateikti duomenys apie sanitarinės apsaugos zonoje esančius geriamojo vandens tiekimo įrenginius ir nenurodyta, ar bus daroma įtaka geriamojo vandens kokybei vykdant planuojamą ūkinę veiklą, Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai neturėjo galimybių įvertinti poveikio vandens kokybei (I tomas, b. l. 142). 2007-05-24 UAB „COWI Baltic“ rašte „Dėl UAB „Avocetė“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos papildymo“ taip pat nepateikė jokių poveikį vandens kokybei pagrindžiančių duomenų (I tomas, b. l. 149–150).

47Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų, patvirtintų LR sveikatos apsaugos ministro 2004-07-01 įsakymu Nr. V-491, IV dalies „Poveikio visuomenės sveikatai vertinimui pateikiamos informacijos turinys“ 15.8.3 p. nustatyta, kad turi būti įvertinta veiklos įtaka vandens ir maisto kokybei. Pagal SAZ taisyklių 19.8 p. SAZ ribų nustatymo dokumento rengėjas įvertina taršos šaltinių išmetamųjų (planuojamų išmesti) teršalų įtaką dirvožemio ir gruntinio vandens cheminiam ir mikrobiniam užterštumui. Planuojamos ūkinės veiklos įtakos dirvožemio ir gruntinio vandens užterštumui, vandens kokybei vertinimo neatlikimas pažeidžia minėtų teisės aktų reikalavimus. Be to, nenustačius, kokie vandentiekio gręžiniai yra planuojamoje ūkinės veiklos teritorijoje, kokios sanitarinės apsaugos zonos nustatytos tokiems gręžiniams, kokį poveikį vandens kokybei darys planuojama ūkinė veikla, ir nustačius SAZ ribą, neatsižvelgus į šias aplinkybes, yra pažeidžiami 2001-07-10 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 13 str., Lietuvos higienos normos HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2006-07-17 įsakymu Nr. V-613 (toliau – HN 44:2006), reikalavimai. Pažymėtina, kad vienų objektų SAZ nustatymas negali prieštarauti ar paneigti kitų objektų SAZ nustatymo.

48Įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad rengiant Ataskaitą buvo būtina įvertinti planuojamos ūkinės veiklos įtaką dirvožemio ir gruntinio vandens užterštumui, vandens kokybei, įvertinti rekonstruojamos veršidės į paukštides sanitarinės apsaugos zonos suderinamumą su planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ar greta jos esančių vandenviečių sanitarinėmis apsaugos zonomis. To neatlikus, buvo pažeisti Geriamojo vandens įstatymo, HN 44:2006 reikalavimai. 2006-09-15 per Ataskaitos viešąjį svarstymą su gyventojais gyventojai prieštaravo paukštidės įrengimui ir inter alia nurodė, kad arti planuojamo paukštyno yra vandens bokštas (II tomas, b. l. 17–18). Tuo tarpu UAB „Avocetė“ ir UAB „COWI Baltic“ viešojo susirinkimo protokole nurodė, kad gyventojai neturėjo pastabų ir pasiūlymų parengtai Ataskaitai, jų motyvai nepagrįsti, nuspręsta Ataskaitą teikti tvirtinti Vilniaus visuomenės sveikatos centrui. Taigi rengiant Ataskaitą nebuvo įvertinta planuojamos ūkinės veiklos įtaka vienam iš esminių aplinkos objektų – geriamajam vandeniui, nuo kurio kokybės tiesiogiai priklauso gyventojų sveikata. Taip pat nebuvo atsižvelgta į gyventojų pastabas dėl Ataskaitos, šios pastabos nebuvo argumentuotai įvertintos. Tokiu būdu Rukainių kaimo gyventojų subjektinė teisė dalyvauti Ataskaitos rengime, kurią garantuoja PVS vertinimo taisyklės ir SAZ taisyklės, buvo pažeista, ji nebuvo realiai užtikrinta. Taip pat buvo pažeista pareiškėjų – Rukainių kaimo gyventojų – teisė vartoti sveiką ir švarų geriamąjį vandenį bei gauti informaciją apie jo saugą ir kokybę (Geriamojo vandens įstatymo 1 str. 1 d.).

49Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006-11-03 Projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės protokole Nr. 12-2439 taip pat nėra atlikta planuojamos ūkinės veiklos įtakos vandens gręžiniams ir vandens kokybei analizė. Vertinant šio protokolo turinį ir lyginant jį su parengta Ataskaita, pažymėtina, kad protokole įtvirtinama informacija ir išvados yra iš esmės analogiškos Ataskaitoje nurodytai informacijai ir išvadoms. Pagal PVS taisyklių 38 p. turi būti atlikta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos visuomenės sveikatai saugos ekspertizė ir parengta jos išvada. Pagal PVS taisyklių 39 p. visuomenės sveikatos centras apskrityje, gavęs poveikio visuomenės sveikatai ataskaitą ir ataskaitos visuomenės sveikatos saugos ekspertizės išvadą, tvirtina ataskaitą ir išduoda atitinkamus dokumentus. Pažymėtina, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos visuomenės sveikatai saugos ekspertizės tikslas yra objektyviai įvertinti poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos pagrįstumą. Byloje nenustatyta, kad būtų atlikti kokie nors veiksmai, papildomi tyrimai, siekiant objektyviai nustatyti, ar Ataskaitoje pateikti duomenys yra pagrįsti ir atitinka teisės aktų reikalavimus. Neatlikus objektyvaus visapusiško tyrimo, pasirėmus tik tais pačiais faktais ir skaičiavimais, nurodytais poveikio visuomenės sveikatai ataskaitoje, pati ekspertizė negali būti vertinama kaip objektyvi ir pagrįsta. Tokia ekspertizė neatitinka ekspertizės tikslo ir esmės.

50Be to, Ataskaitoje yra ir kitų duomenų, keliančių abejonių dėl 200 m SAZ ribos nustatymo pagrįstumo: 1) Ataskaitos 3.1 p. nurodyta, kad per metus bus 6 ciklai po 8 savaites, susidarys apie 930,75 tonų mėšlo, kuris bus išvežamas į AB Vilniaus paukštyno mėšlo saugojimo aikštelę (II tomas, b. l. 123). Ataskaitos 4.3 p. nurodyta, kad mėšlas paukštyno teritorijoje nebus kaupiamas, po paukščių išvežimo į skerdimo cechą mėšlas bus išvežamas į AB Vilniaus paukštyno mėšlo saugojimo aikštelę, dalis – į ūkininko ūkį laukams tręšti (II tomas, b. l. 127). Ataskaitos 5.2 p. nurodyta, kad išlieka trumpalaikė kvapų sklidimo tikimybė valant paukštidėse mėšlą ir jį išvežant. Šie darbai bus atliekami tik 2 dienas iš 8 viso ciklo savaičių (II tomas, b. l. 134). Ataskaitos 5.5 p. nurodyta, kad įrengus paukštininkystės fermą, mėšlas joje saugomas nebus, pagal sutartį iš karto bus išvežamas į AB Vilniaus paukštyną, todėl nei požeminių, nei gruntinių, nei dirvožemio taršos fosforo ir azoto organiniais junginiais nebus. Taip pat nebus papildomos aplinkos taršos dėl saugomo mėšlo (II tomas, b. l. 138). Vertinant šiuos Ataskaitoje įtvirtintus duomenis ir argumentus, lieka neaišku, kur bus laikomas paukščių mėšlas; jeigu mėšlo valymas ir išvežimas bus atliekamas tik 2 dienas iš 8 viso ciklo savaičių, kyla klausimas, kur tas mėšlas bus laikomas kitomis dienomis, koks bus jo poveikis žmonių sveikatai ir jų gyvenamajai aplinkai. Atsižvelgiant į tai, kyla abejonių, ar pagrįstai Ataskaitoje yra netiriamas paukščių mėšlo poveikis; 2) Ataskaitos 5.2 p. nurodyta, kad kadangi tiriami gyventojai gyvena kaime, kurių pagrindinis pragyvenimo šaltinis dažniausiai yra auginami gyvuliai ir naminiai paukščiai, galima teigti, kad dauguma jų yra adaptavęsi prie kvapų, sklindančių iš tvartų. Todėl net jei nemalonus kvapas iš planuojamo paukštyno patektų į gyvenamąją aplinką, jis neturėtų gyventojams sukelti didelio susierzinimo. Be to, šioje teritorijoje rekonstruojamuose tvartuose daugelį metų veikė gyvulininkystės kompleksas: buvo auginami veršiukai ir kiaulės (II tomas, b. l. 123). Ataskaitos 5.4 p. nurodyta, kad galima prieiti prie išvados, kad daugelį metų šioje teritorijoje šalia buvusio gyvulininkystės komplekso gyvenantys vietiniai gyventojai dėl vykdomos veiklos streso ir neigiamų emocijų nepatirs (II tomas, b. l. 138). Vertinant šiuos argumentus, kyla abejonių dėl jų pagrįstumo poveikio gyventojų sveikatai požiūriu. Pripratimas prie tam tikrų kvapų nėra pakankamas argumentas kvapų neigiamos įtakos žmogaus fizinei ir psichinei būklei nebuvimui pagrįsti. Be to, Ataskaitoje nėra jokių duomenų, prieš kurį laiką planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje buvo vykdoma gyvulininkystės veikla, kiek laiko ji vyko, nėra duomenų apie gyventojus, ar jie jų gyvenamojoje vietoje gyveno ir tuo metu, kai buvo vykdoma ta veikla. Kelia abejonių ir argumentas, kad jeigu anksčiau toje teritorijoje buvo vykdoma gyvulininkystės veikla, tai gyventojai dėl naujai planuojamos ūkinės veiklos streso ir neigiamų emocijų nepatirs. Toks argumentas yra nepagrįstas, kadangi turi būti vertinama būtent naujai planuojamos ūkinės veiklos psichogeninė įtaka aplinkui esantiems žmonėms. Be to, nėra jokių duomenų, kokį poveikį gyventojams darė anksčiau vykdoma gyvulininkystės veikla; 3) Ataskaitos 14 p. 2 d. nurodyta, kad eksploatuojant UAB „Avocetė“ paukštyną planuojamu pajėgumu, žymesnio poveikio visuomenės sveikatai už 200 m SAZ ribų neturėtų būti (II tomas, b. l. 157). Tokia išvada vertintina kaip prielaida, o ne argumentuotai įvertinta ir neabejotinai pagrįsta išvada.

51Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir remiantis sprendimų priėmimo metu galiojusiu teisiniu reguliavimu, darytina išvada, kad 2006-11-20 Vilniaus visuomenės sveikatos centras, remdamasis Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos higieninės ekspertizės protokolu 2006-11-03 Nr. 12-2439 ir priimdamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo sprendimą Nr. 08, kuriame patvirtino UAB „COWI Baltic“ parengtą UAB „Avocetė“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir nurodė sprendimo pagrindą – Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006-11-03 Projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės protokolą Nr. 12-2439, neįvertino visų reikšmingų aplinkybių, patvirtino Ataskaitą, kuri neatitinka teisės aktų reikalavimų, ir nepagrįstai pritarė siūlomai 200 m sanitarinės apsaugos zonai. Darytina išvada, kad 2006-11-20 Vilniaus visuomenės sveikatos centro Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo sprendimas Nr. 08 yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas.

52Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie LR SAM 2007-05-30 sprendimo Nr. S-851.

532007-05-30 Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie LR SAM priėmė sprendimą „Dėl prašymo“ Nr. S-851, kuriame nurodė, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras protokolu ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo 2006-11-20 sprendimu Nr. 08 motyvuotai pritarė 200 m sanitarinės apsaugos zonos riboms; Tarnyba neturi įgaliojimų keisti Vilniaus visuomenės sveikatos centro priimtų sprendimų (I tomas, b. l. 28–29).

54Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-10-04 nutartyje administracinėje byloje Nr. AS17-439/2007 konstatavo, kad teisės aktai nenumato, jog Tarnyba yra įgaliota nagrinėti išankstinius ginčus ne teismo tvarka. Taigi Tarnyba neturi įgaliojimų tikrinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro sprendimų dėl poveikio visuomenės sveikatai ataskaitų tvirtinimo.

55Tačiau, kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, 2007-04-05 rašte „Dėl dokumentų nagrinėjimo“ Nr. S-851 Tarnyba priėmė nagrinėti 2007-03-21 gyventojų prašymą (I tomas, b. l. 18–27), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 19 str. 1 d. ir Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Tarnyboje tvarka, patvirtinta Tarnybos direktoriaus 2002-10-25 įsakymu Nr. 66 (I tomas, b. l. 131). Taigi Tarnyba, priėmusi nagrinėti 2007-03-21 gyventojų prašymą, pradėjo administracinę procedūrą, kuri nustatyta 1999-06-17 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 (2006-06-27 redakcija) trečiajame skirsnyje „Administracinė procedūra“, kurią atliekant Tarnyba privalo išsiaiškinti visas su skundu susijusias aplinkybes ir priimti pagrįstą ir teisėtą administracinės procedūros sprendimą. Tarnybos priimtas 2007-05-30 sprendimas Nr. S-851 yra administracinės procedūros sprendimas Viešojo administravimo įstatymo prasme.

56Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-03-02 įsakymu Nr. V-142, 9 p. nustatyti svarbiausi Tarnybos uždaviniai, vienas iš jų – užtikrinti visuomenės sveikatos saugą. Tarnyba, įgyvendindama nurodytus uždavinius, užtikrina, kad planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) nustatytų, apibūdintų ir įvertintų galimą tiesioginį ar netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį sveikatai (minėtų nuostatų 10.10 p.); nustatyta tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus ir pagal kompetenciją imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti (10.21 p.). Taigi Tarnyba turi kompetenciją spręsti, ar planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) visapusiškai nustatė ir pagrįstai įvertino galimą tiesioginį ar netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį sveikatai.

57Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Tarnyba kreipėsi į UAB „COWI Baltic“ su prašymu pateikti Ataskaitą ir kitus ja susijusius dokumentus (I tomas, b. l. 147). Iš Sprendimo Nr. S-851 turinio matyti, kad Tarnyba išnagrinėjo Ataskaitą, Vilniaus visuomenės sveikatos centro Projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės 2006-11-03 protokolą Nr. 12-2439 ir kitus susijusius dokumentus ir nusprendė, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras protokole ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo 2006-11-20 sprendime Nr. 08 motyvuotai pritarė 200 m sanitarinės apsaugos zonos riboms. Byloje nenustatyta, kad Tarnyba būtų atlikusi kokius nors kitus veiksmus, siekdama objektyviai nustatyti, ar planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) visapusiškai nustatė ir pagrįstai įvertino galimą tiesioginį ar netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį sveikatai.

58Kaip jau buvo minėta šiame teismo sprendime, rengiant Ataskaitą nebuvo įvertinta planuojamos ūkinės veiklos įtaka vienam iš esminių aplinkos objektų – geriamajam vandeniui, nuo kurio kokybės tiesiogiai priklauso gyventojų sveikata. Taip pat buvo pažeista pareiškėjų – Rukainių kaimo gyventojų – teisė vartoti sveiką ir švarų geriamąjį vandenį bei gauti informaciją apie jo saugą ir kokybę. Tarnyba šios aplinkybės nevertino, taip pat nevertino kitų prieštaringų Ataskaitoje nurodytų argumentų pagrįstumo. Atsižvelgiant į tai ir į visas kitas šiame sprendime anksčiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie LR SAM 2007-05-30 sprendimo Nr. S-851 dalis, kurioje nuspręsta, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras protokole ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo 2006-11-20 sprendime Nr. 08 motyvuotai pritarė 200 m sanitarinės apsaugos zonos riboms, yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl naikintina.

59Tarnyba Sprendime Nr. S-851 informavo gyventojus, kad vertinant poveikį aplinkai nenumatyta procedūra gauti gyventojų notarinius sutikimus dėl planuojamos ūkinės veiklos, numatyta tik supažindinti visuomenę su ataskaita, o tai ir buvo atlikta; Tarnyba neturi juridinio pagrindo reikalauti gyventojų sutikimų dėl planuojamos ūkinės veiklos. Kaip matyti iš pareiškėjų skundo, pareiškėjai šios Tarnybos Sprendimo Nr. S-851 dalies neskundžia, t. y. neprašo teismo vertinti notarinių sutikimų būtinumo klausimo, taip pat neprašo vertinti, ar Tarnyba turėjo juridinį pagrindą reikalauti gyventojų sutikimų dėl planuojamos ūkinės veiklos. Tai nėra tiriama šioje byloje.

60Pažymėtina, kad vertinant Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 74 p. (1996-05-06, 2007-09-26 redakcijos) įtvirtintus reikalavimus, darytina išvada, kad šioje teisės normoje numatytas gyvenančių sanitarinėse apsaugos zonose asmenų sutikimas yra viena iš sąlygų žemės ūkio įmonių ar objektų, kurių sanitarinėse apsaugos zonose yra sodybų ar visuomeninių objektų, rekonstrukcijai. Šis sutikimas nevertintinas kaip vienas iš poveikio visuomenės sveikatai vertinimo proceso etapų. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese numatytas visuomenės viešas supažindinimas su ataskaita, tačiau šiame procese nenumatytas reikalavimas gauti gyventojų sutikimus (PVS taisyklių 34–37 p.). Sąlygų 74 p. (1996-05-06, 2007-09-26 redakcijos) numatytas gyventojų sutikimas yra viena iš sąlygų rengiant žemės ūkio įmonių ar objektų rekonstrukcijos teritorijų planavimo dokumentus. Tai nėra tyrimo dalykas šioje byloje.

61Teismas, vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 2 p., 127 str. 1 d.,

Nutarė

62pareiškėjų Č. L., I. L., Z. A., T. R., V. R., I. Š., M. T. ir G. T. skundą tenkinti iš dalies.

63Panaikinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006-11-20 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo sprendimą Nr. 08.

64Panaikinti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007-05-30 sprendimo „Dėl prašymo“ Nr. S-851 dalį, kurioje nuspręsta, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras protokole ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos tvirtinimo 2006-11-20 sprendime Nr. 08 motyvuotai pritarė 200 m sanitarinės apsaugos zonos riboms.

65Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėjai Č. L., I. L., 4. Pareiškėjai skunduose (I tomas, b. l. 4–8, II tomas, b. l. 4–7)... 5. Pareiškėjų nuomone, Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006-11-20... 6. Dėl sanitarinių apsaugos zonų. Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymą... 7. Dėl gyventojų sutikimo. Pareiškėjai nurodė, kad pagal Sąlygų 74 p.... 8. Dėl kitų objektų, esančių sanitarinėje apsaugos zonoje. Pagal pateiktus... 9. Dėl planuojamų paukštidžių neigiamo poveikio. UAB „Avocetė“... 10. Pareiškėjų manymu, UAB „COWI Baltic“ parengta UAB „Avocetė“... 11. Teismo posėdyje pareiškėjų atstovas nurodė, kad pareiškėjai šioje... 12. Atsakovas Vilniaus visuomenės sveikatos centras atsiliepime į skundą (I... 13. Teismo posėdyje Vilniaus visuomenės sveikatos centro atstovas Raimondas... 14. Atsakovė Valstybinės visuomenės sveikatos priežūros tarnyba prie LR SAM... 15. Teismo posėdyje atsakovės Valstybinės visuomenės sveikatos priežūros... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Avocetė“ nesutinka su skundu, mano,... 19. Teismo posėdyje UAB „Avocetė“ atstovas paaiškino, kad yra praleistas... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „COWI Baltic“ nurodė, kad Vilniaus... 21. UAB „COWI Baltic“ nurodė, kad SAZ taisyklėse numatyti du sanitarinių... 22. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens UAB „COWI Baltic“ atstovas... 23. Skundas tenkintinas iš dalies.... 24. Byloje nustatyta, kad 2005-02-25 UAB „Avocetė“ pateikė prašymą Vilniaus... 25. 2005-04-07 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė Atrankos... 26. 2007-01-26 Komisijos, sudarytos 2007-01-16 Vilniaus rajono savivaldybės... 27. 2006-06-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Rukainių seniūnija... 28. 2007-03-21 Rukainių sen., Vilniaus r., gyventojai pateikė prašymą... 29. 2007-04-12 Vilniaus visuomenės sveikatos centras rašte „Dėl veršidės... 30. 2007-05-30 Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie LR SAM... 31. Pareiškėjai prašo panaikinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro... 32. Dėl pareiškėjų reikalavimo teisės.... 33. Pareiškėjai šioje byloje yra Rukainių kaimo, Vilniaus r., gyventojai. UAB... 34. ABTĮ 5 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi... 35. Pareiškėjų skundo teismui ir paaiškinimų teismuose turinys rodo, kad... 36. Pareiškėjų skundų nagrinėjimą iš esmės lemia abiejų skundų (I tomas,... 37. Dėl Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006-11-20 Planuojamos ūkinės... 38. 2002-05-16 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo... 39. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejus... 40. Kadangi Ataskaita buvo rengiama ir kaip vienas iš SAZ ribų nustatymo... 41. SAZ taisyklių 23 p. įtvirtinta blanketinė norma, kurioje nustatyta, kad... 42. UAB „Avocetė“ planuojama ūkinė veikla – viščiukų broilerių... 43. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2005-01-07 rašte „Dėl... 44. Pažymėtina, kad toks teisės normų aiškinimas atitinka jų turinį, tačiau... 45. Ataskaitos 4.10 p. nurodyta, kad pietinė sklypo dalis ribojasi su asfaltuotu... 46. Byloje nustatyta, kad nei Ataskaitoje, nei Visuomenės sveikatos centro... 47. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų, patvirtintų LR... 48. Įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad... 49. Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006-11-03 Projektavimo dokumentų... 50. Be to, Ataskaitoje yra ir kitų duomenų, keliančių abejonių dėl 200 m SAZ... 51. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir remiantis sprendimų priėmimo... 52. Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie LR SAM... 53. 2007-05-30 Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie LR SAM... 54. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-10-04 nutartyje... 55. Tačiau, kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, 2007-04-05 rašte „Dėl... 56. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos... 57. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Tarnyba kreipėsi į UAB „COWI... 58. Kaip jau buvo minėta šiame teismo sprendime, rengiant Ataskaitą nebuvo... 59. Tarnyba Sprendime Nr. S-851 informavo gyventojus, kad vertinant poveikį... 60. Pažymėtina, kad vertinant Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų... 61. Teismas, vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir Lietuvos Respublikos... 62. pareiškėjų Č. L., I. L., 63. Panaikinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2006-11-20 Planuojamos... 64. Panaikinti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie... 65. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...