Byla 2-671-308/2014
Dėl išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, priteisimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei ,dalyvaujant atsakovo atstovei adv.Nijolei Raulušaitienei viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus teritorinės darbo biržos ieškinį atsakovui T. V. dėl išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, priteisimo

Nustatė

2Ieškovo- Vilniaus teritorinės darbo biržos atstovas bylos nagrinėjime nedalyvavo ir pateiktu prašymu bylą prašė nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.Ieškovas pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo T. V. 2550 Lt išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu. Nurodė, kad T. V., a.k. ( - ) (toliau - Atsakovas), Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyriuje buvo įregistruotas 2012 m. spalio 9 d. kaip ieškantis darbo asmuo ir turintis įspėjimą apie atleidimą iš darbo.2012 m. lapkričio 19 d. atsakovas, darbdavys ( - ), ir Vilniaus teritorinė darbo birža, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638) (toliau - Įstatymas) ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. Al-499 (Žin., 2009, Nr. 98-4133) (toliau - Aprašas) nuostatomis, sudarė Trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį Nr. IDRS/TMS-800/2012(l) (toliau - Sutartis).Pagal Sutarties 2.1. punktą atsakovas įsipareigojo įgyti kelių transporto priemonių vairuotojo vežančio krovinius kompetenciją, reikalingą Sutarties 2.3.2. punkte nurodytoms darbo funkcijoms atlikti, ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 4 d. pagal kelių transporto priemonių vairuotojų vežančių krovinius kvalifikacijos tobulinimo neformalaus mokymo programą. Pagal Sutarties 3.3.1. punktą Vilniaus teritorinė darbo birža įsipareigojo atsakovui išduoti mokymo kuponą (toliau - Mokymo kuponas), kuriuo įsipareigojo sumokėti atsakovo, suderinus su darbdaviu, pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą.

3Atsižvelgiant į šias Sutarties nuostatas, 2012 m. lapkričio 20 d. atsakovui buvo išduotas Mokymojaiponas Nr. IDRS/PMK/1-492. Pagal Mokymo kupono II dalies 2.2.1. punktą Vilniaus teritorinė darbo birža skyrė 2550,00 Lt (du tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt litų, 00 ct) profesinio mokymo teikėjui UAB „LDV UNIO^' (toliau - Mokymo teikėjas) už atsakovui suteiktas profesinio mokymo paslaugas.

42012 m. lapkričio 20 d. atsakovas ir Mokymo teikėjas sudarė Mokymo sutartį tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo Nr.12. Mokymo teikėjas 2012 m. gruodžio 4 d. atsakovui išdavė pažymėjimą Nr. 10, kuriuo patvirtino, kad atsakovas baigė profesinį mokymą ir įgijo numatytą kompetenciją. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus teritorinė darbo birža 2012 m. gruodžio 4 d. su Mokymo teikėju pasirašė paslaugų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 6. Šio priėmimo perdavimo akto pagrindu 2012 m. gruodžio 4 d. buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra LDV Nr. 04774. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus teritorinė darbo birža 2013 m. sausio 11 d. pervedė Mokymo teikėjui priėmimo sąskaitoje faktūroje numatytą 2550,00 Lt (dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimties litų, 00 ct) dydžio sumą už atsakovo profesinį mokymą.Pagal SODROS duomenis nustatyta, kad atsakovas nuo 2013 m. balandžio 16 d. buvo atleistas iš darbovietės ( - ) jo paties prašymu (savo noru).

5Pažymėtina, kad pagal Sutarties 3.5.4. punktą atsakovas įsipareigojo nenutraukti darbo sutarties be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše, ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį. Aprašo 36.1. ir 36.2. punktuose yra nustatyta, kad svarbiomis priežastimis yra laikoma bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo liga ar mirtis, darbo sutarties nutraukimas Darbo kodekso 127 straipsnio 2 dalyje, 128 straipsnyje ar 136 straipsnyje nurodytais pagrindais. Aprašo 36.1. ir 36.2. punktuose įtvirtintų svarbių priežasčių sąrašas yra baigtinis. Atsakovas darbo sutartį nutraukė nepraėjus 6 mėnesiams nuo įsidarbinimo savo noru, o tai pagal Aprašo 36.1. ir 36.2. punktus nėra laikoma svarbia priežastimi. Atsakovas, nutraukęs darbo sutartį su darbdaviu savo noru, pažeidė Sutarties 3.5.4. punktą.

6Pagal Sutarties 3.5.5. punktą atsakovas įsipareigojo atlyginti darbo biržai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu jis nevykdys arba netinkamai vykdys Sutarties 3.5.1-3.5.4. punktuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme ir Apraše. Savo ruožtu Vilniaus teritorinė darbo birža pagal Sutarties 3.3.7. punktą įsipareigojo reikalauti atlyginti visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu atsakovas nevykdė arba netinkamai vykdė Sutarties 3.5.1-3.5.4 punktuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių, nurodytų Įstatyme ir Apraše. Jei išlaidos nurodytos šiame punkte nėra grąžinamos darbo biržai, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymo 23 straipsnio 13 dalyje taip pat yra įtvirtinta prievolė kitai sutarties šaliai atlyginti teritorinei darbo biržai jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu.

7Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyrius atsakovą informavo apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą 2013 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. S/l-8l38-(7.7). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas su Vilniaus teritorine darbo birža nebendradarbiavo, sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir skolos negrąžino, Vilniaus teritorinės darbo biržos patirtos išlaidos, susijusios su profesiniu mokymu, iš atsakovo išieškotinos teismine tvarka.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. Taip pat pagal CK 6.59 straipsnį yra draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Be to, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.200 straipsnio 1 dalį šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai nevykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius (CK 6.63 straipsnio 2 dalis). Jeigu šalis neįvykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta (CK 6.213 straipsnio 1 dalis).Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei argumentus laiko, kad atsakovas nesilaikė prievolių ir sutarties vykdymo principų, nevykdė Sutarties nuostatų, todėl turi atlyginti Vilniaus teritorinei darbo biržai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu -2550 Lt (du tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt litų).

9Atsakovas T. V. pateiktu atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą,kadangi jis nepažeidęs 2012-11-19 sudarytos trišalės profesinio mokymo ir įdarbinimo sutarties.Nurodė,kad 2010-06-16–2013-04-16 laikotarpiu jis dirbo ( - ) tolimųjų reisų vairuotoju.2012 m rugpjūčio mėn. ( - ) jį siuntė į kursus,susijusius su profesiniu mokymu,vairavimo mokykloje.Ieškinyje yra nurodyta,kad jis lankęs profesinio mokymo kursus nuo 2012-11-21 iki 2012-12-04 .Tačiau šiuo laikotarpiu jis ( - ) buvo komadiruotas į Vokietiją ir Baltarusiją,kur vairavęs krovininį vilkiką MERCEDES BENZ ( - )Tai patvirtina pridedami šio automobilio tachografo kortelės duomenys(priedas Nr.1).Jo išvykimo ir parvykimo laiką patvirtina ir LR piliečio paso kopija(paso 10-11,14-15 puslapiai),kuriuose matyti Baltarusijos Resp.valstybės sienos apsaugos tarnybos antspaudai,kur įvažiuota buvo 2012-11-27,išvažiuota 2012-11-29(priedas Nr.2 ir 3). Iš teismo gautuose dokumentuose nurodyta,kad darbo ieškančio asmens kortrelė buvo užpildyta 201210-09 ,nors jis 2012-10-06 -2012-10-15 laikotarpiu pagal ( - ) įsakymą buvo išvykęs į komandiruotę Vokietijoje,kur 2012-10-09 vykdęs pasikrovimą Vokietijoje ir fiziškai negalėjęs būti Lietuvoje ir pasirašyti šią kortelę.Ši kortelė galimai yra suklastota,kur parašas yra ne jo ir parašas neatitinka jo parašo pavyzdžio,esančio pase(priedas Nr.5).Kortelėje yra nurodytas jo adresas ( - ), kur šioje vietoje negyvenantis nuo 2010 m rugpjūčio mėn.ir apie tai buvo informavęs darbadavį. Teisę vairuoti C ir E kategorijų transporto priemones šgijęs 2009 m rugsėjo 9d. ir pagal Europos Sąjungos direktyvą kursus turėjęs išklausyti ne vėliau kaip iki 2014 m rugsėjo 10 d.Pasidomėjęs internete tokių kursų kaina Vilniaus m Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre ,kur 35 val. trukmės kursų kroviniams vežti kaina būtų 420 Lt (priedas Nr.6).Tuo tarpu Darbo biržos ieškinyje nurodoma,kad tokių analogiškų kursų kaina sudaro 2550 Lt.Tobulinimo kursus profesinėje srityje lankęs 2012 m rugpjūčio mėn.,o ne 2012-11-21-2012-12-04 laikotarpiu.Trišalę sutartį pasirašęs 2014 m rugpjūčio mėn.,kur nurodytu laiku rugpjūčio mėn. ( - ) jį siuntė į profesinio tobulinimo kursus.Sudarant šią sutartį sutartyje nebuvo nurodyta sutarties sudarymo data,kur darbdavys nurodė,kad tuoj bus laimėtas Darbo biržos profesinio mokymo konkursas ir kad už kursus asemniškai jak nieko nereikės mokėti.2013-04-16 savo noru išėjęs iš darbo ( - ), o nuo 2013-04-17 įsidarbinęs ( - ), kur iki šiol ir dirbantis tarptautinių pervežimų reisų vairuotoju.

10Teismo posėdyje atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Paaiškino, kad iš atsakovo su atsiliepimu pateiktų dokumentų matyti,kad atsakovas nurodomu laikotarpiu negalėjo lankyti nurodomų kursų,kadangi jis buvo komandiruotėse ir buvo išvykęs į užsienį,kas yra patvirtinama atsakovo pateiktais įrodymais. Iš atsakovo atsiliepimo matyti,kad jis net nežinojo apie neva jo būsimą atleidimą iš darbo ( - ).Atsakovas trumpalaikuose kursuose buvo 2012 m rugpjūčio mėn. ir po to nepertraukiamai dirbo ( - ) iki 2013-04-16 ,bei iš darbo pas šį darbadavį išėjo,nes jam nebuvo mokamas darbo užmokestis.Atsakovas po kursų rugpjūčio mėn. ( - ) išdirbo daugiau kaip 6 mėn. ir nepažeidė Sutarties 3.5.4 punkto.Atsakovas pasirašė darbdavio jam duotus dokumentus be datų ,o po to darbdavys naudodamasis šia situacija dokumentuose įrašė vėlesnes datas,kur dabar remiantis šiais dokumentais siekiama prisiteisti nurodomą išlaidų sumą iš atsakovo.2012-10-09 ieškančio darbo asmens atsakovas fiziškai negalėjo pasirašyti,kadangi jo tuo metu nebuvo Lietuvoje,bei šioje kortelėje yra ne atsakovo parašas,kadangi matosi,kad šis parašas esmingai skiriasi nuo tikrų atsakovo parašų.Ieškinys prieš atsakovą yra nepagrįstas ir dėl to nepagrįstas,prašo priteisti atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys atmestinas.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyriuje 2012-10-09 buvo įregistruotas kaip asmuo, ieškantis darbo,užpildant darbo ieškančio asmens kortelę (b. l. 7-8),kur kortelėje yra 2012-10-09 datuoti atsakovo parašai.

12Iš pateiktos Sutarties matyti,kad 2012-11-19 atsakovas, darbdavys ( - ) ir ieškovas-Vilniaus teritorinė darbo birža sudarė Trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį Nr. IDRS/TMS-800/2012(1) (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2012-12-04 įgyti ar patobulinti kelių transporto priemonių vairuotojų vežančių krovinius kompetenciją kvalifikaciją pagal profesinio mokymo programą 2 sav.80 val.(Sutarties 2.1 p.),atsakovas įgijus kvalifikaciją bus paliekamas dirbti ( - ), o ieškovas įpareigojo atsakovui išduoti mokymo kuponą, sumokėti atsakovo pasirinktam profesinio mokymo teikėjui –UAB“LDV UNIO“už suteiktą profesinį mokymą (b. l. 9-12). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2012-11-20 atsakovui buvo išduotas Mokymo kuponas Nr. IDRS/PMK/492 (b. l. 13-14). Taip pat byloje nustatyta, kad 2012-11-20 atsakovas ir mokymo teikėjas UAB“LDV UNIO“ sudarė Mokymo sutartį tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo Nr. 12, pagal kurią atsakovo profesinis mokymas turėjo trukti nuo 2012-11-21 iki 2012-12-04, t. y. 10 mokymo dienų (b. l. 15-16). 2012-12-04 mokymo teikėjas išdavė atsakovui kvalifikacijos pažymėjimą Nr. 10, kuriuo patvirtino, kad atsakovas baigė profesinį mokymą pagal kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių krovinius ,kvalifikacijos tobulinimo programą (b. l.17). Už atsakovui suteiktas profesinio mokymo paslaugas ieškovas sumokėjo profesinio mokymo teikėjui 2550 Lt sumą ,kas patvirtinama 2012-12-04 UAB“LDV UNIO „ pateikta apmokėjimui sąskaita –faktūra serija LDV Nr.04774 ir ieškovo 2013-01-11 mokėjimo nurodymu Nr. 340( b. l.22-25).

13Iš atsakovo pateiktos tachografo ataskaitos matyti,kad jis 2012 m lapkričio 22-24 ,26-30, gruodžio 1-3 dienų laikotarpiu vairavo transporto priemonę,gruodžio 4-5d.buvo poilsis,nuo gruodžio 6d.vėl vairavo(b.l.38-39,70-78),iš paso kopijos matyti,kad jis 2012-11-27 įvažiavo į Baltarusijos Respubliką,o lapkričio 29d. išvažiavo iš Baltarusijos Respublikos(b.l.41-43), iš banko „Swedbank“ sąskaitos išrašo matyti,kad atsakovas 2012-11-18 su kortele atsiskaitinėjo prekybos centre Lenkijoje,lapkričio 19 d.Berlyne,lapkričio 28-29 d.Baltarusijoje,gruodžio 2d.Lenkijoje,gruodžio 3 d.Vokietijoje (b.l.68-69).

14Iš ( - ) 2012-11-05 prašymo Vilniaus teritorinei darbo biržai(b.l.106)matyti,kad prašoma suteikti įspėtiems apie darbo sutarties nutraukimą darbuotojams galimybę pabaigti „Kelių transporto priemonių vairuotojų vežančių krovinius kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursus“,po kurių asmenys įgiję atitinkamą kompetenciją nebūtų atleisti iš darbo ,o būtų palikti dirbti ( - ) neterminuotam darbui įmonėje.Iš prie prašymo pridedamo 2012-09-03 įsakymo Nr.2012/092 matyti,kad atsakovas buvo įrašytas į įspėjamų apie būsimą darbo sutarties nutraukimą nuo 2012-09-24 vairuotojų-ekspeditorių sąrašą(eil.Nr.11),kur įspėjime esantis T. V. parašas yra datuotas 2012-10-01(b.l. 104-105).

15Iš atsakovo parašų ,esančių Sutartyje (b.l.9-16), atsiliepime(b.l.37),vairuotojo kortelėje(b.l.40),LR piliečio pase(b.l.43) ir įspėjime(b.l.104)matyti,kad šie parašai pagal savo pobūdį yra panašūs,tačiau yra esmingai skirtingi nuo 2012-10-09 užpildytoje Darbo ieškančio asmens T. V. kortelėje esančių parašų (b. l. 7-8),kadangi matosi,kad parašai yra atlikti kitokia rašysena ir braižu.

16Iš SODROS pažymų apie atsakovo T. V. įdarbinimus ir asmens įmokas matyti,kad jis ( - ) dirbo nuo 2010-06-17 iki 2013-04-16,bei nuo 2013-04-18 dirba ( - ).

17Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl Sutarties vykdymo, todėl būtina nustatyti, ar atsakovas, neišdirbdamas Sutartyje numatyto 6 mėn.termino išėjo iš darbo ( - ), pažeidė Sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Taigi byloje yra aktualus šalių sudarytos sutarties turinio atskirų sąlygų aiškinimas, taip pat svarbu nustatyti, ar sutarties sąlygos buvo tinkamai atskleistos atsakovui. Šios bylos kontekste svarbu išanalizuoti ir įvertinti Sutarties sąlygas, reglamentuojančias darbdavio ir įdarbinamojo įsipareigojimus.Iš 2012-11-19 Sutarties,2012-11-20 Kupono ,bei 2012-12-04 išduoto Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.10(b.l.9-17)matyti,kad šiuose dokumentuose nei prie vieno iš atsakovo parašų nėra nurodyta atsakovo pasirašymo datų.

182012-11-19 Sutarties 3.5.4 punktu buvo numatyta pareiga įdarbintajam nenutraukti darbo sutarties be savrbių priežasčių,nurodytų Apraše,ne trumpesnį negu 6 mėn.laikotarpį,o Sutarties 3.5.5 punktas nustatė pareigą atsakovui atlyginti darbo biržai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu s be svarbių priežasčių nevykdys ar netinkamai vykdys Sutarties 3.5.1-3.5.4 punktuose numatytus įsipareigojimus.

19Sprendžiant, ar sutarties sąlygos turinys ir formuluotė išdėstyti aiškiai, turi būti nustatyta, ar esminės sutarties nuostatos – šiuo atveju, susijusios su atsakovo įsipareigojimu sudaryti darbo sutartį su darbdaviu, yra išdėstytos suprantamai normalių gebėjimų asmeniui, ar jos detaliai aptartos. Iš Sutarties 3.5.3 punkto matyti, jog atsakovas įsipareigojo užbaigus profesinį mokymą, sudaryti su darbdaviu darbo sutartį Sutarties 2.3 punkte nurodytomis sąlygomis.Sutartyje visiškai nėra konkretizuotas darbdavio pareigos „įdarbinti/palikti dirbti įdarbinamąjį“ (Sutarties 3.1.2 p.) turinys, juolab, neatskleistas atsakovės įsipareigojimo „sudaryti su darbdaviu darbo sutartį“ (Sutarties 3.5.3 p.) turinys,kada atsakovas iš viso pas darbadavį nebuvo atleistas iš darbo, nekonkretizuotos sąlygos dėl darbo sutarties sudarymo su darbdaviu. Šalims neindividualizavus Sutartyje esminių sąlygų, susijusių su Sutarties dalyku – įdarbinamojo darbo pratęsimu , iš esmės buvo pažeista šalių teisių ir pareigų pusiausvyra bei atsakovo teisės ir teisėti interesai.

20CK 6.196 str. nurodyta, kad sutarties sąlygos gali būti aiškiai nurodytos arba numanomos. Tai reiškia, kad sutartyje turi būti išdėstytos esminės siūlomos sutarties sąlygos. Kitaip tariant, asmeniui, kuris akceptuoja ofertą turi būti aišku, kas konkrečiai siūloma ir nereikėtų jokios papildomos informacijos.Iš atsakovo pateiktų įrodymų matyti,kad jis nurodomu mokymosi laikotarpiu 2012-11-20-2012-12-04 faktiškai negalėjo mokytis,kadangi atlikdamas darbdavio pavestas darbines pareigas buvo komandiruotėse pervežant krovinius tolimųjų reisų maršrutais.Dėl to yra pagrindas tikėti atsakovo atsikirtimais,kad nurodytus kursus jis baigė 2012 m rugpjūčio mėn.,kadangi ir iš atsakovo pateiktų įrodymų(tachometrų parodymų) matyti,kad jis rugpjūčio mėn.ilgą laikotarpį nevykdė tolimųjų reisų pervežimų,o spalio-lapkričio mėn.,bei gruodžio mėn.pirmoje pusėje nuolat vykdė tokius pervežimus,bei kad jis neužpildytus dokumentus dėl mokymosi pas darbdavį pasirašęs rugpjūčio mėn.,o po to vėliau tik gavęs pažymą apie kursų baigimą.Sutarties sąlygų 2.3 p. ir 3.5.3 p. turinys ir formuluotė neatitiko aiškumo ir suprantamumo reikalavimų, juolab, kad atsakovas priskirtinas darbuotojų kategorijai. Pažymėtina, jog nurodytos Sutarties sąlygos turėjo esminės reikšmės sutarties vykdymui. Tokiu būdu darytina išvada, kad Sutarties 2.3 p. ir 3.5.3 p. sąlygos, susijusios su atsakovo įdarbinimu/palikimu dirbti nebuvo tinkamai atskleistos atsakovui, jos nebuvo pakankamai aiškios. Nedetalizavus Sutarties vykdymo sąlygų, tvarkos, Sutarties 3.5.5 punktas, nustatantis pareigą atsakovui atlyginti darbo biržai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu jis be svarbių priežasčių nevykdys ar netinkamai vykdys Sutarties 3.5.1 ir 3.5.4 punktuose numatytus įsipareigojimus - nustatė neproporcingai didelę atsakovo atsakomybę. Tokiu būdu buvo pažeistas sutarties šalių lygybės principas.Kartu yra pagrindas konstatuoti,kad atsakovas pasirašydamas Sutartį 2012 m rugpjūčio mėn.turėjo pagrindą laikyti,kad jis 2014-04-16 išeidamas iš darbo iš ( - ) yra jau išdirbęs numatytą 6 mėn.laiką ,jeigu skaičiuoti nuo 2012 m rugsėjo mėn.,kur tokio darbo pabaiga būtų buvusi 2012 m vasario 29d.

21Jeigu sutarties sąlygos vis dėlto suformuluojamos nepakankamai aiškiai, teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl sutarties sąlygų vykdymo, jas aiškina, vadovaudamasis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, o esant abejonių, sutarties sąlygos yra aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai (CK 6.193 str. 4 d.). Byloje konstatavus, jog Sutarties sąlygos yra neaiškios, nekonkretizuotos, jos neatskleidė atsakovo įdarbinimo/palikimo dirbti tvarkos, teismas jas aiškina prie Sutarties prisijungusios šalies (atsakovo) naudai. Pažymėtina, kad atsakovas pagal Sutartį buvo darbuotojas ir todėl laikytinas silpnesniąja ginčo šalimi.

22Civilinis procesas grindžiamas bendruoju proceso dalyvių elgesio dispozityviškumo principu (CPK 13 straipsnis), kuris reiškia laisvą proceso dalyvių disponavimą jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad atvejai, kada teismas gali paneigti proceso dalyvių elgesio dispozityviškumo principą, nustatyti įstatymo ir paprastai yra susiję su būtinybe apsaugoti viešąjį interesą, apginti silpnesniąją ginčo šalį. Darbo bylos – viena iš nedispozityviųjų bylų kategorijų, kai įstatymu teismui priskirtas aktyvus vaidmuo, teisė ir pareiga atitinkamus klausimus spręsti ex officio. Teismo pareigos būti aktyviam tokio pobūdžio bylose įtvirtinimu siekta užtikrinti būtent tos darbo ginčo šalies, kuri socialiniu ir ekonominiu požiūriu šiuose santykiuose vertintina kaip silpnesnė, interesų adekvačią apsaugą. Teismas darbo bylose privalo būti aktyvus siekdamas apsaugoti visų pirma privatų darbuotojo, kartu – viešąjį interesą (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2011; 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2011).

23Atsižvelgiant į šalių pateiktus įrodymus ir išdėstytas aplinkybes bei ginčo šalių teisinių santykių pobūdį, darytina išvada, kad atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus pagal 2012-11-19 trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį vykdė tinkamai, todėl ieškovo ieškinys dėl išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, priteisimo iš atsakovės atmestinas kaip nepagrįstas.

24Kadangi ieškinys yra atmetamas,tai atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo (LR CPK 93 str.1d.). Nagrinėjant bylą atsakovą atstovavo advokatas,kur pateiktu 2014-08-14 advokato pinigų priėmimo kvitu Nr.755704 patvirtinama,kad atsakovas už advokato atstovavimą yra sumokėjęs 700 Lt.Atsakovo atstovė nagrinėjant bylą dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose.Atsakovo turėtos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti priteistinos atsižvelgiant į šios bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas tiek pasiruošiant nagrinėti bylą,tiek nagrinėjant bylą , vadovaujantis Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose rekomenduotinais apmokėjimo dydžiais ir to pagrindu turėtos išlaidos priteistinos pilnai.

25Vadovaudamasis LR CPK 88 str.1d.6 p.,93 str.1d.,98 str.,259 str., 265 str.,269- 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

26Ieškovo -Vilniaus teritorinės darbo biržos ieškinį atsakovui T. V. dėl išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, priteisimo atmesti.

27Priteisti atsakovui T. V. a.k( - ) iš Vilniaus teritorinės darbo biržos(įm.k.191434915,es.S.Žukausko g.15 Vilnius,a.s.( - ) AB banke SEB) 700(septynis šimtus)litų/202,73eurų turėtų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti..

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis... 2. Ieškovo- Vilniaus teritorinės darbo biržos atstovas bylos nagrinėjime... 3. Atsižvelgiant į šias Sutarties nuostatas, 2012 m. lapkričio 20 d. atsakovui... 4. 2012 m. lapkričio 20 d. atsakovas ir Mokymo teikėjas sudarė Mokymo sutartį... 5. Pažymėtina, kad pagal Sutarties 3.5.4. punktą atsakovas įsipareigojo... 6. Pagal Sutarties 3.5.5. punktą atsakovas įsipareigojo atlyginti darbo biržai... 7. Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyrius atsakovą informavo... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 9. Atsakovas T. V. pateiktu atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir... 10. Teismo posėdyje atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Vilniaus teritorinės darbo biržos... 12. Iš pateiktos Sutarties matyti,kad 2012-11-19 atsakovas, darbdavys ( - ) ir... 13. Iš atsakovo pateiktos tachografo ataskaitos matyti,kad jis 2012 m lapkričio... 14. Iš ( - ) 2012-11-05 prašymo Vilniaus teritorinei darbo... 15. Iš atsakovo parašų ,esančių Sutartyje (b.l.9-16),... 16. Iš SODROS pažymų apie atsakovo T. V. įdarbinimus ir asmens įmokas... 17. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl Sutarties vykdymo, todėl būtina... 18. 2012-11-19 Sutarties 3.5.4 punktu buvo numatyta pareiga įdarbintajam... 19. Sprendžiant, ar sutarties sąlygos turinys ir formuluotė išdėstyti... 20. CK 6.196 str. nurodyta, kad sutarties sąlygos gali būti aiškiai nurodytos... 21. Jeigu sutarties sąlygos vis dėlto suformuluojamos nepakankamai aiškiai,... 22. Civilinis procesas grindžiamas bendruoju proceso dalyvių elgesio... 23. Atsižvelgiant į šalių pateiktus įrodymus ir išdėstytas aplinkybes bei... 24. Kadangi ieškinys yra atmetamas,tai atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos... 25. Vadovaudamasis LR CPK 88 str.1d.6 p.,93 str.1d.,98 str.,259 str., 265 str.,269-... 26. Ieškovo -Vilniaus teritorinės darbo biržos ieškinį atsakovui T. V. dėl... 27. Priteisti atsakovui T. V. a.k( - ) iš Vilniaus teritorinės darbo... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...