Byla I-1126-208/2010
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su R. S. skundu dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2R. S. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti VĮ „Regitra“ Apeliacinės komisijos 2009-12-24 protokolinį sprendimą.

3Skundą priimti atsisakytina.

4Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329, 44 p. numatyta, kad su egzamino rezultatais nesutinkantis egzaminuojamasis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po egzamino gali pateikti VĮ „Regitra“ generaliniam direktoriui apeliaciją dėl egzamino įvertinimo. Apeliacijoje turi būti nurodyta: apeliaciją teikiančio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, data, apeliacijos motyvai ir reikalavimai. Apeliaciją pasirašo ją pateikęs asmuo. Apeliacija turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos gavimo. Apie priimtą sprendimą egzaminuojamasis informuojamas raštu. Pagal minėto aprašo 45 p. VĮ „Regitra“ darbuotojų veiksmai gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 str. 1 d. nustato, kad pareiškėjas, nesutinkantis su išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu, gali kreiptis į administracinį teismą per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1-7 p. (to paties įstatymo 34 str. 1 d.).

6Sistemiškai analizuojant Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329, 44 ir 45 p. nuostatas, atsižvelgiant į tai, kad Apeliacinė komisija nepriima pirminio sprendimo dėl egzamino įvertinimo, o nagrinėja pateiktas apeliacijas dėl jau įvertintų vairavimo egzaminų, darytina išvada, kad VĮ „Regitra“ Apeliacinė komisija laikytina išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 str. 1 d. prasme. Todėl, nesutikdamas su Apeliacinės komisijos priimtu sprendimu, asmuo teisę turi kreiptis į apygardos administracinį teismą per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos.

7Kaip matyti iš skundo ir prie jo pridėtos medžiagos, R. S. 2009-12-11 VĮ „Regitra“ Tauragės filiale laikė vairavimo praktikos egzaminą B kategorijos transporto priemone. Nesutikdamas su egzamino įvertinimu, pareiškėjas kreipėsi VĮ „Regitra“ Apeliacinę komisiją. Ši 2009-12-24 nusprendė iš dalies patenkinti R. S. apeliaciją ir anuliuoti jo 2009-12-11 praktikos egzamino rezultatą bei leisti R. S. pakartotinai laikyti vairavimo egzaminą B kategorijos transporto priemone nemokamai. Kaip liudija spaudas ant voko, Apeliacinės komisijos sprendimą pareiškėjas gavo 2010-01-04. Skundą teismui išsiuntė 2010-02-01, t. y. praleidęs 20 dienų skundo padavimo terminą. Kadangi pareiškėjas neprašo atnaujinti praleisto termino, todėl skundas nepriimtinas ir kartu su priedais bei sumokėtu 100 Lt žyminiu mokesčiu grąžintinas R. S..

8Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p., teisėjas.

Nutarė

9atsisakyti priimti R. S. skundą dėl protokolinio sprendimo panaikinimo.

10R. S. išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pateikti teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, nurodant termino praleidimo priežastis ir pateikiant praleidimo priežastis patvirtinančius įrodymus. Kartu su prašymu atnaujinti terminą turi būti paduodamas ir skundas.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 100 Lt žyminį mokestį grąžinti R. S..

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai