Byla 2-513-124/2012
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus atstovei Dangei Uspenskienei, atsakovo BUAB „Modulis“ bankroto administratoriaus atstovei Danguolei Volkovienei, suinteresuoto asmens AB DNB bankas atstovui advokatui Laimonui Pivorui, suinteresuoto asmens VĮ Turto bankas atstovui Remigijui Ilevičiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus skundą atsakovui BUAB „Modulis“ , suinteresuotiems asmenims AB DNB bankas ir VĮ Turto bankas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, ir

Nustatė

2Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius skundu kreipėsi į teismą (1–3 b. l.), prašydamas panaikinti BUAB „Modulis“ 2011 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo buvo nutarta patvirtinti iš įkeisto turto gautų pajamų paskirstymą: t. y. iš 187500 Lt pajamų, gautų pardavus įkeistą turtą, 71 315,40 Lt skirti administravimo išlaidoms apmokėti, o iš likusios 116 184,60 Lt sumos visų pirma padengti įkaito turėtojo AB DNB banko 101 777,85 Lt kreditorinį reikalavimą, o 14406,75 Lt pervesti kitų kreditorinių reikalavimų tenkinimui (1–4 b. l.).

3Kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius nurodė, kad 2011 m. lapkričio 14 d. įvyko BUAB „Modulis“ kreditorių susirinkimas. Į susirinkimo darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas „Dėl sumos patvirtinimo įkeisto turto administravimo išlaidoms apmokėti“. BUAB „Modulis“ administratorius UAB „Atveika“ kreditoriams pateikė pasiūlymą, kad įkaito turėtojui AB DNB bankas, kurio kreditorinio reikalavimo suma sudaro 30,23 % visų kreditorinių reikalavimų, tokia dalimi turėtų būti apskaičiuotos ir bankui tenkančios administravimo išlaidos, t. y. nuo 92 008 Lt sumos 30,23 procentų sudaro 27 814,02 Lt. Atskaičius administravimo išlaidas, AB DNB bankui būtų grąžinama 73963,83 Lt suma (101 777,85 Lt minus 27 814,02 Lt = 73963,83 Lt).

4Įkaito turėtojas AB DNB bankas ir VĮ Turto bankas pateikė kitą pasiūlymą dėl administravimo išlaidų apmokėjimo. Šie kreditoriai siūlė iš visų gautų 187500 Lt pajamų už įkeistą turtą dengti administravimo išlaidų dalį, t. y. 71315,40 Lt, o iš likusios 116 184,60 Lt sumos visų pirma padengti 101777,85 Lt AB DNB bankas kreditorinį reikalavimą, o likusią 14406,75 Lt sumą pervesti kitų kreditorių reikalavimams tenkinimui. 2011 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas pastarasis nutarimas, su kuriuo kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius nesutinka, kadangi jis pažeidžia LR Bankroto įstatymo nuostatas bei visų likusių kreditorių teises ir interesus. Kreditorius nurodė, kad įmonei iškėlus bankroto bylą ir pradėjus turto realizavimą, buvo atliktas AB DNB bankui įkeisto turto vertės nustatymas, kadangi kreditoriai norėjo žinoti turto vertę pardavimo dienai. Tačiau įkaito turėtojo banko pozicija buvo šį turtą pardavinėti pagal 2005 m. įvertinimą, t. y. už 685 000 Lt. Dėl DNB bankas nenoro įsiklausyti į kitų kreditorių nuomonę, užsitęsė bankroto procedūra ir įkeisto turto pardavimas, o įkaito davėjas DNB bankas siekia netgi apmokėti administravimo išlaidas.

5Atsiliepimu į skundą (29–30 b. l.) bankroto administratorius UAB „Atveika“ prašo panaikinti 2011 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą. Nurodo, kad bankroto procedūros metu įkeisto turto pardavimo ir perdavimo tvarka reglamentuojama Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalyje, o įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų kreditoriaus reikalavimų tenkinimo tvarka nustatyta ĮBĮ įstatymo 34 straipsnyje. Pagal ĮBĮ įstatymo 33 straipsnio 5 dalį įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, pranešus apie tai įkaito turėtojui. Taip pat nurodytoje teisės normoje įtvirtinta, kad kai pirkėjas sumoka visą kainą už nupirktą įkeistą turtą, įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atėmus administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo šios kainos gavimo dienos turi būti pervesta į įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus nurodytą sąskaitą. ĮBĮ įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Tai reiškia, kad įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius taip pat turi dalyvauti apmokant administravimo išlaidas.

6Atsiliepimu į skundą Valstybės įmonė Turto bankas (11–12 b. l.) prašo VSDFV Šiaulių skyriaus skundą dėl 2011-11-14 kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo atmesti. Nurodo, kad už parduotą įkeistą turtą buvo gauta daugiausia lėšų (187 500 Lt), tokiu būdu iš jų tenkinama ir didžiausia administravimo išlaidų dalis (71 315,40 Lt). Šiuo atveju išlaikytas administravimo išlaidų dengimo proporcingumo principas, pagal kurį administravimo išlaidos apmokamos proporcingai nuo gautų lėšų iš įkeisto ir neįkeisto turto (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-02-17 nutartis Nr.2-575/2011). Apmokant administravimo išlaidas atsižvelgiama į gautų iš įkeisto ir neįkeisto turto lėšų dydį, nuo didesnės gautų lėšų sumos apmokant didesnę administravimo išlaidų dalį.

7Atsiliepimu į skundą AB DNB banko atstovė advokatė K. Balevičienė (16–18 b. l.) prašo kreditoriaus VSDFV Šiaulių skyriaus skundą atmesti. Nurodo, kad skundžiamas nutarimas kreditorių susirinkime buvo priimtas balsų dauguma. Kreditorių, kurie siūlė ir balsavo už kitokį nutarimo projektą šiuo kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu, nesutikimas su priimtu nutarimu nedaro jo negaliojančiu, kadangi nutarimas priimtas nepažeidžiant ĮBĮ nustatytos įmonės kreditorių susirinkimo sprendimų priėmimo tvarkos. Kreditorių susirinkimas turi teisę nuspręsti kokią sumą lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą, skirti administravimo išlaidų dengimui. Skundžiamu nutarimu nutarta likusią po administravimo išlaidų dengimo sumą iš įkeisto turto pardavimo skirti atsiskaitymui su hipotekos kreditoriumi - AB DNB banku, kaip kad imperatyviai reglamentuota ir ĮBĮ, o likusią sumą patenkinus banko kreditorinį reikalavimą - panaudoti kitų kreditorių reikalavimų tenkinimui. Nepervedus ar pervedus tik dalį lėšų kreditorinio reikalavimo tenkinimui, kai yra galimybė pilnai atsiskaityti su įkaito turėtoju, būtų pažeista banko, kaip hipotekos kreditoriaus, pirmenybės teisė gauti finansinių reikalavimų patenkinimą iš įkeisto turto vertės, o kartu ir paneigta pačio įkeitimo instituto, kaip prievolių užtikrinimo būdu, paskirtis.

8Kreditoriaus VSDFV Šiaulių skyriaus atstovė teismo posėdyje palaikė skunde nurodytas aplinkybes, prašė panaikinti 2011-11-14 kreditorių susirinkimo nutarimą, nes jis pažeidžia LR Įmonių bankroto įstatymo nuostatas bei visų likusių kreditorių teises ir interesus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota įkaito turėtojo pareiga visais atvejais atlyginti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidas. Šiuo konkrečiu atveju AB DNB bankas atgautų visą savo kreditorinį reikalavimą, visiškai neapmokėdamas administravimo išlaidų.

9Atsakovo BUAB „Modulis“ bankroto administratoriaus atstovė D. Volkovienė palaikė kreditoriaus VSDFV Šiaulių skyriaus skundą, nurodė, kad bankroto procesas užsitęsė dėl įkeisto turto pardavimo, įkeistas turtas buvo parduotas už didesnę sumą, negu banko kreditorinis reikalavimas, todėl lėšų likutis turi būti skiriamas kitų kreditorių reikalavimų tenkinimui.

10Suinteresuoto asmens AB DNB bankas atstovas su skundu nesutiko, nurodė, kad šiuo skundu siekiama gauti 20 000 Lt kreditorinių reikalavimų patenkinimui. Tarybos Reglamentas Nr. 1346 numato išimtinę reikalavimo patenkinimo teisę, joks padalijimas, kaip nurodė bankroto administratorius ir VSDFV Šiaulių skyrius, negalimas, todėl skundas turi būti atmestas.

11Suinteresuoto asmens VĮ Turto bankas atstovas prašė atmesti skundą, nurodė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas yra pagrįstas, o AB DNB banko įkeitimo teisė yra prioritetinė. Ginčijamo kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas atitinka protingumo ir sąžiningumo kriterijus.

12Skundas tenkintinas.

13Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartimi UAB „Modulis“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Atveika“ (c. b. Nr. 2-143-124/2012, b. l. 15–16). 2011-05-07, 2010-06-21, 2011-07-05 d. nutartimis buvo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai. Šiaulių apygardos teismo 2011m. liepos 5 d. nutartimi patvirtintas AB DNB bankas kreditorinis reikalavimas – 101 777,85 Lt (b. l. 218–219).

142010 m. birželio 29 d. įvykęs Kreditorių susirinkimas patvirtino tokią administravimo išlaidų sąmatą: atlyginimas administratoriui – 3000 Lt + PVM, pašto, transporto išlaidoms –200 Lt + PVM, buhalterinės apskaitos tvarkymui –100 Lt + PVM, viso 3300 Lt + PVM (154 b. l.).

152011m. lapkričio 14 d. įvykęs kreditorių susirinkimas svarstė klausimą dėl pinigų sumos patvirtinimo administravimo išlaidoms apmokėti iš parduoto įkeisto turto (4 b. l.). Bankroto administratorius UAB „Atveika“ pasiūlė tokią administravimo išlaidų apmokėjimo tvarką: įkaito turėtojo AB DNB bankas bendra kreditorinių reikalavimų suma sudaro 30,23 % visų kreditorinių reikalavimų sumos, todėl šis kreditorius turi apmokėti ir 30,23 % nuo 92 008 Lt administravimo išlaidų sumos. Tai sudaro 27 814,02 Lt. Todėl iš kreditorinio reikalavimo sumos atėjus jam priklausančią mokėti administravimo išlaidų sumą (101 777,85 Lt – 27 814,02 Lt = 73 963,83 Lt), AB DNB bankui būtų pervesta 73 963,83 Lt.

16Įkaito turėtojas AB DNB bankas ir suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas pasiūlė kitą administravimo išlaidų apmokėjimo tvarką: iš visų gautų pajamų už įkeistą turtą (187 500 Lt) apmokėti 71 315,40 Lt administravimo išlaidas, o iš likusios sumos 116 184,60 Lt pervesti 101 777,85 Lt AB DNB bankui, kaip įkaito turėtojui, likusią 14 406,75 Lt sumą pervesti kitų kreditorinių reikalavimų tenkinimui. Būtent šis pasiūlymas ir buvo priimtas 2011-11-14 vykusiame kreditorių susirinkime. Kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius nurodė, kad su tokia administravimo lėšų paskirstymo tvarka nesutinka ir jį skųs teismui.

17LR Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnis numato bankrutuojančios įmonės turto pardavimo ir perdavimo tvarką. Įkeisto turto pardavimo tvarką reglamentuoja minėto straipsnio 5 dalis, kuri numato, kad įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, pranešus apie tai įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui. Kai pirkėjas sumoka visą kainą už nupirktą įkeistą turtą, įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios kainos gavimo dienos turi būti pervesta į įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus, nurodytą sąskaitą. Visais atvejais, kai administratorius perduoda neparduotą įkeistą turtą įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, šis ne vėliau kaip per 10 dienų nuo turto perdavimo dienos sumoka administratoriui šio turto administravimo išlaidas, nustatytas kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje. LR Įmonių bankroto įstatymo 34 straipsnis numato įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų kreditoriaus reikalavimų patenkinimą. Minėtas straipsnis numato, kad įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Jei įkeistas turtas parduodamas už didesnę kainą negu įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų (LR ĮBĮ 36 straipsnis)). Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo lėšomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (LR ĮBĮ 36 str. 2 dalis). Iš auksčiau paminėtų teisės normų matyti, kad nors hipotekos ar įkaito turėtojo reikalavimai iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą, tenkinami anksčiau už kitų kreditorių reikalavimus (ĮBĮ 34 str.), tačiau, visų pirma, pardavus bankrutavusios įmonės turtą (įskaitant ir turtą, kuriuo buvo užtikrinti įkaito turėtojo reikalavimai) hipotekos ar įkaito turėtojo reikalavimai tenkinami tik apmokėjus administravimo išlaidas (ĮBĮ 33 str. 5 d., 36 str. 1 d.). LR ĮBĮ 34 straipsnio nuostata nereiškia, kad įkaito turėtojas gali būti atleidžiamas nuo pareigos atlyginti administravimo išlaidas. Nors kreditorius AB DNB bankas nėra pareiškęs, kad jis nesutinka mokėti administravimo lėšų, tačiau jo pasiūlytas ir kreditorių susirinkime priimtas nutarimas kaip tik leidžia daryti tokią išvadą. Suinteresuoto asmens AB DNB bankas ir VĮ Turto bankas pasiūlytas ir 2011-11-14 priimtas nutarimas, įkeisto turto turėtojui AB DNB bankas, leistų išvengti administravimo išlaidų mokėjimo, nes administravimo išlaidos būtų apmokamos nuo visos gautos sumos, pardavus įkeistą turtą (187 500 Lt), iš likusios sumos būtų pilnai patenkintas AB DNB banko kreditorinis reikalavimas (101 777,85 Lt) ir tik 14 406,75 Lt suma atitektų likusių kreditorinių reikalavimų tenkinimui. Todėl toks 2011-11-14 kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas, kai pardavus įkeistą turtą, įkeisto turto turėtojui AB DNB bankas atitektų visa reikalaujama pinigų suma (kreditorinis reikalavimas 101 777,85 Lt), bankui visiškai neprisidedant prie administravimo išlaidų atlyginimo, neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, pažeidžia kitų kreditorių teises ir interesus, o taip pat prieštarauja LR Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms, nors dalis administravimo išlaidų tiesiogiai susijusi, būtent, su įkeisto turto administravimu. Tokios nuostatos laikosi ir Apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-02-17 nutartis c. b. Nr. 2-575/2011).

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje taip pat konstatuota hipotekos kreditoriaus pareiga visais atvejais – ir kai įkeistas turtas parduodamas, ir kai tas turtas neparduotas, bet perduodamas įkaito turėtojui - dalyvauti atlyginant bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. balandžio 14 d. nutartis AB ,,Lietuvos žemės ūkio bankas” v. BUAB „Švenčionėlių agrochemija“ byloje Nr. 3K-3-493/2003; 2005 m. balandžio 27 d. nutartis BUAB ,,Algiva“ v. AB bankas ,,NORD/LB Lietuva“).

19Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas teismo posėdžio metu nurodė, kad įkaito turėtojas turi išimtinę reikalavimo patenkinimo teisę, kuri numatyta Tarybos Reglamente (EB) Nr. 1346/2000. Teismas konstatuoja, kad Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 2000m. gegužės 29 d. dėl bankroto bylų skirtas tam, kad būtų užtikrintas efektyvus ir veiksmingas tarpvalstybinių bankroto bylų nagrinėjimas, kuris pagal Sutarties 65 straipsnį priskiriamas teisinio bendradarbiavimo civilinėse bylose sričiai. Kaip nurodyta šio Reglamento 1 straipsnio 1 dalyje, šis reglamentas taikomas kolektyvinio bankroto byloms, susijusioms su skolininko daliniu ar visišku teisės į turtą netekimu bei likvidatoriaus paskyrimu. „Bankroto byla” – tai 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta kolektyvinė bankroto byla. Šios bylos išvardytos Reglamento A priede. Tuo tarpu ši civilinė byla nėra bankroto byla, o juo labiau tarp valstybių narių, nurodytų Reglamente, joje nesprendžiamas bankroto bylos iškėlimo klausimas ar kiti bankroto procesui būdingi klausimai, todėl kreditorius AB DNB bankas visiškai nepagrįstai vadovaujasi šiuo Reglamentu.

20Vadovaudamasis auksčiau išdėstytais motyvais, teismas naikina 2011 m. lapkričio 14 d. įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoda kreditorių susirinkimui šį klausimą svarstyti iš naujo. Teismas pažymi, kad teisė tvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką priskirtina tik bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai (LR ĮBĮ 36 str. 2 d.), o teismas atlieka tik kreditorių susirinkimų priimtų nutarimų pagrįstumo kontrolę, ir tuo atveju, jei panaikina kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą vienu ar kitu klausimu, privalo perduoti šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

21Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 33 str. 5 d., 34 str., 36 str., teismas

Nutarė

22Panaikinti BUAB „Modulis“ 2011 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimą darbotvarkės klausimu „Dėl sumos patvirtinimo įkeisto turto administravimo išlaidoms apmokėti“ ir įpareigoti kreditorių susirinkimą šį klausimą svarstyti iš naujo.

23Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant... 2. Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius... 3. Kreditorius VSDFV Šiaulių skyrius nurodė, kad 2011 m. lapkričio 14 d.... 4. Įkaito turėtojas AB DNB bankas ir VĮ Turto bankas pateikė kitą pasiūlymą... 5. Atsiliepimu į skundą (29–30 b. l.) bankroto administratorius UAB... 6. Atsiliepimu į skundą Valstybės įmonė Turto bankas (11–12 b. l.) prašo... 7. Atsiliepimu į skundą AB DNB banko atstovė advokatė K. Balevičienė... 8. Kreditoriaus VSDFV Šiaulių skyriaus atstovė teismo posėdyje palaikė skunde... 9. Atsakovo BUAB „Modulis“ bankroto administratoriaus atstovė D. Volkovienė... 10. Suinteresuoto asmens AB DNB bankas atstovas su skundu nesutiko, nurodė, kad... 11. Suinteresuoto asmens VĮ Turto bankas atstovas prašė atmesti skundą,... 12. Skundas tenkintinas.... 13. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartimi UAB „Modulis“... 14. 2010 m. birželio 29 d. įvykęs Kreditorių susirinkimas patvirtino tokią... 15. 2011m. lapkričio 14 d. įvykęs kreditorių susirinkimas svarstė klausimą... 16. Įkaito turėtojas AB DNB bankas ir suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas... 17. LR Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnis numato bankrutuojančios įmonės... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo... 19. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas teismo posėdžio metu nurodė, kad įkaito... 20. Vadovaudamasis auksčiau išdėstytais motyvais, teismas naikina 2011 m.... 21. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 33 str. 5 d., 34 str., 36 str.,... 22. Panaikinti BUAB „Modulis“ 2011 m. lapkričio 14 d. kreditorių susirinkimo... 23. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui,...