Byla eA-1824-822/2019
Dėl įsakymų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko, Ramutės Ruškytės ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VIA SPORTAS“ skundą atsakovui Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl įsakymų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „VIA SPORTAS“ su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Departamentas) direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. Į-82 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus administracinių sprendimų, susijusių su statybos darbais ( - ), Vilniuje, pripažinimo negaliojančiais“ (toliau – ir 2017 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. Į-82); 2) panaikinti Departamento direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. Į-83 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus administracinių sprendimų, susijusių su tvarkybos darbais ( - ), Vilniuje, pripažinimo negaliojančiais“ (toliau – ir 2017 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. Į-83); 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad žemės sklype, adresu ( - ), Vilnius (unikalus Nr. ( - )) (toliau – ir Žemės sklypas), vykdo žemės kasimo darbus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. gruodžio 29 d. išduotą statybą leidžiantį dokumentą Nr. LSNS-01-161229-00802 daugiabučiui gyvenamajam namui statyti (toliau – Statybos leidimas) ir Departamento Vilniaus skyriaus 2016 m. gruodžio 12 d. išduotą leidimą atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus Nr. LPV-120 (toliau – Tvarkybos leidimas), suteikiančius teisę minėtame žemės sklype statyti daugiabutį gyvenamąjį namą. Statybos leidimas buvo išduotas pagal statybos techninį projektą (Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) Vilnius statybos projektas, numeris FLX 100-2016, parengimo metai 2016) (toliau – Techninis projektas). Departamento Vilniaus miesto skyrius 2016 m. gruodžio 1 d. išdavė tvarkybos darbų projektavimo sąlygas Nr. TDV-100 (toliau – ir Projektavimo sąlygos), 2016 m. gruodžio 5 d. suderino pareiškėjo užsakymu parengtą tvarkybos projektą ir 2016 m gruodžio 12 d. išdavė Tvarkybos leidimą. Išdavus Statybos leidimą ir Tvarkybos leidimą, buvo užbaigtos administracinės procedūros ir pareiškėjui suteikta teisė vykdyti statybos darbus nurodytame žemės sklype.

93.

10Pareiškėjo nuomone, Departamento Vilniaus miesto skyriui priėmus administracinius sprendimus, kurių pagrindu buvo suderintas Techninis projektas ir išduotas Statybos leidimas, taip pat išdavus Tvarkybos leidimą, viešojo administravimo procedūros buvo užbaigtos, o Departamentas neteko teisės keisti ar naikinti savo tarpinius administracinius veiksmus ar sprendimus. Šiuo atveju Departamentas panaikino savo paties priimtus administracinius sprendimus, neturėdamas tam įgaliojimų.

114.

12Papildomai pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose pareiškėjas pažymėjo, kad 2017 m. kovo 13 d. laikinosios komisijos išvada Nr. RG-13 (toliau – Išvada) surašyta pažeidžiant tvarką dėl komisijos narių privalomos kvalifikacijos, nes iš šią išvadą pasirašiusių asmenų tik du yra atestuoti specialistai. Be to, komisija buvo sudaryta Departamento direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. Į-40, kuriame kaip vienas iš komisijos narių nurodytas A. V., tačiau Išvadą pasirašė minėtame įsakyme nenurodytas asmuo –V. Č.. Pareiškėjo teigimu, buvo pažeista pareiškėjos teisė būti išklausytai, nes iki ginčijamų įsakymų priėmimo nebuvo informuota apie laikinosios komisijos sudarymą, kitas su tuo susijusias procedūras, nebuvo kviesta į komisijos posėdžius, nebuvo informuota apie Išvadą, kurią gavo tik padavusi skundą teismui.

135.

14Pareiškėjo įsitikinimu, 2017 m. balandžio 12 d. įsakyme Nr. Į-82 ir 2017 m. balandžio 12 d. įsakyme Nr. Į-83 (toliau – ir Ginčijami įsakymai) nenurodyta nei teisinių, nei faktinių motyvų, o vadovaujamasi Išvada kaip teisiniu ir faktiniu sprendimo priėmimo pagrindu, tačiau ji neatitinka Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116 patvirtintų Departamento nuostatų (toliau – Nuostatai), todėl jos pagrindu priimti Ginčijami įsakymai yra neteisėti.

156.

16Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

177.

18Departamentas nurodė, kad nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ( - ), Vilniuje, nustatė Departamento direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. Į-40 sudaryta laikinoji komisija, jos išvadomis remiantis buvo priimti Ginčijami įsakymai.

198.

20Departamento direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – ir NKPAĮ) 5 straipsnio 9 dalimi, 10 dalies 18–19 punktais, 23 straipsnio 10 dalimi ir Nuostatų 13.1–13.2, 13.4 papunkčiais, gavęs laikinosios komisijos pateiktus duomenis, kad dėl tvarkybos ir statybos projektų klaidų bei Departamento Vilniaus skyriaus valstybės tarnautojų sprendimų iškilo vertingųjų savybių praradimo ir sužalojimo grėsmė, privalėjo stabdyti numatomus darbus, panaikindamas pavaldaus teritorinio skyriaus valstybės tarnautojų sprendimus ir taip užtikrindamas įstatymų, kitų teisės aktų vykdymą.

219.

22Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) nustatė, kad statyba Žemės sklype jau pradėta, o Statybos leidimas yra neteisėtai išduotas, todėl kreipėsi į teismą.

2310.

24Vilniaus miesto apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. e2-28763-592/2017 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-22128-2017-4) yra priimtas Inspekcijos ieškinys atsakovams UAB „Via Sportas“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Departamentui dėl Statybos leidimo panaikinimo ir statybos padarinių pašalinimo. Inspekcija ieškinyje remiasi ir paveldosaugos reikalavimų pažeidimu, išduodant statybos leidimą, todėl visi klausimai, susiję su statybos leidimo išdavimo teisėtumu, taip pat ir šioje byloje ginčijami įsakymai, kurie yra tarpiniai sprendimai, išduodant statybos leidimą, turi būti nagrinėjami civilinėje byloje.

2511.

26Tvarkybos darbų projektas, kuriam vykdyti išduotas leidimas buvo panaikintas 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. Į-83, yra sudedamoji statybos darbų projekto dalis. Teismui panaikinus Statybos leidimą, nebebus galimybės realizuoti ir tvarkybos darbų projektą, nes tvarkybos darbai yra numatyti pagal Statybos leidimą naujoje vietoje statomame pastate. Teismas, nagrinėdamas administracinę bylą dėl Ginčijamų įsakymų pripažinimo negaliojančiais, pareiškėjo teisių apginti negalėtų, nes net patenkinus skundą asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis.

2712.

28Papildomai pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose Departamentas nurodė, kad Nuostatų 7.3 papunktis netaikomas nagrinėjant skundą ir vykdant administracinę procedūrą pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (toliau – ir VAĮ), o jis skirtas fundamentalioms nekilnojamojo kultūros paveldo ar kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos problemoms spręsti.

29II.

3013.

31Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 30 d. sprendimu pareiškėjo UAB „VIA SPORTAS“ skundą tenkino, t. y.: panaikino Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. Į-82 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus administracinių sprendimų, susijusių su statybos darbais ( - ), Vilniuje, pripažinimo negaliojančiais“, taip pat panaikino Departamento direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. Į-83 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus administracinių sprendimų, susijusių su tvarkybos darbais ( - ), Vilniuje, pripažinimo negaliojančiais“.

3214.

33Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl 2017 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. Į-82 ir 2017 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. Į-83 pagrįstumo ir teisėtumo.

3415.

35Teismas, atsižvelgęs į bylos medžiagą, nustatė, kad:

36a.

37Pareiškėjui nuosavybės teise priklauso 0,3402 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), Vilnius, dalis.

38b.

39Pareiškėjas Žemės sklype vykdo statybos darbus pagal Statybos leidimą ir Tvarkybos leidimą, kurie suteikia teisę statyti Žemės sklype daugiabutį gyvenamąjį namą ir kitus statinius.

40c.

41Statybos leidimas išduotas pagal Techninį projektą. Statybos leidimas buvo išduotas ir Techninis projektas parengtas, be kita ko, remiantis pareiškėjo parengtais Gyvenamųjų namų komplekso ( - ), Vilniaus m. sav., statybos projekto projektiniais pasiūlymais (toliau – Projektiniai pasiūlymai) (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus 2015 m. liepos 30 d. pritarimu Nr. 15-215PP, kuriuo pritarta gyvenamųjų namų komplekso ( - ), Vilnius, statybos projekto projektiniams pasiūlymams; Departamento Vilniaus skyriaus 2015 m. rugpjūčio 28 d. pritarimu Nr. 223-PP gyvenamųjų namų komplekso ( - ), Vilnius, statybos projekto projektiniams pasiūlymams), 2015 m. spalio 15 d. Departamento išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais Nr. EV-837, kuriuose nustatyta, kad, Žemės sklype projektuojat gyvenamosios paskirties pastatus, būtina vadovautis minėtais su Departamentu suderintais Projektiniais pasiūlymais (toliau – Paveldosaugos reikalavimai), Departamento Vilniaus skyriaus 2016 m. gruodžio 23 d. pritarimu (suderinimu) daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje, statybos projektui (toliau – 2016 m. gruodžio 23 d. pritarimas).

42d.

43Departamento Vilniaus skyrius 2016 m. gruodžio 1 d. išdavė Projektavimo sąlygas, 2016 m. gruodžio 5 d. suderino pareiškėjo užsakymu parengtą pastato (unikalus ob. kodas ( - )) tvarkybos projektą „Daugiabučiai gyvenamieji namai. ( - ), Vilnius“ (toliau – Tvarkybos projektas) ir 2016 m. gruodžio 12 d. išdavė Tvarkybos leidimą. Išdavus Statybos leidimą ir Tvarkybos leidimą, buvo užbaigtos administracinės procedūros ir pareiškėjui suteikta teisė vykdyti statybos darbus Žemės sklype.

44e.

45Departamento direktorius 2016 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. Į-54 sudarė laikinąją komisiją faktinėms aplinkybėms nustatyti dėl Departamento Vilniaus skyriaus 2015 m. rugpjūčio 28 d. pritarimo (suderinimo) Nr. 223-PP „Gyvenamųjų namų komplekso ( - ), Vilniaus m., statybos projekto projektiniams pasiūlymams“ ir Departamento Vilniaus skyriaus išduotų 2015 m. spalio 15 d. Paveldosaugos reikalavimų bei išvadoms pateikti. Nustatė šios sudėties laikinąją komisiją: R. K., A. M. (A. M.), V. P., R. Š.. Minėtu įsakymu sudaryta laikinoji komisija 2016 m. birželio 16 d. pateikė Departamento direktorei išvadą „Dėl faktinių aplinkybių teisinio įvertinimo“ (toliau – ir Išvada Nr. 2), kurioje konstatavo, kad Departamento Vilniaus skyriaus vyriausiosios specialistės L. Č. 2015 m. rugpjūčio 28 d. pritarimas Projektiniams pasiūlymams, taip pat minėtos vyriausiosios specialistės parengti, o Departamento Vilniaus skyriaus vedėjo V. K. 2015 m. spalio 15 d. patvirtinti Paveldosaugos reikalavimai bei 2015 m. rugsėjo 23 d. Departamento Vilniaus skyriaus vyriausiosios specialistės L. Č. pritarimas detaliojo plano korektūrai sudarė sąlygas sunaikinti Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos Žvėrynu, pietvakarinės dalies vertingąją savybę: vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos – pastato vieta ( - ) (unikalus kodas Kultūros vertybių registre ( - )).

46f.

47Departamento direktorius 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. Į-40 sudarė laikinąją komisiją visuomeninės organizacijos „Žvėryno bendruomenė“ skunde nurodytoms aplinkybėms dėl galimų kultūros paveldo apsaugos reikalavimų pažeidimų įvertinti bei išvadoms pateikti. Nustatė šios sudėties laikinąją komisiją: A. S., D. Š., A. V., V. P. ir V. K..

48g.

49Minėtu įsakymu sudaryta laikinoji komisija 2017 m. kovo 13 d. pateikė Išvadą, kurioje konstatavo, kad Departamento Vilniaus skyrius, 2012 m. detaliojo teritorijų planavimo metu nepareikalavęs sklypo ( - ) naudojimo paskirtį pakeisti į konservacinę, o suderinęs projektinius pasiūlymus, išdavęs sąlygas detaliajam planui ( - )rengti ir pritaręs šiam detaliajam planui, pažeidė teisės aktų reikalavimus ir sudarė galimybę užstatyti žemės sklypą ir kultūros paveldo objekto teritoriją pastatais, nesusijusiais su valstybės saugomo kultūros paveldo objekto (( - )) specialia priežiūra, tvarkymu ir apsauga. Laikinoji komisija iš esmės pritarė Departamento direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. Į-54 sudarytos laikinosios komisijos 2016 m. birželio 16 d. išvadai ir papildė ją, kad buvo sudarytos prielaidos sunaikinti ne tik Vilniaus m. istorinės dalies, vadinamos Žvėrynu, pietvakarinės dalies vertingąją savybę – pastato vietą ( - ), Vilniuje, bet ir patį kultūros paveldo objektą – pastatą. Išvadoje laikinoji komisija Departamento direktorei, be kita ko, pasiūlė spręsti dėl Tvarkybos leidimo panaikinimo.

50h.

51A Ginčijamu 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. Į-82 Departamento direktorius, vadovaudamasis Nuostatų 13.2, 13.4 papunkčiais, Išvada ir atsižvelgdamas į Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2017 m. kovo 30 d. raštą Nr. (12.17E)-2D-4164 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. Į-40 sudarytos komisijos 2017 m. kovo 13 d. išvadų Nr. RG-13 ir šių išvadų pagrindu priimtų sprendimų“, pripažino negaliojančiais šiuos Departamento Vilniaus skyriaus administracinius sprendimus.

52i.

53Ginčijamu 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. Į-83 Departamento direktorius, vadovaudamasis Nuostatų 13.2, 13.4 papunkčiais ir Laikinosios komisijos išvadomis, pripažino negaliojančiais šiuos Departamento Vilniaus skyriaus administracinius sprendimus.

5416.

55Teismas pažymėjo, kad ginčijami įsakymai priimti remiantis iš esmės Išvada, kuri yra jų motyvuojamoji dalis, todėl, tikrinant ginčijamų įsakymų teisėtumą ir pagrįstumą, pirmiausia vertintina, ar Departamentas neviršijo jam suteiktų įgaliojimų, ar veikė pagal jam priskirtą kompetenciją.

56Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Išvadą, kurios pagrindu priimti ginčijami įsakymai, pasirašė A. S., D. Š., V. K., V. P. ir V. Č., tačiau V. Č. Departamento direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. Į-40 nebuvo įtrauktas į laikinosios komisijos sudėtį šiai Išvadai pateikti. Įsakymas dėl nario pakeitimo priimtas nebuvo. Nuostatų 7.3 papunktyje imperatyviai nustatytas reikalavimas, kad ne mažiau kaip pusę nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos problemoms spręsti sudaromų komisijų, narių atitinkamai turi sudaryti atestuoti nekilnojamojo kultūros paveldo specialistai ar atestuoti kilnojamųjų kultūros vertybių ir kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių restauratoriai. Tiek 2016 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. Į-54, tiek 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. Į-40 laikinosios komisijos buvo sudarytos dėl paties nekilnojamojo kultūros paveldo objekto, esančio ( - ), Vilniuje, kilusiems klausimams išspręsti. Iš viešai skelbtino atestuotų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų sąrašo matyti, kad iš Išvadą pasirašiusių 5 asmenų tik 2 (D. Š. ir V. K.) yra atestuoti specialistai. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Išvadą Nr. 2, kuriai laikinoji komisija Išvadoje iš esmės pritarė, pasirašė R. A., V. P. ir R. Š., nors R. A. Departamento direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. Į-54 nebuvo įtrauktas į laikinosios komisijos sudėtį šiai išvadai pateikti. Iš Išvadą Nr. 2 pasirašiusių asmenų nė vienas nėra atestuotas specialistas. Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad sudarant minėtas komisijas buvo pažeistos imperatyvios teisės aktų nuostatos dėl komisijų sudėties ir kvalifikacinių reikalavimų.

5717.

58Vertindamas Ginčijamų įsakymų teisėtumą, teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (redakcija, galiojusi 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. liepos 1 d.) 27 straipsnio 28 punkto nuostatą viešojo administravimo subjektas savo neteisėtai priimtus administracinius sprendimus gali pasinaikinti iki statybos leidimo išdavimo, t. y. kol neužbaigta statybos leidimo išdavimo procedūra. Nagrinėjamu atveju Statybos leidimas, kuris šiuo metu ginčijamas civilinėje byloje Nr. e2-1752-592/2018, išduotas 2016 m. gruodžio 29 d., o ginčijamas 2017 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. Į-82, kuriuo pripažinti negaliojančiais tarpiniai Departamento Vilniaus skyriaus sprendimai, reikalingi Statybos leidimui išduoti, priimtas 2017 m. balandžio 12 d., t. y. po to, kai buvo užbaigta statybos leidimo išdavimo procedūra. Įvertinęs tai, teismas konstatavo, kad Departamentas, jį priimdamas, veikė ultra vires (viršijant įgaliojimus).

5918.

60Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-159 patvirtinto Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“ nuostatomis, pažymėjo, kad Projektavimo sąlygos išduotos 2016 m. gruodžio 1 d., Tvarkybos leidimas išduotas 2016 m. gruodžio 12 d. 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. Į-83 Projektavimo sąlygos pripažintos negaliojančiomis, t. y. jau po to, kai buvo užbaigta Tvarkybos leidimo išdavimo procedūra, nors Taisyklių 24 papunktyje nustatyta, kad projektavimo sąlygos atitinkamais atvejais pripažįstamos netekusiomis galios iki Tvarkybos leidimo išdavimo.

6119.

62Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnio nuostatomis ir jas aiškinančia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, konstatavo, kad byloje nustatyti procedūriniai pažeidimai (pažeistos imperatyvios teisės aktų nuostatos dėl komisijų sudėties ir kvalifikacinių reikalavimų, ginčijamus įsakymus priėmė nekompetentingas viešojo administravimo subjektas) laikytini esminiais, todėl naikintini.

63III.

6420.

65Atsakovas Departamentas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti arba bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

6621.

67Atsakovas, pasisakydamas dėl administracinę procedūrą vykdžiusios komisijos sudėties, nurodo, kad:

68.

692017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. Į-40 preambulėje nurodyta, kad komisija sudaryta, atsižvelgiant į Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2017 m. vasario 17 d. raštu Nr. 2D-2050 persiųstą visuomeninės organizacijos Žvėryno bendruomenė 2017 m. vasario 10 d. skundą su 2017 m. vasario 10 d. papildymu dėl teritorijų planavimo dokumentų ir statybą leidžiančio dokumento atitikimo kultūros paveldo apsaugą, aplinkos apsaugą ir statybą reglamentuojantiems teisės aktams objekte adresu ( - ), Vilniuje. Taigi, komisija buvo sudaryta visuomeninės organizacijos Žvėryno bendruomenė skundui nagrinėti, vadovaujantis VAĮ 3 skirsniu „Administracinė procedūra“.

70a.

71Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino Nuostatų 10.3 papunktį. VAĮ 22 straipsnio 1 dalyje nėra nustatyta administracinę procedūrą vykdančios komisijos privaloma sudėtis, jos narių kvalifikaciniai reikalavimai, be to numatyta galimybė skundą nagrinėti net vienam įgaliotam pareigūnui ar valstybės tarnautojui, t. y. VAĮ nenumato, kad būtų galima nenagrinėti skundo, jeigu dėl valstybės tarnautojų atostogų pasikeitus sudarytos komisijos sudėčiai joje daugumos nebesudaro atestuoti specialistai. VAĮ teisės aktų hierarchijoje turi aukštesnę teisinę galią už Departamento nuostatus. Be to, Nuostatų 10.3 papunktis taikomas, kai sudaromos komisijos plačioms paveldosaugos problemoms nagrinėti, nagrinėjamu atveju 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. Į-40 sudaryta komisija nagrinėjo konkretų skundą dėl statybų Žemės sklype, o ne sprendė abstrakčias paveldosaugos problemas.

72b.

73Departamento direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. Į-40 sudarytos komisijos nariui teisininkui A. V. išėjus kasmetinių atostogų, Departamento direktoriaus 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. Į-52 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. Į-40 „Dėl laikinosios komisijos sudarymo“ pakeitimo“ vietoj A. V. buvo įrašytas komisijos narys Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas V. Č.. Kadangi komisija, gavus skundą, buvo sudaryta dėl teritorijų planavimo dokumentų ir statybą leidžiančio dokumento atitikimo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams nustatyti, todėl kito teisininko įrašymas į komisiją vietoj išėjusio atostogauti teisininko atitiko komisijos veiklos tikslą. Todėl nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad V. Č. nebuvo įtrauktas į Departamento direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. Į-40 sudarytos komisijos sudėtį.

74c.

75Pirmosios instancijos teismas vienu iš Departamento direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymų Nr. Į-82 ir Į-83 panaikinimo pagrindų nurodė komisijos sudarymo procedūrinius pažeidimus. Kadangi teismas nenagrinėjo komisijos 2017-03-13 išvados Nr. RG-13 turinio, todėl išvada ir joje nurodyti kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai liko nenuginčyti. Būtent komisijos nustatyti kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai ir buvo pagrindas Departamento direktoriui priimti ginčijamus įsakymus. Komisijos narių sudėties pakeitimas nereiškia, kad komisijos išvada yra teisiškai nepagrista ir jos išvados neteisingos, todėl komisijos sudarymo procedūros negali būti pagrindu naikinti Ginčijamus įsakymus.

7622.

77Atsakovas, pasisakydamas dėl nepagrįstų pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų dėl Tvarkybos leidimo panaikinimo, nurodo, kad:

78.

792017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. Į-82 panaikinti Departamento Vilniaus skyriaus administraciniai sprendimai, susiję su statybą leidžiančio dokumento išdavimu, o 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. Į-83 panaikinti Departamento Vilniaus skyriaus administracinius sprendimai, susiję su Tvarkybos leidimo išdavimu. Atsakovas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-3141/2011), aiškinančia NKPAĮ 2 straipsnio 36 ir 37 dalių nuostatas, ir nurodo, kad skiriami tvarkomieji paveldosaugos darbai ir tvarkomieji statybos darbai. Šių apibrėžimų lyginamoji analizė leidžia teigti, kad tvarkomieji paveldosaugos darbai neapima statybos darbų.“ Pagal Tvarkybos leidimo išdavimo metu galiojusios Statybos įstatymo redakcijos 1 straipsnio 2 dalies 2 punktą Statybos įstatymas buvo netaikomas, nustatant nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ir kultūros paveldo statinių tvarkomųjų paveldosaugos darbų ir su jais susijusių procedūrų reikalavimus, kuriuos nustato Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. Taigi, 2016-12-12 leidimo Nr. LPV-120 atlikti kultūros paveldo statinio ( - ), Vilniuje tvarkybos darbus išdavimo ir panaikinimo procedūroms Statybos įstatymas netaikomas.

80a.

81Kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-155 patvirtinto Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ (toliau – ir Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės), 21.1 papunktyje nustatyta, kad leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus pripažįstamas netekusiu galios, kai nustatoma, jog leidimas išduotas, nesilaikant taisyklių reikalavimų. Iš šio reglamento 21–23 punktų išplaukia tai, kad leidimas pripažįstamas netekusius galios administracine tvarka. Komisija nustatė, kad leidimo išdavimas pažeidžia NKPAĮ (11 str. 5 d., 23 str. 5 d.) ir Žemės įstatymo (28 str. 1 d. 2 p.) nuostatas, taip pat Departamento vertinimo tarybos 2010 m. balandžio 27 d. aktą Nr. KPD-RM-1389, Departamento vertinimo tarybos 2014 m. rugsėjo 23 d. aktą Nr. KPD-RM-2173, Departamento vertinimo tarybos 2015 m. rugpjūčio 18 d. aktą Nr. KPD-RM-2242, taigi, pagal nurodytą reglamentą, toks Tvarkybos leidimas negalėjo būti išduotas, todėl pagrįstai Departamento direktoriaus 2017-04-12 įsakymu buvo panaikintas. Pirmosios instancijos teismas sprendime nenagrinėjo ir nemotyvavo, kodėl panaikino 2017 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. Į-83 3 punktą, kuriuo buvo panaikintas Tvarkybos leidimas, todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas visiškai nepagrįstas ir neteisėtas.

82b.

83Pagal Taisyklių 24 punktą Taisyklių (23.1, 23.2, 23.4 ir 23.5 p.) nurodytais atvejais projektavimo sąlygos pripažįstamos netekusiomis galios jį išdavusios už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos vadovo raštišku sprendimu iki leidimo atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo.

84c.

85Departamentas nesutinka su teismo išvada, kad Projektavimo sąlygos išduotos 2016 m. gruodžio 1 d., Tvarkybos leidimas išduotas 2016 m. gruodžio 12 d. 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. Į-83 Projektavimo sąlygos pripažintos negaliojančiomis, t. y. jau po to, kai buvo užbaigta Tvarkybos leidimo išdavimo procedūra, todėl jos negalėjo būti pripažintos netekusiomis galios. Departamentas nesutinka su tokia teismo išvada. Departamento nuomone, Taisyklių 24 punkte nustatytos teisės panaikinti projektavimo sąlygas iki leidimo atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo tikslas – išvengti situacijos, kurioje tvarkybos leidimas galiotų, panaikinus projektavimo sąlygas rengti tvarkybos projektui, kuriam įgyvendinti išduotas leidimas. Tačiau 2017 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. Į-83 priėmimo aplinkybės buvo kitokios – šio įsakymo 3 punktu buvo panaikintas ir Tvarkybos leidimas. Tokiu būdu buvo išvengta situacijos, kad galioja tvarkybos leidimas nors sąlygos išduotos tam leidimui gauti jau panaikintos. Kaip jau buvo minėta, pagal Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisykles kliūčių panaikinti tvarkybos darbų leidimą administracine tvarka nebuvo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino materialiosios teisės normas, reglamentuojančias tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimą.

86d.

872017 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. Į-83 sudaro trys punktai: pirmu punktu buvo panaikintos Projektavimo sąlygos, antru punktu buvo panaikintas pastato ( - ) Vilniaus m. sav. tvarkybos darbų projekto 2016 m. gruodžio 5 d. suderinimas Nr. 697, 3 punktu buvo panaikintas Tvarkybos leidimas. Taigi, šio įsakymo trijuose punktuose buvo priimti visiškai skirtingi sprendimai, tačiau susiję su tvarkybos darbais. Departamentas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas panaikino visą 2017 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. Į-83, iš viso netyręs šio įsakymo 2 ir 3 punktų teisėtumo ir nemotyvavęs šių punktų panaikinimo, todėl toks pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas.

8823.

89Atsakovas, pasisakydamas dėl pirmosios instancijos teismo motyvų, jog Ginčijamus įsakymus priėmė nekompetentingas viešojo administravimo subjektas, nurodo, kad:

90.

91Departamentas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, jog Ginčijamus įsakymus priėmė nekompetentingas viešojo administravimo subjektas. Atsakovas remiasi Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklių 21–23 punktais, NKPAĮ nuostatomis (5 str. 9 d., 5 str. 10 d. 18 p. ir 19 p., 23 str. 10 d., 19 str. 1 d. 2 p., 8 str. 9 d.), Nuostatų 13.1, 13.2, 13.4 papunkčiais ir nurodo, kad, vadovaujantis nurodytų teisės aktų nuostatomis, Departamento direktorius, gavęs komisijos pateiktus duomenis, kad dėl tvarkybos ir statybos projektų klaidų bei Departamento Vilniaus skyriaus valstybės tarnautojų sprendimų iškilo vertingųjų savybių praradimo ir sužalojimo grėsmė, privalėjo stabdyti numatomus darbus, panaikindamas pavaldaus teritorinio skyriaus valstybės tarnautojų sprendimus ir tuo užtikrindamas įstatymų, kitų teisės aktų vykdymą.

92a.

93Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2005 m. liepos 8 d. nutarime konstatavo, kad kultūros paminklų bei vertybių apsauga yra viešasis interesas, svarbi valstybės funkcija. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką Lietuvos kultūros vertybių apsauga yra valstybės konstitucinė priedermė (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 42 straipsnio 2 dalis), kurios įgyvendinimas adekvačiomis priemonėmis yra teisinės valstybės principų turinio dalis. Atsakovas, remdamasis NKPAĮ 1 straipsnio 1 dalyje deklaruojamais tikslais išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti jį ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis, akcentuoja, kad Ginčijami įsakymai, kuriais panaikinti Departamento teritorinio skyriaus sprendimai, yra teisėti, jais užtikrintas viešasis interesas išsaugoti valstybės saugomas nekilnojamąsias kultūros vertybes ir sustabdyti vertingųjų savybių praradimo ar sužalojimo grėsmę keliančius darbus.

9424.

95Pareiškėjas UAB „VIA SPORTAS“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat pareiškėjas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9625.

97Pareiškėjas atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

98.

99Apeliacinio skundo motyvuose dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumo vadovaujamasi Nuostatų redakcija (akto redakcija, galiojusi nuo 2017 m. birželio 10 d.), kuri netaikoma ginčo atveju (lex retro non agit (įstatymas neturi grįžtamosios galios)).

100a.

101VAĮ nustato visiems viešojo administravimo subjektams bendras taisykles jų atliekamų veiksmams, tačiau VAĮ nereglamentuoja konkrečių viešojo administravimo institucijų atliekamų administracinių procedūrų tvarkos bei sąlygų. Viešojo administravimo institucijų vadovų patvirtinti nuostatai detalizuoja konkrečių viešojo administravimo institucijų vykdomų funkcijų įgyvendinimą (VAI 11 str., 2, 4 d.,12 str.; NKPAĮ 5 str. 2 d.; Nuostatų 1, 2 p.). Institucijų nuostatų reikalavimai (specialiosios taisyklės) taikomi lygiagrečiai su VAĮ (bendrosios taisyklės), jeigu VAĮ (kaip įstatymo lygmens aktas) nenustato kitokių specialių taisyklių konkrečiai situacijai. Nuostatų 7.3 papunkčio turinys patvirtina, jog ši norma taikoma visais skundų nagrinėjimo bei kitų sprendimų priėmimo atvejais, kai Departamento direktoriaus sprendimu yra sudaromos laikinosios komisijos konkretiems atvejams nagrinėti. Atsakovas nekėlė atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui Nuostatų taikymo klausinių, bet priešingai – rėmėsi jais, grįsdamas savo poziciją dėl Departamento direktoriaus teisės priimti administracinius sprendimus.

102b.

103Ginčijami įsakymai yra paremti Išvada, kuri priimta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Ginčo atveju nei Išvada, nei Išvada Nr. 2 neatitiko Nuostatų (7.3 p.) ir VAĮ (3 str. 1 d. 1 p.) reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas pagristai konstatavo, kad sudarant laikinąsias komisijas buvo pažeistos imperatyvios teisės aktų nuostatos dėl komisijų sudėties ir kvalifikacinių reikalavimų.

104c.

105Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo naują aplinkybę bei pateikia naują galimai ją pagrindžiantį įrodymą – 2017 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. Į-52. Pareiškėjo nuomone, tai neatitinka ABTĮ nuostatų (134 str. 6 d., 140 str. 1 d., 142 str. 3 d.).

106d.

107Atsakovas apeliaciniame skunde nepaneigė, jog Išvada Nr. 2 priimta taip pat pažeidžiant imperatyvias teisės aktų nuostatas dėl komisijos sudėties ir kvalifikacinių reikalavimų. Atsakovas nepagrįstai teigia, jog, panaikinus ginčijamus įsakymus, Išvada bei joje nurodyti galimi teisės aktų pažeidimai liko nenuginčyti. Atsakovo laikinosios komisijos nepriskiriamos prie subjektu, turinčių kompetenciją priimti individualius administracinius aktus (VAĮ 3, 6 str.). Teismui panaikinus Ginčijamus įsakymus, laikinosios komisijos išvados negali sukelti ar turėti jokių teisinių padarinių. Todėl atsakovo priimti administraciniai sprendimai, kuriuos nepagrįstai buvo siekta panaikinti Ginčijamais įsakymais, lieka galioti.

108e.

109Atsakovas neturėjo kompetencijos panaikinti administracinius aktus. Ginčijami įsakymai priimti remiantis išimtinai Išvadomis ir neturi savarankiškų motyvų, reikalaujamų pagal VAĮ 8 straipsnį.

110f.

111Atsakovas neteisėtai priėmė 2017 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. Į-82, kadangi atsakovo priimtų administracinių sprendimų (kurie vėliau buvo panaikinti Ginčijamais įsakymais) pagrindu yra išduotas Statybos leidimas ir jis yra galiojantis. Statybą leidžiančio dokumento galiojimas panaikinamas teismo sprendimu (Statybos įstatymo 23 str. 30 d. 1 p.). Ginčo situacija nepatenka į Statybos įstatymo (23 str. 30 d. 2–3 p.) numatytus atvejus.

112g.

113Atsakovas neteisėtai priėmė 2017 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. Į-83 kadangi, užbaigus prašymo dėl tvarkybos leidimo procedūrą ir pareiškėjui išdavus tvarkybos leidimą, atsakovas neturi kompetencijos panaikinti savo išduotų administracinių (tarpinių) sprendimų, kurie buvo priimti administracinės procedūros eigoje (Taisyklių 24 p., Statybos įstatymo 23 str. 30 d.). Atsakovo sprendimas panaikinti Tvarkybos leidimą priimtas pažeidžiant Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisykles.

114h.

115Atsakovas netinkamai aiškina Departamento kompetenciją ir statybų sustabdymo teisės įgyvendinimo tvarką dėl kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių galimai žalojančių ar joms grėsmę keliančių darbų. Departamentas nebuvo nustatęs pagrindų, kuriais remiantis būtų galima stabdyti vykdomus darbus (NKPDĮ 5 str. 10 d. 18 p. ir 19 p., 19 str. l d. 2p„ 23 str. 10 d.), tokie nurodymai neidentifikuojami nei Ginčijamose įsakymuose, nei Išvadose.

116Teisėjų kolegija

konstatuoja:

117IV.

11826.

119Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. Į-82 ir 2017 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. Į-83 pagrįstumo ir teisėtumo.

12027.

121Lietuvos kultūros vertybių apsauga yra valstybės konstitucinė priedermė (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 42 straipsnio 2 dalis), kurios įgyvendinimas adekvačiomis priemonėmis yra teisinės valstybės principų turinio dalis. Kultūros paveldo departamentas, remdamasis NKPAĮ 1 straipsnio 1 dalyje deklaruojamais tikslais išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti jį ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis, imasi veiksmų sutinkamai su NKPAĮ ir kitų teisės aktų nuostatomis.

12228.

123Ginčijamu 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. Į-82 Departamento direktorius, vadovaudamasis Nuostatų 13.2, 13.4 papunkčiais, Išvada ir atsižvelgdamas į Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2017 m. kovo 30 d. raštą Nr. (12.17E)-2D-4164, pripažino negaliojančiais šiuos Departamento Vilniaus skyriaus administracinius sprendimus: 2015 m. rugpjūčio 28 d. pritarimą Nr. 223-PP gyvenamųjų namų komplekso ( - ), Vilniaus m. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams; 2015 m. sausio 15 d. išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (laikinąjį apsaugos reglamentą) Nr. EV-837 gyvenamųjų namų komplekso ( - ), Vilniuje, statybos projektui; 2016 m. gruodžio 23 d. pritarimą daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje, statybos projektui. Ginčijamu 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. Į-83 Departamento direktorius, vadovaudamasis Nuostatų 13.2, 13.4 papunkčiais ir Laikinosios komisijos išvadomis, pripažino negaliojančiais šiuos Departamento Vilniaus skyriaus administracinius sprendimus: 2016 m. gruodžio 1 d. išduotas tvarkybos darbų projektavimo sąlygas Nr. TDV-100; Pastato ( - ), Vilniaus m. sav., tvarkybos projekto 2016 m. gruodžio 5 d. suderinimą Nr. 697; 2016 m. gruodžio 12 d. leidimą Nr. LPV-120 atlikti kultūros paveldo statinio ( - ), Vilniuje, tvarkybos darbus.

12429.

125Pagal Nuostatų (redakcija, galiojusi 2015 m. balandžio 8 d. – 2017 m. birželio 10 d., t. y. priimant ginčijamus įsakymus) 7.3 papunktį, Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę pagal Departamento kompetenciją sudaryti komisijas, tarybas ar darbo grupes. Ne mažiau kaip pusę nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos problemoms spręsti sudaromų komisijų, tarybų ar darbo grupių narių atitinkamai turi sudaryti atestuoti nekilnojamojo kultūros paveldo specialistai ar atestuoti kilnojamųjų kultūros vertybių ir kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių restauratoriai. Pažymėtina, kad Departamento direktorius, priimdamas 2016 m. vasario 29 d. įsakymą Nr. Į-54 ir 2017 m. vasario 22 d. įsakymą Nr. Į-40, kuriais buvo sudarytos laikinosios komisijos anksčiau minėtoms išvadoms pateikti, vadovavosi Nuostatų 7.3 ir 13.14 papunkčiais. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad priėmus įsakymą, vadovaujantis 7.3 papunkčio nuostatomis, pastarosios taikytinos visos.

12630.

127Pareiškėjas teigia, kad Išvada surašyta pažeidžiant procedūrinius reikalavimus, nes ją pasirašė netinkamos sudėties komisijos nariai, o iš pasirašiusių asmenų tik du (D. Š. ir V. K.) yra atestuoti specialistai. Nagrinėjamu atveju nustatyta ir ginčo dėl to nėra, kad Išvadą, kurios pagrindu priimti ginčijami įsakymai, pasirašė A. S., D. Š., V. K., V. P. ir V. Č., tačiau V. Č. Departamento direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. Į-40 nebuvo įtrauktas į laikinosios komisijos sudėtį šiai Išvadai pateikti. Apeliaciniame skunde nurodoma nauja aplinkybė - 2017 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. Į-52, tačiau nėra paaiškinamos priežastys, dėl kurių ši aplinkybė nebuvo paaiškinta pirmosios instancijos teismui.

12831.

129Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad iš Išvadą pasirašiusių 5 asmenų tik du nariai (D. Š. ir V. K.) yra atestuoti specialistai. 2016 m. birželio 16 d. išvadą, kuriai laikinoji komisija Išvadoje iš esmės pritarė, pasirašė R. A., V. P. ir R. Š., nors R. A. Departamento direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. Į-54 nebuvo įtrauktas į laikinosios komisijos sudėtį šiai išvadai pateikti. Iš šią išvadą pasirašiusių asmenų nė vienas nėra atestuotas specialistas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad sudarant minėtas komisijas buvo pažeistos imperatyvios teisės aktų nuostatos dėl komisijų sudėties ir kvalifikacinių reikalavimų. Teisėjų kolegija nelaiko esminiais apeliacinio skundo argumentus, kad 2017 m. vasario 22 d. įsakymu komisija buvo sudaryta, atsižvelgiant į Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2017 m. vasario 17 d. raštu Nr. 2D-2050 persiųstą visuomeninės organizacijos Žvėryno bendruomenė 2017 m. vasario 10 d. skundą, t. y. komisija buvo sudaryta visuomeninės organizacijos Žvėryno bendruomenė skundui nagrinėti. Taip pat teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliacinio skundo argumentus, kad VAĮ 22 straipsnio 1 dalyje nėra nustatyta administracinę procedūrą vykdančios komisijos privaloma sudėtis, jos narių kvalifikaciniai reikalavimai. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas sudarant komisijas buvo pažeisti Nuostatų 7.3 punkto reikalavimai. Nuostatų 7.3 punkto teisinis turinys patvirtina, jog šis punktas yra speciali norma konkrečiu atveju ir ji taikoma visais skundų nagrinėjimo bei kitų sprendimų priėmimo atvejais, kai Departamento direktoriaus sprendimu yra sudaromos laikinosios komisijos konkretiems atvejams nagrinėti.

13032.

131Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (redakcija, galiojusi 2017 m. sausio 1 d. – liepos 1 d.) 27 straipsnio 28 punkto nuostata, kurioje įtvirtinta, kad statybą leidžiančio dokumento išdavimo proceso metu iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo neteisėtai priimtus administracinius sprendimus administracine tvarka panaikina šiuos sprendimus priėmę subjektai arba teismas. Taigi, ši įstatymo nuostata nustato, kad viešojo administravimo subjektas savo neteisėtai priimtus administracinius sprendimus gali pasinaikinti iki statybos leidimo išdavimo, t. y. kol neužbaigta statybos leidimo išdavimo procedūra. Nagrinėjamu atveju Statybos leidimas išduotas 2016 m. gruodžio 29 d., o ginčijamas 2017 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. Į-82, kuriuo pripažinti negaliojančiais tarpiniai Departamento Vilniaus skyriaus sprendimai, reikalingi Statybos leidimui išduoti, priimtas 2017 m. balandžio 12 d., t. y. po to, kai buvo užbaigta statybos leidimo išdavimo procedūra. Teismas pagrįstai nusprendė, kad Departamentas šiuo atveju veikė pažeidžiant Statybos įstatymo (redakcija, galiojusi 2017 m. sausio 1–liepos 1 d.) 27 straipsnio 28 punkto nuostatą.

13233.

133Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-159 patvirtinto Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“ 23 punkte nustatytos aplinkybės, kai projektavimo sąlygos netenka galios. Pagal šių Taisyklių 24 punktą, Taisyklių 23.1 (nustatoma, kad jos išduotos nesilaikant Taisyklėse nustatytų reikalavimų), 23.2 (kai pareiškėjas pateikė klaidingą informaciją, dėl kurios Projektavimo sąlygos negalėjo būti išduotos arba dėl kurios buvo nustatyti neteisingi (klaidingi) ar ne visi būtini paveldosaugos reikalavimai), 23.4 (išaiškėja naujos kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, pasikeičia kultūros paveldo objekto teisinis statusas ar paveldosaugos reikalavimai, darantys įtaką planuojamiems tvarkybos darbams) ir 23.5 (pagal Taisyklių reikalavimus išduodamos naujos Projektavimo sąlygos) punktuose nurodytais atvejais Projektavimo sąlygos pripažįstamos netekusiomis galios jį išdavusios už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos vadovo sprendimu iki leidimo atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo.

13434.

135Apeliaciniame skunde teigiama, kad Taisyklių 24 punkte nustatytos teisės panaikinti projektavimo sąlygas iki leidimo atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo tikslas – išvengti situacijos, kurioje tvarkybos leidimas galiotų, panaikinus projektavimo sąlygas rengti tvarkybos projektui, kuriam įgyvendinti išduotas leidimas. Tačiau 2017 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. Į-83 priėmimo aplinkybės buvo kitokios – šio įsakymo 3 punktu buvo panaikintas ir Tvarkybos leidimas ir dėl šios priežasties nebuvo pažeistas Taisyklių 24 punktas. Teisėjų kolegija, išanalizavusi Taisyklių 24 punkto teisinį turinį, sprendžia, kad minėti apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad projektavimo sąlygos išduotos 2016 m. gruodžio 1 d. Tvarkybos leidimas išduotas 2016 m. gruodžio 12 d. Ginčijamu 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. Į-83 Projektavimo sąlygos pripažintos negaliojančiomis, t. y. jau po to, kai buvo užbaigta Tvarkybos leidimo išdavimo procedūra, nors minėtų Taisyklių 24 papunktyje nustatyta, kad Projektavimo sąlygos atitinkamais atvejais pripažįstamos netekusiomis galios iki Tvarkybos leidimo išdavimo.

13635.

137Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, atsižvelgdamas į byloje nustatytus procedūrinius pažeidimus (pažeistos imperatyvios teisės aktų nuostatos dėl komisijų sudėties ir kvalifikacinių reikalavimų, ginčijamus įsakymus priėmė nekompetentingas viešojo administravimo subjektas) ir laikydamas juos esminiais, pagrįstai ginčijamus įsakymus pripažino neteisėtais ir panaikino.

13836.

139Apibendrindama šioje nutartyje aptartas bylos faktines ir teisines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir laikydamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų įvertino byloje surinktus įrodymus, nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias materialiosios teisės normas. Atsakovo apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas bylos faktais ir teisės aktų normomis, todėl jis paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

140Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

141Atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos apeliacinį skundą atmesti.

142Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

143Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „VIA SPORTAS“... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad žemės sklype, adresu ( - ), Vilnius (unikalus Nr.... 9. 3.... 10. Pareiškėjo nuomone, Departamento Vilniaus miesto skyriui priėmus... 11. 4.... 12. Papildomai pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose pareiškėjas pažymėjo,... 13. 5.... 14. Pareiškėjo įsitikinimu, 2017 m. balandžio 12 d. įsakyme Nr. Į-82 ir 2017... 15. 6.... 16. Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį... 17. 7.... 18. Departamentas nurodė, kad nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą... 19. 8.... 20. Departamento direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo... 21. 9.... 22. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 23. 10.... 24. Vilniaus miesto apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. e2-28763-592/2017... 25. 11.... 26. Tvarkybos darbų projektas, kuriam vykdyti išduotas leidimas buvo panaikintas... 27. 12.... 28. Papildomai pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose Departamentas nurodė, kad... 29. II.... 30. 13.... 31. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. kovo 30 d. sprendimu... 32. 14.... 33. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl 2017 m. balandžio... 34. 15.... 35. Teismas, atsižvelgęs į bylos medžiagą, nustatė, kad:... 36. a.... 37. Pareiškėjui nuosavybės teise priklauso 0,3402 ha žemės sklypo (unikalus... 38. b.... 39. Pareiškėjas Žemės sklype vykdo statybos darbus pagal Statybos leidimą ir... 40. c.... 41. Statybos leidimas išduotas pagal Techninį projektą. Statybos leidimas buvo... 42. d.... 43. Departamento Vilniaus skyrius 2016 m. gruodžio 1 d. išdavė Projektavimo... 44. e.... 45. Departamento direktorius 2016 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. Į-54 sudarė... 46. f.... 47. Departamento direktorius 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. Į-40 sudarė... 48. g.... 49. Minėtu įsakymu sudaryta laikinoji komisija 2017 m. kovo 13 d. pateikė... 50. h.... 51. A Ginčijamu 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. Į-82 Departamento... 52. i.... 53. Ginčijamu 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. Į-83 Departamento... 54. 16.... 55. Teismas pažymėjo, kad ginčijami įsakymai priimti remiantis iš esmės... 56. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Išvadą, kurios... 57. 17.... 58. Vertindamas Ginčijamų įsakymų teisėtumą, teismas nurodė, kad pagal... 59. 18.... 60. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m.... 61. 19.... 62. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 63. III.... 64. 20.... 65. Atsakovas Departamentas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 66. 21.... 67. Atsakovas, pasisakydamas dėl administracinę procedūrą vykdžiusios... 68. .... 69. 2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. Į-40 preambulėje nurodyta, kad komisija... 70. a.... 71. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino Nuostatų 10.3... 72. b.... 73. Departamento direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. Į-40 sudarytos... 74. c.... 75. Pirmosios instancijos teismas vienu iš Departamento direktoriaus 2017 m.... 76. 22.... 77. Atsakovas, pasisakydamas dėl nepagrįstų pirmosios instancijos teismo... 78. .... 79. 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. Į-82 panaikinti Departamento Vilniaus... 80. a.... 81. Kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-155 patvirtinto... 82. b.... 83. Pagal Taisyklių 24 punktą Taisyklių (23.1, 23.2, 23.4 ir 23.5 p.) nurodytais... 84. c.... 85. Departamentas nesutinka su teismo išvada, kad Projektavimo sąlygos išduotos... 86. d.... 87. 2017 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. Į-83 sudaro trys punktai: pirmu punktu... 88. 23.... 89. Atsakovas, pasisakydamas dėl pirmosios instancijos teismo motyvų, jog... 90. .... 91. Departamentas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, jog... 92. a.... 93. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2005 m. liepos 8 d. nutarime... 94. 24.... 95. Pareiškėjas UAB „VIA SPORTAS“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 96. 25.... 97. Pareiškėjas atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 98. .... 99. Apeliacinio skundo motyvuose dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo... 100. a.... 101. VAĮ nustato visiems viešojo administravimo subjektams bendras taisykles jų... 102. b.... 103. Ginčijami įsakymai yra paremti Išvada, kuri priimta pažeidžiant teisės... 104. c.... 105. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo naują aplinkybę bei pateikia naują... 106. d.... 107. Atsakovas apeliaciniame skunde nepaneigė, jog Išvada Nr. 2 priimta taip pat... 108. e.... 109. Atsakovas neturėjo kompetencijos panaikinti administracinius aktus. Ginčijami... 110. f.... 111. Atsakovas neteisėtai priėmė 2017 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. Į-82,... 112. g.... 113. Atsakovas neteisėtai priėmė 2017 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. Į-83... 114. h.... 115. Atsakovas netinkamai aiškina Departamento kompetenciją ir statybų sustabdymo... 116. Teisėjų kolegija... 117. IV.... 118. 26.... 119. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Kultūros paveldo departamento prie... 120. 27.... 121. Lietuvos kultūros vertybių apsauga yra valstybės konstitucinė priedermė... 122. 28.... 123. Ginčijamu 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. Į-82 Departamento... 124. 29.... 125. Pagal Nuostatų (redakcija, galiojusi 2015 m. balandžio 8 d. – 2017 m.... 126. 30.... 127. Pareiškėjas teigia, kad Išvada surašyta pažeidžiant procedūrinius... 128. 31.... 129. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad iš Išvadą... 130. 32.... 131. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (redakcija, galiojusi 2017 m. sausio 1... 132. 33.... 133. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr.... 134. 34.... 135. Apeliaciniame skunde teigiama, kad Taisyklių 24 punkte nustatytos teisės... 136. 35.... 137. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių... 138. 36.... 139. Apibendrindama šioje nutartyje aptartas bylos faktines ir teisines aplinkybes,... 140. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 141. Atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos apeliacinį... 142. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo 30 d. sprendimą palikti... 143. Nutartis neskundžiama....