Byla I-2042-342/2015
Dėl raštų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Aušrelė Mažrimienė, susipažinusi su administracine byla pagal pareiškėjo R.R. patikslintą skundą atsakovei Pajūrio regioninio parko direkcijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai dėl raštų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėjas R.R. (toliau – ir pareiškėjas) patikslintu skundu prašo panaikinti Pajūrio regioninio parko direkcijos atsakymus Nr. 2.12-290 ir Nr. 1.7-236 ir įpareigoti teisingai traktuoti Aplinkos ministro 2005 06 02 įsakymu Nr. D1-282 patvirtintus Pajūrio regioninio parko tvarkymo plano sprendinius ir nustatyti, kad jam priklausantis sklypas yra skirtingo funkcinio prioriteto zonose ir vienoje iš jų valstybinių parkų planavimo schemoje numatyta statybų galimybė.

3Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 08 18 nutartimi buvo išaiškintos pareiškėjui procesinės teisės ir pareigos (ABTĮ 10 straipsnis) bei siūlyta apsispręsti iš ko kildina ginčą ir tinkamai suformuluoti reikalavimus, ginčijant administracinius aktus, kurie sukelia jam teisines pasekmes iki 2015 09 01. Pareiškėjas 2015 09 01 pateikė patikslintą skundą, kuriame iš dalies pašalino trūkumus ir nurodė, kad ginčija atsakovės atsakymus bei sumokėjo žyminį mokestį.

4Patikslintą skundą atsisakytina priimti, nes skundas nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Vadovaujantis šiomis teisės normomis, galima daryti išvadą, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-09-25 nutartis administracinėje byloje Nr. AS525–540/2008; 2009-07-10 nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–391/2009; 2010-04-06 nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–172/2010; 2010-10-22 nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–560/2010; 2011-06-07 nutartis administracinėje byloje Nr. A575–869/2011; 2011-06-13 nutartis administracinėje byloje Nr. A575–860/2011).

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios praktikos, jog viešojo administravimo subjekto surašytas dokumentas, kuriame nėra viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų asmeniui), negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, o byla, kurioje yra ginčijamas toks dokumentas, nenagrinėtina teismų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-511/2010, 2010 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-354/2010, 2010 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-323/2010, 2010 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-875/2010).

7Byloje nustatyta, kad ginčijamas 2015 07 13 atsakymas Nr. 1.7-236 “Dėl tarnybinės pagalbos” yra adresuotas ne pareiškėjui, o Klaipėdos rajono savivaldybės tarnybai ir yra analogiškas ginčijamam 2015 08 14 atsakymui Nr. 2.12-290, adresuotam pareiškėjui

8Atsakovė 2015 08 14 raštu Nr. 2.12-290, atsakant į pareiškėjo 2015 08 13 prašymą informuoti pareiškėją ar yra jo žemės sklype numatyta statybų galimybė, informavo pastarąjį, kad pagal AM 2005 06 02 įsakymu Nr. D1-282, patvirtintą Pajūrio regioninio parko tvarkymo planą ir LRV 2004 08 19 nutarimu Nr. 996, patvirtintus Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus statybų galimybė nenumatyta.

9Ginčijamas atsakovės priimtas raštas tiek pareiškėjui, tiek savivaldybei yra informacinio pobūdžio ir teisinių pasekmių nesukelia.

10Sprendžiant iš rašto turinio laikytina, kad jis yra informacinio pobūdžio ir jame viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų), skirtų pareiškėjui nėra, todėl raštas pats savaime kokių nors teisinių pasekmių nesukelia. Pažymėtina, kad teismas turi priimti nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką aktais, dėl kurių galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui, nepripažįstami informacinio pobūdžio dokumentai (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-727/2011) ar informacinio-aiškinamojo pobūdžio dokumentai (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-779/2011).

11Teismas konstatuoja, jog skundžiamas raštas negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, tokio pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia (ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnis). Esminis individualaus administracinio akto požymis – konkrečių teisinių pasekmių nustatymas tam tikram asmeniui arba jų grupei (LVAT 2008 m. gruodžio 11 d. sprendimas byloje Nr. I-3894-602/2008). Nagrinėjamu atveju, skundžiamame rašte nėra viešojo administravimo subjekto konkrečiam asmeniui (šiuo atveju pareiškėjui) nustatytų arba suteikiamų teisių ir pareigų. Kaip jau anksčiau buvo minėta, teismas sprendžia ginčus dėl teisės (ABTĮ 5 straipsnis), o šiuo atveju tokio ginčo būti negali, nes skundžiamas raštas jokių teisinių padarinių pareiškėjui nesukelia, jam buvo suteikta informacija ir nurodyta, kokiais teisės aktais yra negalima statyba. Taigi, toks raštas negali būti savarankiškas administracinės bylos dalykas. Be to, ABTĮ 15 straipsnio 1 dalyje pateiktas sąrašas bylų, kurias sprendžia administraciniai teismai, tačiau į nustatytą sąrašą nepatenka reikalavimas dėl informacinio pobūdžio rašto panaikinimo.

12Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo skundžiamas raštas pagal savo turinį nėra individualus administracinis aktas, todėl negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku.

13Kadangi pareiškėjas netinkamai pašalino teismo nustatytus trūkumus ir neaiškiai suformulavo reikalavimus, teismas negali nustatyti koks administracinis aktas konkrečiai sukelia pareiškėjui teisines pasekmes, nes pareiškėjas į institucijas nesikreipė su prašymais pakeisti žemės sklypo paskirtį, išduoti statybos leidimą ir panašiai. Pareiškėjui 2015 08 18 teismo nutartyje buvo aiškiai ir išsamiai išaiškinta, kokius pareiškėjas gali kelti reikalavimus ir kokius nagrinėja administraciniai teismai.

14Atsižvelgus į šias aplinkybes laikytina, kad reikalavimai dėl raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nenagrinėtini teismų administracinio proceso tvarka, todėl pareiškėjo patikslintą skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalis 1 punktas).

15Grąžintinas žyminis mokestis 28,00 Eur, sumokėtas 2015 08 31 mokėjimo nurodymu Nr. 308 valstybei, nes skundą atsisakyta priimti (ABTĮ42 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 105 - 106 straipsniais, teismas

Nutarė

17atsisakyti priimti pareiškėjo R.R. patikslintą skundą atsakovei Pajūrio regioninio parko direkcijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai dėl raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

18Įsiteisėjus teismo nutarčiai skundą ir patikslintą skundą su priedais grąžinti pareiškėjui R.R.

19Grąžinti 28,00 Eur žyminio mokesčio, sumokėto V.R. 2015 08 31 mokėjimo nurodymu Nr. 308 valstybei, už pareiškėją R.R.

20Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Aušrelė Mažrimienė,... 2. pareiškėjas R.R. (toliau – ir pareiškėjas) patikslintu skundu prašo... 3. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 08 18 nutartimi buvo... 4. Patikslintą skundą atsisakytina priimti, nes skundas nenagrinėtinas teismų... 5. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 5 straipsnio... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios praktikos, jog... 7. Byloje nustatyta, kad ginčijamas 2015 07 13 atsakymas Nr. 1.7-236 “Dėl... 8. Atsakovė 2015 08 14 raštu Nr. 2.12-290, atsakant į pareiškėjo 2015 08 13... 9. Ginčijamas atsakovės priimtas raštas tiek pareiškėjui, tiek savivaldybei... 10. Sprendžiant iš rašto turinio laikytina, kad jis yra informacinio pobūdžio... 11. Teismas konstatuoja, jog skundžiamas raštas negali būti bylos nagrinėjimo... 12. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo... 13. Kadangi pareiškėjas netinkamai pašalino teismo nustatytus trūkumus ir... 14. Atsižvelgus į šias aplinkybes laikytina, kad reikalavimai dėl raštų... 15. Grąžintinas žyminis mokestis 28,00 Eur, sumokėtas 2015 08 31 mokėjimo... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 17. atsisakyti priimti pareiškėjo R.R. patikslintą skundą atsakovei Pajūrio... 18. Įsiteisėjus teismo nutarčiai skundą ir patikslintą skundą su priedais... 19. Grąžinti 28,00 Eur žyminio mokesčio, sumokėto V.R. 2015 08 31 mokėjimo... 20. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti...