Byla 2SA-122-302/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Henrichas Jaglinskis ir Alma Urbanavičienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo - ieškovo 119-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 28 d. nutarties, kuria prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal ieškovo 119-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinį atsakovams valstybės įmonei Valstybės turto fondui, valstybės įmonei Registrų centrui, Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, uždarajai akcinei bendrovei „Antakalnio ūkis“, tretysis asmuo antstolis Andrius Bublys, dėl priėmimo – perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu ir sprendimo panaikinimo bei atsakovo VĮ „Valstybės turto fondas“ priešieškinį ieškovei dėl turto iš svetimo neteisėto valdymo išreikalavimo bei iškeldinimo, atmestas.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Pareiškėjas (ieškovas) 119-oji daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau tekste – 119-oji DNSB) kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal ieškovo 119-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinį atsakovams valstybės įmonei Valstybės turto fondui, valstybės įmonei Registrų centrui, Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, uždarajai akcinei bendrovei „Antakalnio ūkis“, tretysis asmuo antstolis Andrius Bublys, dėl priėmimo – perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu, teisinės registracijos panaikinimo bei atsakovo VĮ Valstybės Turto fondo priešieškinį ieškovui dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo bei iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų. Pareiškėjas nurodė, kad civilinis procesas turėtų būti atnaujintas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos teisminio nagrinėjimo metu. Tik Aukščiausiajam Teismui priėmus 2008 m. sausio 7 d. nutartį, paaiškėjo, kad teismai, vertindami faktines aplinkybes, nesirėmė 1993 m. balandžio 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.280 „Dėl gyvenamojo namo statybos bendrijų ir gyvenamojo namo eksploatavimo eksploatavimo bendrijų pavyzdinių įstatų patvirtinimo“, jo niekaip nevertino, nors jo pagrindu namo Mildos g. 5 butų savininkai įgijo nuosavybės teisę į jų namo rūsyje įrengtas patalpas. Be to, tais pačiais klausimais teismai priėmė skirtingus sprendimus.

7Suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės turto fondas su prašymu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėjas nenurodė nei vienos aplinkybės, kuri egzistavo nagrinėjant bylą, pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinoma, tapo žinoma tik įsiteisėjus sprendimui ir turi esminę reikšmę bylos išsprendimui. Nurodomos ne naujai paaiškėjusios aplinkybės, o pateikiamos byloje jau buvusių nustatytų aplinkybių vertinimas, kuris prieštarauja jų aiškinimui jau įsiteisėjusiuose sprendimuose. Tačiau vien nesutikimas su teismų motyvais negali būti pagrindas atnaujinti procesą byloje.

8Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės taryba su prašymu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad procesas gali būti atnaujintas tik įstatymo nurodytais pagrindais. Pareiškėjo išvardintos aplinkybės neatitinka naujai paaiškėjusių aplinkybių požymių, o aplinkybių teisinė kvalifikacija yra teismo prerogatyva.

9Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Vilniaus filialas nesutiko su prašymu. Nurodė, kad Civilinio proceso kodekso normos apibrėžia baigtinį sąrašą pagrindų, kuriems esant byloje gali būti atnaujintas procesas. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės apie tai, kad jam nebuvo žinoma, kad teismai vienaip ar kitaip vertins byloje esančius įrodymus, taikys teisės aktus, neatitinka naujai paaiškėjusių aplinkybių sampratos, nes įrodymus vertinimas priklauso teismo diskrecijai. Ištirtų ir įvertintų įrodymų vertinimas prašant atnaujinti procesą negalimas dėl įsiteisėjusio sprendimo privalomumo ir nenuginčijamumo savybių, todėl negali būti pagrindu atnaujinti procesą civilinėje byloje.

10Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008 m. balandžio 28 d. nutartimi prašymą atnaujinti procesą atmetė. Teismas konstatavo, jog nei pareiškime, nei teisminio nagrinėjimo metu, pareiškėjas nenurodė aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą proceso atnaujinimui. Įrodymų vertinimas, aplinkybių nustatymas bei teisės normų taikymas priklauso teismų diskrecijai ir tai nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė. Pareiškėjas nepateikė įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, kuriuo būtų nustatyti žinomai melagingi šalies ar trečiojo asmens parodymai.

11Pareiškėjas 119-oji DNSB atskiruoju skundu prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1717-656/2007, ieškinį tenkinti – pripažinti patalpų, esančių Mildos g. 5, Vilniuje, perdavimo – priėmimo aktus ir teisinę registraciją negaliojančiais. Atskirajame skunde nurodo, kad teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl naikintina. Teismas nepagrįstai nurodė, jog pareiškėjas nenurodė aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą proceso atnaujinimui. Teismai nevertino aplinkybių, susijusių su ginčo patalpų paskirtimi, statusu ir priklausomybe. Jei teismas būtų tinkamai kvalifikavęs ginčo teisinį santykį bei tinkamai pritaikęs teisės normas, teismo sprendimas turėtų būti kitoks, todėl teismas nepagrįstai nurodė, jog nėra pagrindo atnaujinti proceso remiantis CPK 366 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu pagrindu.

12Suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės turto fondas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai pažymėjo, jog pareiškėjas nenurodė nei vienos aplinkybės, kurios sudarytų pagrindą atnaujinti procesą.

13Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, jog teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Pareiškėjo nurodomos aplinkybės nelaikytinos naujai paaiškėjusiomis, o įrodymų vertinimas yra teismo diskrecija.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, byloje surinktą medžiagą, sprendžia, jog skundžiama teismo nutartis priimta laikantis proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas, todėl jos keisti ar naikinti pagrindo nėra.

16Proceso atnaujinimo institutas padeda užtikrinti, kad nebūtų palikti galioti galimi neteisėti ir nepagrįsti teismo sprendimai tais atvejais, kai teismo padarytų fakto ar teisės klaidų nepavyko ištaisyti apeliacine ar kasacine tvarka. Procesas turi būti atnaujintas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti procesą remdamasis šiais pagrindais: jeigu naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jeigu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi šalies paaiškinimai, dėl kurių buvo priimtas neteisėtas arba nepagrįstas sprendimas (Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

17Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nebuvo pagrindo atnaujinti proceso Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu pagrindu, kadangi pareiškėjo nurodoma aplinkybė, jog tik priėmus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-07 nutartį paaiškėjo, kad teismai nevertina 1993-04-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 280 „Dėl gyvenamojo namo statybos bendrijų ir Gyvenamojo namo eksploatavimo bendrijų pavyzdinių įstatų patvirtinimo“, neatitinka naujai paaiškėjusios aplinkybės požymių, ji negali būti pripažinta esmine, nes žinojimas apie šią aplinkybę nagrinėjant bylą neįtakotų kitokių teismų sprendimų priėmimo, be to, pats pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad dėl jo nurodytos aplinkybės yra pagrindas atnaujinti procesą minėtoje civilinėje byloje. Negalima sutikti su apelianto argumentu, jog teismai nevertino jo nurodomo teisės akto, nes teismai, priimdami procesinius sprendimus, teisės aktus ne vertina, bet nustatytiems faktams ir šalis siejantiems materialiesiems teisiniams santykiams taiko konkrečias materialiosios teisės normas, t.y. atlieka ginčo teisinių santykių teisinę kvalifikaciją, nes tai yra teismo prerogatyva. Kaip matyti iš civilinės bylos medžiagos, šalys pasinaudojo visomis procesinėmis galimybėmis patikrinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tiek faktiniu ir teisiniu, tiek teisiniu aspektu, apeliacinės instancijos teismas sprendime be kitų teisės aktų vadovavosi ir pareiškėjo nurodomu teisės aktu, tokiu būdu teismui nebuvo pagrindo pripažinti, jog pareiškėjo nurodoma aplinkybė yra naujai paaiškėjusi ir gali turėti įtakos kitokio teismo sprendimo priėmimui. Apelianto argumentas, jog teismai netinkamai vertino įrodymus, pagrindžiančius ginčijamų patalpų statusą, priklausomybę, taip pat nesudaro pagrindo pripažinti, jog procesas buvo nepagrįstai neatnaujintas, nes įrodymų vertinimas priklauso teismo diskrecijai, o apeliantas nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie atitiktų naujai paaiškėjusios aplinkybės požymius, ir būtų pagrindas teismui spręsti apie proceso atnaujinimo galimybę nagrinėjamoje byloje.

18Atskirojo skundo argumentas, jog teismai priėmė skirtingus sprendimus, neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, nes įstatymai nedraudžia teismams, nustačius bylos aplinkybes, pagal vidinį savo įsitikinimą, visapusiškai, objektyviai įvertinus įrodymus, vadovaujantis atitinkamais įstatymais ir teisės aktais, kuriais kvalifikuojamas ginčo teisinis santykis, priimti vienokį ar kitokį teismo sprendimą, juo labiau, kad procesinis įstatymas numato galimybę apskųsti tokį sprendimą apeliacine ir kasacine tvarka vienai ar kitai šaliai manant, kad teismai netinkamai pritaikė materialinės teisės normas ar pažeidė procesinės teisės normas.

19Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai atsisakė atnaujinti procesą remiantis Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 3 p., nes pareiškėjas nepateikė teismui įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, kuriame būtų konstatuoti pareiškėjo nurodomi melagingi teiginiai ir tai sudarytų pagrindą proceso atnaujinimui.

20Esant nustatytoms aplinkybėms, kolegija sprendžia, jog skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl yra paliktina nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 p.).

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Henrichas Jaglinskis ir Alma Urbanavičienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo -... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Pareiškėjas (ieškovas) 119-oji daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau... 7. Suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės turto fondas su prašymu nesutiko. Nurodė,... 8. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės taryba su prašymu nesutiko,... 9. Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Vilniaus filialas nesutiko su... 10. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008 m. balandžio 28 d. nutartimi... 11. Pareiškėjas 119-oji DNSB atskiruoju skundu prašo atnaujinti procesą... 12. Suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės turto fondas atsiliepimu į atskirąjį... 13. Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimu į atskirąjį skundą... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą... 16. Proceso atnaujinimo institutas padeda užtikrinti, kad nebūtų palikti galioti... 17. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nebuvo pagrindo... 18. Atskirojo skundo argumentas, jog teismai priėmė skirtingus sprendimus, neturi... 19. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai atsisakė atnaujinti procesą... 20. Esant nustatytoms aplinkybėms, kolegija sprendžia, jog skundžiama teismo... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325,... 22. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 28 d. nutartį...