Byla 2-1269-357/2011
Dėl perkančiosios organizacijos, vykdant supaprastinto atviro konkurso procedūras, priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“, institucija teikianti išvadą byloje Viešųjų pirkimų tarnyba

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Rušiota“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ dėl perkančiosios organizacijos, vykdant supaprastinto atviro konkurso procedūras, priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“, institucija teikianti išvadą byloje Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

2

3Ieškovas UAB „Rušiota“ ieškiniu prašo: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“, vykdant supaprastinto atviro konkurso „Orinės ryšių ir signalizacijos linijos geležinkelio linijoje Radviliškis - Pagėgiai nuo 9+976 km iki 52+000 km demontavimo darbų pirkimas“ procedūras, priimtą sprendimą, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė į pirmąją vietą įrašant UAB „Loromas“, į antrąją vietą-UAB „Kresko“; 2) pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“, vykdant supaprastinto atviro konkurso „Orinės ryšių ir signalizacijos linijos geležinkelio linijoje Radviliškis - Pagėgiai nuo 9+976 km iki 52+000 km demontavimo darbų pirkimas“ procedūras, priimtą sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta nepatenkinti UAB „Rušiota“ pretenzijos reikalavimų; 3) įpareigoti atsakovą AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialą „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ sudaryti naują pasiūlymų eilę ir laikantis pirkimo dokumentų ir teisės aktų reikalavimų iš naujo objektyviai įvertinti jam pateiktus pasiūlymus bei priimti naują sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodo, kad UAB „Rušiota" 2011-08-25 pateikė pasiūlymą atsakovui AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialui „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“, norėdamas dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse IF-3-155 „Orinės ryšių ir signalizacijos linijos geležinkelio linijoje Radviliškis - Pagėgiai nuo 9+976 km iki 52+000 km demontavimo darbų pirkimas". 2011-09-12 gavo atsakovo raštą Nr. 3-1098 dėl pasiūlymų eilės sudarymo, atsakymą į ieškovo pretenziją, kurioje perkančioji organizacija nurodė, jog UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“ pasiūlymų kainos nėra daugiau kaip 30 procentų mažesnės nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirtų lėšų. Ieškovas nurodo, kad atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“, kaip perkančioji organizacija, tinkamai neįvykdė pareigos paprašyti neįprastai mažos kainos pagrindimo, o tretieji asmenys UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“ tinkamai neįvykdė pareigos pateikti pasiūlyme nurodytos kainos pagrįstumą patvirtinančius įrodymus. Teigia, kad įvykdyti sutartį tiekėjų UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“ pasiūlytomis kainomis, pagal perkančiosios organizacijos supaprastintam atviram konkursui pateiktą darbų kiekių žiniaraštį bei duotas technines sąlygas per 120 kalendorinių dienų atlikti darbus yra objektyviai neįmanoma. Trečiųjų asmenų UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“ pasiūlymuose nurodytomis kainomis, į kurias turi įeiti 21 procento PVM, mokesčiai VMI, VSDFV, kelionės į objektą ir iš objekto išlaidos ir kt., 42 km. geležinkelio linijoje demontavimo darbų nebus įmanoma atlikti kokybiškai pagal pirkimo dokumentuose nurodytas sąlygas.

5Ieškovas UAB „Rušiota“ nurodė, kad tretieji asmenys neturi nuosavos reikiamos technikos ir įrangos visų ginčo konkurso darbų atlikimui, o technikos nuoma yra brangiau nei nuosavos technikos naudojimas. UAB „Kresko“ pateikė 2011-08-03 bendradarbiavimo sutartį su UAB „Storent“ sudarytą prieš pat neįprastai mažos kainos pagrindimo paprašymą ir nuomojamos technikos sąrašus. UAB „Loromas“ nurodė, jog turi dvi krovinines mašinas, taip pat darbams atlikti pasitelks nuomojamą techniką bei pateikė nuomos sutartis ir įrengimų sąrašą. Abiejų konkurso dalyvių pateiktuose mechanizmų ir įrengimų sąrašuose dauguma technikos, kuri yra nereikalinga demontavimo darbų atlikimui, sutartys sudarytos bendro pobūdžio, išvardinta visa įmonių turima technika: trąšų barstytuvai, asfalto frezos ir t.t., UAB „Kresko“ ir UAB „Loromas“ nenurodė kuri konkrečiai technika bus naudojama orinės ryšių ir signalizacijos linijos geležinkelio linijoje Radviliškis - Pagėgiai nuo 9+976 km iki 52+000 km demontavimo darbų atlikimui.

6Perkančioji organizacija nepagrįstai iš esmės nesvarstė ieškovo pretenzijos, nesigilino į ieškovo nurodytus motyvus, todėl atsakyme į pretenziją - 2011-09-19 rašte Nr. 3-1128 formaliai nurodė, jog ieškovo pretenziją perkančioji organizacija laiko nepagrįsta. Perkančiosios organizacijos sprendimai tiek dėl pasiūlymų eilės nustatymo, tiek dėl pretenzijos atmetimo neatitinka LR Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsnio nuostatų, nustatančių perkančiajai organizacijai formos ir turinio reikalavimus įtvirtinant priimamus sprendimus.

7Ieškovas mano, kad atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ piktnaudžiavo VPĮ jam suteikta diskrecijos teise, vertindamas trečiųjų asmenų UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“ pasiūlymų kainas ir jų pateiktus tokių kainų pagrindimo įrodymus, pažeidė viešųjų pirkimų ir sąžiningos konkurencijos principus, tinkamai neįvykdė savo pareigas, VPĮ nustatytas perkančiajai organizacijai. Sprendimas į pasiūlymų eilę pirmuoju numeriu įrašyti UAB „Loromas“, pateikusį neįprastai mažos kainos pasiūlymą ir nepateikusį perkančiajai organizacijai tinkamų savo pasiūlytos kainos pagrįstumo įrodymų, sprendimas į pasiūlymų eilę antruoju numeriu įrašyti UAB „Kresko“, pateikusį neįprastai mažos kainos pasiūlymą ir nepateikusį perkančiajai organizacijai tinkamų savo pasiūlytos kainos pagrįstumo įrodymų, pažeidžia LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, taip pat įtvirtintus viešojo pirkimo principus, o tai yra imperatyvių teisės normų pažeidimas, sudarantis pagrindą pripažinti negaliojančiu atsakovo sprendimą, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė. Nurodo, kad pripažinus šį atsakovo sprendimą prieštaraujančiu imperatyvioms teisės normoms, atitinkamai negali būti laikomas teisėtu ir atsakovo sprendimas, kuriuo buvo atmesta ieškovo pareikšta pretenzija.

8Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ pateiktuose procesiniuose dokumentuose su pareikštu ieškiniu nesutinka, mano, kad ieškovo reikalavimai yra nepagrįsti, todėl prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Pažymi, kad pirkimo procedūros buvo vykdomas ir konkurso laimėtojai nustatomi vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi, įvertinant tai, jog VPĮ siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybiškų prekių, darbų ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės darnią bei tinkamą veiklą, pirkimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus. Ieškovas nekvalifikuotas vertinti, įmonė UAB „Rušiota“ įregistruota 2007 m. rugpjūčio 31 d., todėl UAB „Rušiota“ pasisakymai apie ilgametę patirtį ir įsitikinimai, kad objektyviai neįmanoma įvykdyti darbų atlikėjų UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“ pasiūlytomis kainomis yra nepagrįsti. AB „Lietuvos geležinkeliai" filialas „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra" vykdydamas VPĮ 40 straipsnio 2 dalies reikalavimus kreipėsi į UAB „Kresko“, 2011 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. 3-1062(3.5 IFMS) kreipėsi į UAB „Loromas“ ir paprašė pateikti iki 2011 m. rugsėjo 8 d. raštišką neįprastai mažos kainos pagrindimą. Minėta VPĮ 40 straipsnio 2 dalis neriboja tiekėjų paaiškinimų, todėl tiekėjai gali pateikti kitokių, nei VPĮ įtvirtintų, paaiškinimų. 2011 m. rugsėjo 12 d. perkančios organizacijos (AB „Lietuvos geležinkelių" filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“) viešųjų pirkimų komisijos protokoliniu sprendimu posėdžio protokolu (protokolas Nr. 15-845) nustatė, kad UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“ kainos pagrįstos ir nutarė pateiktus UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“ pasiūlymus vertinti kaip atitinkančius konkurso dokumentų reikalavimus. Mano, kad dėl to, ar kaina neįprastai maža, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis ir pan. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovo priimti sprendimai prieštarauja viešųjų pirkimų principams ir tikslams, ieškovas piktnaudžiauja VPĮ jam suteiktomis procesinėmis teisėmis, vertindamas trečiųjų asmenų pasiūlymų kainas ir jų pateiktus tokių kainų pagrindimo įrodymus.

9Viešųjų pirkimų tarnyba pateikusi išvadą byloje nurodė, kad perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę vertinti dalyvio pateiktus paaiškinimus ir dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos bei spręsti, ar toks dalyvis galės tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, kadangi ji turi geriausias galimybes įvertinti, kaip turėtų būti vykdoma viešojo pirkimo-pardavimo sutartis ir teikiamos paslaugos, tiekiamos prekės, vykdomi darbai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, rinkos kainas, pasiūlymų kainas, analogiškas sutartis ir pan. Perkančioji organizacija, vertindama neįprastai mažą pasiūlymo kainą ir jos sudėtines dalis, atsižvelgia, pavyzdžiui, į teikiamų paslaugų, vykdomų darbų ekonomiškumą pasirinktus techninius sprendimus ir (arba) išskirtinai palankias sąlygas teikti paslaugas, vykdyti darbus, dalyvio siūlomų paslaugų originalumą norminių dokumentų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių paslaugų pateikimo ar darbų atlikimo vietoje, laikymąsi bei dalyvio galimybę gauti valstybės pagalbą ir pan. Viešųjų pirkimų įstatymo normos neįprastai mažos kainos apskaičiavimo nesieja su jos konkrečiais matematiniais apskaičiavimais.

10Ieškinys atmetamas.

11Bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ direktorius, vykdydamas viešąjį pirkimą „Orinės ryšių ir signalizacijos linijos geležinkelio linijoje Radviliškis–Pagėgiai nuo 9+976 km iki 52+000 km demontavimo darbų pirkimas“ atvirto konkurso būdu, 2011 m. rugpjūčio 4 d. patvirtino konkurso sąlygas (8-20 b. l.).

12Viešųjų pirkimų komisija išnagrinėjo ir įvertino visų konkurse dalyvavusių tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir sudarė pasiūlymų eilę, kurioje laimėjusiu konkursą pripažino ir pirmąją vietą skyrė UAB „Loromas“ - 132760,80 Lt su PVM, antrą UAB „Kresko“ - 140848,92 Lt su PVM, trečią UAB „Rušiota“ - 207845,27 Lt su PVM, ketvirtą UAB „Snieginos transportas“ - 271442,04 Lt su PVM, penktą UAB „Dokesta“ - 287959,51 Lt su PVM pasiūlymu (24 b. l.).

13Ieškovas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu dėl konkurso laimėtojo ir pasiūlymų eilės sudarymo, Viešųjų pirkimų komisijai pateikė pretenziją kurioje nurodė, kad prašo įvertinus riziką dėl tiekėjų UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“ pasiūlytos neįprastai mažos kainos, jų pasiūlymus atmesti bei sudaryti naują pasiūlymų eilę.

14Viešųjų pirkimų komisija 2011-09-05 kreipėsi į UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“ su prašymu pagrįsti pasiūlymuose nurodytą kainą (82-83 b. l.).

152011-09-08 perkančioji organizacija gavo trečiojo asmens UAB „Kresko“ raštą dėl pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrindimo, kuriame buvo nurodyta, jog UAB „Kresko“ užtikrina, kad pasiūlyme pateikta kaina yra apskaičiuota tinkamai ir įvertinus visus konkurso dokumentuose pateiktus reikalavimus (87 b. l.). Kainai pagrįsti pateikė objektinę ir lokalinę sąmatas.

162011-09-07 perkančioji organizacija gavo trečiojo asmens UAB „Loromas“ raštą dėl pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrindimo, kuriame buvo nurodyta, kad dauguma įmonės darbuotojų gyvena netoli objekto, statybinių šiukšlių ir metalo laužo išvežimui įmonė turi dvi krovinines mašinas ir reikiamą mažąją mechanizaciją darbams atlikti. Taip pat pažymėjo, kad bendrovė vykdo statybos darbus, todėl planuoja gelžbetonio pridurinius panaudoti kaip statybines medžiagas, o medines atramas panaudoti kurui, kas leis gauti papildomų pajamų.

17Viešųjų pirkimų komisija 2011-09-12, išnagrinėjusi trečiųjų asmenų pateiktą pasiūlymo kainos pagrindimą, nutarė, kad pateikti pagrindimai įrodė, kad UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“ gali tinkamai atlikti visus numatytus darbus.

18Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ), kurio paskirtis – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Viešųjų pirkimų įstatymas įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Tuo užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų (VPĮ 24 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje (civilinė byla UAB „S. T.“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3k-3-295/2005) nurodė, kad pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą. Taigi sprendimas naikinamas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai.

19Nagrinėjamu atveju reikšminga, ar perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, nepažeidė imperatyviųjų teisės normų, kurių pažeidimas gali reikštis ir esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimu. Ieškovo nurodytas sąžiningos konkurencijos principų pažeidimas šioje byloje nenustatinėtinas, nes nesąžiningos konkurencijos veiksmų konstatavimas ieškovo ar kitų viešojo pirkimo dalyvių atžvilgiu nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

20Ieškovo esminiai argumentai, kurių pagrindu prašoma panaikinti perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimus, jog tretieji asmenys UAB „Loromas" ir UAB „Kresko" pateikė neįprastai mažas kainas, šių kainų nepagrindė, o perkančioji organizacija pažeidė viešųjų pirkimų principus vertindama trečiųjų asmenų pateiktas kainas, į ieškovo pretenziją atsakė neįsigilinus į ieškovo išdėstytus motyvus, formaliai.

21Pagal formuojamą teismų praktiką identifikavus neįprastai mažą kainą, ji privalo būti tinkamai pagrįsta (VPĮ 40 str. 2 d., Direktyvos 2004/18/EB 55 str. 1 d. 2 pstr., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika), formalus procedūrų atlikimas per se pažeidžia viešųjų pirkimų principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010), todėl esminis aspektas, nagrinėtinas šioje byloje, yra viešojo prikimo dalyvio pasiūlyme pateiktos neįprastai mažos kainos tinkamas pagrindimas.

22Pagal susiklosčiusią teismų praktiką neįprastai mažos kainos institutas yra tiesiogiai susijęs su tiekėjų pasiūlymų vertinimu ir laimėtojo išrinkimu, nes siūloma žymiai mažesnė kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta, sukelti pagrįstų abejonių tokio tiekėjo sugebėjimu laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį ar įtarimų dėl elgesio (veiksmų) galimo nesąžiningumo. Taigi šis institutas, visų pirma, yra skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo išvardytų grėsmių, tačiau kartu siekiama apsaugoti ir pirkimo dalyvį, pasiūliusį neįprastai mažą kainą, nuo vienašališko perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti jo pasiūlymą dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos, prieš tai nesuteikus jam galimybės pateikti savo pasiūlymo pagrįstumo paaiškinimų. Kaip žinoma, neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinamas yra individuali kategorija, o neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti, nes tokia kliūtimi yra neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad už pasiūlytą kainą jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Dėl to, ar kaina neįprastai maža, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis, etc. Pažymėtina tai, kad iš Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyto reglamentavimo išplaukia nuostata, jog pareiga viešuosiuose pirkimuose tikrinti neįprastai mažą kainą ir atmesti pasiūlymą dėl jos nepagrindimo visgi yra suformuluota alternatyviųjų, bet ne imperatyviųjų viešųjų pirkimų procedūras reguliuojančių teisės aktų normų: tuo atveju, kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, perkančioji organizacija turi teisę (ketindama atmesti pasiūlymą – privalo) pareikalauti iš tiekėjo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2010).

23Perkančioji organizacija 2011-09-05 kreipėsi į mažiausią kainą pasiūliusius tiekėjus, kad šie pagrįstų neįprastai mažą kainą. Gavusi tiekėjų paaiškinimus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, perkančioji organizacija įsitikino, jog tiekėjų pasiūlytomis kainomis objektyviai įmanoma įvykdyti pirkimo sutartį. Todėl teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija turėjo pagrindą atmesti ieškovo pateiktą pretenziją. Viešųjų pirkimų įstatymo 94-1 straipsnio 3 dalyje, Taisyklių 37.3 ir Konkurso sąlygų 14.4 punktuose nustatytos pareigos ir terminų atsakovas nepažeidė, nurodė ieškovui pretenzijos atmetimo priežastis, patikslino, kad UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“ kainos nėra daugiau kaip 30 procentų mažesnės nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirtų lėšų. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų, tame tarpe skaidrumo, lygiateisiškumo principų įgyvendinimas reiškia perkančiosios organizacijos pareigą tiekėjams suteikti motyvuotą informaciją apie pretenzijos atmetimo priežąstis, kurios galėtų būti ieškinio dalyku. Pažymėtina, kad atsakovo pateikto atsakymo į pretenziją forma ir turinys neapribojo ieškovo galimybės pasinaudoti tiekėjo teise 2011 09 28 pareikšti ieškinį teisme nustatytu terminu.

24Ieškovas tvirtina, jog trečiųjų asmenų UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“ pateikti raštai dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo nebuvo išsamūs, tačiau teismas daro išvadą, jog perkančioji organizacija ėmėsi veiksmų tam, kad patikrinti ar UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“ pateikta kaina yra pagrįsta. Perkančiajai organizacijai pakako įsitikinti, jog tiekėjai, pasiūlę mažiausią kainą, realiai galės suteikti perkamas paslaugas ir tinkamai įvykdyti sutartį už pasiūlyme nurodytą kainą. Dėl trečiųjų asmenų UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“ galimybių įvykdyti sutartį, nekilo abejonių, kadangi, jie pateikė dokumentus įrodančius galimybę atlikti darbus už pasiūlytas kainas. UAB „Kresko“, UAB „Loromas“ kainai pagrįsti pateikė objektinę ir lokalinę sąmatas, sutartis. UAB „Loromas“ nurodė, kad dauguma įmonės darbuotojų gyvena netoli objekto, statybinių šiukšlių ir metalo laužo išvežimui įmonė turi dvi krovinines mašinas ir reikiamą mažąją mechanizaciją darbams atlikti, taip pat pažymėjo, kad bendrovė vykdo statybos darbus, todėl planuoja gelžbetonio liekanas panaudoti kaip statybines medžiagas, o medines atramas panaudoti kurui, kas leis gauti papildomų pajamų.

25Ieškovo nurodytos abejonės dėl trečiųjų asmenų galimybės atlikti kokybiškai darbus už pasiūlytą kainą yra ieškovo prielaida ir ja byloje remtis kaip įrodymu nėra pagrindo. Įvertinęs aptartus įrodymus teismas daro išvadą, jog perkančioji organizacija, pagrįstai nesuabejojusi trečiųjų asmenų UAB „Loromas“ ir UAB „Kresko“ gebėjimu už pasiūlytą kainą tinkamai įvykdyti sutartį priėmė apdairų ir ekonomiškai pagrįstą sprendimą.

26Nenustačius jokių perkančiosios organizacijos, vykdžiusios viešąjį pirkimą veiksmų, kuriais būtų pažeistos imperatyvios viešųjų pirkimų procedūras reglamentuojančios teisės normos arba Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti viešųjų pirkimų principai, nėra pagrindo tenkinti ieškinio ir panaikinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ viešojo pirkimo komisijos sprendimus.

27Šalių bylinėjimosi išlaidos priteistinos CPK 88,93 straipsnių pagrindais, todėl iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei už procesinių dokumentų įteikimą.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais, teismas,

Nutarė

29Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Rušiota“ ieškinį atmesti.

30Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Rušiota“ 27.05 Lt valstybei išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

31Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. ... 3. Ieškovas UAB „Rušiota“ ieškiniu prašo: 1) pripažinti neteisėtu... 4. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodo, kad UAB „Rušiota" 2011-08-25... 5. Ieškovas UAB „Rušiota“ nurodė, kad tretieji asmenys neturi nuosavos... 6. Perkančioji organizacija nepagrįstai iš esmės nesvarstė ieškovo... 7. Ieškovas mano, kad atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas... 8. Atsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Šiaulių geležinkelių... 9. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikusi išvadą byloje nurodė, kad perkančioji... 10. Ieškinys atmetamas.... 11. Bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovo AB „Lietuvos geležinkeliai“... 12. Viešųjų pirkimų komisija išnagrinėjo ir įvertino visų konkurse... 13. Ieškovas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu dėl konkurso... 14. Viešųjų pirkimų komisija 2011-09-05 kreipėsi į UAB „Loromas“ ir UAB... 15. 2011-09-08 perkančioji organizacija gavo trečiojo asmens UAB „Kresko“... 16. 2011-09-07 perkančioji organizacija gavo trečiojo asmens UAB „Loromas“... 17. Viešųjų pirkimų komisija 2011-09-12, išnagrinėjusi trečiųjų asmenų... 18. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 19. Nagrinėjamu atveju reikšminga, ar perkančioji organizacija, vykdydama... 20. Ieškovo esminiai argumentai, kurių pagrindu prašoma panaikinti... 21. Pagal formuojamą teismų praktiką identifikavus neįprastai mažą kainą, ji... 22. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką neįprastai mažos kainos institutas... 23. Perkančioji organizacija 2011-09-05 kreipėsi į mažiausią kainą... 24. Ieškovas tvirtina, jog trečiųjų asmenų UAB „Loromas“ ir UAB... 25. Ieškovo nurodytos abejonės dėl trečiųjų asmenų galimybės atlikti... 26. Nenustačius jokių perkančiosios organizacijos, vykdžiusios viešąjį... 27. Šalių bylinėjimosi išlaidos priteistinos CPK 88,93 straipsnių pagrindais,... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 29. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Rušiota“ ieškinį atmesti.... 30. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Rušiota“ 27.05 Lt valstybei... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...