Byla I-1801-624/2013
Dėl išvados panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas, susipažinęs su VšĮ Tauragės ligoninė skundu dėl išvados panaikinimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013-01-04 gautas VšĮ Tauragės ligoninės skundas dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2012-12-04 neplaninio asmens sveikatos priežiūros paslaugų patikrinimo išvados panaikinimo.

3Skundą priimti atsisakoma.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 1 p. nustatyta, kad skundą atsisakoma priimti, jei skundas nenagrinėtinas teismų.

5ABTĮ 3 str. 1 d. nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p. nustato, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 str. 1 d. taip pat nustato, kad skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Taigi, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie daro įtaką konkrečioms asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo.

6Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad teisės akto priskyrimo administraciniam aktui klausimas yra sprendžiamas ne vien pagal teisės akto pavadinimą, jame nurodytą apskundimo tvarką, ar jame vartojamas sąvokas, bet pagal tikrąjį teisės akto turinį, nustatomą pagal administraciniam sprendimui būdingus požymius (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1249/2012). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai savo praktikoje laikosi pozicijos, kad konstatuojamojo pobūdžio aktai, nesukeliantys konkrečių teisinių pasekmių pareiškėjams, nėra skundžiami teismui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1344/2010; 2012 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1249/2012).Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. spalio 11 d. nutartimi byloje Nr. AS8-467/2007 nurodė, jog negali būti skundžiami teismui Valstybinio medicininio audito inspekcijos ataskaitos punktai, kuriuose yra išdėstyti faktai ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas gydymo įstaigai duodamų nurodytų teisėtumas ir pagrįstumas, nurodyti punktai nesukuria teisinių pasekmių. Tokio pobūdžio atsakovo surašyti dokumentai tik parodo atsakovo poziciją dėl tikrinto asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vertinimo ir gali turėti tik įrodomąją reikšmę, tačiau patys savaime teisių ar pareigų asmenims nesukelia (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. nutartis byloje Nr. AS442-461/2010). Administraciniu aktu, kuris gali būti skundžiamas teismui, gali būti pripažįstama tik sprendimo dalis, kurioje yra nustatomi gydymo įstaigai privalomi vykdyti nurodymai.

7Iš byloje pateiktos ginčijamos 2012-12-04 neplaninio asmens sveikatos priežiūros paslaugų patikrinimo išvados matyti, kad joje nurodyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pažeidimai, t. y. pacientui A. K. 2011-07-10 VšĮ Tauragės ligoninėje sveikatos priežiūros paslaugos buvo teiktos pažeidžiant teisės aktų ir įtaigos vidaus dokumentų reikalavimus, tačiau jokios kontrolės priemonės pareiškėjai šioje išvadoje netaikytos, paprašyta įvertinti patikrinimo metu nustatytus pažeidimus ir apie priimtus sprendimus iki 2013-01-04 informuoti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Skundžiamoje išvadoje pareiškėjai nenustatyti privalomi vykdyti nurodymai, nėra priimti kiti atsakovės sprendimai, galintys turėti įtakos pareiškėjos teisėms ir pareigoms. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012-06-22 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. AS556-468/2012, spręsdamas dėl pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti skundą dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymo panaikinimo, nurodė, kad atsakovo surašytas dokumentas tik parodo atsakovo poziciją dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės įvertinimo, skundžiamame įsakyme konstatuoti faktai be privalomo pobūdžio patvarkymų tiesiogiai nesukūrė pareiškėjui ar kitiems asmenims teisių ar pareigų, nebuvo pritaikytos poveikio priemonės, todėl pareiškėjo skundžiamas aktas negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku.

8Atsižvelgiant į išdėstytą, skundžiamas sprendimas nėra administracinis aktas, kadangi jis nenustato, nepakeičia ir nepanaikina jokių pareiškėjos teisių ar pareigų viešojo administravimo srityje, todėl nėra administracinės bylos dalykas ir toks ginčas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-11-18 nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-650/2011).

9Pareiškėja, paduodama skundą, sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį, todėl atsisakius priimti jos skundą, vadovaujantis ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p., sumokėtas žyminis mokestis pareiškėjai grąžinamas. Pareiškėjai išaiškinama, kad žyminį mokestį, remdamasi teismo nutartimi, grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (ABTĮ 42 str. 2 d.).

10Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p., 42 str., 149 str.,

Nutarė

11Atsisakyti priimti pareiškėjos VšĮ Tauragės ligoninė skundą.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti VšĮ Tauragės ligoninė.

13Grąžinti pareiškėjai VšĮ Tauragės ligoninė 2012-01-03 sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

14Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai