Byla 2A-1358-340/2012
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Tatjanos Žukauskienės, kolegijos teisėjų Jelenos Šiškinos, Vytauto Zeliankos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Ervin“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Ervin“ ieškinį atsakovui UAB „Lietuva Statoil“ dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu.

62009-01-02 tarp šalių buvo sudaryta Naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartis su vėlesniu pakeitimu; sutartimi atsakovas įsipareigojo tiekti ieškovui jo užsakytus naftos produktus, o ieškovas juos priimti ir už juos atsiskaityti. Ieškovo prievolių pagal sutartį užtikrinimui 2009-10-02 šalys pasirašė susitarimą dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo ir sutarties pratęsimo. 2010-04-08 ieškovas iš atsakovo gavo raštą dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, kuriuo atsakovas pareikalavo sumokėti 678 873,08 Lt įsiskolinimą bei 5 280,65 Lt palūkanas; nurodė, kad nesumokėjus įsiskolinimo, vadovaujantis sutarties 14.3.3.4 p. nuostatomis, nutrauks sutartį pasibaigus 30 kalendorinių dienų terminui nuo šiame rašte nurodyto skolos apmokėjimo termino pabaigos. Ieškovas grąžino dalį skolos. 2010-08-11 atsakovas pradėjo išieškojimo iš 2009-10-02 sutartinės hipotekos lakštu bei sutartinio įkeitimo lakštu įkeisto turto procedūrą.

7Ieškovas prašo pripažinti atsakovo vienašališką 2009-01-02 Naftos produktų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2803/09-04 su visais esamais jos pakeitimais nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu bei priteisti iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog apie tai, kad sutartis yra nutraukiama atsakovas papildomai nepranešė, todėl ieškovas manė, kad grąžinus dalį skolos, atsakovas pakeitė nuomonę dėl sutarties nutraukimo. Ieškovo nuomone, atsakovo atliktas vienašališkas sutarties nutraukimas yra neteisėtas; remiantis CK 6.218 str. 1 d. bei sutarties 14.3.3.4. p., kreditorius pirmiausia turi pareikšti skolininkui pranešimą dėl praleistų mokėjimo terminų ir reikalavimą sumokėti skolą, nustatydamas tam ne mažesnį kaip 3 darbo dienų terminą; tik skolininkui šio reikalavimo neįvykdžius, kreditorius įgyja teisę nutraukti sutartį vienašališkai, laikydamasis imperatyviomis teisės normomis nustatytos vienašališkos sutarties nutraukimo tvarkos. Ieškovas nurodo, kad atsakovas tiek reikalavimą per 3 darbo dienas sumokėti skolą, tiek pranešimą apie vienašališką sutarties nutraukimą „sutalpino“ į vieną pranešimą., todėl atsakovo 2010-08-04 pranešimas negali būti laikomas tinkamu pranešimu apie sutarties nutraukimą, o toks sutarties nutraukimas, atitinkamai, laikytinas negaliojančiu. Ieškovas taip pat nurodo, kad suėjus 2010-04-08 rašte nurodytam terminui, atsakovas jokio papildomo pranešimo apie tai, kad sutartis jau yra nutraukta nepateikė, t. y. nepareiškė ieškovui valios nutraukti sutartį. Todėl laikytina, kad sutarties nutraukimo, kaip sandorio, apskritai nebuvo. Be to, 2010-04-08 rašte atsakovas sutarties nutraukimą, kaip vienašalį sandorį, susiejo su atidedamąja sąlyga, kurios atsiradimas yra išimtinai priklausomas nuo skolininko valios – ieškovo neatsiskaitymu pagal sutartį per nustatytas 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo, todėl vadovaujantis CK 1.68 str. 4 d. toks sandoris laikytinas niekiniu, nesukeliančiu jokių teisinių pasekmių. Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovas pasirinko netinkamą ir neproporcingą susiklosčiusiai situacijai savo teisių gynimo būdą, nebandė derybų būdu spręsti kilusios situacijos ir išsklaidyti abejones dėl ieškovo galimybių toliau vykdyti prievoles; sutartyje numatyti išimtinai jos nutraukimo prieš terminą pagrindai, o tvarka – nedetalizuota, todėl remiantis CK 6.217 str. sutartis galėjo būti nutraukta tik teismine tvarka. Kadangi atsakovas teisminės tvarkos nesilaikė, atsakovo atliktas sutarties nutraukimas gali būti pripažintas negaliojančiu ir šiuo pagrindu.

8Atsakovas UAB „Lietuva Statoil“ atsiliepimu nesutiko su ieškovo ieškiniu ir prašo jį atmesti. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad pranešimas apie sutarties nutraukimą turėjo būti pateiktas atskiru dokumentu. Nurodo, kad 2010-04-08 raštu aiškiai išreikė savo valią, jog tuo atveju, jeigu per papildomą terminą nebus įvykdyta piniginė prievolė, kurios įvykdymo terminas jau yra pasibaigęs, atsakovas sutartį nutraukia pasibaigus sutartyje numatytam įspėjimo terminui. Be to, valią nutraukti sutartį, jeigu ieškovas visiškai neįvykdys piniginės prievolės, patvirtina minėtame rašte esanti nuostata, kad naujas pranešimas apie sutarties nutraukimą nebus siunčiamas. Kartu atsakovas pažymi, kad Vilniaus apygardos teismas 2011-04-06 nutartimi nustatė prejudicinį faktą, kad atsakovas vienašališkai nutraukė sutartį laikydamasis įstatymais ir sutartimi nustatytos sutarties nutraukimo procedūros, todėl sutarties nutraukimas yra teisėtas ir galiojantis. Pateikdamas ieškovui 2010-04-08 pranešimą apie papildomo termino nustatymą bei sutarties nutraukimą, tik įgyvendino sutartyje numatytas teises, o ne sudarė naują sąlyginį sandorį, t. y. atsakovas tik pakartotinai įpareigojo ieškovą įvykdyti prievolę, kuri ieškovui jau buvo atsiradusi. Nesutinka su ieškovo argumentu, kad atsakovas kraštutine savo teisių gynybos forma – sutarties nutraukimu – naudojosi nesant tam pakankamo pagrindo. Šalys sutartyje aiškiai nustatė, kokiais atvejais sutartis gali būti nutraukta prieš terminą; nedviprasmiškai susitarė, kad mokėjimo už prekes terminų nesilaikymas yra esminis pažeidimas, kurio pasekmė – sutarties nutraukimas. Atsakovas nurodo, kad nutraukė sutartį aiškiai sutartyje įvardintu teisėtu pagrindu dėl to, kad ieškovas pažeidinėjo sutartį – laiku neatsiskaitinėjo už pateiktas prekes.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2011-09-27 sprendimu netenkino ieškovo UAB „Ervin“ ieškinio dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu; priteisė iš ieškovo UAB „Ervin“ valstybės naudai 17,86 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; panaikino Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011-05-16 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

11Teismas nustatė, kad byloje tarp šalių nekilo ginčo dėl to, kad ieškovas tinkamai nevykdė savo pareigos, laiku apmokėti už parduotas prekes. Atsakovas su ieškovu sudarytą Naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartį nutraukė remdamasis 2009-12-15 susitarimo Nr. 1 prie Naftos produktų pirkimo-pardavimo sutarties 14.3.3.4. punktu, kuriame numatytas atvejis, kada sutarties galiojimas baigiasi pardavėjo, t. y. atsakovo, iniciatyva. 2009-12-15 susitarimo 13.2 p., šalys sulygo bet kokį ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, spręsti geranoriškų derybų būdu; nesusitarus, kreiptis į teismą ar arbitražą. Teismas sprendė, kad šiuo punktu šalys siekė ne susitarti, kokia tvarka galės ir turės būti nutraukiama sutartis (sutarties nutraukimas savaime nelaikytinas ginču, o yra tik galimas pagrindas, kaip ir šiuo atveju, tokiam ginčui kilti), o išspręsti, kaip šalys nagrinės ginčus, kai jie tarp šalių kils. Šalių valia – sulygta nuostata dėl jų teisės nutraukti sutartį vienašališkai nepasibaigus sutarties galiojimo terminui, jeigu apie sutarties nutraukimą šalis raštiškai praneša kitai šaliai mažiausiai prieš 30 kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo nurodytos datos – aiškiai atsispindi ir 2009-12-15 susitarimo 14.3.3. p., įtvirtinančiame sutarties nutraukimą prieš terminą neteismine tvarka; nėra pagrindo aiškinti šios valios kitaip nei šalių valią CK 6.217 str. 5 d. pagrindu sutartyje sulygti konkrečius vienašališko sutarties nutraukimo atvejus. Nustatyta, kad atsakovas sutartį su ieškovu vienašališkai nutraukė konkrečiu 2009-12-15 susitarimo 14.3.3.4 p. aptartu atveju: pirkėjui praleidus mokėjimų pagal sutartį terminus ir per pardavėjo nustatytus papildomus mokėjimų terminus, kurie turi būti nemažesni kaip trys darbo dienos, pirkėjui nesumokėjus mokėjimų pagal sutartį, kurio buvimo fakto ieškovas byloje neginčija, jį pripažįsta; todėl ieškovo teiginys, kad atsakovas vis tiek turėjo inicijuoti civilinę bylą teisme dėl sutarties nutraukimo, neatitinka CK 6.217 str. 5 d., 6.218 str. 1 d. Taip pat atmestas ieškovo argumentas, kad tokiu atveju privalomą teisminę sutarties nutraukimo tvarką numato CK 6.379 str.

12Nustatyta, kad šalių sutartis buvo nutraukta 2010-05-13, 2010-04-08 ieškovui įteiktu atsakovo 2010-04-08 pareiškimu Nr. 28 dėl sutarties įsipareigojimų nevykdymo. Byloje nekilo ginčo dėl to, kad ieškovas šį pranešimą gavo 2010-04-08. Tarp šalių kilo ginčas dėl šio atsakovo pateikto pranešimo vertinimo kaip sandorio ir atitinkamai jo pagrįstumo ir atitikimo CK 1.66 str., šalių sudarytos sutarties nuostatoms. Teismas sutiko su ieškovo teiginiu, kad 2010-04-08 atsakovo pareiškimas bendrąja prasme laikytinas vienašaliu sandoriu, tačiau nesutiko, kad tai yra sandoris su atidedamąja sąlyga, kuri, be to, yra neteisėta. Šiuo atveju atsakovas nustatė ne kažkokių naujų jo teisių ir pareigų atsiradimą, o išreiškė savo valią dėl jau prisiimtų teisių ir pareigų pagal sutartį pasibaigimo priklausomai nuo tam tikros aplinkybės nebuvimo. Todėl bendrąja prasme šis sandoris gali būti laikomas sandoriu su naikinamąja, o ne atidedamąja sąlyga (CK 1.63 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, jam ieškovo minimas CK 1.68 str. 4 d. netaikytinas. Atsakovas savo teisių ir pareigų pagal 2009-12-15 susitarimą pasibaigimą padarė priklausomus, būtent, nuo teisėtos, o ne nuo neteisėtos sąlygos – ieškovo skolos nesumokėjimo per papildomai nustatytą terminą. Tokį šios sąlygos teisėtumą pagrindžia 2009-12-15 susitarimo Nr. 1 prie Naftos produktų pirkimo-pardavimo sutarties 14.3.3.4 p. Remdamasis CK 6.218 str. 1 d., šio straipsnio aiškinimo praktika, įtvirtinančia pranešimo apie sutarties nutraukimą tikslus, teismas palaikė atsakovo poziciją, grindžiamą tuo, jog 2009-12-15 susitarimas nenumatė pareigos siųsti du atskirus pranešimus, o 2010-04-08 rašte, kuris ieškovo direktoriui buvo įteiktas asmeniškai, atsakovas aiškiai ir nedviprasmiškai iš anksto nurodė ne tik savo valią dėl sutarties likimo, jeigu ieškovas per papildomai nustatytą trijų dienų terminą nesumokės skolos atsakovui, bet ir kad antras pranešimas ieškovui siunčiamas nebus. Todėl laikytina, kad atsakovo 2010-04-08 raštu pateiktas pranešimas apie sutarties nutraukimą atitiko tiek pranešimo esmę, tiek pasiekė savo tikslą – ieškovui buvo įteiktas iš anksto, nepažeidžiant nei sutarties nuostatų, nei CK 6.218 str. 1 d.

13Teismas nepagrįstais ir nesąžiningais vertino ieškovo teiginius, kad per nustatytą papildomą terminą įvykdė dalį prievolės, todėl manė, kad atsakovas savo valią dėl sutarties nutraukimo galimai pakeitė. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, liudytojų parodymų nustatyta, kad ieškovui įteikus 2010-04-08 raštą tarp šalių ir toliau vyko žodinės derybos dėl tolimesnio naftos tiekimo ieškovui galimybės, jo mokumo, skolos dengimo (ieškovas pasiūlė dengti skolą primokėdamas prie naujai perkamos naftos kainos tam tikrą procentą, kuri po nutraukimo ieškovo iš atsakovo buvo perkama pagal vienkartines sutartis), tačiau ne dėl sutarties nutraukimo, nes pačiam ieškovui 2009-01-02 sutartis tapo nepalanki (dėl pablogėjusios finansinės būklės jis ne tik negalėjo atsiskaityti už nupirktą naftą, bet ir negalėjo išpirkti tiek, kiek pagal sutartį privalėjo nupirkti iš atsakovo, dėl ko atsakovas pritaikė ieškovui baudą).

14Taip pat teismas nesutiko, jog šiuo atveju atsakovas pasirinko netinkamą ir neproporcingą savo teisių gynybą – vienašalį sutarties nutraukimą, nes, ieškovo teigimu, pažeidimas nebuvo esminis, ką liudija ieškovo skolos atsakovui sumažinimas laikotarpiu nuo 2010-04-08 iki 2011-05-06 nuo 678 873,08 Lt iki 391 431,39 Lt. Atsakovas sutartį (su visais vėlesniais jos pakeitimais ar papildymai) vienašališkai nutraukė konkrečiu sutartyje abiejų šalių sulygtu pagrindu, o ne remiantis CK 6.217 str. 2 d. Įvertinant tai, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, laikytina, kad sutartyje nurodytas sutarties pažeidimas, kurį abi sutarties šalys savo valia pripažino suteikiančiu vienai iš jų pagrindą inicijuoti vienašalį sutarties nutraukimą, ir yra esminė šalių valia. Be to, pripažinta, kad ieškovas neįrodė aplinkybės, jog atsakovas, nutraukdamas sutartį, nepakankamai bendradarbiavo su ieškovu. Teismas nesutiko su ieškovo teiginiais, neva atsakovas siekė ne susigrąžinti skolą, o įgyti teisę į įkeistą ieškovui nuosavybės teise priklausantį turtą (degalinę su kitais inžineriniais statiniais) su nuomos teise į valstybei priklausantį žemės sklypą, esantį strategiškai kuro prekybai palankioje vietoje, ir tokiu būdu perimti ieškovo verslą, išstumiant ieškovą kaip konkurentą iš rinkos, kadangi nustatyta, jog pirkti degalinę iš ieškovo atsakovui siūlė pats ieškovas ir tik nesutarus dėl kainos degalinės nesutiko parduoti. Kaip visiškai teisingai nurodė atsakovas savo atsiliepime, ieškovo įvykdytas dalinis skolos padengimas iki šio teismo sprendimo priėmimo dienos, niekaip nepateisina ieškovo veiksmų nevykdant sutartimi prisiimtų pareigų joje nustatyta tvarka ir terminais, o kartu neįpareigoja atsakovo, jam nesutinkant, kredituoti ieškovą ir laukti skolos apmokėjimo, kol jis bus pajėgus ją apmokėti.

15III. Apeliacinio skundo argumentai

16Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011-09-27 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašo skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą tai sudarys prielaidas užtikrinti ieškovo teisę į teisingą bylos nagrinėjimą pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. nėra ginčo, kad 2010-04-08 pareiškime esantis reikalavimas padengti įsiskolinimą buvo teisėtas veiksmas, o reikalavime nurodytas galimas ieškovo sutartinių prievolių nevykdymas – neteisėtas veiksmas, todėl sandorio, kuriuo nutraukiama sutartis, sąlyga laikytina neteisėta, atitinkamai su šia sąlyga susietas sandoris – sutarties nutraukimas – pripažintinas negaliojančiu. Pripažinęs 2010-04-08 pareiškimą sandoriu su naikinamąja sąlyga, teismas remdamasis CK 1.66 str. 4 d. turėjo ištirti ne tik sąlygos teisėtumą, bet ir tai, ar teisių ir pareigų pasibaigimas nėra susietas su ieškovo neteisėtų veiksmų atlikimu, tačiau dėl to nepasisakyta – teismas netyrė ieškovo neteisėtų veiksmų, kaip sąlyginio sandorio sąlygos, reikšmės. Apeliacinės instancijos teismui nusprendus, kad 2010-04-08 sandoris laikytinas sąlyginiu sandoriu su atidedamąja sąlyga, šio sandorio negaliojimas būtų akivaizdus ne tik pagal CK 1.66 str. 4 d., bet ir pagal CK 1.68 str. 4 d. Padengus dalį skolos ir negavus iš atsakovo pranešimo apie sutarties nutraukimą, apeliantui nebuvo žinoma, ar sutartis nutraukta, ar ne; atitinkamai negalėjo planuoti savo verslo išlaidų ir kt.

182. Apelianto įsitikinimu, atsakovas neturėjo teisės ieškovo vėlavimo atsiskaityti, vertinti kaip esminio sutarties pažeidimo. Sprendime teismas nepagrįstai konstatavo, kad šalių sutartyje buvo aiškiai susitarta dėl neteisminės jos nutraukimo tvarkos. Sutarties 14.3.3.4 punktas įtvirtina sutarties nutraukimo pagrindus, tačiau nenustato jos nutraukimo tvarkos. Sutarties 13.2 punkto nuostata aiškinant ją sistemiškai su sutarties 14.3.3.4 punktu suteikė pagrindą manyti, kad sutarties atsiradus numatytiems pagrindams, gali būti nutraukta išimtinai tik teismine ar arbitražine tvarka.

193. Nesutinka su teismo motyvacija dėl nesutikimo su ieškovo teiginiais, kad nutraukdamas sutartį atsakovas elgėsi nesąžiningai, pažeidė kooperavimosi ir favour contractus principus; tikroji sutarties nutraukimo priežastis – noras perimti ieškovui priklausantį ir atsakovui įkeistą turtą. Aplinkybė, kad degalinę pirmasis pasiūlė parduoti ieškovas – neįrodyta.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2011-09-27 sprendimą palikti nepakeistą. Pažymi, kad prašymas negrinėti skundą žodinio proceso tvarka niekuo nepagrįstas, vertintinas kaip siekis užvilkinti procesą.

211. Teismas pagrįstai konstatavo, jog 2010-04-08 atsakovo raštas laikytinas sandoriu su naikinamąja, o ne atidedamąja sąlyga, pagrįstai sprendė, kad jam netaikoma CK 1.68 str. 4 d. Atsakovas savo teisių ir pareigų pasibaigimą padarė priklausomus nuo teisėtos sąlygos – ieškovo skolos nesumokėjimo per papildomai nustatytą terminą; sąlygos teisėtumas grindžiamas sutarties 14.3.3.4 punktu. Pažymi, kad apelianto teiginiai dėl sutarties nutraukimo neigiamos įtakos jo verslui spekuliatyvūs ir nesąžiningi.

222. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad pagal sutarties 14.3.3.4 punktą sutartis galėjo būti nutraukta tik teismine tvarka. Teismas aiškiai nurodė, kad galimybė nutraukti sutartį vienašališkai neteismine tvarka, grindžiama sutarties nuostatomis.

233. Nurodo, jog į bylą pateikti įrodymai patvirtina ieškovo nesąžiningumą ir piktnaudžiavimą savo teisėmis, kadangi vilkinamas skolos grąžinimas.

24IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.

25Apeliantas pateikė prašymą dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą bei motyvuodamas, kad žodinis nagrinėjimas sudarys prielaidas užtikrinti ieškovo teisę į teisingą bylos nagrinėjimą pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį.

26Prašymas dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka atmetamas. Bylos nagrinėjimo metu žodinio proceso atveju apeliacinės instancijos teismas išklauso dalyvaujančių byloje asmenų kalbas, kalbų turinys turi atitikti pateiktų procesinių dokumentų turiniui (CPK 324 str. 2 d.). Naujų argumentų ar įrodymų pateikimas ir tyrimas apeliacinės instancijos teisme yra ribojamas (CPK 314 str.). Priešingai nei teigia apeliantas, nagrinėjama byla nėra sudėtinga, šalių pozicijos byloje visiškai atskleistos pateiktuose procesiniuose dokumentuose, taigi ieškovo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą gali būti įgyvendinta rašytinio proceso priemonėmis. Dėl išdėstyto teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto prašymas dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka nepagrįstas ir jo netenkina (CPK 322 str.).

27Apeliacinis skundas atmetamas.

28Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra; teismas tinkamai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutartinių santykių nutraukimą; sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu (CPK 185, 263 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų nekartoja ir pasisako tik dėl apeliaciniame skunde dėstomų argumentų.

29Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2009-01-02 šalys sudarė naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2803/09-04 su priedais; sutarties 10.4 punktu šalys susitarė, kad sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, nepasibaigus sutarties terminui, pranešus kitai šaliai prieš 30 kalendorinių dienų iki sutarties nutraukime nurodytos datos (b.l. 14); 2009-12-15 susitarimo Nr. 1 prie pagrindinės sutarties 14.3.3.4 punktu šalys detalizavo, kad sutartis gali būti nutraukta pirkėjui praleidus mokėjimų pagal sutartį terminus ir per pardavėjo papildomus mokėjimo terminus, kurie turėtų būti ne mažesni, kaip trys darbo dienos nuo pranešimo gavimo dienos (b.l. 21). Ieškovas neginčija, kad gavo atsakovo 2010-04-08 raštą Nr. 28 „Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo“, kuriuo atsakovas konstatavo, kad ieškovas yra skolingas atsakovui rašto surašymo dieną 736 435,32 Lt, iš kurių 678 873,08 Lt mokėjimo terminas yra praleistas, pareikalavo per 3 darbo dienas sumokėti 678 873,08 Lt skolą sutarties priedo Nr. 1 14.3.3.4 punkto numatyta tvarka ir įspėjo, kad neįvykdžius šio reikalavimo, sutartis bus nutraukta per 30 kalendorinių dienų terminą nuo skolos sumokėjimo termino pabaigos (b.l. 30).

30Tarp šalių kilo ginčas dėl vienašališko sutarties nutraukimo teisėtumo.

31Apeliantas ginčija atsakovo raštą dėl sutarties nutraukimo, kaip vienašalį sąlyginį sandorį su atidedamąja sąlyga CK 1.66 str. 4 d. ir 1.68 str. 4 d. pagrindais ir prašo pripažinti jį niekiniu. Teisėjų kolegija pažymi, kad apelianto samprotavimai šiuo aspektu pagrįsti netinkamu CK 1.66 str. 4 d. ir 1.68 str. 4 d. normų bei bylos aplinkybių aiškinimu. Apeliantas teigia, kad sutarties nutraukimo sąlyga yra susieta su ieškovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymu per pareiškime nurodytą 3 dienų terminą, t. y. yra susijusi su neteisėtais ieškovo veiksmais; apeliantas teigia, kad teismas nepagrįstai nevertino ieškovo neteisėtų veiksmų (sutartinių įsipareigojimų nevykdymo per 3 dienas nuo įspėjimo įteikimo) ir dėl jų nepasisakė. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas klysta dėl vienašalio sutarties nutraukimo sandorio esmės – įspėjimu atsakovas konstatavo, kad ieškovas pažeidė šalių naftos produktų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, dėl ko susidarė 678 873,08 Lt skola, pareikalavo panaikinti jo teisių pažeidimą ir sumokėti skolą. Pagal šalių sutarties sąlygas atsakovo teisę vienašališkai nutraukti sutartį siejama su sutartinių prievolių pažeidimu – nemokėjimu už pateiktus naftos produktus sutartyje numatyta tvarka; ieškovas buvo įspėtas, kad nepašalinius atsakovo teisių pažeidimo, sutartis bus nutraukta, t. y. sutarties nutraukimo atšaukimas buvo siejamas su sąlyga, kad apeliantas pašalins savo neteisėtų veiksmų padarinius (skolą). Taigi teismas pagrįstai įvertino pareiškimą apie sutarties nutraukimą kaip sandorį su naikinamąja, bet ne su atidedamąja sąlyga ir konstatavo, kad CK 1.68 str. 4 d. nuostatos dėl atidedamojo sandorio negaliojimo šalių teisiniams santykiams netaikomos. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas nurodė, kad ieškovo skolos suma nesumažėjo, ieškovas skolos negrąžina daugiau kaip pusantrų metų (nuo 2010 m. gegužės mėn.), t. y. apelianto sutartinės prievolės pažeidimo faktas nepašalintas iki šiol. Apeliantas skolos buvimo neginčija, tačiau nurodo, kad teismas papildomai turėjo svarstyti ieškovo veiksmų (pareigos sumokėti skolą nevykdymo) teisėtumą ar neteisėtumą, nes sąlyginio sandorio pripažinimas galiojančiu siejamas su neteisėtų veiksmų atlikimu (CK 1.66 str. 4 d.). Teisėjų kolegija pažymi, kad sutarties nutraukimo teisėtumą įrodo pats sutarties pažeidimo faktas, tačiau veiksmų, panaikinančių sutarties nutraukimo pagrindą, ieškovas neatliko. Teismas neturėjo pareigos papildomai vertinti apelianto neveikimo (pareigos pašalinti neteisėtų veiksmų padarinius nevykdymo) teisėtumą, kai sutarties nutraukimui pagal sutarties sąlygas pakanka sutarties pažeidimo konstatavimo; dėl to nėra pagrindo pripažinti sutarties nutraukimą negaliojančiu dėl apelianto nurodytų motyvų.

32Apelianto argumentas dėl apelianto teisėtų lūkesčių pažeidimo atmetamas. Apeliantas nurodo, jog atsakovas nutraukęs sutartį 2010-04-08 raštu Nr. 28, pažeidė apelianto teisėtus lūkesčius, nes apeliantas gavęs reikalavimą sumokėti skolą ir jos nesumokėjęs, tikėjosi gauti dar vieną raštą apie sutarties nutraukimą, be tokio raštiško patvirtinimo ieškovui nebuvo žinoma, ar sutartis nutraukta. Apeliantas žinojo, kad nesumokėjo skolos, įspėjime be kito ko buvo pažymėta, kad jeigu įsiskolinimas nebus sumokėtas rašte nurodytais terminais, naujas pranešimas apie sutarties nutraukimą nebus siunčiamas (b.l. 30); esant tokioms sąlygoms, apelianto lūkesčiai gauti raštu dar vieną patvirtinimą, kad jis tikrai nesumokėjo skolos ir sutartis tikrai nutraukta nebuvo teisėti. Atsakovo valia nutraukti sutartį nedviprasmiškai išreikšta 2010-04-08 rašte Nr. 28 „Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo“; atsakovas nepažeidė šalių sutarties 16.1 punkto nuostatos, reikalaujančios apie vienašališką sutarties nutraukimą pranešti kitai šaliai raštu.

33Atmetami apelianto argumentai dėl sutarties nutraukimo tvarkos pažeidimo. Teismas pagrįstai pažymėjo, kad sutarties šalys visais atvejais gali vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais (CK 6.217 str. 5 d.). Apeliantas nurodo, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką sutartis gali būti nutraukta neteismine tvarka, tik kai sutarties tekstas aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtina šalių sutartį dėl neteisminės sutarties nutraukimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus 2005-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-305/2005), tuo tarpu sutarties 14.3.3.4 punktas įtvirtina sutarties nutraukimo pagrindus, bet nenustato jos nutraukimo tvarkos.

34Tokie apelianto samprotavimai pagrįsti subjektyviu sutarties ir jos priedų nuostatų aiškinimu. Šalių sutarties 10.4 punktas įtvirtina šalių teisę vienašališkai nutraukti sutartį pranešus kitai šaliai prieš 30 kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo nurodytos datos, susitarimo Nr. 1 prie sutarties 14.3.3.4 punktas detalizuoja sutarties nutraukimo tvarką, kai sutartis nutraukiama pirkėjui praleidus mokėjimų terminus. Šalių sutarties 13.2 punktas, įtvirtinantis, kad bet kokį ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, sutarties šalys sprendžia geranoriškai derybų būdu, o nesutarus teisme, neprieštarauja ir nepaneigia šalių sutarties sąlygos, įtvirtinančios galimybę vienašališkai nutraukti sutartį. Teisėjų kolegijai nėra abejonių, kad šalių sutartyje ir jos prieduose nedviprasmiškai įtvirtinta ir detalizuota vienašalio sutarties nutraukimo tvarka, todėl apelianto argumentai apie tai, kad ši tvarka yra neaiški, o neaiškios sutarties sąlygos turi būti aiškinamos apelianto naudai (CK 6.193 str. 4 d.), todėl šalių sutartis galėjo būti nutraukta tik teismine tvarka, atmetami. Apeliantas nepagrįstai pasirėmė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus 2005-05-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-305/2005, nes nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės nėra tapačios ar panašios apelianto nurodytos bylos aplinkybėms.

35Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus dėl atsakovo nesąžiningumo ir sutinka su atsiliepimo apeliaciniam skundui argumentais, kad paties apelianto veiksmai – pastangų, nukreiptų į skolos sumažinimą nebuvimas ir skolos nemokėjimas nuo 2010 m. gegužės mėn., su apeliantu suderintų skolos padengimo grafikų nesilaikymas, paneigia apelianto teiginius, jog atsakovo veiksmai buvo nukreipti ne į skolos grąžinimą, bet į apelianto turto užvaldymą ir konkurento išstūmimą iš rinkos. Analogiški argumentai buvo pateikti pirmosios instancijos teismui, kuris juos pripažino nepagrįstais ir nesąžiningais; apeliacinio skundo deklaratyvūs argumentai teismo išvadų nepaneigia.

36Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, o apeliacinio skundo argumentai jų nepaneigė. Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 263, 329-330 str.).

37Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teisme sutinkamai su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nepriteisiamos.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

39Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu.... 6. 2009-01-02 tarp šalių buvo sudaryta Naftos produktų pirkimo-pardavimo... 7. Ieškovas prašo pripažinti atsakovo vienašališką 2009-01-02 Naftos... 8. Atsakovas UAB „Lietuva Statoil“ atsiliepimu nesutiko su ieškovo ieškiniu... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2011-09-27 sprendimu netenkino ieškovo UAB... 11. Teismas nustatė, kad byloje tarp šalių nekilo ginčo dėl to, kad ieškovas... 12. Nustatyta, kad šalių sutartis buvo nutraukta 2010-05-13, 2010-04-08 ieškovui... 13. Teismas nepagrįstais ir nesąžiningais vertino ieškovo teiginius, kad per... 14. Taip pat teismas nesutiko, jog šiuo atveju atsakovas pasirinko netinkamą ir... 15. III. Apeliacinio skundo argumentai... 16. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo... 17. 1. nėra ginčo, kad 2010-04-08 pareiškime esantis reikalavimas padengti... 18. 2. Apelianto įsitikinimu, atsakovas neturėjo teisės ieškovo vėlavimo... 19. 3. Nesutinka su teismo motyvacija dėl nesutikimo su ieškovo teiginiais, kad... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą... 21. 1. Teismas pagrįstai konstatavo, jog 2010-04-08 atsakovo raštas laikytinas... 22. 2. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad pagal sutarties 14.3.3.4 punktą... 23. 3. Nurodo, jog į bylą pateikti įrodymai patvirtina ieškovo nesąžiningumą... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.... 25. Apeliantas pateikė prašymą dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo žodinio... 26. Prašymas dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 27. Apeliacinis skundas atmetamas.... 28. Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 29. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2009-01-02 šalys sudarė naftos produktų... 30. Tarp šalių kilo ginčas dėl vienašališko sutarties nutraukimo teisėtumo.... 31. Apeliantas ginčija atsakovo raštą dėl sutarties nutraukimo, kaip... 32. Apelianto argumentas dėl apelianto teisėtų lūkesčių pažeidimo atmetamas.... 33. Atmetami apelianto argumentai dėl sutarties nutraukimo tvarkos pažeidimo.... 34. Tokie apelianto samprotavimai pagrįsti subjektyviu sutarties ir jos priedų... 35. Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus dėl atsakovo nesąžiningumo ir... 36. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, o... 37. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325... 39. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimą palikti...