Byla 2-556-783/2011

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus Skaraitis, sekretoriaujant Redai Stonikienei, dalyvaujant: atsakovui Z. A. P., nedalyvaujant ieškovo atstovui, apie posėdį informuotas tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka pagal ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovui Z. A. P., dėl skolos priteisimo (nepagrįsto praturėjimo),

Nustatė

3Ieškovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Ieškovas) kreipėsi į teismą bei prašo iš atsakovo priteisti 11763,14 Lt dydžio įsiskolinimą už neteistėta gautą paramą pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę „Standartų laikymasis“, 186,93 Lt neapmokėtų palūkanų, apskaičiuotų iki 2011 m. birželio 20 d., 5 procentų metines palūkanas nuo 2011 m. birželio 21 d. iki visiško sprendimo įvykdymo. Ieškinyje nurodė, jog atsakovas Z. A. P. (toliau – Atsakovas), siekdamas įgyvendinti 1992 m. birželio 16 d. Tarybos direktyvos 92/46/EEB, nustatančios sveikatos taisykles žalio pieno, termiškai apdoroto pieno ir pieno pagrindo produktų gamybai ir tiekimui į rinką (toliau-Pieno direktyva), ir 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais ir žemės ūkio šaltinių (toliau – Nitratų direktyva) reikalavimus, 2005 m. spalio 21 d. pateikė paraišką dėl Kaimo plėtros 2004 – 2006 m. plano priemonę „Standartų laikymasis“ (toliau – Paraiška). Ieškovas, įvertinęs Atsakovo pateiktą Paraišką, 2006 m. kovo 14 d. į Atsakovo sąskaitą pervedė 40350,94 Lt, iš kurių paramos suma pagal Pieno direktyvą buvo 14631,15 Lt, pagal Nitratų direktyvą – 25719,79 Lt. Paraiškos V skyriaus 7 punkte buvo numatyta, kad jeigu Pareiškėjas numato vykdyti mėšlidžių ir/ar srutų kauptuvų statybą, teikiant Paraišką arba kartu su pirmąja kasmetinių investicijų ataskaita jis turi pateikti ir statybų leidimą. 2006 m. liepos 28 d. Atsakovas pateikė kasmetinių investicijų ataskaitą pagal 2004-2006 m. priemonę „Standartų laikymasis“, tačiau nepateikė leidimo numatytai investicijų plane mėšlidės statybai. Taisyklių 35 punkte nurodyta, kad jeigu paramos gavėjas nustatytu terminu nepateikia leidimo statybai, jis netenka teisės į paramą, o jau išmokėtą paramą turi grąžinti. Ieškovas Atsakovui nuolat siuntė užklausimus, prašydama pateikti trūkstamus dokumentus, tačiau Atsakovas jų nepateikė. Ieškovas, vadovaudamasis Taisyklių 35 punktu bei Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėmis, 2010 m. gegužės 13 d. priėmė sprendimą Nr. SKP-55 „Dėl Z. A. P. išmokėtos paramos susigrąžinimo pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę „Standartų laikymasis“ susigrąžinti 25719,79 Lt pagal Nitratų direktyvą (toliau – Sprendimas). Apie priimtą Sprendimą Atsakovas buvo informuotas 2010 m. gegužės 18 d. raštu, šiame rašte Atsakovas taip pat informuotas, jog dalis skolos (2719,97 Lt) buvo išskaičiuota iš Atsakovui mokėtinos paramos pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. priemonę „Agrarinė aplinkosauga“. Ieškovas 2010 m. gegužės 27 d. raštu informavo Atsakovą, jog dalis skolos (252,32 Lt) buvo išskaičiuota iš paramos pieno gamintojams, nukentėjusiems nuo krizės pieno sektoriuje, mokėjimo metu. Kadangi Atsakovas Ieškovo Sprendimo neskundė, nuo 2010 m. birželio 18 d. nuo likusios 22747,50 Lt skolos, vadovaujantis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13 p., buvo pradėtos skaičiuoti 5 procentų dydžio palūkanos. Atsakovas į Ieškovo nurodytą banko sąskaitą 2010 m. rugsėjo 13 d. , 2010 m. spalio 11 d., 2011 m. lapkričio 10 d., 2010 m. gruodžio 10 d. ir 2011 m. vasario 28 d., pervedė atitinkamai 187,97 Lt, 93,49 Lt, 80,74 Lt, 66,48 Lt ir 48,33, šiomis lėšomis buvo padengta dalis apskaičiuotų palūkanų. Dalį Atsakovo skolos ir apskaičiuotų palūkanų (11022,36 Lt ir 150,38 Lt) Ieškovas, vadovaudamasis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 16.2 p., išskaičiavo tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus avanso, už tiesioginių išmokų už pateiktą į rinką pieną, už atsietų nuo gamybos papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų, už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus mokėjimo metu (už 2010 deklaravimo metus). Ieškovas teigia, jog viso Atsakovas liko skolingas 11763,14 Lt paramos, 186,93 Lt palūkanų ir nuo 2011 m. birželio 21 d. nuo negrąžintos skolos dalies. Kadangi Atsakovas nėra atleistas nuo susidariusio įsiskolinimo dėl neteisėtai gautos paramos grąžinimo bei palūkanų mokėjimo, todėl Ieškovas prašo priteisti šią sumą ir palūkanas (b.l. 3-5).

4Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame iš esmės neneigė skolos (b.l. 47).

5Ieškovas iki teismo posėdžio pradžios pateikė prašymą bylą nagrinėti nedalyvaujant. Prašyme nurodė, jog ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti, papildė, jog Atsakovo pateikti dokumentai civilinės bylos nagrinėjimo metu neįrodo, jog Atsakovas tinkamai laikėsi reikalavimų paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonę „Standartų laikymasis“ gauti. (b.l. 66).

6Atsakovas teismo posėdyje pripažino ieškinį, paaiškino, jog buvo pateikęs paraišką pagal Nitratų direktyvą, tačiau kadangi susirgo, dėl sveikatos būklės paraiškos sąlygų negalėjo tinkamai įgyvendinti laiku. Pripažįsta skolą, ji dalimis buvo padengiama, jis savo ruožtu dengdavo palūkanas. Po civilinės bylos iškėlimo padengė 186, 93 Lt dydžio palūkanas, sutinka ir toliau jas mokėti, tik dėl sunkios turtinės padėties prašo išdėstyti sprendimo įvykdymą iki 2013 m.

7Iš šalių paaiškinimų, pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, remdamasi Z. A. P. 2005 m. spalio 21 d. paraiška, pagal Kaimo plėtros 2004 – 2006 m. plano priemonę „Standartų laikymasis“ 2006 m. kovo 14 d. į Z. A. P. sąskaitą pervedė 25719,79 Lt dydžio paramą pagal 1991 m. gruodžio 12 d. Europos Bendrijos Tarybos direktyvą Nr. 91/676/EEB „Dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais ir žemės ūkio šaltinių“, atsakovas 2005 m. spalio 21 d. paraiškoje įsipareigojo ne vėliau kaip su pirmąja kasmetinių investicijų ataskaita pateikti ir statybos leidimą mėšlidžių ir/ar srutų kauptuvų statybai. Z. A. P. su pirmąja kasmetinių investicijų ataskaita 2006-07-28 nepateikus statybos leidimo, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. gegužės 13 d., remdamasi Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonės „Standartų laikymasis“ administravimo taisyklių 35 p., priėmė sprendimą susigrąžinti 25719,79 Lt išmokėtos paramos. Nuo 2010 m. gegužės 13 d. iki ieškinio padavimo dienos 2011-06-20 iš Z. A. P. buvo susigrąžinta 13956,05 Lt suteiktos paramos. Po civilinės bylos iškėlimo Z. A. P. padengė 186,93 Lt palūkanų, kurias Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos paskaičiavo iki 2011-06-20.

8Ieškinys tenkinamas iš dalies.

9Dėl įsiskolinimo priteisimo. Remiantis CK 6.242 str. 1 d., asmuo, be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėjęs kito asmens sąskaita, privalo atlyginti pastarajam tokio dydžio nuostolius, koks yra nepagrįstas praturtėjimas. Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonės „Standartų laikymasis“ administravimo taisyklių, aptvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004-08-27 įsakymu Nr. 3D-496, 35 p. reglamentuojama, jog jeigu paramos gavėjas nustatytu terminu nepateikia leidimo statybai (jei pareiškėjas numato vykdyti gamybinių pastatų ir/ar patalpų rekonstravimą, mėšlidžių ir/ar srutų kauptuvų statybą ir/ar rekonstravimą), jis netenka teisės į paramą, o jau išmokėtą paramą turi grąžinti. Nustačius, jog Atsakovas po to, kai gavo paramą, neįvykdė būtinos sąlygos, susijusios su paramos gavimu, Ieškovas pripažino, kad Atsakovui išmokėta parama nepagrįstai ir priėmė sprendimą išmokėtą paramą susigrąžinti. Todėl pripažįstama, kad Atsakovas nepagrįstai praturtėjo, jis privalo grąžinti tai asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta (Ieškovui) (CK 6.237 str. 1 d.). Tai, kad Atsakovas gavo paramą pagrįstai, tai yra remiantis nustatyta tvarka, nešalina jo pareigos sugrąžinti gautą turtą, jei jis neįvykdė būtinų paramos gavimo sąlygų. Tai, kad Atsakovas privalo grąžinti gautą paramą, pripažino ir pats Atsakovas. Tuo labiau, jis ir neginčijo 2010 m. gegužės 13 d. sprendimo, kuriuo buvo nuspręsta iš jo susigrąžinti suteiktą paramą, neginčijo vėlesnių sprendimų, kuriais iš kitų Atsakovo gaunamų išmokų buvo išskaičiuojama jo gauta parama.

10Dėl palūkanų priteisimo. CK 6.37 str. numatyta atsakovo pareiga mokėti palūkanas pagal prievoles, kurias gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai . Ieškovas iš Atsakovo prašo priteisti 186,93 Lt neapmokėtų palūkanų, apskaičiuotų iki 2011 m. birželio 20 d. (įskaitytinai) bei 5 procentų metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas ir skaičiuojamas nuo 2011 m. birželio 21 d. iki tos kalendorinės dienos, kuria grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos. Kadangi Atsakovas po to, kai Ieškovas pateikė ieškinį, apmokėjo 186,93 Lt palūkanų ir teismui pateikė įrodymus, teismas atmeta ieškinio reikalavimą šioje dalyje dėl 186,93 Lt palūkanų priteisimo. Kitoje dalyje, esant ieškovo prašymui, iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos, kadangi palūkanų dydis pagal Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-02-13 nutarimu Nr. 137, 13-14.1 punktus, yra 5 procentai, jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip. Palūkanos skaičiuojamas nuo negrąžintos skolos sumos nuo 2011 m. birželio 21 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos.

11Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo. Vadovaujantis CPK 284 str. 1 d., teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti. Atsakovas prašo atidėti sprendimo įvykdymą iki 2013 m. sausio 1 d., nurodo, jog yra pensinio amžiaus ir sumokėti tokio dydžio įsiskolinimą jam būtų per didelė našta, sutinka visą tą laikotarpį mokėti priskaičiuotinas palūkanas. Atsakovo prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo tenkinamas iš dalies. Iš pateiktų atsakovo įrodymų (b.l. 68-69, 70-73, 95-100, 101) nustatyta, jog atsakovo pajamos yra kas mėnesį gaunama 1992,70 Lt dydžio pensija, jo pajamos iš žemės ūkio, įskaitant tiesiogines išmokas, 2010 metais buvo 26542,06 Lt, turi nekilnojamojo turto, išlaiko 25 galvijų bandą (2011-09-22 dienai). Įvertinus tai, kad įsiskolinimas yra didelis, atsakovas yra pensinio amžiaus, į tai, kad atsakovas po 2010 m. gegužės 13 d. Ieškovo sprendimo grąžino daugiau nei pusę skolos, į Atsakovo nurodytą aplinkybę, kad netrukus gaus tiesiogines išmokas pagal Žemės ūkio, kaimo plėtros įstatymus, teismas atideda įsiskolinimo įvykdymą šešiems mėnesiams. Ilgesniam laiko tarpui atidėti sprendimo įvykdymą, kaip to prašo atsakovas, įvertinus jo pajamas ir turtinę padėtį, nėra pagrindo.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų. Vadovaujantis CPK 93 str., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str.). Kadangi dalį ieškinio (dėl 186,93 Lt palūkanų priteisimo) atsakovas patenkino po to, kai buvo iškelta civilinė byla, žyminio mokesčio dydis ir bylinėjimosi išlaidos nėra mažinamos (CPK 94 str. 2 d.). Ieškovas CPK 83 str. 1 d. 10 p. pagrindu yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų, todėl iš atsakovo valstybei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos: 359 Lt žyminio mokesčio, apskaičiuoto CPK 80 str. 1 d. 1 p. pagrindais (nuo 11950,07 Lt sumos), 12 Lt dydžio procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (b.l. 2).

13Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 263-270 str., 284 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo Z. A. P., a.k. ( - ) 11763,14 Lt (vienuolikos tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt trijų litų 14 ct) skolą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2011 m. birželio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo - Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, įm. kodas 288739270, naudai.

16Ieškinį dalyje dėl 186,93 Lt dydžio palūkanų priteisimo atmesti.

17Sprendimo vykdymą dėl 11763,14 Lt skolos priteisimo atidėti šešių mėnesių laikotarpiui nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

18Išaiškinti atsakovui Z. A. P., kad priteistą skolą ir palūkanas jis turėtų pervesti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sąskaitą Nr. LT20730001008402468, esančią banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, langelyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodant paraiškos Nr. 055F1005531091.

19Priteisti iš atsakovo Z. A. P., valstybei 371 Lt (tris šimtus septyniasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų (į valstybės biudžetą mokėti valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, a.s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas ,,Swedbank”, AB banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka pagal ieškovo Nacionalinės... 3. Ieškovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame iš esmės neneigė skolos (b.l. 47).... 5. Ieškovas iki teismo posėdžio pradžios pateikė prašymą bylą nagrinėti... 6. Atsakovas teismo posėdyje pripažino ieškinį, paaiškino, jog buvo pateikęs... 7. Iš šalių paaiškinimų, pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog... 8. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 9. Dėl įsiskolinimo priteisimo. Remiantis CK 6.242 str. 1 d., asmuo, be teisinio... 10. Dėl palūkanų priteisimo. CK 6.37 str. numatyta atsakovo pareiga mokėti... 11. Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo. Vadovaujantis CPK 284 str. 1... 12. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Vadovaujantis CPK 93 str., šaliai, kurios naudai... 13. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str.,... 14. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 15. Priteisti iš atsakovo Z. A. P., a.k. ( - ) 11763,14 Lt (vienuolikos... 16. Ieškinį dalyje dėl 186,93 Lt dydžio palūkanų priteisimo atmesti.... 17. Sprendimo vykdymą dėl 11763,14 Lt skolos priteisimo atidėti šešių... 18. Išaiškinti atsakovui Z. A. P., kad priteistą skolą ir palūkanas jis... 19. Priteisti iš atsakovo Z. A. P., valstybei 371 Lt (tris šimtus... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...