Byla 2SA-72-56/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės, Godos Ambrasaitės-Balynienės

3teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 3 d. nutarties, kuria suinteresuotam asmeniui T. F. buvo atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje, pagal pareiškėjų Z. Č. ir M. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl žemės valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Pareiškėją T. F. atstovaujantis advokatas Andriejus Tiščenko kreipėsi su pareiškimu į teismą ir prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-00396-647/2005 pagal pareiškėjų Z. Č. ir M. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl žemės valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo.

7Pareiškėjos atstovas nurodė, kad 2005-05-09 sprendimu Vilniaus rajono apylinkės teismas nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo tikslu nustatė juridinį faktą, kad T. F. ir pareiškėjo senelis E. S. 1940-06-15 nacionalizacijos metu valdė 10 ha žemės sklypą, esantį ( - ) Vilniaus rajone. T. F. turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, nors jos brolis Z. Č. pasielgė nesąžiningai ir 2003-12-21 pareiškimo padavimo metu nurodė, kad jis yra vienintelis iš pretendentų į E. S., iki nacionalizacijos valdytą 13.00 ha žemę.

8Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus 2004-03-02 atsiliepime nurodė, kad be pareiškėjo Z. Č., buvo kiti du pretendentai: S. R., (E. S. sūnus, kuris mirė 2001-05-30), bei T. F. ir Z. Č. motina I. Č., mirusi 2000-03-10. Po teismo įpareigojimų įtraukti į procesą visus suinteresuotus asmenis, Z. Č. 2004-08-19 ir patikslintu pareiškimu nurodydavo, kad „kitų pretendentų, išskyrus pareiškėją Z. Č. į E. S. žemę nėra, tapačiai nurodoma buvo ir 2005-03-14; 2005-04-11; 2005-04-22 pareiškimuose (b. 1. 123, 140,147), dėl ko T. F. nebuvo įtraukta į civilinės bylos Nr. 2-00396-647/2005 nagrinėjimą ir negalėjo tinkamai pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis. Be to iš 2008-12-15 Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Nekilnojamojo turto registro duomenų administravimo skyriaus pateiktos pažymos Nr. RA(5.1.32) - 46689 „Dėl duomenų pateikimo" turinio sužinojo, kad Z. Č. ne tik nustatė juridinį faktą, kad E. S. 1940-06-15 nacionalizacijos metu valdė 10 ha žemės sklypą, esantį ( - ), Vilniaus rajone, bet ir vienasmeniškai priėmė I. Č. palikimą, 2006-07-05 Apskrities viršininko sprendimu Nr. 2.5-41-22861 įregistravo nuosavybės teisės į žemės sklypus (unikalūs Nr. duomenys neskelbtini), o 2008-10-01 pirkimo - pardavimo sutartimi pardavė šią atgautą teismo sprendimo pagrindu žemę pašaliniams asmenims.

9Pareiškėjo Z. Č. atstovas adv. G. G. prašė proceso neatnaujinti, nes praleistas trijų mėnesių terminas nuo sužinojimo dienos. Be to T. F. nebuvo kreipusi dėl nuosavybės teisių atstatymo įstatymo nustatytu laiku.

10Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovas V. S. prašė proceso neatnaujinti, nes praleistas trijų mėnesių terminas nuo sužinojimo. 2008-07-30 advokatas A. Tiščenko buvo rašęs prašymą Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui dėl informacijos pateikimo, iš kurio matyti, kad apie sprendimą jo atstovaujamajai yra žinoma.

11II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

12Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 3 d. nutartimi T. F. (atstovo adv. A.Tiščenkos) prašymas atmestas.

13Teismas pažymėjo, kad Vilniaus rajono apylinkės teismui pareiškėja T. F. 2008-04-04 pateikė prašymą leisti padaryti civilinėje byloje Nr. 2-00396-647/2005 esančių dokumentų kopijas. Prašymas buvo grindžiamas, dokumentų reikalingumu būsimos bylos nagrinėjimui, nes brolis Z. Č. apgaulės būdu užvaldė visą motinos turėtą turtą ir juo disponuoja. Patenkinus prašymą pareiškėja be kitų reikalaujamų dokumentų 2008-04-10 gavo ir 2005-05-09 teismo sprendimo kopiją, iš kurios sužinojo kad E. S. nacionalizacijos metu valdė 10 ha žemės sklypą ( - ) Vilniaus r., todėl teismas atmetęs pareiškėjos atstovo argumentą, jog apie nustatytą juridinį faktą buvo sužinota tik iš 2008-12-15 Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo nekilnojamojo turto registro duomenų administravimo skyriaus pažymos Nr. RA (5.1.32)-46689 turinio, sprendė, jog pareiškėja praleido įstatyme numatytą trijų mėnesių terminą pateikti teismui prašymą atnaujinti procesą, nes prašymas teisme buvo pateiktas 2009-01-07, ir pareiškėjos atstovo, advokato A. Tiščenkos prašymą atmetė.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

15Suinteresuoto asmens T. F. atstovas advokatas Andriejus Tiščenko atskiruoju skundu prašė nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui.

16Nurodė, kad teismas priimdamas skundžiamą nutartį pažeidė proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas, kadangi įstatyme nustatytą trijų mėnesių terminą skaičiavo labai formaliai. Z. Č. kreipėsi į teismą ir prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog jo senelis E. S. 1940-06-15 nacionalizacijos metu valdė 10 ha sklypą, esantį ( - ) Vilniaus rajone. Teismui nustačius prašomą, juridinę reikšmę turintį faktą, teismo sprendimo pagrindu buvo priimtas 2006-07-05 Vilniaus apskrities viršininko sprendimas Nr. 2.5-41-22861, kuriuo buvo aturtos Z. Č. nuosavybės teisės į nacionalizuotą žemę (unikalūs Nr. duomenys neskelbtini). Teismo sprendimu atgautą žemės sklypą (Nr. duomenys neskelbtini) Z. Č. 2008-10-01 pardavė. Paaiškėjus šiai aplinkybei T. T. sužinojo, jog neteko žemės, o Vilniaus rajono apylinkės teismas neišsiaiškino suinteresuotų asmenų kurie turėjo būti įtraukti į bylos nagrinėjimą. Pareiškėjos atstovo teigimu, procesas privalo būti atnaujintas esant pagrįstam pagrindui manyti, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl proceso atnaujinimo yra svarbios ir dėl jų byloje priimti teismų sprendimai ar nutartys gali būti neteisėti ar nepagrįsti. Be to teismo atsisakymas atnaujinti procesą vien formaliais pagrindais yra atsisakymas vykdyti teisingumą. Kadangi nagrinėtos bylos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tikslas, kad kiekvienas iš asmenų turėtų po ½ dalį priklausančios žemės, todėl procesas turi būti atnaujintas.

17Pareiškėjas Z. Č. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

18Nurodė, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti procesą, nes suinteresuotas asmuo praleido įstatymu nustatytą trijų mėnesių terminą pareiškimui dėl termino atnaujinimo paduoti.

19Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

20Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas nepagrįstu teismo atsisakymu atnaujinti procesą civilinėje byloje.

21Kaip nustatyta įstatyme prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią pateikiantis jį asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą (CPK 368 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškindamas proceso atnaujinimo terminų reikšmę konstatavo, jog proceso atnaujinimo institutu siekima, kad nebūtų palikti galioti galimai neteisingi ir nepagrįsti teismų sprendimai, kita vertus, proceso atnaujinimu suardoma teismo sprendimu atkurta (sukurta) teisinė taika tarp ginčo šalių. Pastaroji aplinkybė lemia, kad proceso atnaujinimo galimybė yra ribojama įstatyme nustatant prašymo atnaujinti procesą padavimo terminus (LAT CBS kolegijos 2004 metų balandžio 14 dienos nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-233/2004).

22Byloje nustatyta, jog Z. Č. kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti, kad jo senelis E. S. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 13 ha žemės sklypą esantį ( - ) Vilniaus rajone. Nurodė, jog pareiškėjas vienintelis pretendentas atkurti nuosavybės teises į E. S. žemę (b.l. 2;44;122). Pareiškėjui 1999-09-07 Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 41-7565 buvo atkurtos nuosavybės teisės į 19,63 ha žemės ir ji gražinta natūra (b.l. 137). Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas patvirtina, jog R. S. turtą sudarantį 768 kv.m. žemės ūkio naudmenų paveldėjo mirusiojo sūnus M. S. (b.l. 145-146). Vilniaus rajono apylinkės teismo 2005-05-09 sprendimu buvo nustatytas juridinis faktas, jog E. S. 1940-06-15 nacionalizacijos metu valdė 10 ha žemės sklypą esantį ( - ) Vilniaus rajone (b.l. 155-156). Byloje taip pat pateikti prašymai leisti daryti procesinių dokumentų kopijas (b.l. 157-159). Vilniaus rajono apylinkės teisme 2009-01-07 buvo gautas suinteresuoto asmens T. F. prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-00396-647/2005 (b.l. 168). Byloje taip pat yra suinteresuoto asmens ir advokato Andriejaus Tiščenko 2008-01-25 susitarimas dėl atstovavimo (b.l. 169), bei advokato 2008-07-30 prašymas susipažinti su civiline byla bei daryti dokumentų kopijas, kuriuo dokumentus įgaliojama gauti T. F. Vilniaus apylinkės teismo 2009-02-03 nutartimi buvo atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal Z. Č. ir M. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl žemės valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo (b.l.194).

23Įvertinusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, jog skundžiama pirmos instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir naikinti jos atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Kaip matyti iš byloje esančio rašytinio įrodymo (177 str., 178 str.), 2008-04-04 prašymo leisti daryti civilinėje byloje Nr. 2-396-647/2005 esančių dokumentų kopijas, pareiškėja T. T. 2008-04-10 gavo byloje esančių dokumentų kopijas, o tarp jų ir byloje pažymėtų skaičiais 155 ir 156, 2005-05-09 teismo sprendimo kopiją iš kurios ji sužinojo, jog Z. Č., nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad E. S. 1940-06-15 nacionalizacijos metu valdė 10 ha žemęs sklypą, esantį ( - ) Vilniaus rajone. Pažymėtina ir tai, jog prašyme nurodyta priežastis, jog kopijos reikalingos prijungimui prie būsimos civilinės bylos dėl galimai pažeistų teisių gynybos, todėl darytina išvada, jog suinteresuotas asmuo gavęs prašomų dokumentų kopijas susipažino su jų turiniu ir būdama atstovaujama advokato, kaip kvalifikuoto teisininko, su kuriuo atstovavimo sutartis sudaryta 2008-01-25 (CPK 177 str.), galėjo gauti kvalifikuotas teisines konsultacijas ir laiku įgyvendinti savo teisę bei kreiptis į teismą dėl galimai pažeistų teisių gynybos (CPK 5 str.). Kaip minėta anksčiau įstatymų leidėjas trijų mėnesių terminą atnaujinti procesą sieja su asmens sužinojimo apie aplinkybes sudarančias pagrindą procesui atnaujinti momentu, todėl sužinojimo momentu laikytina 2005-05-09 teismo sprendimo gavimo 2008-04-10 data (CPK 368 str. 1 d.), o pareiškimas teismui dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 dalies pagrindu teismui buvo pateiktas 2009-01-07, t.y praleidus įstatyme nustatytą 3 mėnesių terminą. Vadovaujantis išdėstytu atmestinas, kaip nepagrįstas, atskirojo skundo argumentas, jog suinteresuotas asmuo apie jos galimai pažeistas teises sužinojo 2008-12-15 iš Valstybės įmonės Registrų centras Vilniaus filialo nekilnojamojo turto registro duomenų administravimo skyriaus pažymos Nr. RA (5.1.32)-46689 turinio.

24Esant nurodytiems argumentams atskirasis skundas atmestinas. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

25Palikti nepakeistą Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-02-03 nutartį civilinėje byloje Nr. A2-596-95/2009, o suinteresuoto asmens atstovo, advokato Andriejaus Tiščenko atskirąjį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės, Godos Ambrasaitės-Balynienės... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Pareiškėją T. F. atstovaujantis advokatas Andriejus Tiščenko kreipėsi su... 7. Pareiškėjos atstovas nurodė, kad 2005-05-09 sprendimu Vilniaus rajono... 8. Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus 2004-03-02 atsiliepime nurodė, kad be... 9. Pareiškėjo Z. Č. atstovas adv. G. G. prašė proceso neatnaujinti, nes... 10. Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovas V. S. prašė proceso... 11. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 12. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 3 d. nutartimi T. F. (atstovo... 13. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus rajono apylinkės teismui pareiškėja T. F.... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 15. Suinteresuoto asmens T. F. atstovas advokatas Andriejus Tiščenko atskiruoju... 16. Nurodė, kad teismas priimdamas skundžiamą nutartį pažeidė proceso... 17. Pareiškėjas Z. Č. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti... 18. Nurodė, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti... 19. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 20. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas nepagrįstu teismo atsisakymu... 21. Kaip nustatyta įstatyme prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas... 22. Byloje nustatyta, jog Z. Č. kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti, kad jo... 23. Įvertinusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į... 24. Esant nurodytiems argumentams atskirasis skundas atmestinas. Vadovaudamasi... 25. Palikti nepakeistą Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-02-03 nutartį...