Byla 2-2509-413/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybės įmonės „Turto bankas“ ieškinį atsakovui J. S., trečiasis asmuo Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė Valstybės įmonė „Turto bankas“ kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo J. S. 490 595,78 Lt skolą ir 99 198,45 Lt delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (b. 1. 3-6).

3Ieškovės reikalavimas grindžiamas tuo, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2007 m. liepos 5 d. pasirašė su ūkininku J. S. Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ Paramos sutartį Nr. BPD2004-EZUOGF-4.1-02-05/4/0065 bei jos papildomus susitarimus projekto „J. S. augalininkystės ūkio modernizavimas ir plėtra“ įgyvendinimui. Pagal šią sutartį Nacionalinė mokėjimo agentūra įsipareigojo kompensuoti atsakovui sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis iki 654 335 Lt išlaidų. Atsakovui buvo suteikta 490 595,78 Lt dydžio parama. Nacionalinei mokėjimo agentūrai nustačius, kad atsakovas pažeidė sutarties 4.2.4, 4.2.11, 4.2.16, 7.1.7, 7.1.10 punktus ir konstatavus, kad atsakovas veiklą yra sustabdęs ir atleidęs visus ūkyje dirbusius darbuotojus, buvo atlikta užsakomoji patikra, kurios metu paaiškėjo, jog atsakovas projekto metu įsigytos įrangos ir technikos neturi. Atsižvelgiant į tai, kad buvo nustatyti Administravimo taisyklių (patvirtintos Finansų ministro 2004-01-28 įsakymu Nr. 1K-033) 211.7 bei 211.18 punktuose ir Paramos sutarties 7.1 punkte numatyti pažeidimai, Nacionalinė mokėjimo agentūra nutraukė sutartį ir 2010 m. kovo 3 d. raštu Nr. BR6-(10.39)-12 informavo atsakovą apie minėto įsakymo priėmimo priežastis bei pasekmes ir pareikalavo grąžinti 490 595,78 Lt paramą su delspinigiais. 2010 m. rugsėjo 30 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. (7.22-52-10)-T5-30 bei 2012 m. gegužės 21 d. reikalavimo teisių į projekto vykdytojų skolas ir dokumentus perdavimo-priėmimo aktu Nr. E6-3(7.5-42) Nacionalinė mokėjimo agentūra perleido VĮ Turto bankui reikalavimo teisę į BPD programos paramos gavėjo J. S. grąžintiną 490 595,78 Lt skolą ir 81 389,82 Lt delspinigius. Ieškinio padavimo dieną papildomai paskaičiuota 17 808,63 Lt delspinigių (iš viso - 99 198,45 Lt). VĮ Turto bankas 2012 m. gegužės 31 d. raštu Nr. (7.3-42)-SK4-4017 kreipėsi į atsakovą prašydama grąžinti skolą, tačiau skola iki šiol nėra grąžinta.

4Ieškovė išreiškė sutikimą, kad teismas priimtų sprendimą už akių, jei atsakovas įstatymo nustatyta tvarka ar terminais nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamųjų procesinių dokumentų.

5Trečiasis asmuo Nacionalinė mokėjimų agentūra atsiliepimu į ieškinį prašo jį tenkinti. Nurodo, kad atsakovas J. S. 2005 m. balandžio 13 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė paraišką finansinei paramai pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą Nr. BPD2004-EZUOGF-4.1-02-05/4/0065 gauti, prašydamas skirti jam 654 335 Lt dydžio paramą projektui „J. S. augalininkystės ūkio modernizavimas ir plėtra“. 2007 m. liepos 5 d. Agentūra su atsakovu pasirašė Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ paramos sutartį Nr. BPD2004-EZUOGF-4.1-02-05/4/0065 (BPD2004-EZUF-4.1.0-02-05/0487). 2007 m. spalio 22 d. atsakovui buvo išmokėta 490 595,78 Lt paramos lėšų. Agentūra, nustačiusi Sutarties pažeidimus, 2009 m. gruodžio 7 d. raštu Nr. BR6-(14.4)-14951 „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją siūlydama pritarti Agentūros sprendimui nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš atsakovo grąžinti visą jam išmokėtą paramą. ŽŪM Komisija Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento, Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos priemonių probleminiams klausimams nagrinėti 2010 m. sausio 26 d. posėdyje pritarė Agentūros sprendimui nutraukti sutartį ir reikalavimui grąžinti visą atsakovui išmokėtą paramą. 2010 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. BR6-(10.39)-1287 „Dėl paramos sutarties nutraukimo ir išmokėtos paramos grąžinimo“ Agentūra informavo atsakovą apie tai, kad gavusi ŽŪM pritarimą, nutraukia sutartį ir prašo grąžinti jam suteiktą 490 595,78 Lt paramą į ŽŪM sąskaitą. Atsakovas šio sprendimo nustatyta tvarka ir terminais neapskundė. 2010 m. kovo 10 d. raštu Nr. BR6-(10.123)-1413 „Dėl paramos sutarties nutraukimo“ Agentūra informavo ŽŪM, kad nutraukė sutartį ir paprašė ŽŪM pranešti Agentūrai apie atsakovui suteiktos paramos grąžinimą. ŽŪM, vadovaudamasi Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (Žin., 2005, Nr. 69-2469, 2008, Nr. 55-2077, 2010, Nr. 33-1570), 12.2 punktu, kuriame nurodyta, jog, jeigu projekto vykdytojas, kuriam išsiųstas sprendimas, per sprendime nustatytą terminą šių lėšų negrąžina, grąžina dalį lėšų arba nepakanka lėšų sumos, išskaičiuotos iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą ar kitą teikiamą mokėjimo prašymą, ar kitų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto mokamų asignavimų (toliau - skola), ir šių lėšų suma didesnė nei 10 000 litų, o projekto vykdytojas nėra biudžetinė įstaiga, administruojančioji institucija arba įgyvendinančioji institucija (jeigu ji yra asignavimų valdytoja), reikalavimo teisę į šią projekto vykdytojo negrąžintą sumą per 30 kalendorinių dienų nuo sprendime nustatyto nurodytos lėšų sumos grąžinimo termino pabaigos perleidžia akcinei bendrovei Turto bankui, pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį perleido šią skolą VĮ Turto bankui, kuri atlieka visus išieškojimo veiksmus.

6Teismas 2012 m. rugsėjo 26 d. pranešimu nustatė atsakovui 20 dienų terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti (b. l. 85). Atsakovui ieškinys su priedais ir pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo įteiktas tinkamai, terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2012 m. spalio 19 d. (b. l. 90).

7Atsakovui teismo nustatytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir nepateikus šią aplinkybę pateisinančių kitų duomenų, ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

8Ieškinys tenkintinas

9Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Atlikus formalų bylos įrodymų vertinimą, pripažintina, kad pateikti įrodymai leidžia pareikštą ieškinį laikyti teisiškai pagrįstu (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

10Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – 2007 m. liepos 5 d. Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ paramos sutartis Nr. BPD2004-EZUOGF-4.1-02-05/4/0065 (BPD2004-EZUF-4.1.0-02-05/0487) (b. l. 7-20), Susitarimas Nr. 1 „Dėl 2007 m. liepos 5 d. paramos sutarties Nr. BPD2004-EZUOGF-4.1.-02-05/4/0065 (BPD2004-EZUF-4.1.0-02-05/0487) pakeitimo“ (b. l. 21-22), Susitarimas Nr. 2 „Dėl 2007 m. liepos 5 d. paramos sutarties Nr. BPD2004-EZUOGF-4.1.-02-05/4/0065 (BPD2004-EZUF-4.1.0-02-05/0487) pakeitimo“ (b. l. 23-24), Susitarimas Nr. 3 „Dėl 2007 m. liepos 5 d. paramos sutarties Nr. BPD2004-EZUOGF-4.1.-02-05/4/0065 (BPD2004-EZUF-4.1.0-02-05/0487) pakeitimo“ (b. l. 25-26), Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros programų departamento 2009 m. rugsėjo 25 d. tarnybinis pranešimas Nr. 196 dėl informacijos pateikimo (b. l. 27-28), AB „Lytagra“ 2009 m. birželio 12 d. pranešimai Nr. 690 ir Nr. 691 ūkininkui J. S. (b. l. 29, 30), Nacionalinės mokėjimo agentūros 2009 m. gruodžio 7 d. raštas Žemės ūkio ministerijai dėl informacijos pateikimo Nr. BR6-(14.4)-14951 (b. l. 31), 2010 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos raštas dėl informacijos pateikimo Nr. 2D-360(3.23) (b. l. 32-34), Nacionalinės mokėjimo agentūros 2010 m. kovo 3 d. raštas Nr. BR6-(10.39)-12, adresuotas J. S. (b. l. 35-37), 2010 m. rugsėjo 30 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartis Nr. (7.22-52-10)-T5-30 ir jos priedai (b. l. 73-76, 77, 78), 2012 m. gegužės 31 d. raštas Nr. (7.3-42)-SK4-4017 dėl skolos grąžinimo, skolos paskaičiavimas (b. l. 80), patvirtina ieškinio dalyką ir jo pagrindą.

11Paminėtų duomenų pagrindu nustatyta, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2007 m. liepos 5 d. pasirašė su atsakovu J. S. Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ Paramos sutartį Nr. BPD2004-EZUOGF-4.1-02-05/4/0065 bei jos papildomus susitarimus projekto „J. S. augalininkystės ūkio modernizavimas ir plėtra“ įgyvendinimui. Pagal sutartį Nacionalinė mokėjimo agentūra įsipareigojo kompensuoti atsakovui sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis iki 654 335 Lt išlaidų (b. l. 7-20, 21-26). Atsakovui buvo suteikta 490 595,78 Lt dydžio parama (b. l. 27). Nacionalinė mokėjimo agentūra nustatė, kad atsakovas pažeidė sutarties 4.2.4, 4.2.11, 4.2.16, 7.1.7, 7.1.10 punktus, be to, 2009 m. rugpjūčio 20 d. iš atsakovo gauti finansiniai dokumentai ir paaiškinimas, iš kurio seka, jog atsakovo veikla sustabdyta, atleisti visi ūkyje dirbę darbuotojai (b. l. 27). 2009 m. rugsėjo 14 d. atlikus užsakomąją patikrą paaiškėjo, jog atsakovas projekto metu įsigytos įrangos ir technikos neturi, kadangi, užtikrindamas gauto kredito grąžinimą, nurodytą turtą įkeitė AB DnB NORD bankui (teisių perėmėjas AB „Lytagra“). Atsakovui laiku nesumokėjus įmokų, turtas buvo areštuotas, vėliau perduotas AB „Lytagra“ ir parduotas (b. l. 29, 30). Nacionalinė mokėjimo agentūra nutraukė sutartį ir 2010 m. kovo 3 d. raštu Nr. BR6-(10.39)-12 informavo atsakovą apie minėto įsakymo priėmimo priežastis bei jo pasekmes ir pareikalavo grąžinti 490 595,78 Lt paramos lėšas su delspinigiais (b. l. 35-37). 2010 m. rugsėjo 30 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. (7.22-52-10)-T5-30 bei 2012 m. gegužės 21 d. reikalavimo teisių į projekto vykdytojų skolas ir dokumentus perdavimo-priėmimo aktu Nr. E6-3(7.5-42) Nacionalinė mokėjimo agentūra perleido ieškovei VĮ Turto bankui reikalavimo teisę į paramos gavėjo J. S. grąžintiną 490 595,78 Lt skolą ir 81 389,82 Lt delspinigius. Ieškinio padavimo dieną papildomai paskaičiuota 17 808,63 Lt delspinigių. VĮ Turto bankas 2012 m. gegužės 31 d. raštu Nr. (7.3-42)-SK4-4017 kreipėsi į atsakovą dėl skolos (b. l. 79), tačiau skola liko negrąžinta.

12Remiantis nurodytu ir Finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 patvirtintų Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių 211.7, 211.18 punktų nuostatomis, Paramos sutarties 7.1.4, 7.1.7, 7.1.9, 7.1.10 punktais pripažintina, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra 2010 m. kovo 3 d. (raštas Nr. BR6-(10.39)-12) pagrįstai nutraukė sutartį ir informavo atsakovą apie minėto įsakymo priėmimo priežastis, jo pasekmes bei pareikalavo grąžinti 490 595,78 Lt paramą su delspinigiais. Tokias pasekmes numatė šalių sudarytos sutarties 4.218 punktas, 7 skyrius.

13Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnis). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti sutartyje numatytus delspinigius ir šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. (CK 6.71, 6.210 straipsniai). Todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 490 595,78 Lt negrąžintas paramos lėšas, 99 198,45 Lt delspinigius ir šešių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo laikytinas pagrįstu.

14Patenkinus ieškinį pilnai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas pagal CPK 83 straipsnio 1 d. 11 punktą yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo paduodant ieškinį, todėl ieškinį patenkinus, bylinėjimosi išlaidos (9 898 Lt žyminis mokestis ir 12 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu) valstybei, nuo kurių ieškovas buvo atleistas, priteistinos iš atsakovo (CPK 96 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovei Valstybės įmonės „Turto bankas“ (juridinio asmens kodas 112021042, Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius) iš atsakovo J. S. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) 490 595,78 Lt (keturis šimtus devyniasdešimt tūkstančių penkis šimtus devyniasdešimt penkis litus 78 ct) negrąžintos paramos, 99 198,45 Lt (devyniasdešimt devynis tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis litus 45 ct) delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (589 794,23 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-09-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti iš atsakovo J. S. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) 9 898 Lt (devynis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio ir 12 (dvylika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas Swedbank, įmokos kodas 5660).

19Atsakovas J. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė Valstybės įmonė „Turto bankas“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso... 2. ieškovė Valstybės įmonė „Turto bankas“ kreipėsi ieškiniu į teismą,... 3. Ieškovės reikalavimas grindžiamas tuo, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra... 4. Ieškovė išreiškė sutikimą, kad teismas priimtų sprendimą už akių, jei... 5. Trečiasis asmuo Nacionalinė mokėjimų agentūra atsiliepimu į ieškinį... 6. Teismas 2012 m. rugsėjo 26 d. pranešimu nustatė atsakovui 20 dienų terminą... 7. Atsakovui teismo nustatytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir... 8. Ieškinys tenkintinas ... 9. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 10. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – 2007 m. liepos 5 d. Kaimo... 11. Paminėtų duomenų pagrindu nustatyta, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra... 12. Remiantis nurodytu ir Finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.... 13. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.38... 14. Patenkinus ieškinį pilnai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos.... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 -... 16. Ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti ieškovei Valstybės įmonės „Turto bankas“ (juridinio asmens... 18. Priteisti iš atsakovo J. S. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) 9 898 Lt (devynis... 19. Atsakovas J. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 20. Ieškovė Valstybės įmonė „Turto bankas“ per 30 dienų nuo šio...