Byla 2A-964/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Ilonai Kovger, ieškovo atstovui gen. direktoriui T. K., adv. Agnei Paspirgelytei, atsakovo atstovei D. S., viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Archyvų sistemos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-4266-258/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Archyvų sistemos“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl viešo konkurso rezultatų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Archyvita“ ir Ko.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Ieškovas UAB „Archyvų sistemos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas:

71) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu vykdant viešąjį pirkimą – Archyvavimo paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu, atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. vasario 9 d. priimtą sprendimą, kuriuo nustatyta preliminari pasiūlymų eilė ir laimėtoju paskelbta UAB „Archyvita“ ir Ko;

82) įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti UAB „Archyvita“ ir Ko bei UAB „Archyvų sistemos“ pateiktus viešojo pirkimo – Archyvavimo paslaugų pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu pasiūlymus, sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę ir paskelbti laimėtoją.

9Ieškovas nurodė, kad 2010 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi LR viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsniu, 84 straipsnio 2 punktu, nutarė pirkti archyvavimo paslaugas supaprastinto atviro konkurso būdu, patvirtino Archyvavimo paslaugų pirkimo sąlygas (toliau – Sąlygos), kuriomis tiekėjai privalėjo vadovautis rengdami pasiūlymus (Komisijos 2010 m. sausio 7 d. protokolas Nr. 2VP-2(21.4) (T 1, b. l. 117-118). Sąlygose, kartu su kita privaloma informacija, buvo nurodyta, kad tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų ir nustatyta, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta tiekėjų pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina. Sąlygų 19 punkte numatyta, kad tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal Sąlygų 1 priede pateiktą formą (t. 1, b. l. 48). Sąlygų 1 priede nurodyto pasiūlymo formos viena iš dalių yra lentelė, skirta nurodyti tiekėjo pasiūlymo kainai. Ieškovas nurodė, kad Sąlygų 56 p. nurodyta, kad pasiūlymas bus vertinamas litais, tai reiškia, kad bus vertinama konkreti suma, kurią paslaugos pirkėjas turėtų sumokėti paslaugos teikėjui už nurodytą suteiktų atitinkamų paslaugų kiekį. Iki skelbime nurodyto termino pabaigos pasiūlymus pateikė du tiekėjai: UAB „Archyvita“ ir Ko ir UAB „Archyvų sistemos“. 2010 m. vasario 2 d. 10.10 val. Komisija atplėšė vokus su tiekėjų pasiūlymais ir paskelbė tiekėjų pasiūlymuose nurodytas kainas. Atplėšiant vokus dalyvavo abiejų bendrovių įgalioti atstovai ir susipažino su paskelbtomis pasiūlymų kainomis. Ieškovo pasiūlyta kaina buvo 330762,42Lt., trečiojo asmens 362689,10 Lt., tačiau pirkimo Komisija pasiūlytų kainų didėjimo tvarka nustatė preliminarią pasiūlymų eilę, pripažindama laimėtoju trečiąjį asmenį, nes atsakovo bendra pasiūlymo kaina buvo 73991,99 Lt t.y. mažesnė nei ieškovo t.y. 83061,72 Lt. Ieškovo nuomone atsakovo priimti sprendimai turi būti panaikinti, nes nustatant laimėtoją nebuvo laikomasi viešųjų pirkimų principų, siekiant užtikrinti racionalų biudžeto lėšų naudojimą, neužtikrino, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Atsakovas, kaip perkančioji organizacija neteisingai vertino pasiūlymus, neteisingai nustatė tiekėjų pasiūlymų eiliškumą remiantis Sąlygose bei viešame skelbime apie viešąjį pirkimą nurodytu vertinimo kriterijumi, todėl priėmė neteisingą sprendimą.

10Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ieškinio nepripažino ir nurodė, kad Sąlygų 19 punkte numatyta, kad tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal Sąlygų 1 priede pateiktą formą. Šioje lentelėje be skilčių, skirtų nurodyti vieneto kainai (be PVM, su PVM), kainai (be PVM, su PVM), yra skiltis, kurioje nurodomas paslaugos pirkimo lyginamasis svoris, ir skiltis, kurioje tiekėjas privalėjo nurodyti perskaičiuotą kainą pagal lyginamąjį svorį. Lentelės forma baigiasi skiltimi „Iš viso“. Ši lentelės skiltis buvo parengta taip, kad būtų galima užpildyti tik skilties „Perskaičiuota kaina pagal lyginamasis svoris“ dalį, t. y. nurodyti bendrą pasiūlymo kainą, todėl sistemiškai vertinant Sąlygų 1 priede nurodyto pasiūlymo formą bei atsižvelgiant į viešųjų pirkimų praktiką, šioje dalyje nurodyta suma litais turėjo būti parašyta žodžiais po lentele kaip bendra tiekėjo pasiūlymo kaina. Atsakovas tokią pasiūlymo formą pasirinko siekdamas racionaliai panaudoti perkančiosios organizacijos lėšas sudarius sutartį. Atsakovas nurodė, kad viešai paskelbęs apie vykdomą pirkimą jis sudarė visas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme bei Taisyklėse numatytas galimybes tiekėjams kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl Sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo. UAB „Archyvų sistemos“ prašymų paaiškinti ar patikslinti Sąlygas nepateikė. Abiejų bendrovių įgalioti atstovai dalyvavo vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo posėdyje ir susipažino su paskelbtomis pasiūlymų kainomis. Atplėšusi vokus su tiekėjų pasiūlymais ir pastebėjusi, kad tiekėjas – UAB „Archyvų sistemos“ (kaip ir UAB „Archyvita“ ir Ko) suklydo ir parašydamas žodžiais bendrą pasiūlymo kainą nurodė kitą sumą nei buvo nurodęs lentelės skiltyje „Iš viso“, Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 31 straipsnio 10 dalimi ir Taisyklių 66 punktu, leido UAB „Archyvų sistemos“ įgaliotai atstovei vadybininkei J. S. ir UAB „Archyvita“ ir Ko atstovei A. J. ištaisyti pastebėtus trūkumus. UAB „Archyvų sistemos“ įgaliota atstovė J. S. ištaisė trūkumus ir parašė, kad bendra pasiūlymo kaina yra 83061,72 Lt, tai patvirtino savo parašu ir nurodė datą. Kito tiekėjo UAB „Archyvita“ ir Ko bendra pasiūlymo kaina – 73991,99 Lt. Posėdžio metu UAB „Archyvų sistemos“ atstovė Komisijai nepareiškė pastabų ar pasiūlymų, todėl atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiais, kad Komisijos nariai suklaidino tiekėjo atstovę ir liepė padaryti papildomą nereikalingą įrašą. 2010 m. vasario 9 d. Komisija sudarė pasiūlymų eilę kainos didėjimo tvarka (Viešojo pirkimo komisijos 2010 m. vasario 9 d. protokolas Nr. 2VP–18(21.4). Šioje eilėje UAB „Archyvų sistemos“ pasiūlymas buvo nurodytas antruoju. Apie šį Komisijos sprendimą buvo informuoti abu pasiūlymus pateikę tiekėjai. 2010 m. vasario 12 d. faksu bei paštu UAB „Archyvų sistemos“ paprašė atsakovo nurodyti, kokios yra kito tiekėjo pasiūlymo kainos, tačiau atsakovui nespėjus atsakyti į šį raštą (2010 m. vasario 13–16 d. buvo nedarbo dienos), 2010 m. vasario 17 d. buvo pateikta pretenzija dėl archyvavimo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu. Buvo sustabdytos viešojo pirkimo procedūros. 2010 m. vasario 22 d. pretenzija buvo išnagrinėta, pripažinta nepagrįsta (Dėl atsakymo į 2010 m. vasario 12 d. ieškovo raštą – Komisija, nagrinėdama pretenziją, konstatavo, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nėra įtvirtinta prievolė perkančiajai organizacijai apie paskelbtas tiekėjų pasiūlymų kainas informuoti vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje dalyvavusius tiekėjus.) ir priimtas sprendimas toliau tęsti pirkimo procedūras ir apie tai pranešta UAB „Archyvų sistemos“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010-02-23 raštas Nr. 3JA-54/2-28 „Dėl pretenzijos nagrinėjimo“). Atsakovas visas viešojo pirkimo procedūras atliko vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad Komisija, vykdydama archyvavimo paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu, nėra nustačiusi preliminarios pasiūlymų eilės, kurioje laimėtoju būtų paskelbta UAB „Archyvita“ ir Ko (trečiasis asmuo), todėl tokios preliminarios pasiūlymų eilės negalima ir panaikinti. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas visais savo veiksmais siekė užtikrinti, kad atliekant archyvavimo paslaugų pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei sudarius sutartį būtų racionaliai panaudotos atsakovo lėšos, prašė ieškinį atmesti. Tretysis asmuo su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovas, susipažinęs su Konkurso pirkimo dokumentais ir nesupratęs kokių nors jų nuostatų, turėjo galimybę pasinaudoti Konkurso pirkimo dokumentų 36 punkto suteikta teise ir paprašyti paaiškinti neaiškias nuostatas. Ieškovas šia savo teise nepasinaudojo, todėl darytina išvada, kad ieškovui visos Konkurso pirkimo dokumentų nuostatos buvo aiškios ir nekėlė abejonių. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad šiuo metu atsakovo archyviniai dokumentai, vadovaujantis 2005-07-29 sutartimi Nr.54/88-465 yra tvarkomi, saugomi ir administruojami ieškovo. Ieškovas, skirtingai negu kiti Konkurse dalyvaujantys tiekėjai, turėjo pilnai įvertinti šių dokumentų sutvarkymui ir pervežimui reikalingas darbo sąnaudas ir tai leido jam pasiūlyti Konkursui itin palankią šių paslaugų kainą (atitinkamai 5 ir 7 pasiūlymo formos eilutė). Ši aplinkybė ir tai jog ieškovas iš anksto žinojo paslaugų pirkimo lyginamojo svorio koeficientus paneigia ieškovo teiginį, kad jis negalėjęs peržiūrėti savo kainodaros ir tinkamai parengti pasiūlymą Konkursui. Tretysis asmuo nesutiko ir su ieškovo teiginiu, kad atsakovo pasirinktas pasiūlymų vertinimo būdas turėtų būti pripažintas vertinimu pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 27 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Viešojo pirkimo komisijos 2010 m. vasario 9 d. protokolu Nr. 2VP-18(21.4) sudarytą pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka panaikino ir likusioje dalyje ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad Archyvavimo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu galiojusio Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 8 punkte buvo nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga pirkimo dokumentuose pateikti visą informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras, įskaitant pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugos ar darbai perkami iš to tiekėjo, kuris pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą arba pasiūlė mažiausią kainą pagal šio įstatymo 39 straipsnio 7 dalyje nurodyta tvarka atlikto pasiūlymų vertinimo rezultatus. Teismas taip pat nurodė, kad Žemės ūkio ministerijos supaprastinto atviro konkurso archyvavimo paslaugų pirkimas sąlygų V skyriaus 27 p. (b.l.42-43) nustatyta, kad „pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta 1 konkurso sąlygų priede. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių ir paslaugų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių ir paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, susijusios su prekių ir paslaugų pirkimo sutarties vykdymu. X skyriaus 56-57p. (T1, b. l.45) nustatyta, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Teismas, vertindamas ieškovo ir atsakovo nurodytas aplinkybes priėjo išvados, jog atsakovas pareigos, nustatytos Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 8 punkte „pirkimo dokumentuose pateikti visą informaciją be dviprasmybių“ neįvykdė. Įstatymas draudžia keisti kriterijus pradėjus viešojo pirkimo procesą, tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, jog ieškovas, konkurso sąlygų 1 priede nurodęs 8 paslaugų pavadinimus, teismo posėdyje paaiškino, jog visų lentelėje nurodytų paslaugų jis pirkti neketino. Kadangi pačiose pirkimo sąlygose tokios informacijos nėra, nurodytos aplinkybės suformuoja išvadą, jog atsakovas, pirkimo sąlygose nurodęs pasiūlymus vertins mažiausios kainos kriterijumi, faktiškai nors to neįvardijo, tačiau faktiškai panaudojo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, todėl atsakovo nurodyti veiksmai, nustatant laimėtoją nebuvo skaidrūs ir negalėjo būti pripažinti teisėtais ir atsižvelgiant į tai, teismas neturi teisinio pagrindo įpareigoti atsakovą iš naujo vertinti UAB „Archyvita“ ir Ko bei UAB „Archyvų sistemos“ pateiktus viešojo pirkimo – Archyvavimo paslaugų pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu, pasiūlymus, nes atsakovas siekdamas nepakliūti į tą pačią konkurso sąlygų dviprasmybių situaciją, ją turi pašalinti.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Archyvų sistemos“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. sprendimą pakeisti dalyje, kurioje ieškinys atmestas ir ieškinį tenkinti, t. y. įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti UAB „Archyvita“ ir Ko bei UAB „Archyvų sistemos“ pateiktus viešojo pirkimo – Archyvavimo paslaugų pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu pasiūlymus, sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę ir paskelbti laimėtoją, taip pat perskirstyti bylinėjimosi išlaidas, priteisiant ieškovui visas jo turėtas išlaidas bei priteisti iš atsakovo ieškovo naudai nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą ieškovas grindžia šiais motyvais:

151. Jokiuose su viešuoju pirkimu susijusiuose dokumentuose nebuvo informacijos, kad perkančioji organizacija neplanuoja pirkti visų Sąlygų 1 priede lentelėje nurodytų paslaugų pozicijų. Jei perkančioji organizacija ketino pirkti vienos ar dviejų rūšių paslaugas ir tik atplėšusi tiekėjų vokus suprato, jog sąlygų formuluotėse įsivėlė klaida, Komisija turėjo galimybę nedelsiant anuliuoti viešąjį pirkimą, pataisyti sąlygas ir skelbti naują viešąjį konkursą.

162. Pirmosios instancijos teismas sprendė dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų teisėtumo ir išėjo už ieškinio ribų, kadangi reikalavimo dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis nei ieškovas, nei kiti byloje dalyvaujantys asmenys nepareiškė.

173. Aplinkybė, kad abu viešajame pirkime dalyvavę tiekėjai vienodai parengė savo pasiūlymus ir kaip bendrą pasiūlymo kainą įvardijo Sąlygų 1 priedo lentelės 7 skiltyje nurodytų sudėtinių kainos dalių (pagal skirtingas paslaugų grupes) sumą, akivaizdžiai paneigia pirmosios instancijos teismo motyvą, jog dėl ieškovo ir atsakovo nuomonių skirtumo laikytina, kad atsakovas neįvykdė pareigos, nustatytos Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 8 punkte „pirkimo dokumentuose pateikti visą informaciją be dviprasmybių“.

184. Atsakovas jokiuose pirkimo dokumentuose neinformavo, jog nepirks visų nurodytų paslaugų, o tik nedidelę jų dalį ir apie tai pareiškė tik teismo posėdžio metu ir tokiu būdu pažeidė skaidrumo principą, kadangi neatskleidė tiekėjams visos informacijos.

195. Pirmosios instancijos teismas neteisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo naudai turėjo būti priteistos visos bylinėjimosi išlaidos, kadangi abu ieškovo reikalavimai yra glaudžiai susiję ir buvo apmokestinti žyminiu mokesčiu kaip vienas neturtinis reikalavimas.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apelianto skundo netenkinti. Atsiliepimą atsakovas grindžia šiais motyvais:

211. Pirkimo sąlygų XIII skyriuje „Pirkimo sutarties sąlygos“ nėra nustatyta, kad atsakovas įsipareigoja iš tiekėjo nupirkti ne mažesnį, nei Pirkimo sąlygų 3 priede nurodyta, paslaugų kiekį ar tikslų Pirkimo sąlygų 3 priede nurodytą paslaugų kiekį. Pirkimo sąlygų 3 priede, skyriuje „Paslaugos ir jų kiekiniai rodikliai“ išvardintos konkrečios archyvavimo paslaugos ir nurodyti jų preliminarūs kiekiai per vienerius metus. Pavartota sąvoka „preliminarūs kiekiai“ reiškia, jog žemiau nurodytos kiekvienos paslaugos apimtys yra numatomos, o ne tikslios. Dėl šių aplinkybių ieškovas, puikiai išmanydamas archyvavimo paslaugų teikimo specifiką, galėjo ir turėjo žinoti, kad Pirkimo sąlygų 3 priede nurodyti paslaugų kiekiai yra orientacinio pobūdžio, ir atsakovas iš pirkimą laimėjusio tiekėjo neketina įsigyti Pirkimo sąlygų 3 priede nurodyto paslaugų kiekio.

222. Atsakovas, rengdamasis vykdyti pirkimą, perkamų paslaugų preliminarius kiekius nustatė atsižvelgdamas į ankstesnių metų patirtį, tačiau dėl pasikeitusių Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių archyvus, negalėjo numatyti tikslaus konkrečių archyvavimo paslaugų poreikio. Todėl atsakovas, remdamasis rengiantis pirkimui turėta informacija ir įvertinęs perkamų paslaugų kiekių kaitos ateityje tikimybę, pirkimo sąlygų 1 priede pateiktoje pasiūlymo formoje įvedė paslaugos pirkimo lyginamuosius svorius tam, kad tiekėjai, turėdami didelę patirtį archyvavimo paslaugų teikimo srityje ir žinodami konkrečių paslaugų kiekių pokyčio tendencijas, negalėtų piktnaudžiauti siūlomomis paslaugų kainomis ir pateikti atsakovui ekonomiškai nenaudingų pasiūlymų.

233. Nepagrįstas ieškovo apeliacinio skundo teiginys, kad pirmosios instancijos teismas sprendė dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų teisėtumo ir išėjo už ieškinio ribų, kadangi reikalavimo dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis nepareiškė nei ieškovas, nei kiti byloje dalyvaujantys asmenys.

24IV. Apeliacinio teismo argumentai

26Apeliacinis skundas netenkintinas.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

28Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str.).

29Pateiktu apeliaciniu skundu apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą ne visa apimtimi, o tik tą jo dalį, kuria atmestas reikalavimas įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministeriją iš naujo įvertinti UAB ,,Archyvita“ ir Ko, (trečiasis asmuo), bei UAB ,,Archyvų sistemos“ (ieškovas, apeliantas), pateiktus viešojo pirkimo – Archyvavimo paslaugų pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu pasiūlymus, sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę ir paskelbti laimėtoją, atitinkamai paskirstyti bylinėjimosi išlaidas.

30Pirmosios instancijos teismas panaikindamas sudarytą pasiūlymų eilę konstatavo, kad atsakovo veiksmai nustatant laimėtoją nebuvo skaidrūs ir negali būti pripažinti teisėtais. Pirmosios instancijos teismas taip pat padarė išvadą, kad atsakovas neįvykdė VPĮ 24 str. 1 d. 8 p. reikalavimų - pirkimo dokumentuose pateikti visą informaciją be dviprasmybių.

31Su nurodytomis pirmosios instancijos teismo išvadomis iš esmės sutiko abi šalys, t. y. tiek ieškovas, tiek ir atsakovas. Supaprastinto atviro konkurso sąlygose (toliau – Sąlygos), pagal kurias buvo vykdomas pirkimas, nustatyta, kad pirkimas į dalis neskirstomas, alternatyvūs pasiūlymai nebus nagrinėjami (Sąlygų 7 p.). Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (Sąlygų 57 p.). Pagal nurodytas sąlygas pasiūlymai turėjo būti pateikti užpildant konkurso sąlygų priede 1 nurodytą lentelę.

32Kaip matyti iš bylos medžiagos abu konkurso dalyviai (ieškovas ir tretysis asmuo) vienodai suprato minėto konkurso sąlygas, užpildė lentelę gale nurodydami bendro pasiūlymo kainą su PVM ir tikėdamiesi, kad pagal minėtą kainą (jos dydį) bus vertinami pasiūlymai. Tačiau atsakovas pasiūlymus vertino pagal lentelės 9 grafoje nurodytą lyginamąjį svorį ,,iš viso“. Kad pasiūlymai vertinami pagal lyginamąjį svorį konkurso sąlygose nebuvo nurodyta. Be to, nustatyta, kad jau atplėšus vokus su pasiūlymais perkančioji organizacija konkurso dalyviams pasiūlė papildyti pateiktus pasiūlymus, lentelės pabaigoje ranka įrašant paskaičiuotą lyginamąjį svorį kaip bendrą pasiūlymo kainą (t. 1, b. l. 141, 144) ir pagal šį dydį buvo vertinami pasiūlymai ir sudaryta eilė kainos didėjimo tvarka. Toks vertinimo kriterijus konkurso sąlygose nebuvo nustatytas.

33VPĮ (tuo metu galiojusio) 24 str. nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pateikia visą, išskyrus įstatyme numatytas išimtis, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras, tame tarpe ir pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas (24 str. 1 d. 8 p.). Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs ir aiškus, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų teikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia (24 str. 7 p.).

34Atsakovas, organizuodamas konkursą, nesilaikė minėtų reikalavimų. Pasiūlymų vertinimo kriterijai nebuvo aiškiai nurodyti ir dėl to jie nebuvo šalių suprasti taip, kaip, kad teigia juos nustatęs atsakovas konkurso sąlygose.

35Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovo veiksmai vertinant pasiūlymus nebuvo skaidrus, o nepašalinus iš konkurso sąlygų neaiškumų ir dviprasmybių ir įsipareigojus atsakovą iš naujo įvertinti pasiūlymus, bei sudaryti naują pasiūlymų eilę, kaip to prašo ieškovas, atsakovas vėl patektų į tokią pačią dviprasmišką situaciją. Dėl to nėra pagrindo tenkinti ieškovo apeliacinį skundą bei įpareigoti atsakovą iš naujo vertinti pasiūlymus.

36Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas, t. y. jas šalims paskirstė lygiomis dalimis, kai faktiškai esminis ieškinio reikalavimas buvo patenkintas, todėl teismas privalėjo ieškovo naudai priteisti visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

37CPK 93 str. 2 d. nustato, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai atmestų reikalavimų daliai.

38Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su ieškovo argumentais, kad pagrindinis ieškinio reikalavimas buvo patenkintas, atmestas buvo tik išvestinis iš pagrindinio reikalavimas. Ir šis reikalavimas buvo atmestas ne dėl jo nepagrįstumo, o dėl konkurso sąlygų dviprasmiškumo. Todėl yra pagrindas priteisti ieškovui visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme.

39Įvertinus visas išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės paliktinas nepakeistas, tačiau iš atsakovo ieškovui priteistinos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme. Netenkinus ieškovo apeliacinio skundo, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme nepriteistinos (CPK 93 str.).

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą.

42Padidinti iš Lietuvos Žemės ūkio ministerijos UAB ,,Archyvų sistemos“ naudai priteistą 1530 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumą iki 3060 Lt ir priteistą 65 Lt žyminio mokesčio sumą iki 130 Lt.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I. Ginčo esmė... 6. Ieškovas UAB „Archyvų sistemos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 7. 1) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu vykdant viešąjį pirkimą –... 8. 2) įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti UAB „Archyvita“ ir Ko bei UAB... 9. Ieškovas nurodė, kad 2010 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 10. Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ieškinio nepripažino... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 27 d. sprendimu ieškinį... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Archyvų sistemos“ prašo Vilniaus... 15. 1. Jokiuose su viešuoju pirkimu susijusiuose dokumentuose nebuvo informacijos,... 16. 2. Pirmosios instancijos teismas sprendė dėl viešojo pirkimo konkurso... 17. 3. Aplinkybė, kad abu viešajame pirkime dalyvavę tiekėjai vienodai parengė... 18. 4. Atsakovas jokiuose pirkimo dokumentuose neinformavo, jog nepirks visų... 19. 5. Pirmosios instancijos teismas neteisingai paskirstė bylinėjimosi... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo Vilniaus apygardos teismo... 21. 1. Pirkimo sąlygų XIII skyriuje „Pirkimo sutarties sąlygos“ nėra... 22. 2. Atsakovas, rengdamasis vykdyti pirkimą, perkamų paslaugų preliminarius... 23. 3. Nepagrįstas ieškovo apeliacinio skundo teiginys, kad pirmosios instancijos... 24. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 26. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 28. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK... 29. Pateiktu apeliaciniu skundu apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo... 30. Pirmosios instancijos teismas panaikindamas sudarytą pasiūlymų eilę... 31. Su nurodytomis pirmosios instancijos teismo išvadomis iš esmės sutiko abi... 32. Kaip matyti iš bylos medžiagos abu konkurso dalyviai (ieškovas ir tretysis... 33. VPĮ (tuo metu galiojusio) 24 str. nustatyta, kad perkančioji organizacija... 34. Atsakovas, organizuodamas konkursą, nesilaikė minėtų reikalavimų.... 35. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovo veiksmai vertinant pasiūlymus nebuvo... 36. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 37. CPK 93 str. 2 d. nustato, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 38. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su ieškovo argumentais, kad pagrindinis... 39. Įvertinus visas išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 41. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 27 d. sprendimą palikti iš... 42. Padidinti iš Lietuvos Žemės ūkio ministerijos UAB ,,Archyvų sistemos“...