Byla eA-1320-556/2020

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. I. (A. I.) prašymą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutarties išaiškinimo administracinėje byloje Nr. eA-1320-556/2020 pagal pareiškėjo A. I. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. I. skundą atsakovams Lietuvos valstybės istorijos archyvui ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos valstybės istorijos archyvo, dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas A. I. (A. I.) (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, kurį patikslino, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos administracinių ginčų komisijos (toliau – ir LAGK) 2018 m. birželio 7 d. sprendimą Nr. 3R-240(AG-185/05-2018) (toliau – ir LAGK sprendimas); 2) panaikinti Lietuvos valstybės istorijos archyvo (toliau – ir Archyvas) individualius administracinius aktus Nr. R10-525 ir Nr. (P1-1952-1958, 1960-1971, 1975) P2-3906; 3) įpareigoti Archyvą pašalinti padarytus pažeidimus ir įvykdyti visas pareiškėjo prašymuose (Nr. P1-1952, P1-1953, P1-1954, P1-1955, P1-1956, P1-1957, P1-1958, P1-1959, P1-1960, P1-1961, P1-1962, P1-1963, P1-1964, P1-1965, P1-1966, P1-1967, P1-1968, P1-1969, P1-1970, P1-1971, P1-1972, P1-1973, P1-1974, P1-1975, P1-1976, P1-1977) (toliau – ir Prašymai) esančias administracines procedūras Archyvo sąskaita per 10 darbo dienų, kurias pareiškėjas būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų iš Archyvo pusės, vykdant Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. ĮV-377, neapsiribojant paieška tik metrikos knygose; 4) priteisti pareiškėjui 3 000 Eur neturtinės žalos, atsiradusios dėl neteisėtų Archyvo veiksmų, atlyginimo; 5) priteisti iš Archyvo bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas Archyvas ir atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Archyvas su pareiškėjo A. I. skundu nesutiko.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 7 d. sprendimu pareiškėjo A. I. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi tenkino pareiškėjo A. I. apeliacinio skundo dalį ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 7 d. sprendimą pakeitė. Panaikino Archyvo 2018 m. gegužės 2 d. raštą Nr. R10-525 „Dėl prašymo“ ir LAGK 2018 m. birželio 7 d. sprendimą Nr. 3R-240 (AG-185/05-2018) ta apimtimi, kurioje atsisakyta atlikti paieškas pagal pareiškėjo prašymus iki nebus gautas patvirtinimas apie paslaugos apmokėjimą ir šioje dalyje perdavė klausimą Archyvui spręsti iš naujo. Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. sausio 7 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą. Priteisė A. I. iš Archyvo 10 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

9II.

10Pareiškėjas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutarties išaiškinimo.

11Prašyme pareiškėjas nurodo, kad sprendimas jam nėra aiškus ir prašo išaiškinti, ar atsakovas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi įpareigotas išnagrinėti iš naujo pareiškėjo prašymus, nurodytus nutarties 47 punkte, ir suteikti paslaugas nemokamai vertinant nutarties 45 punkte faktines aplinkybes, kadangi teismas neišnagrinėjo nutarties 46 punkte nurodytos aplinkybes ir nepateikė nedviprasmiško atsakymo.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 96 straipsnio, reglamentuojančio teismo sprendimo klaidų ištaisymą ir sprendimo išaiškinimą, 3 dalyje nustatyta, kad kol sprendimas neįvykdytas, proceso šalių prašymu teismas turi teisę išaiškinti savo priimtą sprendimą, tačiau nekeisdamas jo turinio.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad pagal šios proceso teisės normos prasmę, sprendimo išaiškinimas (nekeičiant jo turinio) yra būtinas, kai teismo priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas tiesioginių teisinių pasekmių atsiradimo aspektu gali būti traktuojamas nevienareikšmiškai. Todėl sprendžiant šalių (šalies) prašymo išaiškinti teismo sprendimą pagrįstumo klausimą, būtina atskirti atvejus, kai prašoma išaiškinti (papildyti ar patikslinti) teismo priimto sprendimo motyvaciją (ABTĮ 87 straipsnio taikymo požiūriu, motyvuojamąją sprendimo dalį), ir kai kilus abejonėms dėl sprendimo (ABTĮ 87 straipsnio taikymo požiūriu, rezoliucinės jo dalies aiškumo) prašoma išaiškinti, kaip jis turi būti vykdomas. Toks atskyrimas yra būtinas, nes pirmuoju atveju kalbama apie sprendimo turinio pakeitimą, o tai ABTĮ 96 straipsnio 3 dalies taikymo prasme yra neleistina; antruoju – apie priimto sprendimo neaiškumų jo vykdymo stadijoje pašalinimą, o tam ir yra skirta ABTĮ 96 straipsnio 3 dalis. Priimto sprendimo išaiškinimo būtinumas yra suponuojamas šio sprendimo rezoliucinės dalies nepakankamo aiškumo, kalbant apie tiesioginį prašomo išaiškinti sprendimo taikymą, t. y. tokio išaiškinimo tikslas negali būti tolimesnės situacijos aiškinimas teismo sprendimo galimų pasekmių atsiradimo aspektu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-566-858/2016, 2009 m. rugsėjo 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N444-2663/2009).

16Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo išaiškinti: ar Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi atsakovas Archyvas įpareigotas išnagrinėti iš naujo pareiškėjo prašymus, nurodytus nutarties 47 punkte, ir suteikti paslaugas nemokamai vertinant nutarties 45 punkte faktines aplinkybes, kadangi teismas neišnagrinėjo nutarties 46 punkte nurodytos aplinkybės ir nepateikė nedviprasmiško atsakymo.

17Teisėjų kolegijos nuomone, iš pareiškėjo prašymo turinio matyti, jog jis nesiekia, kad jam būtų išaiškintas kalbos išraiškos prasme nekonkretus (ir todėl nesuprantamas) teismo sprendimas, o teigia, jog teismas neišnagrinėjo nutarties 46 punkte nurodytos aplinkybės ir nepateikė nedviprasmiško atsakymo. Taigi pareiškėjas iš esmės siekia ne neaiškumų, susijusių su teismo sprendimo vykdymu dėl nepakankamo teismo sprendimo rezoliucinės dalies aiškumo, o teigia, kad apeliacinės instancijos teismas neišnagrinėjo nutarties 46 punkte nurodytos aplinkybės, t. y. pareiškėjas prašo išaiškinti (papildyti ar patikslinti) teismo priimtos nutarties motyvaciją, tačiau tokio pobūdžio klausimai nėra teismo sprendimo išaiškinimo instituto, kurio paskirtis – pašalinti teismo sprendimo trūkumus jo vykdymo aspektu, dalykas.

18Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutarties 46 punkte nurodyta, jog gautoje patikrinti apeliacine tvarka administracinėje byloje iš esmės kilo ginčas tik dėl to, ar pareiškėjui ginčo atsakymo pateikimo metu jau nebepatenkant į asmenų nurodytų Aprašo 13.1.1 punkte sąrašą, pagal atitinkamus prašymus teikiamos paslaugos turėjo būti apmokestintos, t. y. nurodyta dėl ko byloje yra kilęs ginčas.

19Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutarties rezoliucinė dalis, kuria nuspręsta panaikinti Archyvo 2018 m. gegužės 2 d. raštą Nr. R10-525 „Dėl prašymo“ ir LAGK 2018 m. birželio 7 d. sprendimą Nr. 3R-240 (AG-185/05-2018) ta apimtimi, kurioje atsisakyta atlikti paieškas pagal pareiškėjo prašymus iki nebus gautas patvirtinimas apie paslaugos apmokėjimą, ir šioje dalyje perduotas klausimas Archyvui spręsti iš naujo, yra aiški ir suprantama vienareikšmiškai, jos įvykdymas nėra apsunkintas, todėl tenkinti pareiškėjo prašymą išaiškinti nutartį nėra pagrindo.

20Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo prašymas išaiškinti teismo nutartį neatitinka tokio prašymo tikslų, todėl prašymas dėl nutarties išaiškinimo laikytinas nepagrįstu ir atmestinas.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 96 straipsnio 3 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjo A. I. (A. I.) prašymą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutarties išaiškinimo administracinėje byloje Nr. eA-1320-556/2020 atmesti.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. I. (A.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas A. I. (A. I.) (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą... 6. Atsakovas Archyvas ir atsakovo Lietuvos valstybės atstovas Archyvas su... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. sausio 7 d. sprendimu... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. rugpjūčio 5 d.... 9. II.... 10. Pareiškėjas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą... 11. Prašyme pareiškėjas nurodo, kad sprendimas jam nėra aiškus ir prašo... 12. Teisėjų kolegija... 13. III.... 14. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs,... 16. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo išaiškinti: ar Lietuvos vyriausiojo... 17. Teisėjų kolegijos nuomone, iš pareiškėjo prašymo turinio matyti, jog jis... 18. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad Lietuvos vyriausiojo... 19. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. rugpjūčio 5 d. nutarties... 20. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 96... 22. Pareiškėjo A. I. (A. I.) prašymą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio... 23. Nutartis neskundžiama....