Byla I-3872-189/2008
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Alvydo Barkausko, Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Halinos Zaikauskaitės, sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant pareiškėjui R. J., atsakovo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovui Mariui Vainauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal R. J. skundą Lukiškių tardymo izoliatoriui – kalėjimui, Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo (toliau – Lukiškių TI-K), direktoriaus 2008-05-15 įsakymą Nr. 47, kuriuo jis įrašytas į Linkusių užpulti įskaitą ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2008-06-13 sprendimą Nr. 2S-1953. Paaiškino, kad Lukiškių TI-K direktorius, priimdamas skundžiamą įsakymą neatsižvelgė į tai, kad tarnybinius pranešimus surašė pareigūnai, vartoję prieš jį smurtą. Be to, vyksta ikiteisminis tyrimas, kuriame jis yra pripažintas nukentėjusiuoju dėl Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmų. Lukiškių TI-K direktorius, prieš priimdamas įsakymą, turėjo sulaukti ikiteisminio tyrimo pabaigos. Lukiškių TIK direktoriaus įsakymas yra gynybinė pozicija, siekiant pateisinti Lukiškių TI-K pareigūnų smurtą. Taip pat, Lukiškių TI-K pareigūnai nurodė, kad prieš juos buvo panaudotas smurtas, tačiau nei vienas nesikreipė į medikus.

4Lukiškių TI-K, atsiliepime (b.l. 34-36) prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad 2008-02-07 prieš pareiškėją buvo panaudotos specialiosios priemonės. Atlikus tarnybinį patikrinimą dėl specialiųjų priemonių panaudojimo, nustatyta, kad Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmai, panaudojant specialiąsias priemones, buvo teisėti ir 2008-02-12 tarnybinio tyrimo išvadoje Nr. 24-225 pasiūlyta įrašyti pareiškėją į linkusių užpulti įskaitą. 2008-05-15 Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymu Nr. N-47 pareiškėjas buvo įrašytas į Linkusiųjų užpulti įskaitą. Suimtųjų ir nuteistųjų įrašymo į Linkusiųjų užpulti įskaitą ir priežiūros ypatumus reglamentuoja Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos (toliau – Instrukcija), patvirtintos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2005-07-04 įsakymu Nr. 4/07-130 133 p., kuriame nustatyta, kad drausmės komisijai medžiaga teikiama svarstyti, kai suimtasis arba nuteistasis užpuolė arba bandė užpulti tardymo izoliatoriaus, pataisos įstaigų darbuotojus ar kitus asmenis. Kadangi pareiškėjas 2008-02-07 įvykdė drausmės pažeidimą, bandęs užpulti Lukiškių TI-K pareigūnus, todėl buvo įrašytas į Linkusiųjų užpulti įskaitą, norint išvengti tolimesnių, galimų pareiškėjo neteisėtų veiksmų prieš pareigūnus ar kitus asmenis. 2008-02-21 nutarimas pareiškėją pripažinti nukentėjusiuoju baudžiamojoje byloje Nr. 10-9-023-08 tėra nusikalstamą veiką tiriančio ikiteisminio tyrimo pareigūno motyvuotas dokumentas dėl to, kad pareiškėjas kreipėsi skundu į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą dėl galimai neteisėtų Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmų jo atžvilgiu. Tai, kad Lukiškių TI-K tarnybinio tyrimo išvada Nr. 24-225 buvo parengta 2008-02-12, o Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymas priimtas 2008-05-15 nėra vilkinimas, nes 2008-02-07 medžiaga buvo perduota Lukiškių TI-K drausmės komisijai, tuo tarpu 2008-02-08 iki 2008-03-21 pareiškėjas buvo gydomas Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, todėl drausmės komisijos posėdis buvo surengtas 2008-05-15. Nei Instrukcija, nei Lukiškių TI-K nuostatai nenumato konkretaus termino, per kurį drausmės komisija privalo surengti posėdį ir priimti sprendimą, todėl Lukiškių TI-K nepažeidė teisės aktų reikalavimų.

5Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, atsiliepime (b.l. 61-63) prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad pareiškėjo skundą dėl Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymo išnagrinėjo tinkamai, atsakymą pagrindė galiojančiais teisės aktais, nurodė apskundimo tvarką, todėl šis atsakymas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. nustatytus reikalavimus ir naikinti šį sprendimą nėra pagrindo.

6Skundas atmestinas.

7Pagal bendrą įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, pareiškėjas turi įrodyti aplinkybes, kurios nurodytos kaip skundo pagrindas, t.y. faktus, patvirtinančius ginčijamo teisinio santykio buvimą, ir faktus, liudijančius, kad pareiškėjo teisė arba įstatymu saugomas interesas pažeisti. Savo ruožtu atsakovas turi įrodyti faktus, patvirtinančius jo prieštaravimus skundui. Ginčo šalių nurodytos aplinkybės patvirtinamos tiesioginiais rašytiniais įrodymais, t.y. faktiniais duomenimis, betarpiškai patvirtinančiais arba paneigiančiais turinčių bylai reikšmės aplinkybių buvimą ar nebuvimą (LR ABTĮ IX skirsnis, tame tarpe 57 str., 58 str.).

8Nagrinėjamu atveju pareiškėjo skundo argumentacija nėra adekvati byloje esantiems rašytiniams įrodymams.

9Iš pareiškėjo paaiškinimų, byloje esančių rašytinių įrodymų darytina išvada, jog R. J. 2008-02-07 Lukiškių TI-K patalpose įvykdė drausmės pažeidimą. Pažeidimo faktinės aplinkybės nustatyta tvarka fiksuotos oficialiuose dokumentuose ir todėl pagrįstai Lukiškių tardymo izoliatoriaus –kalėjimo direktorius 2008-05-15, vadovaudamasis Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos, patvirtintos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2005-07-04 įsakymu Nr. 4/07-130 133 p. bei atsižvelgdamas į Drausmės komisijos sprendimą ir tarnybinio tyrimo išvadas, R. J. įrašė į Linkusiųjų užpulti įskaitą (b.l. 42-54).

10Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2008-06-13 sprendimas Nr. 2S-1953 atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. nustatytus reikalavimus ir naikinti šį sprendimą nėra pagrindo. Sprendimo turinys ir argumentacija atitinka rašytinių įrodymų visumai.

11Nusižengimo aplinkybės išdėstytos institucijos pareigūnų tarnybiniuose pranešimuose (b.l. 44-47), kuriuose pažymėta, kad 2008-02-07 apie 8.10 val. rytinio Apsaugos ir priežiūros skyriaus pamainų keitimosi metu, kameroje Nr. 284 R. J. pradėjo reikšti nepasitenkinimą Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmais bei teisės aktuose numatytomis vidaus tvarkos taisyklėmis, vartojo necenzūrinius žodžius ir neprognozuojamai elgėsi Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininko kabinete, kai buvo suteikta galimybė raštu pasiaiškinti dėl netinkamo elgesio (grasino susidorojimu laisvėje, nuėmus antrankius, asmuo sugriebė būrio viršininką už striukės, kitiems pareigūnams siekė smogti koja į pilvo, galvos sritį ir t.t., dėl rėžimo reikalavimų pažeidimo atsisakė rašyti paaiškinimą – b.l. 53). Aptariamos faktinės aplinkybės ištirtos tarnybinio tyrimo metu, tarnybinio tyrimo išvados nepakeitė nusižengimo sudėties.

12Specialiosios priemonės (guminė lazda, koviniai imtynių veiksmai bei antrankiai) aptariamojoje situacijoje ir pagal byloje esančius rašytinius įrodymus taikytos teisėtai, vadovaujantis Kardomojo kalinimo įstatymo 30 str. 1 d. 1 p. nuostatomis.

13Pareiškėjo atžvilgiu už nusižengimą taikyta drausminė atsakomybės našta dokumentuose nurodytais teisės aktų pagrindais, todėl pastarojo nuostata - kad ginčijami sprendimai įtakoja ikiteisminį tyrimą pagal LR Baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d. – nėra teisinga. Lukiškių TI-K administracija vykdo Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso ir Kardomojo kalinimo įstatymo teisės normose įtvirtintas užduotis ir funkcijas.

14Iš proceso šalių paaiškinimų bei byloje esančios rašytinės medžiagos darytina išvada, jog konkrečioje situacijoje Lukiškių TI-K pareigūnai veikė įstatymo nustatyta tvarka, t.y. buvo kompetentingi ir objektyvūs, veiksmai, atsižvelgiant į konkrečias situacijos aplinkybes, buvo teisiškai pagrįsti, asmeniui suprantami ir neįžeidžiantys.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

16atmesti skundą kaip nepagrįstą.

17Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai