Byla 2-1201-399/2015
Dėl pareiškėjo motinos buvo nutarta išskirti į atskirą tyrimą, nes duomenų suimti jai kaip nacionalistinio būrio dalyvės nepakako ir ji buvo minima kaip nacionalistinio būrio rėmėja (b.l.12)

Nustatė

1Pareiškėjas palaiko pareiškimą ir prašo nustatyti faktą, kad jis negalėjo legaliai gyventi savo nuolatinėje gyvenamojoje vietovėje ir, būdamas nepilnamečiu, slapstėsi su savo šeimos nariais, tai yra broliais, seserim ir motina. Fakto nustatymas jam turės reikšmę gaunant socialines garantijas. Tėvas buvo nuteistas, motinos taip pat ieškojo ir sužinoję apie grėsmę išvežimo, pradėjo slapstytis ir savo namuose negyveno. Palaiko visus savo motyvus ir aiškinimus išdėstytus pareiškime.

2Suinteresuotų asmenų atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jiems pranešta tinkamai ir byla nagrinėjama šių suinteresuotų asmenų atstovams nedalyvaujant (LR ( - ) str. 5 d.).

3Suinteresuoti asmenys pateikę atsiliepimus (b.l. 20,21,22) ir neprieštaravo fakto nustatymui.

4Pareiškimas tenkintinas dalinai.

5Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjo tėvai yra A. G. ir K. G., tėvas mirė 2006-04-22, motina mirė 2008-04-08 (b.l. 5,6, 10, 11). Lietuvos Ypatingojo archyvo pažymose yra duomenys, kad pareiškėjo tėvas A. G. buvo 1951-05-17 suimtas ir nuteistas 10 m. laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje už priklausymą „antisovietiniam nacionalistų būriui“. Tuometinio TSRS AT Prezidiumo 1956-03-24 įsaku buvo nutarta A. G. iš kalinimo vietos paleisti, teistumą panaikinti. Turimais duomenimis A. G. buvo paleistas 1956-08-11 ir išvyko į Omską ir duomenų apie jo grįžimą į Lietuvą tuometinio Lietuvos TSR valstybės saugumo duomenyse nėra (nerasta, b.l. 8). Dėl pareiškėjo motinos buvo nutarta išskirti į atskirą tyrimą, nes duomenų suimti jai kaip nacionalistinio būrio dalyvės nepakako ir ji buvo minima kaip nacionalistinio būrio rėmėja (b.l.12).

6Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras yra išdavęs išvadą (b.l. 13) 2015-01-15 Nr. 38R-n-34, kurioje nurodyta, kad tik nusttačius turintį juridinę reikšmę faktą jo pareiškėjas tėvo bausmės atlikomo laikotarpiu (metu) negalėjo legaliai gyventi ankstesnėje gyvenamojoje vietoje, jam galėtų būti suteiktas nukentėjusiojo asmens – tremtinio teisinis statusas.

7Pareiškėjo sesuo A. D. yra mirusi (b.l.14). Dėl pareiškėjo brolio J. E. jis taip pat yra miręs (b.l. 15), tačiau dėl jo faktas nenustatomas, kadangi iš byloje esančių rašytinių įrodymų, kad jis mirė 1997-03-03, asmens kodas ( - ) tai yra gimęs 1942-07-11, o A. G. ir K. E. susituokė 1949-07-15, K. E. buvo tuo matu našlė, daroma išvada, kad J. E. nebuvo A. G. sūnum ir dėl jo faktas nenustatomas.

8Apklaustos liudytojos A. I. M., S. B. ir S. M. G. patvirtino, kad pareiškėjas su motina ir broliu Juozu bei seserim Aldona negalėjo po tėvo nuteisimo legaliai gyventi savo namuose Vilkaviškio rajone Pagrandų kaime ir slapstėsi, siekdami išvengti tremties kad tokia reali ištrėmimo grėsmė buvo. Tremtiniams prilygintais asmenimis pripažįstami asmenys, įrašyti į tremiamųjų sąrašus ir trėmimo metu pabėgę, pasislėpę arba kitaip išvengę ištrėmimo, jeigu jie trėmimo metu buvo nepilnamečiai arba pilnamečiai, tačiau toliau negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Įrašymo į tremiamųjų asmenų sąrašus sąlyga nebūtina ištremtų šeimų nepilnamečiams vaikams, išvengusiems tremties (Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. ( - ) 1997-06-30, 5 str. 2 d. 2 p., 3 p.).

9Pareiškėjas pagal galiojančius įstatymus turi teisę pasinaudoti suteiktomis socialinėmis garantijomis kaip asmuo, nukentėjęs nuo okupacijų, todėl šiuo tikslu nustatomas turintis juridinę reikšmę faktas (LR ( - ) str. 2 d. 9 p.).

10Vadovaujantis išdėstytu ir LR ( - ) str.,260 str., 268 str. 270 str., 448 str. teismas

Nutarė

11Pareiškimą tenkinti dalinai.

12Tikslu nukentėjusio nuo 1939-1990 metų okupacijų asmens teisiniam statusui ir socialinėms garantijoms gauti nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą, kad pareiškėjo tėvo A. G., asmens kodas ( - ) gimusio 1923-01-01-27 nuteisimo ir įkalinimo metu, tai yra nuo 195105-17 iki 1956-08-11, pareiškėjas A. G., asmens kodas ( - ) gimęs 1951-08-14, būdamas nepilnamečiu, negalėjo nuolat gyventi savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Vilkaviškio rajone Pagramdų kaime ir slapstėsi, siekdamas išvengti tremties, su savo motina K. G., asmens kodas ( - ) mirusia 2008-04-08 ir seseria, A. G. (Didžiūniene), asmens kodas ( - ) gimusia 1949-10-10, mirusia 2003-12-29.

13Dalyje brolio J. E., gimusio 1942-07-11, mirusio 1997-03-01 pareiškimo netenkinti.

14Priteisti iš pareiškėjo A. G., asmens kodas ( - ), 4,35 eurų bylinėjimosi išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu Valstybei (turi būti sumokėta į valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, įmokos kodas 5660).

15Sprendimo patvirtintas kopijas per tris dienas išsiųsti suinteresuotiems asmenims neatvykusiems į teismo posėdį

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai