Byla I-3029-643/2013
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo BUAB „Vidalė“ skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

3Pareiškėjas BUAB „Vidalė“ (toliau – ir pareiškėjas ar Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1-8) prašydamas panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI arba atsakovė) 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 69-203 ir Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Komisija) 2013 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. S-39(7-19/2013).

4Pareiškėjas nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau - ir LVAT) išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 13 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-2873-561/2011 ir 2012 m. spalio 22 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A442-1498/2012 panaikino Komisijos 2011 m. balandžio 18 d. sprendimą Nr. S-83(7-308/2010) bei centrinis mokesčių administratoriaus VMI 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimą Nr. 69-241 bei pareiškėjo skundą perdavė nagrinėti iš naujo centriniam mokesčių administratoriui. Minėtas LVAT sprendimas neskundžiamas, todėl vykdytinas. VMI iš naujo nagrinėdama pareiškėjo skundą dėl Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Kauno apskrities inspekcija) 2010 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. (04)-K3-146, 2012 m. gruodžio 10 d. priėmė naują sprendimą Nr. 69-203, kuriuo pakeitė Kauno apskrities inspekcijos 2010 m. birželio 7 d. sprendimą Nr. (04)-K3-146, vietoje nurodymo sumokėti 49 369 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM), 14 880 Lt PVM delspinigių, 14 811 Lt PVM baudos, 201 282 Lt pelno mokesčio (toliau – ir PM), 50 304 Lt PM delspinigių, 60 385 Lt PM baudos, 46 586 Lt socialinio mokesčio (toliau – ir SM), 11 743 Lt SM delspinigių, 13 976 Lt SM baudos, nurodyti sumokėti 7 073 Lt PVM, 750 Lt PVM delspinigių, 2 122 Lt PVM baudos, 203 958 Lt PM, 50 974 Lt PM delspinigių, 61187 Lt PM baudos, 47 121 Lt SM, 11 878 Lt SM delspinigių, 14 136 Lt SM baudos. Komisija 2013 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. S-39(7-19/2013) nusprendė patvirtinti VMI 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 69-203. Pareiškėjas su priimtais sprendimais nesutinka iš esmės, mano, kad jie yra nepagrįsti ir neteisėti.

5Dėl žemės sklypų, paaiškina, kad mokestinio patikrinimo metu buvo nustatyta, jog Bendrovė pagal pirkimo-pardavimo sutartį įsigijo žemės sklypus. Per laikotarpį nuo 2007 m. sausio 26 d. iki 2008 m. vasario 7 d. Bendrovė iš aštuonių įsigytų sklypų pardavė 4 sklypus. 2006 metais buvo pradėtas rengti žemės sklypų Nr. 579 ir 1044, ( - ). detalusis planas, kurio tikslas yra žemės sklypų sujungimas ir padalinimas. Prieštarauja VMI nuomonei, kad minėti sandoriai turi būti apmokestinami 18% PVM tarifu, nes neva Bendrovė žinojo, jog parduoti žemės sklypai planuojant juose statybos. Pareiškėjas remiasi Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – ir PVMĮ) 32 straipsnio 2 dalimi. Pažymėjo, jog duomenų, kad minėta žemė buvo skirta statybai ir pardavimo metu būtų galima gauti atitinkamą statybos leidimą vykdyti statybas minėtuose sklypuose, nėra ir nebuvo, o Kauno apskrities inspekcijos sprendime nurodyti argumentai yra tik spėliojimai. Mano, jog VMI neteisingai vertina turėtas Bendrovės pajamas už ginčo laikotarpį ir todėl nesutinka su papildomai paskaičiuotu 46 544 Lt PVM.

6Dėl sandorių su Latvijos įmonėmis SIA „Aviteks Baltija“, SIA „ Tris 4“ ir SIA „Plūs V“ ir pelno bei socialinio mokesčių apskaičiavimo pareiškėjas paaiškino, kad Bendrovė šių Latvijos įmonės vardu išrašytose sąskaitose įformintų paslaugų vertę iš viso 1 359 720 Lt, apskaičiuodama 2007 metų apmokestinamąjį pelną, įskaitė į sąnaudas. Todėl nesutinka su Kauno apskrities inspkecijos nuomone, jog Bendrovės apskaitoje buvo apskaitytos neįvykusios ūkinės operacijos, nes neva Latvijos Respublikos įmonių SIA „Aviteks Baltija“, SIA „Tris 4“ ir SIA „Plūs V“ vardu išrašyti apskaitos dokumentai neatspindi tikrojo ūkinių operacijų turinio, o įmonių išrašytuose apmokėjimo kvituose buvo įformintas tariamas Bendrovės grynųjų pinigų sumokėjimas. Nurodo, jog tokią prielaidą Kauno apskrities inspekcija padarė remdamasi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (toliau – ir FNTT) surinkta ikiteisminio tyrimo medžiaga, su kuria neturi teisės ir galimybės susipažinti pareiškėjas. Tačiau mano, jog Kauno apskrities inspekcija negalėjo remtis vien tik FNTT Kauno apskrities skyriaus specialisto išvada ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 06-1-01013-08, ikiteisminis tyrimas dar nėra užbaigtas ir joks procesinis sprendimas nėra priimtas. Pažymėjo ir tai, kad nustatyti tariami pažeidimai grindžiami pateiktais įtarimais, tačiau šiai dienai nėra nei vieno įsiteisėjusio teismo sprendimo, kurie pagrįstų VMI išvadas. Mokestinio patikrinimo metu mokesčių administratoriai nenustatė, o tik grindė prielaidomis savo išvadas, kad minėti pareiškėjo kontrahentai Latvijos įmonės SIA „Aviteks Baltija“, SIA „Tris 4“ ir SIA „Plūs V“ neturėjo ir negalėjo atlikti paslaugų ar parduoti prekių pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras, o taip pat neturėjo reikalingų išteklių nurodyto pobūdžio veiklai vykdyti. Nurodo, jog tai, kad Bendrovė nepasinaudojo Latvijos įmonių suteikta informacija ar šia informacija pasinaudojo netinkamai, nesudaro pagrindo teigti, kad sandoriai yra niekiniai. Pažymi, jog surašytame sprendime nėra nustatytas pareiškėjo nesąžiningumas, priešingai - Bendrovė, sudarydama sandorius, elgėsi rūpestingai ir apdairiai.

7Dėl sandorių su UAB „Hipokratas“ ir UAB „Profesionali forma“, paaiškino, kad nors ir papildoma mokestinė prievolė sprendime nebuvo suformuota, tačiau nurodo, jog Bendrovė vykdė minėtus sandorius, išrašė sąskaitą faktūrą, gautus pinigus apskaitė kasoje. Tai, kad Bendrovės direktorius R. K. tiek šių, tiek kitų sandorių neatsimena, gali būti išskirtinai jo gynybinė versija ir tiek jo, tiek kitų įtariamųjų ar liudytojų parodymais remtis negalima iki nebus priimtas procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje.

8Dėl priskaičiuotų baudų dydžio nurodo, jog Bendrovei nuo papildomai apskaičiuotos 49 369 Lt PVM sumos, skirta 14 811 Lt - 30 proc. dydžio šio mokesčio bauda; nuo papildomai apskaičiuotos 201 282 Lt PM sumos, skirta 60 385 Lt - 30 proc. dydžio šio mokesčio bauda; nuo papildomai apskaičiuotos 46 586 Lt SM sumos, skirta 13 976 Lt - 30 proc. dydžio šio mokesčio bauda. Pareiškėjui neaišku, kuo remiantis ir dėl kokių aplinkybių buvo paskirta būtent 30 proc. dydžio baudos. Mano, kad sprendimas šioje dalyje yra šališkas, nekonkretus ir nemotyvuotas.

9Atsakovė VMI atsiliepime į skundą (b. l. 33-35) prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad šio mokestinio ginčo ribos yra mokesčio ir su juo susijusių sumų perskaičiavimas, o pareiškėjo nurodomas nesutikimas su jam papildomai apskaičiuota 46 554 Lt PVM suma yra niekuo nepagrįstas, nes VMI sprendimu pareiškėjui nurodė sumokėti tik 7073 Lt PVM suma, kuri apskaičiuota už pareiškėjo padarytus pažeidimus. Remiasi Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 67 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią mokesčių mokėtojas, nesutikdamas su jam mokesčių administratoriaus apskaičiuotomis konkrečiomis mokesčio ir su juo susijusiomis sumomis, privalo pagrįsti, kodėl jos yra neteisingos. Savo skunde Komisijai pareiškėjas nenurodo motyvų, kodėl, jo manymu, mokesčių administratoriaus nustatyta mokėtina mokesčio suma yra neteisinga. Tuo tarpu VMI savo skaičiavimus grindžia prie skundžiamo sprendimo pridėtomis lentelėmis.

10Dėl sandorių su Latvijos įmonėmis pažymėjo, jog priimtoje LVAT nutartyje, teismas konstatavo, kad pareiškėjas realiai nevykdė minėtų ūkinių operacijų su Latvijos įmonėmis ir nurodo, kad mokesčių administratorius pagrįstai nurodytų išlaidų, susijusių su Latvijos įmonių teiktomis paslaugomis, nepripažino sąnaudomis PM įstatymo prasme ir pagrįstai nurodė pareiškėjui sumokėti papildomas PM ir SM sumas bei kitas su šiais mokesčiais susijusias sumas. Minima LVAT nutartis yra neskundžiama ir vykdytina. Todėl nurodo, jog neturėjo pareigos nagrinėti pareiškėjo skundą pilna apimtimi (t. y. iš naujo spręsti dėl pelno mokesčio ir socialinio mokesčio apskaičiavimo pagrįstumo), nes tai peržengtų mokestinio ginčo ribas, kurias LVAT, perduodamas skundą nagrinėti centriniam mokesčių administratoriui iš naujo, nutarties motyvuojamoje dalyje aiškiai nustatė.

11Dėl paskirtų 30 proc. baudų dydžio paaiškino, kad sprendime nurodė teisinius pagrindus skirti baudą, galimą baudos dydžio intervalą, taip pat veiksnius, nuo kurių priklauso konkrečios skiriamos baudos dydis, todėl 30 proc. dydžio baudos yra skirtos pagrįstai. Pareiškėja nepateikė jokių argumentų, kurie paneigtų mokesčių administratoriaus pasirinktą baudos dydžio vidurkį.

12Skundas atmestinas

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012 m. gruodžio 10 d. VMI, pakartotinai išnagrinėjusi pareiškėjo skundą dėl Kauno apskrities inspekcijos 2010 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. (04)-K3-146 (adm. bylos Nr. I-2873-561/2011, b.l. 36-79) bei atsižvelgdama į LVAT 2012 m. spalio 22 d. nutartyje Nr. A442-1498/2012 (adm. bylos Nr. I-2873-561/2011, b.l. 182-189) bei Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 13 d. sprendime (adm. bylos Nr. I-2873-561/2011, b.l. 120-129) išdėstytas išvadas, sprendimu Nr. 69-203 (b.l. 15-18) pakeitė Kauno apskrities inspekcijos 2010 m. birželio 7 d. sprendimą Nr. (04)-K3-146, vietoje nurodymo sumokėti 49369 Lt PVM, 14880 Lt PVM delspinigių, 14811 Lt PVM baudos, 201282 Lt PM, 50304 Lt PM delspinigių, 60385 Lt PM baudos, 46586 Lt SM, 11743 Lt SM delspinigių, 13976 Lt SM baudos, nurodyti sumokėti 7073 Lt PVM, 750 Lt PVM delspinigių, 2122 Lt PVM baudos, 203958 Lt PM, 50974 Lt PM delspinigių, 61187 Lt PM baudos, 47121 Lt SM, 11878 Lt SM delspinigių, 14136 Lt SM baudos. Apskaičiuotas PVM, PM, SM ir delspinigių sumas pagrindžia pateikti skaičiavimai, lentelės (b. l. 19–22).

14Pareiškėjas nesutikdamas su priimtu sprendimu, 2013 m. sausio 7 d. pateikė skundą Komisijai, prašydamas panaikinti 2012 m. gruodžio 10 d. VMI sprendimą Nr. 69-203 (Komisijos pateiktos bylos Nr. 6.11-05(7-19/2013) medžiagos b. l. 1–4). 2013 m. kovo 12 d. Komisija sprendimu Nr. S-39(7-19/2013) patvirtino VMI sprendimą Nr. 69-203 (b. l. 23–28).

15Byloje spręstinas ginčas dėl VMI 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. 69-203, kuriuo buvo pakeistas Kauno AVMI 2010 m. birželio 7 d. sprendimas Nr. (04)-K3-146 ir vietoj nurodymo sumokėti 49369 Lt PVM, 14880 Lt PVM delspinigių, 14811 Lt PVM baudos, 201282 Lt PM, 50304 Lt PM delspinigių, 60385 Lt PM baudos, 46586 Lt SM, 11743 SM delspinigių, 13976 Lt baudos, nurodyta sumokėti 7073 PVM, 750 Lt PVM delspinigių, 2122 PVM baudos, 203958 Lt PM, 50974 Lt PM delspinigių, 61187 Lt PM baudos, 47121 Lt SM, 11878 Lt SM delspinigių ir 14136 Lt SM baudos, pagrįstumo ir teisėtumo. Teismas įpareigotas nustatyti, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str. 2 d.). Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Taigi, sprendžiant pareiškėjo reikalavimo panaikinti ginčo sprendimą pagrįstumą pirmiausia būtina įvertinti skundžiamo sprendimo atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. Taip pat būtina įvertinti, ar nėra Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas sprendimas turėtų būti panaikintas.

16Pareiškėjas nesutikimą su ginčijamais mokesčių administratoriaus ir Komisijos sprendimais grindžia iš esmės trimis argumentų grupėmis: 1) dėl PVM mokesčio pagal žemės sklypų pirkimo-pardavimo sandorius, 2) dėl sandorių su Latvijos įmonėmis SIA „Aviteks Baltija“, SIA „Tris 4“ ir SIA „Plūs V“ ir pelno bei socialinių mokesčių paskaičiavimo ir 3) dėl priskaičiuotų baudų dydžio.

17Dėl PVM mokesčio pagal žemės sklypų pirkimo-pardavimo sandorius

18Pareiškėjas nesutikimą su žemės sklypų 2007 m. sausio 26 d., 2007 m. vasario 22 d., 2008 m. sausio 2 d. ir 2008 m. vasario 7 d. pirkimo-pardavimo sandorių apmokestinimu 18 proc. PVM mokesčiu grindžia aplinkybe, kad atliekant mokestinį patikrinimą nenustatyta duomenų, jog minėta žemė buvo skirta statybai ir pardavimo metu būtų galima gauti atitinkamą statybos leidimą vykdyti statybas minėtuose sklypuose.

19Pareiškėjas nurodo nesutinkantis su papildomai paskaičiuotu 46554 Lt PVM. Atkreiptinas dėmesys, kad ginčijamu VMI 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 69-203 pareiškėjui buvo priskaičiuota ne 46554 Lt PVM, o 7073 Lt PVM.

20Sprendimą pareiškėjo mokėtino PVM dydį sumažinti nuo 49369 Lt iki 7073 Lt VMI priėmė atsižvelgdama į LVAT 2012 m. spalio 22 d. nutartyje Nr. A442-1498/2012 nurodytus argumentus jog visų keturių pareiškėjo parduotų žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis, pripažinta teisės aktų nustatyta tvarka, jų perleidimo momentu buvo žemės ūkio. LVAT pripažino, kad pareiškėjo parduoti ginčo žemės sklypai nelaikytini žeme statyboms Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies taikymo prasme. Pareiškėjui priskaičiuotas 7073 Lt PVM dydis yra pagrįstas prie ginčijamo sprendimo pridėta UAB „Vidalė“ pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo ir delspinigių perskaičiavimo lentele (b.l. 19-20).

21Kaip 2012 m. spalio 22 d. nutartyje Nr. A442-1498/2012 LVAT nurodė, Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokesčių administratorius privalo pagrįsti jo mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su mokesčių administratoriaus apskaičiuotomis konkrečiomis mokesčio ir su juo susijusiomis sumomis, privalo pagrįsti, kodėl jos yra neteisingos. Pagal šiame Mokesčių administravimo įstatymo straipsnyje įtvirtintas taisykles, įrodinėjimo pareiga (onus probandi) yra paskirstyta tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo. Mokesčių administratorius privalo tam tikrais duomenimis pagrįsti mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas. Mokesčių mokėjas, nesutikdamas su mokesčių administratoriaus apskaičiuoto mokesčio ir su juo susijusiomis sumomis, privalo pateikti duomenis, kurie pagrįstų, kodėl mokestis ir su juo susijusios sumos yra apskaičiuotos neteisingai. Nustačius, kad mokesčių administratorius pateikė pakankamai duomenų, įrodančių mokesčio ir su juo susijusių sumų apskaičiavimo pagrįstumą bei teisingumą, mokesčių mokėtojui, kuris nesutinka su mokesčių administratoriaus apskaičiavimu, tenka pareiga įrodyti, jog mokesčių administratorius neteisingai apskaičiavo mokesčio ir su juo susijusias sumas. Jeigu mokesčių mokėtojas neįvykdo šios pareigos, tai nustačius, jog mokesčių administratorius pagrindė mokesčių mokėtojui apskaičiuotą mokestį ir su juo susijusias sumas, mokesčių mokėtojui atsiranda mokestinė prievolė. Kaip matyti iš pareiškėjo skundo motyvų, savo nesutikimą su PVM paskaičiavimu pareiškėjas grindžia argumentais dėl žemės sklypų paskirties vertinimo ir nepateikia jokių argumentų, kodėl jis nesutinka su paskaičiuoto 7073 Lt PVM dydžiu. Teismui nustačius, kad skunde nurodytas aplinkybes apie žemės sklypų pirkimo-pardavimo sandorius jau yra įvertinęs LVAT 2012 m. spalio 22 d. nutartyje Nr. A442-1498/2012, mokesčių administratorius, priimdamas ginčijamą 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 69-203 pagrįstai ir tinkamai rėmėsi LVAT išaiškinimu, paskaičiuotą PVM pagrindė detalia mokesčio apskaičiavimo lentele, o pareiškėjui į bylą nepateikus jokių argumentų ir objektyviais duomenimis pagrįstų kitokių skaičiavimų, teismas sprendžia, kad naikinti ginčijamą sprendimą dalyje dėl PVM ir juo susijusių delspinigių ir baudų paskaičiavimo, nėra pagrindo.

22Dėl sandorių su Latvijos įmonėmis SIA „Aviteks Baltija“, SIA „Tris 4“ ir SIA „Plūs V“ ir pelno bei socialinių mokesčių paskaičiavimo

23Pareiškėjas nesutinka su mokesčių administratoriaus išvada, kad jis savo apskaitoje apskaitė neįvykusias ūkines operacijas, nes Latvijos Respublikos įmonių SIA „Aviteks Baltija“, SIA „Tris 4“ ir SIA „Plus V“ vardu išrašyti apskaitos dokumentai neatspindi tikrojo ūkinių operacijų turinio, o įmonių išrašytuose apmokėjimo kvituose buvo įformintas tariamas pareiškėjo grynųjų pinigų sumokėjimas, ir su mokesčių administratoriaus sprendimu 2007 m. leidžiamus atskaitymus sumažinti, o apmokestinamąjį pelną padidinti bei priskaičiuoti laikinąjį socialinį mokestį bei delspinigius.

24Kaip teisingai pažymėjo ir pats pareiškėjas LVAT 2012 m. spalio 22 d. nutartyje Nr. A 442-1498/2012 konstatavo, kad pareiškėjas realiai nevykdė minėtų ūkinių operacijų su Latvijos įmonėmis ir nurodė, kad mokesčių administratorius pagrįstai nurodytų išlaidų, susijusių su Latvijos įmonių teiktomis paslaugomis, nepripažino sąnaudomis Pelno mokesčio įstatymo prasme ir pagrįstai nurodė pareiškėjui sumokėti papildomas pelno mokesčio su socialinio mokesčio bei kitas su šiais mokesčiais susijusias sumas. Be to, pažymėtina, kad LVAT minėtoje nutartyje pažymėjo, kad mokesčių administratorius, užtikrindamas, kad tinkamai būtų mokami mokesčiai, ir nustatydamas mokestinių prievolių atsiradimui reikšmingas aplinkybes, gali naudoti visas prieinamas įrodinėjimo priemones, kurių naudojimo įstatymai nedraudžia. Nei Mokesčių administravimo įstatymas, nei kiti įstatymai nenustato tokio ribojimo, kuris neleistų mokesčių administratoriui remtis ikiteisminio tyrimo metu užfiksuotais duomenimis. LVAT taip pat pažymėjo, kad mokestiniais aspektais reikšmingi ikiteisminio tyrimo duomenys mokestinio patikrinimo metu bei nagrinėjant mokestinį ginčą yra naudojami ne tam tikrų asmenų baudžiamosios atsakomybės klausimo išsprendimui, bet mokestinių prievolių atsiradimui reikšmingų aplinkybių nustatymui ir nusprendė, kad mokesčių administratorius nagrinėjamu atveju surinko pakankamai įrodymų, kurie paneigia pareiškėjo gautų paslaugų iš Latvijos įmonių realumą ir pagrįstai nurodė pareiškėjui sumokėti papildomas pelno mokesčio ir socialinio mokesčio ir kitas susijusias sumas.

25Nors pareiškėjas skunde nurodo nesutinkantis su LVAT išvadomis, tačiau Administracinių bylų teisenos įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutarimas ir nutartis yra privalomi visoms valstybės institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sprendimo, nutarimo ir nutarties privalomumas neatima iš suinteresuotų asmenų teisės kreiptis į teismą, kad būtų apgintos teisės ir įstatymų saugomi interesai, dėl kurių ginčas nėra teismo išnagrinėtas ir išspręstas.

26Dėl anksčiau teismo sprendime išdėstytų motyvų padarius išvadą, kad LVAT 2012 m. spalio 22 d. nutartyje Nr. A442-1498/2012 yra įvertinęs ir padaręs vykdyti privalomą išvadą dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su sandoriais tarp pareiškėjo ir Latvijos įmonių, jokių naujų argumentų pareiškėjas nagrinėjamoje administracinėje byloje nepateikė, todėl nagrinėjant ginčą dėl VMI 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. 69-203 teisėtumo ir pagrįstumo, šie pareiškėjo argumentai vertintini, kaip nepagrįsti.

27Dėl priskaičiuotų baudų dydžio

28Pareiškėjas nesutinka su mokesčių administratoriaus paskirtų baudų 30 proc. dydžiu. Nurodo, kad mokesčių administratorius pasirinktas dydis yra šališkas, nekonkretus ir nemotyvuotas.

29Mokesčių administravimo įstatymo 139 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokesčių administratoriui nustačius, jog mokesčių mokėtojas neapskaičiavo nedeklaruojamo ar nedeklaravo deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikė mažesnį mokesčio tarifą ir dėl šių priežasčių mokėtiną mokestį neteisėtai sumažino, mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 proc. minėtos mokesčio sumos dydžio bauda, jeigu atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip. Skiriamos konkrečios baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, nuo to, ar mokesčių mokėtojas bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, nuo mokesčių įstatymų pažeidimo pripažinimo ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą. Ginčijamu VMI 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 69-203 konstatuota, kad Kauno apskrities inspekcija, parinkdama baudos dydį, pagrįstai pažeidimo pobūdį, t.y. aplinkybę, kad pareiškėjas apskaitoje fiksavo neįvykusias ūkines operacijas, vertino kaip baudų dydį didinančia aplinkybe. Su tokia mokesčių administratoriaus išvada reikia sutikti, kadangi dėl tokių mokesčių mokėtojo veiksmų į biudžetą nepatenka mokesčiai. Be to, mokesčių administratorius nurodė nenustatęs ir baudos dydį mažinančių aplinkybių. Tokių aplinkybių pareiškėjas nenurodė ir teisminio nagrinėjimo metu.

30Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas nereiškia reikalavimo dėl konkrečių baudų sumų, o ginčija tik baudų dydžių 30 proc. išraišką, remianti anksčiau sprendime išdėstytais motyvais darytina išvada, kad mokesčių administratoriaus parinktas vidutinis (30 proc.) baudos dydis yra pakankamai pagrįstas, motyvuotas ir teisėtas, todėl keisti ginčijamą sprendimą šioje dalyje nėra pagrindo.

31Kadangi pats pareiškėjas skunde nurodė, kad dėl jo sandorių su UAB „Hipokratas“ ir UAB „Profesionali forma“ papildoma mokestinė prievolė nebuvo suformuota, todėl teismas pareiškėjo argumentų šioje dalyje nevertina, kaip nesusijusių su nagrinėjama administracine byla.

32Dėl anksčiau teismo sprendime išdėstytų motyvų nusprendus, kad VMI 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimas Nr. 69-203 yra teisėtas ir pagrįstas, spręstina, kad ir Mokestinių ginčų komisijos 2013 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. S-39(7-19/22013), kuriuo buvo patvirtintas ginčo sprendimas, naikinti nėra pagrindo.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

34Pareiškėjos BUAB „Vidalė“ skundą atmesti.

35Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 3. Pareiškėjas BUAB „Vidalė“ (toliau – ir pareiškėjas ar Bendrovė)... 4. Pareiškėjas nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau... 5. Dėl žemės sklypų, paaiškina, kad mokestinio patikrinimo metu buvo... 6. Dėl sandorių su Latvijos įmonėmis SIA „Aviteks Baltija“, SIA „ Tris... 7. Dėl sandorių su UAB „Hipokratas“ ir UAB „Profesionali forma“,... 8. Dėl priskaičiuotų baudų dydžio nurodo, jog Bendrovei nuo papildomai... 9. Atsakovė VMI atsiliepime į skundą (b. l. 33-35) prašė pareiškėjo skundą... 10. Dėl sandorių su Latvijos įmonėmis pažymėjo, jog priimtoje LVAT nutartyje,... 11. Dėl paskirtų 30 proc. baudų dydžio paaiškino, kad sprendime nurodė... 12. Skundas atmestinas... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012 m. gruodžio 10... 14. Pareiškėjas nesutikdamas su priimtu sprendimu, 2013 m. sausio 7 d. pateikė... 15. Byloje spręstinas ginčas dėl VMI 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr.... 16. Pareiškėjas nesutikimą su ginčijamais mokesčių administratoriaus ir... 17. Dėl PVM mokesčio pagal žemės sklypų pirkimo-pardavimo sandorius... 18. Pareiškėjas nesutikimą su žemės sklypų 2007 m. sausio 26 d., 2007 m.... 19. Pareiškėjas nurodo nesutinkantis su papildomai paskaičiuotu 46554 Lt PVM.... 20. Sprendimą pareiškėjo mokėtino PVM dydį sumažinti nuo 49369 Lt iki 7073 Lt... 21. Kaip 2012 m. spalio 22 d. nutartyje Nr. A442-1498/2012 LVAT nurodė, Mokesčių... 22. Dėl sandorių su Latvijos įmonėmis SIA „Aviteks Baltija“, SIA „Tris... 23. Pareiškėjas nesutinka su mokesčių administratoriaus išvada, kad jis savo... 24. Kaip teisingai pažymėjo ir pats pareiškėjas LVAT 2012 m. spalio 22 d.... 25. Nors pareiškėjas skunde nurodo nesutinkantis su LVAT išvadomis, tačiau... 26. Dėl anksčiau teismo sprendime išdėstytų motyvų padarius išvadą, kad... 27. Dėl priskaičiuotų baudų dydžio... 28. Pareiškėjas nesutinka su mokesčių administratoriaus paskirtų baudų 30... 29. Mokesčių administravimo įstatymo 139 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 30. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas nereiškia reikalavimo dėl... 31. Kadangi pats pareiškėjas skunde nurodė, kad dėl jo sandorių su UAB... 32. Dėl anksčiau teismo sprendime išdėstytų motyvų nusprendus, kad VMI 2012... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 34. Pareiškėjos BUAB „Vidalė“ skundą atmesti.... 35. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...