Byla AS-525-572-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ skundą atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei Komunalinių paslaugų centrui, uždarajai akcinei bendrovei „Verkių ūkis“, uždarajai akcinei bendrovei „Litmilman“, uždarajai akcinei bendrovei „Naujininkų ūkis“, uždarajai akcinei bendrovei „Šilėja“, uždarajai akcinei bendrovei „Administa“, akcinei bendrovei „City Service“ dėl išvados panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos 2011 m. balandžio 11 d. išvadą Nr. 4S-1272 „Dėl pirkimo Nr. 99126 vertinimo“ (toliau – ir Išvada). Taip pat prašė sustabdyti Išvados dalies, kurioje išdėstytas įpareigojimas nutraukti „Šilumos punktų įrenginių ir šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūra“ pirkimo procedūras ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, galiojimą iki galutinio teismo sprendimo šioje administracinėje byloje priėmimo.

6Nurodė, jog skundžiamos Išvados dalis (įpareigojimas nutraukti pirkimo procedūras) lemia tai, kad Vilniuje susidarytų situacija, kai nuo 2011 m. gegužės 1 d. pareiškėjas privalės priskaičiuoti mokesčius už šilumą pagal naujai patvirtintas, diferencijuotas pagal šilumos punktų priklausomybę, kainas (į kurias Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija įtraukė šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų priežiūros sąnaudas), tuo tarpu, nutraukus Pirkimą bei nukeliant šilumos punktų priežiūrą vykdysiančių šilumos tiekėjo rangovų parinkimą neapibrėžtam laikotarpiui, iki 2011 m. balandžio 30 d. priežiūros paslaugas teikusios įmonės (su kuriomis šilumos tiekėjo dėl atitinkamų objektų priežiūros nesieja jokie sutartiniai santykiai) iš gyventojų antrą kartą reikalaus apmokėjimo už tą pačią (pareiškėjui priklausančių šilumos punktų) priežiūrą. Tačiau Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 28 straipsnio 5 dalis imperatyviai nustato, kad šilumos tiekėjui priklausančius šilumos punktus privalo prižiūrėti šilumos tiekėjas (pareiškėjas), o Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. 1-1344 patvirtintais Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalius tarifais nustatyta, jog už šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų priežiūrą nebegali būti renkamas joks priežiūros mokestis (kadangi šios sąnaudos įtrauktos į šilumos kainą). Tokiu būdu, nutraukus pirkimą (atitinkamai nukeliant jį neapibrėžtam laikui), pasikeitus kainodarai, yra dvigubo vartotojų apmokestinimo grėsmė. Pabrėžė, jog nesustabdžius skundžiamos Išvados dalies (įpareigojimas nutraukti pirkimo procedūras), pareiškėjui ir plačiam šilumos bei karšto vandens vartotojų ratui būtų padarytą žala, kurią, patenkinus šio skundo reikalavimus, kompensuoti būtų neįmanoma arba labai sudėtinga. Siekiant išvengti tokių situacijų pasekmių, bylos nagrinėjimo metu tikslinga užtikrinti pareiškėjo reikalavimą ir sustabdyti ginčijamos skundžiamos Išvados dalies (įpareigojimas nutraukti pirkimo procedūras) galiojimą.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi, be kita ko, atmetė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

8Remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. AS16-528/2007, AS10-349/2007), atsižvelgdamas į kilusio ginčo pobūdį, pareiškėjo nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, kad šiuo atveju nėra realios grėsmės, jog pareiškėjui palankaus teismo sprendimo atveju tokio sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas. Nurodė, jog pareiškėjo nurodytos aplinkybės susijusios ne su būsimo teismo sprendimo dėl atsakovo priimto akto panaikinimo tinkamu įvykdymu, o su kitomis galimomis teisinėmis pasekmėmis, kurios atsirastų, teismui patenkinus pareiškėjo skundą. Be to, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, o teismui priėmus sprendimą atmesti pareiškėjo skundą, galėtų atsirasti padariniai, kurių pašalinimas būtų sudėtingas ar neįmanomas. Pareiškėjui įvykdžius ginčijamas viešojo pirkimo procedūras ir patvirtinus šio pirkimo rezultatus, pakartotinis jų peržiūrėjimas galėtų nulemti papildomus teisinius ginčus, suinteresuotiems asmenims galimai atsirastų materialinių nuostolių, neigiamos finansinės bei materialinės pasekmės. Konstatavo, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nagrinėjamu atveju prieštarautų ABTĮ apibrėžtiems esminiams reikalavimo užtikrinimo priemonių teisinio instituto tikslams ir principams.

9II.

10Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutarties dalį, kuria atmestas prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, ir išspręsti prašymą iš esmės – pritaikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Atskirasis skundas iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pirmosios instancijos teisme, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

111. Teigia, jog, nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių, galimai jam palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali realiai pasunkėti. Pabrėžia, jog jo vykdomas ginčo pirkimas yra ypatingai susijęs su viešuoju interesu. Be to, nuo 2011 m. gegužės 1 d. iki teismo sprendimo šioje byloje įsigaliojimo šilumos punktai arba gali likti be priežiūros, arba prižiūrimi esamų prižiūrėtojų jėgomis (esant realiai dvigubo apmokestinimo galimybei ir pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas), arba pats šilumos tiekėjas turėtų imtis jam nebūdingos veiklos. Pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymas apskritai gali pasidaryti neįmanomas, nes pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 3 punktą, pirkimas pasibaigia, kai nutraukiamos pirkimo procedūros.

122. Nesutinka su teismo argumentu, jog pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, o teismui priėmus sprendimą atmesti pareiškėjo skundą, galėtų atsirasti padariniai, kurių pašalinimas būtų sudėtingas ar neįmanomas. Teigia, jog būtent pirkimo procedūrų nutraukimu visa apimtimi ir pažeidžiami tiek pareiškėjo, tiek visuomenės, tiek trečiųjų suinteresuotų asmenų interesai. Tuo tarpu sustabdžius (o ne nutraukus pirkimo procedūras visa apimtimi) Išvados dalies galiojimą ir priėmus pareiškėjui nepalankų teismo sprendimą, pirkimas būtų nutrauktas be jokių neigiamų pasekmių.

13Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti teismo nutartį. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

141. Nurodo, jog neaišku, kodėl pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia teiginiu dėl dvigubo apmokestinimo ir kokiu būdu tai susiję su būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumu ir (ar) apsunkinimu. Be to, įvykdžius įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras, pareiškėjui neužkertamas kelias organizuoti ir atlikti naują viešąjį pirkimą, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo.

152. Pareiškėjas nepateikė argumentų, jog sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės yra subjektyvaus pobūdžio, susijusios ne su būsimo teismo sprendimo įvykdymu ar jo apsunkinimu, o su kitomis galimomis pasekmėmis, kurios atsirastų teismui patenkinus pareiškėjo skundą (būtinybė spręsti klausimą dėl šilumos punktų priežiūros subjektų ir atsiskaitymo už paslaugas).

163. Teismui sustabdžius Išvados dalies galiojimą ir nepatenkinus pareiškėjo skundo, atsirastų padariniai, kurių pašalinimas būtų sudėtingas ar neįmanomas, nes reikėtų spręsti klausimą dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo, tiekėjų patirtų nuostolių atlyginimo klausimus.

174. Pareiškėjo teiginiai dėl galimos žalos, kuri būtų padaryta jo klientams dėl netinkamai teikiamų priežiūros paslaugų, grįsti prielaidomis. Pareiškėjas nepaaiškino, kodėl būtų teikiamos netinkamos paslaugos, kokios konkrečiai paslaugos nurodomos.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB Komunalinių paslaugų centras atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo, kad klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20III.

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdyti Išvados dalies galiojimą.

23Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, jos netaikius, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

24Reikalavimo užtikrinimo priemonės turi būti taikomos tuo atveju, jei yra reali grėsmė, jog, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, atsižvelgiant į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (byla Nr. AS858-602/2010).

25Pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, ginčydamas Viešųjų pirkimų tarnybos Išvadą, priimtą įvertinus UAB „Vilniaus energija“ vykdytas skelbiamas derybas „Šilumos punktų įrenginių ir šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūra“. Tokia Išvada pareiškėjas įpareigotas nutraukti pirkimo procedūras ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

26Pareiškėjas tiek prašymą pirmosios instancijos teismui, tiek ir atskirąjį skundą iš esmės grindė tuo, jog, nesustabdžius prašomos Išvados dalies galiojimo, šilumos punktai gali likti be priežiūros arba jų priežiūra būtų sudėtinga, o nutraukus pirkimo procedūras pažeidžiami tiek pareiškėjo, tiek visuomenės, tiek trečiųjų suinteresuotų asmenų interesai.

27Pabrėžtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra siejamas su konkrečiais byloje pateiktais įrodymais dėl teismo sprendimo įvykdymo negalimumo arba apsunkinimo tuo atveju, jeigu teismas priimtų pareiškėjui palankų sprendimą, o reikalavimo užtikrinimo priemonės nebūtų pritaikytos. Tokius įrodymus pateikti privalo ir atitinkamai turi pagrįsti nurodytas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinybę pagrindžiančias aplinkybes būtent subjektas, kuris kreipiasi dėl šių priemonių taikymo. Kitaip tariant, nagrinėjamu atveju būtent pareiškėjui kilo pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis jis grindžia prašymą laikinai sustabdyti Išvados dalies galiojimą.

28Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, pareiškėjo prašyme ir atskirajame skunde nurodytus argumentus bei pateiktus įrodymus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinybė nėra patvirtinta bylos medžiaga. Kaip pagrįstai nurodė tiek atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą, tiek ir teismas, šių priemonių taikymo būtinybė siejama ne su teismo sprendimo įvykdymo negalimumu ar apsunkinimu, o daugiau su prielaidomis, susijusiomis su galimomis Išvados pagrindu atsirasiančiomis neigiamomis pasekmėmis.

29Pareiškėjo teiginiai dėl dvigubo apmokestinimo už priežiūros paslaugos taip pat yra paremti išimtinai prielaidomis. Sutiktina su atsakovo argumentu, jog atsisakymas laikinai sustabdyti Išvados dalies galiojimą negali turėti įtakos naujam viešojo pirkimo organizavimui, kitaip tariant, ginčijamo akto dalies galiojimas neužkerta pareiškėjui kelio nustatyta tvarka imtis organizuoti naują viešąjį pirkimą.

30Be to, kaip pagrįstai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, turi būti atsižvelgiama ir į interesų pusiausvyrą, t. y. įvertinama, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas negali sukelti daugiau neigiamų pasekmių nei tos, kurios atsirastų šių priemonių nepritaikius. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į nurodytą interesų pusiausvyros reikalavimą, kitas šios bylos aplinkybes, spręstina, jog šiuo atveju nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą ir laikinai sustabdyti Išvados dalies galiojimą.

31Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, įvertino byloje pateiktus įrodymus ir pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

32Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali tiek pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (ABTĮ 71 str. 1 d.), tiek ir priimti nutartį panaikinti reikalavimo užtikrinimą, todėl, pasikeitus faktinei situacijai, išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą.

33Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ atskirojo skundo netenkinti.

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ skundu kreipėsi į Vilniaus... 6. Nurodė, jog skundžiamos Išvados dalis (įpareigojimas nutraukti pirkimo... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi,... 8. Remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 9. II.... 10. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 11. 1. Teigia, jog, nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių, galimai jam... 12. 2. Nesutinka su teismo argumentu, jog pritaikius reikalavimo užtikrinimo... 13. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 14. 1. Nurodo, jog neaišku, kodėl pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia... 15. 2. Pareiškėjas nepateikė argumentų, jog sprendimo įvykdymas gali... 16. 3. Teismui sustabdžius Išvados dalies galiojimą ir nepatenkinus pareiškėjo... 17. 4. Pareiškėjo teiginiai dėl galimos žalos, kuri būtų padaryta jo... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB Komunalinių paslaugų centras atsiliepimu... 19. Teisėjų kolegija... 20. III.... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria teismas... 23. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 24. Reikalavimo užtikrinimo priemonės turi būti taikomos tuo atveju, jei yra... 25. Pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, ginčydamas Viešųjų pirkimų... 26. Pareiškėjas tiek prašymą pirmosios instancijos teismui, tiek ir atskirąjį... 27. Pabrėžtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra siejamas su... 28. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, pareiškėjo prašyme ir... 29. Pareiškėjo teiginiai dėl dvigubo apmokestinimo už priežiūros paslaugos... 30. Be to, kaip pagrįstai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, sprendžiant... 31. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus,... 32. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo... 33. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 34. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ atskirojo... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartį... 36. Nutartis neskundžiama....