Byla 2SA-97-464/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės ir Petro Jaržemskio, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos N. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 4 d. nutarties, sprendžiant pareiškėjos skundo dėl antstolio V. Stungurio veiksmų, priėmimo klausimą.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėja N. Š. 2009-11-26 kreipėsi į Vilniaus 2-ąjį apylinkės teismą su skundu dėl antstolio V. Stungurio veiksmų, ir, remdamasi CPK 736 str. 3 d., prašė dėl sunkios jos materialinės būklės sumažinti įmokas antstoliui (b.l. 1).

4Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2009-12-04 nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos N. Š. skundą bei išaiškino pareiškėjai, kad su prašymu dėl išmokų sumažinimo ji turi kreiptis į antstolį, vykdantį išieškojimą.

5Pareiškėja N. Š. atskiruoju skundu (b.l. 9-10) prašo panaikinti Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2009-12-04 nutartį ir sumažinti išmokas antstoliams. Atkreipia dėmesį, jog teismas nemato, kad į antstolį jau buvo kreiptasi. Nurodo, kad ji viena augina nepilnametį vaiką, išmoka paskolas pagal būsto kredito ir vartojimo kredito sutartis, todėl jai, gaunančiai apie 2100 Lt atlyginimą, atskaičiuos mokesčius, teismo priteista 21 147 Lt suma buvo pražūtinga. Blogos gyvenimo sąlygos įtakojo M. Š. sveikatos pablogėjimą, teko išparduoti daiktus, išleisti santaupas, tačiau draudimui vis dar liko skolinga 6000 Lt. Antstolio pasiūlymas parduoti butą, kritus butų kainoms, neįmanomas.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

8Įvertinusi teismui pateiktą medžiagą ir atskirojo skundo argumentus, teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai aiškino procesinių teisės normų, reglamentuojančių išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio sumažinimą, turinį, tinkamai įvardijo instituciją (antstolis), kuri šią teisės normą tiesiogiai taiko. Nutartis teisėta ir pagrįsta, jos panaikinti atskirojo skundo argumentai prielaidų nesudaro (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

9Kiekvienam suinteresuotam asmeniui garantuojama teisė kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, t. y. teisė pasiekti, kad jo atžvilgiu būtų įvykdytas teisingumas (CPK 5 str. 1 d.). Tačiau kaip ir kiekviena teisė, teisė kreiptis į teismą turi būti realizuojama laikantis tam tikros tiesiogiai įstatymu įtvirtintos tvarkos ir sąlygų, kurių turi paisyti visi asmenys. Tik tokiu atveju kreipimasis į teismą asmeniui gali sukelti kurių nors pozityvių teisinių padarinių.

10Įstatymų leidėjo valia vykdymo procese iškilusius su teismo sprendimo (nutarties) vykdymu susijusius klausimus sprendžia tiesiogiai antstolis, kuris vykdymo procese būtent ir veikia tam, kad, naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis, užtikrintų teisėtą teismo sprendimo (nutarties) vykdymą. Kitaip tariant, vykdymo proceso dalyvis (išieškotojas, skolininkas) su prašymu dėl vienokių ar kitokių vykdymo veiksmų atlikimo (jų modifikavimo) visų pirma turi kreiptis į antstolį, ir tik tuomet, jei antstolis juos atlikti atsisako, arba, asmens požiūriu, atlieka netinkamai, CPK V dalies XXXI skyriaus tvarka toks asmuo jau gali kreiptis į teismą dėl vykdymo proceso metu pažeistų teisių gynimo. Toks kreipimasis yra įgyvendinamas paduodant skundą dėl antstolio veiksmų/neveikimo (CPK 510 str.).

11Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė (pareiškėja N. Š.) 2009-07-21 raštu kreipėsi į antstolį V. Stungurį su prašymu sustabdyti išieškojimo vykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0001/09/00164, nurodydama, kad dėl įstatymo nustatyto dydžio išskaitymų iš darbo užmokesčio, išieškant skolą, nepakanka lėšų pragyvenimui. Antstolis V. Stungurys 2009-08-03 patvarkymu Dėl atsisakymo sustabdyti vykdomąją bylą, sustabdyti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus atsisakė, išaiškindamas pareiškėjai, jog nedarbingus asmenis išlaikantis skolininkas turi teisę prašyti CPK 763 str. 3 d. nustatyta tvarka 10 proc. mažinti išskaitas (b.l. 3).

12Kaip matyti, pareiškėja CPK V dalies XXXI skyriaus nustatyta tvarka minėto antstolio patvarkymo dėl atsisakymo sustabdyti vykdomąją bylą teismui neskundė, tačiau, nepaisydama CPK 736 str. 3 d. nuostatų, kartu įvardijančių ir antstolio kompetencijos ribas išskaitų iš darbo užmokesčio ar kitų pajamų sumažinimo klausimu, su skundu dėl išskaitų iš jos darbo užmokesčio sumažinimo kreipėsi ne į antstolį, o tiesiogiai į pirmosios instancijos teismą (b.l. 1), kuris atlieka tik procesinės antstolio veiklos kontrolę (CPK 594 str. 1 d.). Kolegija akcentuoja, kad vykdomosios bylos sustabdymas ar vykdymo veiksmų atidėjimas galimas tik esant tiesiogiai įstatyme įvardintiems pagrindams, o šis procesinis veiksmas nėra tapatus CPK 763 str. nurodytiems antstolio veiksmams, taigi apeliantė nepagrįstai skunde nurodo, jog į antstolį dėl išskaitų dalies sumažinimo ji jau kreipėsi.

13CPK 736 str. 3 d. nustato, kad jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, būtent antstolio patvarkymu šio straipsnio 2 d. nurodyta išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis. Mažinant išskaitų dydį, neatsižvelgiama į išlaikytinius, kuriems išlaikyti iš skolininko darbo užmokesčio daromos išskaitos. Todėl šiuo atveju pareiškėja visų pirma turi pateikti atitinkamą prašymą antstoliui, atliekančiam procesinius sprendimo vykdymo veiksmus šioje vykdomojoje byloje, CPK 736 str. 3 d. nustatyta tvarka sumažinti išskaitas iš darbo užmokesčio, ir tik tuo atveju, jeigu antstolis jos prašymą tenkinti atsisakytų, kreiptis su skundu į teismą dėl antstolio veiksmų neatlikimo (CPK 510 str.).

14Pirmosios instancijos teismas faktinę bei teisinę situaciją įvertino tinkamai, tinkamai atliko išaiškinimo pareigą nurodydamas, kur pirmiausiai apeliantė turėtų kreiptis, siekdama išskaitų CPK 736 str. pagrindu sumažinimo. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui ir teismo bei antstolio funkcijų atribojimui, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti apeliantės skundą dėl antstolio veiksmų. Skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista.

15Vadovaudamas CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai