Byla 2-622-903/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų J. M., O. J., B. M. pareiškimą, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Alytaus mieto 1-asis notarų biuras, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėjai pareiškė reikalavimą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jie faktiškai priėmė savo motinos A. M., mirusios 2000-02-07, palikimą. Prašymo pagrindu nurodė aplinkybes, kad jų motina A. M. mirė 2000-02-07. Iki mirties motina gyveno adresu Šaltinių g. 9-14 Alytuje, jie motina iki mirties rūpinosi ir prižiūrėjo. Po motinos mirties įstatymų nustatytu laikotarpiu, per šešis mėnesius, palikimą priėmė, t.y.pasidalijo geruoju jos paliktą kilnojamąjį turtą (baldus, buitinę techniką asmeninius daiktus) ir kt., todėl į notarų biurą dėl palikimo priėmimo kreiptis nereikėjo. Testamento motina nepaliko. Pareiškėjų tėvas P. M. yra miręs 1982-11-25. Jis dar iki 1940 metų nuosavybės teisėmis valdė 14 ha žemės sklypą Alytaus apskrities, Lazdijų rajone, Vainiūnų kaime. Po tėvo mirties, jau Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, motina kreipėsi į Lazdijų rajono apylinkės teismą dėl juridinio fakto nustatymo, kad tėvas turėjo ir valdė nurodytą žemę. Su teismo sprendimu buvo kreiptasi į Alytaus apskrities viršininko administraciją su prašymu atkurti nuosavybės teises į jai tenkančią dalį- 3,50 ha žemės sklypą. 200l-10-29, jau po motinos mirties buvo gauta Alytaus rajono viršininko administracijos išvada Nr.59-5172, pagal kurią nuspręsta A. M. atkurti nuosavybės teises į jai priklausančią dalį žemės ir išvada persiųsta į Klaipėdos apskritį, Klaipėdos rajono, Dovilų seniūniją. 2005-09-09 Klaipėdos apskrities viršininkės sprendimu Nr.55/13477 jų motinai A. M. buvo atkurtos nuosavybės teisės į jai tenkančią nekilnojamojo turto dalį - 3,50 ha žemės sklypą, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 2,82 ha žemės sklypui, esantį Klaipėdos rajone, Dovilų seniūnijoje, Medsėdžių kaime. 2005-12-19 jie kaip įpėdiniai, faktiškai priėmę palikimą šį sprendimą įregistravo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filiale, registro Nr.44/460762 ir nuo to laiko faktiškai prižiūri ir naudojasi nurodytu žemės sklypu.

3Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad jie pareiškimui neprieštaraus, jei teismas pareiškėjų pateiktus įrodymus pripažins pagrįstais, prašė bylą nagrinėti nedalyvaujant jų atstovui (28-29 b.l.).

4Suinteresuotas asmuo Alytaus mieto 1-asis notarų biuras, notarė R. M. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad ji neturi jokio suinteresuotumo dėl fakto, turinčio juridinę reikšmę, nustatymo, todėl dėl juridinio fakto nustatymo palieka spręsti teismo nuožiūra.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Remiantis byloje surinktais įrodymais nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Iš A. M. mirties liudijimo nustatyta, kad A. M. mirė 2000-02-07 (7 b.l.). Iš P. M. mirties liudijimo nustatyta, kad P. M. mirė 1982-11-25 (7 b.l.). Gimimo liudijimas patvirtina, kad pareiškėja yra mirusiosios E. E. dukra (9 b.l.). Iš santuokos liudijimo nustatyta, kad A. J. ir O. M. 1965-09-25 sudarė santuoką, Maskeliūnaitei suteikta pavardė- J (22 b.l.) Iš 2005-09-09 Klaipėdos apskrities sprendimo Nr.55/13477 nustatyta, kad A. M. atkurta nuosavybės teisė į buvusi savininko P. M. nuosavybės teisėmis valdytą Alytaus apskrities, Lazdijų rajone, Vainiūnų kaime nekilnojamąjį turtą-3,50 ha žemės sklypą, turtas grąžintas natūra, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 2,82 ha žemės sklypui, esantį Medsėdžių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone (10-11 b.l.). Nekilnojamojo turto registro duomenimis mirusiosios A. M. vardu įregistruotas nekilnojamasis turtas: 2,8200 ha žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0679-2294, esantis Medsėdžių kaime, Klaipėdos rajone (16-17 b.l.). Iš Alytaus miesto 1-ojo notaro biuro pažymos nustatyta, kad po pareiškėjų motinos A. M. mirties iki 2013-01-30, įrašų apie paveldėjimo bylos užvedimą bylų apskaitos registravimo knygose nerasta (21 b.l).

7Nekilnojamojo turto paveldėjimo santykiams turi būti taikomi palikimo atsiradimo momentu galioję teisės aktai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864, 38 straipsnis).

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK (1964 m.) 587 straipsnio 2 dalimi, palikimui priimti įpėdinis turi išreikšti savo valią, o tai gali būti padaryta raštu – per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos paduodant pareiškimą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo palikimo atsiradimo vietos notarų biurui – ir veiksmais – pradedant faktiškai valdyti paveldėtą turtą

9Tokiu būdu palikimo priėmimas - tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo. Faktišku pradėjimu valdyti paveldėtą turtą, patvirtinančiu Lietuvos Respublikos CK 5.50 straipsnio 2 dalies prasme palikimo priėmimą, suprantami bet kokie įpėdinio veiksmai valdant tą turtą, naudojantis juo, palaikant jį tinkamoje būklėje, t.y. faktiniu turto valdymu paprastai laikoma tai, kad įpėdinis naudojasi turtu, jį tvarko ir savo aktyviais veiksmais parodo, kad išreiškė savo valią siekdamas įgyti teises į atsiradusį palikimą ir faktiškai pradėjo jį valdyti ir juo naudotis.

10Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjai iš karto po savo motinos A. M. mirties pradėjo valdyti, naudotis, rūpintis kilnojamuoju turtu, pasidalino jį, atkūrė nuosavybės teises į mirusiai mamai tenkančią nekilnojamojo turto dalį - 3,50 ha žemės sklypą Medsėdžių kaime, Klaipėdos rajone, įregistravo jį Nekilnojamojo turto registre, tokiu būdu pareiškėjai savo aktyviais veiksmais parodė, kad išreiškė savo valią siekdami įgyti teises į atsiradusį palikimą. Kadangi byloje surinkti įrodymai patvirtina aplinkybę, kad pareiškėjai J. M., O. J. ir B. M., kurie yra mirusios A. M. vaikai, ir turintys teisę paveldėti pagal įstatymą, pradėjo faktiškai valdyti po savo mamos mirties atsiradusį palikimą per 6 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, yra pagrindas pripažinti, kad jie palikimą priėmė (Lietuvos Respublikos CK (1964 m.) 587 straipsnio 3 dalis).

11Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas tikslu paveldėti ir gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

12Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

13nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. M., asmens kodas ( - ) O. J., asmens kodas ( - ) ir B. M., asmens kodas ( - ) priėmė savo motinos A. M., asmens kodas ( - ) mirusios 2000-02-07, palikimą.

14Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti tikslu J. M., O. J. ir B. M. paveldėti po A. M. mirties atsiradusį palikimą ir gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

15Apie palikimo priėmimą pranešti Centrinei hipotekos įstaigai.

16Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai