Byla 2YT-4227-759/2019
Dėl antstolės N. J. veiksmų

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja Snieguolė Bielskienė, susipažinusi su pareiškėjo UAB „Ukmergės šiluma“ skundu dėl antstolės N. J. veiksmų,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Ukmergės šiluma“ kreipėsi į antstolę N. J., pateikdamas skundą dėl antstolės N. J. 2019 m. kovo 6 d. priimtų patvarkymų priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimų įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimų vykdomosiose bylose Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ). Pareiškėjas nurodė, kad 2019 m. kovo 8 d. gavo antstolės 2019 m. kovo 6 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. ( - ), raginimą įvykdyti sprendimą Nr. ( - ) ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. ( - ), priimtus vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Atitinkamai patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. ( - ), raginimą įvykdyti sprendimą Nr. ( - ) bei vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. ( - ), priimtus vykdomojoje byloje Nr. ( - ), bei patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. ( - ), raginimą įvykdyti sprendimą Nr. ( - ) bei vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. ( - ), priimtus vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Pareiškėjas nurodė, jog su antstolės priimtais dokumentais nesutinka, nes mano, kad jie yra nepagrįsti ir neteisėti, akivaizdžiai pažeidžiantys pareiškėjo teises ir interesus, todėl turi būti panaikinti. Savo nuomone grindžia tuo, jog Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau - EŽTT) savo praktikoje yra ne kartą nurodęs, kad teismo sprendimo vykdymas yra sudėtinė „bylos nagrinėjimo“ (angl. - „trial“) dalis, atsižvelgiant į Konvencijos 6 straipsnio (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) tikslus. EŽTT taip pat akcentuoja ir tai, kad, vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos ne tik išieškotojo, bet ir skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai, t.y. turi būti užtikrintas antstolio veiksmų teisėtumas. Teisės aktai, reglamentuojantys antstolio veiksmus, imperatyviai nustato, kad antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti ir atlikdamas vykdymo veiksmus, turi užtikrinti vykdymo teisėtumą. Vykdymo dokumento buvimas dar nereiškia, kad jis besąlygiškai yra vykdomas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 651 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis turi patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį į pateikusiam asmeniui. CPK 651 straipsnio 2 dalyje išvardintos aplinkybės, kurias turi patikrinti antstolis, spręsdamas, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Šioje byloje aktualu, jog antstolė nepaisė CPK 651 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatos - „yra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti”, todėl vykdomojo dokumento priėmimas vykdyti pareiškėjo vertintinas kaip atliktas be teisėto pagrindo. Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT 2009-02-17 nutartis civ. byloje Nr.3-3K-68/2009). Pareiškėjo nuomone, antstolė neįvykdė pareigos išsiaiškinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, nes priimdama vykdyti UAB „Miesto energija“ pateiktą vykdomąjį dokumentą, turėjo patikrinti, ar pateikęs asmuo jau yra besąlygiškai įgijęs teisę į priverstinį skolos išieškojimą į UAB „Ukmergės šiluma“ turtą, taip pat neišsiaiškino aplinkybių, jog pareiškėjas dėl finansavimo ypatumų ir didelės priteistos sumos neturi galimybių nedelsiant įvykdyti teismo sprendimo. To nepatikrinęs antstolis pažeidė CPK 651 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 8 punkto nuostatas, taip pat antstolio profesijai keliamus griežtus reikalavimus veikti rūpestingai ir atidžiai. UAB „Miesto energija“ nuslėpė viešai jau žinomą aplinkybę, kad Ukmergės rajono savivaldybė ir UAB „Ukmergė šiluma“ viso bylos nagrinėjimo metu nesutiko ir ginčijo Vilniaus apygardos teismo išduodame vykdomajame rašte nurodytą išieškotiną sumą ir priteisimo pagrindą. Teismo sprendimo vykdymas yra sudėtinė bylos nagrinėjimo dalis. Teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę. CPK 340 straipsnio 1 dalis nustato, kad apeliacinės instancijos teismų sprendimai ir nutartys gali būti apskųsti ir peržiūrėti kasacine tvarka, kasacinis skundas gali būti paduotas per tris mėnesius nuo skundžiamo sprendimo, nutarties įsiteisėjimo dienos (CPK 345 straipsnio 1 dalis). Sistemiškai aiškinant CPK normas, darytina išvada, kad nesant kasacinio teismo sprendimo ir nesuėjus CPK 345 straipsnyje nurodytam terminui, negalima laikyti, kad teisminis ginčas tarp šalių baigėsi. Pareiškėjo teigimu, antstolė turėjo sąžiningai vykdyti savo pareigas ir atsisakyti priimti ir/ar vykdyti UAB „Miesto energija“ pateiktą vykdomąjį dokumentą, nes nebuvo suėjęs CPK nustatytas 3 mėnesių terminas pareiškėjui pateikti kasacinį skundą apskundžiant teismo sprendimą, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas. Esant dar neišnaudotai galimybei skolininkui paduoti byloje kasacinį skundą, išieškotojas, pateikdamas vykdymui vykdomąjį dokumentą antstolei, elgėsi nesąžiningai ir neteisėtai. Antstolė taip pat elgėsi nesąžiningai ir neteisėtai pareiškėjo atžvilgiu, nes ji galėjo pasitikrinti ir sužinoti, kad teismo procesas pagal UAB „Miesto energija“ ieškinį atsakovams UAB „Ukmergės šiluma“ bei Ukmergės rajono savivaldybei dar nesibaigė, nes nebuvo išnaudota kasacijos galimybė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjas prašo panaikinti antstolės N. J. 2019 m. kovo 6 d. patvarkymus vykdomosiose bylose Nr. ( - ), ( - ) ir Nr. ( - ) bei iš naujo spręsti klausimą dėl vykdomojo dokumento priėmimo ir vykdymo veiksmų pradėjimo.

3Antstolė N. J. 2019 m. kovo 19 d. Patvarkymu dėl UAB „Ukmergės šiluma“ skundo dėl antstolio veiksmų vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), Nr. ( - ) atsisakė patenkinti UAB „Ukmergės šiluma“ skundą dėl antstolės 2019 m. kovo 6 d. priimtų patvarkymų priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), raginimų įvykdyti sprendimą Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), vykdymo išlaidų apskaičiavimo Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) panaikinimo ir persiuntė jį nagrinėti teismui. Antstolė N. J. nurodė, jog UAB „Miesto energija“ pateikė vykdyti Vilniaus apygardos teismo išduotus vykdomuosius raštus Nr. ( - ). Buvo nustatyta, jog vykdomieji raštai ir jų pateikimo tvarka atitinka CPK 651 str. keliamus reikalavimus. Kitokių akivaizdžių kliūčių vykdomojo dokumento pateikimo dienai ir skundo gavimo dienai nėra nustatyta. Antstolė pažymi, jog skundo padavimas nestabdo vykdymo proceso, jeigu jo nesustabdo teismas, priėmęs nagrinėti skundą. Skundo nagrinėjimo dienai pareiškėjas nėra kreipęsis į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąjį Teismą.

4Skundas netenkintinas

5Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 613 straipsnio 1 dalis), kuris vėliau gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka (CPK 510-512 straipsniai).

6CPK XXXI normose nedetalizuota, kaip formuluojamas reikalavimas skunde dėl antstolio veiksmų, bet pareiškimą paduodantis asmuo turi atsižvelgti į paduodamo skundo esmę, išsprendimo pagrindą ir asmens teisių apgynimo būdus. Paduodamas skundą dėl antstolio veiksmų asmuo siekia apginti savo teisę, kuri pažeista antstolio neteisėtais veiksmais. Vadinasi, teismas turi išnagrinėti ir nustatyti, ar antstolio veikimas – atlikti veiksmai ar atsisakymas juos atlikti – atitinka įstatymo nuostatas. Jeigu padaroma išvada, kad antstolio veikimas neatitinka įstatymo, tai pagal CPK 510, 513 straipsnius yra priimamas teismo procesinis sprendimas neteisėtą veiksmą panaikinti arba įpareigoti antstolį atlikti tam tikrą veiksmą. Vienas asmens teisių gynimo būdų yra asmens teisių pripažinimas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.138 straipsnio 1 punktas). Jis apima ir asmens teisės pažeidimo pripažinimą, kaip vieną iš teisinių satisfakcijų. Nagrinėdamas skundą dėl antstolio veiksmų teismas sprendžia, ar antstolio veiksmai atitinka įstatymą, t. y. teismo procesinio sprendimo motyvuose daro išvadą, ar antstolio veiksmai buvo teisėti, o gautos išvados pagrindu teismo nutarties rezoliucinėje dalyje, esant pagrindui tenkinti skundą, išdėsto, kad konkretūs antstolio veiksmai panaikinami arba antstolis įpareigojamas veiksmą atlikti (CPK 513 straipsnio 1 dalis).

7Pagal CPK 281 straipsnį teismo sprendimai gali būti vykdomi, kai jie įsiteisėja, išskyrus atvejus, kai jie vykdomi skubiai arba kai skolininkas teismo sprendimą įvykdo pats. CPK 651 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti, apsiriboja tik akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti patikrinimu. CPK 651 straipsnio 2 dalyje detalizuota, kas patenka į privalomų patikrinti akivaizdžių kliūčių sąvoką, pvz., priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolis turi patikrinti, ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo, ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio, ar vykdomojo dokumento turinys atitinka įstatymo reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai; ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino ir kt. Nors CPK 651 straipsnio 2 dalyje pateiktas akivaizdžių kliūčių sąrašas nėra baigtinis, tačiau sprendimas dėl kitų CPK 651 straipsnio 2 dalyje nedetalizuotų akivaizdžių kliūčių, trukdančių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, priklauso nuo faktinių konkrečios bylos aplinkybių nustatymo ir įvertinimo, tačiau akivaizdžiomis laikomos labai aiškios, gerai matomos aplinkybės, kurių pagrindu antstolis savo patvarkymu atsisako priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui. Nenustatęs CPK 651 straipsnių 2 dalyje nurodytų kliūčių, antstolis patvarkymu priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti (CPK 651 straipsnio 3 dalis).

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolė N. J. vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. vykdomąjį raštą Nr. ( - ) dėl 1923308,391 Eur skolos ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų iš solidaraus skolininko UAB „Ukmergės šiluma“ išieškotojo UAB „Miesto energija“ naudai; vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. vykdomąjį raštą Nr. ( - ) dėl 40792,41 Eur skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Ukmergės šiluma“ išieškotojo UAB „Miesto energija“ naudai; vykdomąją bylą Nr. ( - ) pagal Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. vykdomąjį raštą Nr. ( - ) dėl 498055,20 Eur skolos ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „Ukmergės šiluma“ išieškotojo UAB „Miesto energija“ naudai. Išieškotojas UAB „Miesto energija“ 2019 m. kovo 4 d. kreipėsi į antstolę su prašymu priimti vykdomuosius dokumentus vykdyti. Vadovaudamasi CPK 651 straipsniu antstolė patikrino ir patvirtino, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, todėl priėmė vykdyti ieškotojo pateiktus Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. vykdomuosius raštus Nr. ( - ). Nepraleidus trijų darbo dienų termino, vykdomojoje byloje Nr. ( - ) 2019 m. kovo 6 d. buvo surašytas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. ( - ), raginimas įvykdyti sprendimą Nr. ( - ) ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. ( - ). Atitinkamai vykdomojoje byloje Nr. ( - ) 2019 m. kovo 6 d. buvo surašytas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. ( - ), raginimas įvykdyti sprendimą Nr. ( - ) ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. ( - ). Taip pat vykdomojoje byloje Nr. ( - ) 2019 m. kovo 6 d. buvo surašytas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. ( - ), raginimas įvykdyti sprendimą Nr. ( - ) ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. ( - ). Minėti procesiniai dokumentai pareiškėjui įteikti 2019 m. kovo 8 d. registruotąja pašto siunta (Nr. RE023110392LT).

9CPK 18 straipsnis numato, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Vykdymui buvo pateiktas įsiteisėjusio Vilniaus apygardos teismo sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis raštas. Išieškotojas UAB „Miesto energija“ pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą turėjo teisę gauti vykdomuosius raštus ir juos pateikti vykdyti antstolei.

10Byloje nėra ginčo dėl to, jog vykdomuosius dokumentus šiuo atveju pateikė tam teisę turintis asmuo, vykdomieji dokumentai vykdytini antstolės N. J., vykdomųjų dokumentų turinys atitinka įstatymo reikalavimus, prie vykdomųjų raštų pridėti reikalingi priedai, vykdomieji dokumentai pateikti vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino. Byloje taip pat nėra duomenų, kad iki 2019 m. kovo 6 d. patvarkymų priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti priėmimo antstolė buvo informuota apie kreipimąsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą. Pareiškėjas savo skunde taipogi nurodė, jog tik ruošiasi, tačiau teise apskųsti teismo sprendimą, kurio pagrindu buvo išduoti vykdomieji raštai, dar nepasinaudojo. Taigi, antstolė patikrino CPK 651 str. 2 dalies 1-7 punktuose privalomai nurodytas akivaizdžias kliūtis vykdomiesiems dokumentams priimti, šių kliūčių nenustatė ir ginčo byloje dėl to nėra. CPK 651 straipsnio 2 dalies 8 punkte nedetalizuotos akivaizdžios kliūtys priklauso nuo faktinių bylos aplinkybių, kurios turi būti aiškios ir gerai matomos. Remiantis tuo, kas išdėstyta, aplinkybė, kad skolininkas kreipsis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą ir nėra suėjęs 3 mėnesių terminas kasaciniam skundui pateikti, nėra objektyvi kliūtis priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.

11Apibendrinus nustatytina, kad pareiškėjo skundas yra visiškai nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 510 straipsnio 1 dalis, 513 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytus teismo motyvus, teismas konstatuoja, kad antstolė vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas taikė tinkamai, antstolės veiksmai nepažeidžia pareiškėjo interesų. Antstolės priimti patvarkymai, raginimai įvykdyti sprendimus ir vykdymo išlaidų apskaičiavimai yra teisėti ir pagrįsti, jų naikinti nėra teisinio pagrindo, todėl pareiškėjo skundas atmestinas (CPK 513 straipsnis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 513 straipsniu,

Nutarė

13Pareiškėjo UAB „Ukmergės šiluma“ skundą dėl antstolės N. J. 2019 m. kovo 6 d. priimtų patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimų įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimų vykdomosiose bylose Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) atmesti.

14Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmus.

Proceso dalyviai