Byla e2-1083-881/2016
Dėl draudimo išmokos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, sekretoriaujant Ritai Sindikaitei, dalyvaujant ieškovo Kredito unijos ,,Vilniaus kreditas“ atstovui advokatui Nerijui Jurčiukoniui, atsakovo ,,IF P&C Insurance AS“ atstovei A. D.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-1083-881/2016 pagal ieškovo Kredito unijos ,,Vilniaus kreditas“ ieškinį atsakovui ,,IF P&C Insurance AS“, tretiesiems asmenims UAB ,,Regnus“, Kredito unijai ,,Šiaulių kredito unija“ dėl draudimo išmokos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3ieškovas Kredito unija ,,Vilniaus kreditas“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo ,,IF P&C Insurance AS“ 98 131,36 Eur dydžio draudimo išmoką, 5 645,91 Eur palūkanų už laikotarpį iki ieškinio pateikimo dienos (už 350 dienų), 6 % dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2014 m. sausio d. UAB „Regnus“ sudarė Įmonių ir organizacijų turto draudimo sutartį su „If P&C Insurance AS“. Draudimo sutartimi buvo apdraustas anglies smulkinimo įrenginys su konvejerine juosta nuo ugnies, gamtinių jėgų, vagystės, vandens rizikų ir nuo trečiųjų asmenų neteisėtos veikos. Draudimo sutarties sudarymo faktą patvirtina draudimo liudijimas serija IT Nr. 00036094, draudimo sutarties galiojimo pradžia – 2014 m. sausio 20 d., pabaiga – 2015 m. sausio 19 d. Draudimo sutartis buvo sudaryta ieškovo ir Kredito unijos „Savas Rūpestis“ (pasikeitus pavadinimui Kredito unija ,,Šiaulių kredito unija“) naudai. 2014 m. gegužės 23 d. ( - ) greta esančios UAB „Regnus“ teritorijoje kilo gaisras, kurio metu sudegė draudimo objektas – anglies smulkinimo įrenginys su konvejerine juosta. Utenos APGV Ignalinos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba nustatė, kad gaisro priežastis – savaiminis anglies užsidegimas. UAB „Regnus“ apie 2014 m. gegužės 23 d. įvykį pranešė draudimo kompanijai, t. y. atsakovui, pateikė sugadintą apdraustą turtą apžiūrai, visus atsakovo reikalautus dokumentus. 2014 m. rugsėjo 16 d. pranešimu Nr. IF/IT/0001778 atsakovas atsisakė mokėti draudimo išmokas, motyvuodamas tuo, kad draudėjas UAB ,,Regnus“ pažeidė draudimo sutartį, nes nepranešusi draudikui vykdė gamybinę veiklą. Kadangi draudimo sutartyje yra nurodomi du naudos gavėjai, teisę reikalauti draudimo išmokos turi bet kuris iš jų, taigi ieškovas yra teisėtas naudos gavėjas pagal draudimo sutartį IT Nr. 00036094, todėl turi teisę teikti reikalavimą dėl draudimo išmokos priteisimo atsakovui. Atsakovas sudarytose draudimo sutartyse suformulavo dvi aktualias ginčo atvejui draudimo sąlygas: pirma, draudimo apsauga galioja tik nevykdant gamybinės veiklos, gamybinės veiklos pradžia laikoma rizikos padidėjimu, apie kurį draudėjas privalo pranešti raštu, draudimo apsauga po rizikos padidėjimo įsigalioja tik po raštiško draudiko patvirtinimo; antra, draudikas ir draudėjas sutinka, kad pradėjus vykdyti bet kokią veiklą draudžiamose patalpose, draudėjas įsipareigoja apie tai pranešti draudikui raštu prieš dvi savaites. Būtent šių draudimo sutarties sąlygų pažeidimą ir nurodė atsakovas, atsisakydamas mokėti draudimo išmokas. Atsakovas 2014 m. rugsėjo 16 d. pranešimuose dėl atsisakymo mokėti draudimo išmoką nurodė, kad jis nustatė, jog draudimo vietoje veikla buvo vykdoma dar nuo 2014 m. balandžio, gaisras kilo anglies transportavimo linijoje, o draudimo objektai buvo naudojami įvykio dieną, neinformavus draudiko. Ieškovas su atsakovo atsisakymu mokėti draudimo išmoką nesutinka ir mano, kad atsakovas, piktnaudžiaudamas savo stipresnės draudimo sutarties šalies padėtimi, plečiamai aiškina draudimo sutarties sąlygas ir nepagrįstai atsisako išmokėti draudimo išmoką. Pažymi, kad draudimo sutartyje yra nurodyta sąlyga, jog draudimo apsauga galios nevykdant gamybinės veiklos. Objekte, esančiame ( - ), draudžiamojo įvykio metu UAB ,,Regnus“ gamybinės veiklos nevykdė. Draudimo vietoje buvo baigiama montuoti įranga, vyko parengiamieji darbai, tame tarpe ir įrangos kalibravimo darbai, tačiau produkcija nebuvo gaminama, pakuojama, išvežama ir / ar realizuojama. Medžio anglies fasavimo linija į eksploataciją įvesta nebuvo, darbuotojai nebuvo instruktuoti darbui. Atsakovui naudojant teisiškai neapibrėžtą formuluotę „gamybinė veikla“, atsirado galimybė plečiamai traktuoti draudimo sutarties sąlygas. Sudaryta draudimo sutartis nepateikia apibrėžimo, paaiškinimo, kas konkrečiai yra laikoma ,,gamybine veikla“. Ieškovas šią sąlygą suprato, kad jei apdraustu turtu (įrengimais) organizuotai ir planingai pradedama gaminti produkcija, t. y. pats produkcijos, kuri vėliau tikslingai panaudojama (pvz. realizuojama), gamybos procesas, tai apie tokią veiklą turi būti informuotas atsakovas. Atitinkamai kitos veiklos, kurios yra vykdomos draudimo vietoje, pvz., įrenginių montavimas, jų patikrinimas, derinimas (kalibravimas), saugojimas, perkėlimas į kitą vietą, nelaikytinos gamybine veikla ir nėra ta draudimo sutarties sąlyga, kuriai esant draudikas turi būti informuotas. Draudimo sutarties sąlyga, kad draudikas ir draudėjas sutinka, kad pradėjus vykdyti bet kokią veiklą draudžiamose patalpose, draudėjas įsipareigoja apie tai pranešti draudikui raštu prieš dvi savaites, yra nesąžininga, neaiški ir prieštaraujanti kitoms draudimo sąlygoms. Minėta draudimo sutartimi nebuvo draudžiamos patalpos, todėl draudėjas negalėjo pradėti vykdyti ,,bet kokios veiklos draudžiamosiose patalpose“, o pats anglies smulkinimo įrenginys buvo lauke. Be to, tam tikra veikla draudimo vietoje ( - ) buvo vykdoma visuomet, pvz., montuojama įranga, saugoma teritorija, teritorija tvarkoma ir pan. Draudimo sutartis nurodo, kad draudimo vieta ir draudžiami įrenginiai turi būti saugomi, o saugojimas taip pat yra veiklos rūšis. Draudimo sutartis ieškovo naudai buvo sudaryta tuo tikslu, kad apsisaugoti nuo galimų turtinių praradimų iki gamybinės veiklos proceso pradžios.

4Atsakovas ,,IF P&C Insurance AS“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo ginčija ieškinio pagrįstumą ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių Nr. 004 (su pakeitimais ir papildymais, įsigaliojusiais 2013 m. vasario 20 d.) bei Mobiliųjų įrenginių ir statybinių mašinų draudimo taisyklių Nr. 025 (galioja nuo 2013 m. vasario 1 d.) 41 punkte nustatyta, jog tuo atveju, jeigu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu iš esmės pasikeičia draudimo sutartyje numatytos aplinkybės, dėl kurių padidėja ar gali padidėti draudimo rizika, apie tai draudėjas privalo pranešti draudikui nedelsdamas, iškart, kai apie tokius pasikeitimus sužino. Šios nuostatos nevykdymas pagal Taisyklių nuostatas yra laikomas esminiu draudimo sutarties pažeidimu, kadangi nepranešus Draudikui apie draudimo rizikos padidėjimą, Draudikas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius (Taisyklių 44 p.), taip pat draudikas turi teisę nemokėti draudimo išmokos, jeigu draudėjas nepranešė apie draudimo rizikos padidėjimą ir nuostolio priežastis yra draudikui nepraneštos aplinkybės, padidinusios draudimo riziką (Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių 85 p.). Akcentuojant šias Taisyklių nuostatas kaip esmines, nuostatų turinys yra perkeltas ir konkretizuotas draudimo liudijimuose serija IT Nr. 00036094. Draudimo liudijimuose, skyriuje „Papildomos sąlygos ir informacija“, aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta, jog draudimo apsauga galioja tik nevykdant gamybinės veiklos. Gamybinės veiklos pradžia draudimo vietoje laikoma rizikos padidėjimu, apie kurį draudėjas privalo pranešti raštu. Draudikas ir draudėjas susitaria ir draudėjas sutinka, kad pradėjus vykdyti bet kokią veiklą draudžiamose patalpose, draudėjas įsipareigoja apie tai pranešti draudikui raštu prieš dvi savaites. Draudikas, apžiūrėjęs ir įvertinęs pasikeitusią riziką, koreguoja esamas draudimo sutarties sąlygas. Jei draudėjas su naujomis sąlygomis nesutinka, sutartis nutrūksta po dviejų savaičių nuo draudiko pateiktos sutarties sąlygų koregavimo dienos. Draudimo apsauga po rizikos padidėjimo vėl įsigalios tik po raštiško draudiko patvirtinimo. Draudimo liudijimų sąlygos laikytinos individualiai aptartos su draudėjais, todėl atmestinas ieškovo argumentas, jog šalys nesiderėjo dėl Draudimo sutarties sąlygų ir Draudimo sutartis buvo sudaryta vien tik pagal draudiko parengtas standartines draudimo rūšies taisykles prisijungimo būdu. Vien dėl to, kad draudimo sutartis sudaryta prisijungimo būdu, jos sąlygos neturi turi būti aiškinamos prisijungusios šalies naudai. Draudimo teisiniuose santykiuose sutarties sąlygos turi būti aiškinamos prisijungusios šalies naudai tais atvejais, kai dėl tam tikrų sutarties nuostatų kyla neaiškumų, prieštaravimų. Tais atvejais, kai draudimo taisyklės aiškiai apibrėžia atvejus, kada draudimo apsauga negalioja, draudimo sutarties sąlygos negali būti aiškinamos priešingai, atsižvelgiant į draudėjo lūkesčius. Nagrinėjamu atveju Draudimo sutarties nuostatos yra aiškios ir konkrečios – Draudimo liudijime individualiai aptartose papildomose sąlygose aiškiai nurodyta, jog bet kokios veiklos vykdymas laikomas rizikos pasikeitimu, apie tai nedelsiant privalo būti informuotas draudikas ir įvertinęs pasikeitusią draudimo riziką, gali pakeisti draudimo sąlygas arba apskritai nutraukti Draudimo sutartis. Atsižvelgiant į tai, ieškovas nepagrįstai akcentuoja vien tik gamybinės veiklos pradėjimą, kaip rizikos pasikeitimą, klaidingai nurodydamas, jog gamybinės veiklos sąvokos nebuvimas Draudimo sutartyje draudikui leidžia plečiamai interpretuoti Draudimo sutarties sąlygas. Priešingai ieškovo formuojamai pozicijai, negalima išskirti ir vertinti pavienių sutarties nuostatų, atskiriant jas nuo sutarties konteksto. Visos nuostatos turi būti vertinamos sistemiškai ir atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, o sistemiškai vertinant Draudimo sutarties nuostatas, akivaizdu, jog Draudimo liudijime aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtintas draudėjo įsipareigojimas informuoti draudiką apie bet kokios, ne tik gamybinės, veiklos pradžią. Todėl draudėjai turėjo pareigą informuoti draudiką apie visas aplinkybes ir situacijas, kuomet draudimo objektas – neveikianti įranga – yra pradedamas naudoti draudimo vietoje, įskaitant, bet neapsiribojant, ir apie įrangos kalibravimo, derinimo, testavimo ir / ar bet kokius kitus darbus, kuomet įranga yra įjungiama ir ja atliekami kokie nors darbai. Pažymi, jog net ir nesant Draudimo liudijime įtvirtintų individualiai aptartų nuostatų dėl rizikos padidėjimo, Taisyklėse (41 p.) bei CK (6.1010 str.) įtvirtintos bendrosios nuostatos yra pakankamos ir aiškiai suformuluotos, kad draudėjas, būdamas apdairus ir atidus verslininkas profesionalas, suprastų ir vykdytų įpareigojimą tuoj pat informuoti draudiką apie aplinkybes, dėl kurių padidėja ar gali padidėti draudimo rizika. Draudėjas privalo informuoti draudiką ne tik apie aplinkybes, dėl kurių akivaizdžiai padidėja rizika, bet ir apie aplinkybes, kurios potencialiai gali padidinti draudimo riziką. Taigi bet kokios veiklos vykdymas nepranešus apie tai draudikui pagal Draudimo sutarčių sąlygas laikytinas esminiu sutarties pažeidimu, dėl ko gali būti nemokama draudimo išmoka. Atsakovas yra įsitikinęs, jog draudimo vietoje, t. y. ( - ) sav. teritorijoje, ieškovas vykdė gamybinę veiklą. Tai pagrindžia toliau nurodytos aplinkybės bei įrodymai: ieškovas ieškinyje nurodo, jog draudimo vietoje buvo atliekami apdraustos įrangos kalibravimo ir testavimo darbai, kas patvirtina, jog draudėjai buvo pradėję gamybinę veiklą; kokiu tikslu buvo vykdoma gamybinė veikla, teisiškai nėra reikšminga aplinkybė, svarbus pats faktas, kad įrenginiai draudimo vietoje buvo pradėti eksploatuoti, buvo pagamintas tam tikras kiekis medžio anglies; jog draudėjai vykdė gamybinę veiklą liudija 2014 m. birželio 11 d. UAB „Smart claims“ vyriausiojo eksperto S. T. žalos ataskaitoje užfiksuoti duomenys; apie gamybinės veiklos vykdymą liudija ir kelios dienos po gaisro, t. y. 2014 m. gegužės 26 d., draudiko atstovo įvykio vietoje darytos nuotraukos, kuriose aiškiai matomi ant medžio anglies fasavimo įrenginio sukrauti popieriniai produkcijos pakavimo maišai; medžio anglies gamyklos komplekse iki įvykio ir po jo dirbusių darbuotojų 2014 m. gegužės 28 d. duoti raštiški paaiškinimai taip pat nekelia abejonių apie draudėjų vykdytą gamybinę veiklą; apie tai, jog draudėjai vykdė gamybinę veiklą, liudiją ir įvykio dienai draudėjų įdarbinti darbuotojai; jog medžio anglies gamyklos komplekse buvo vykdoma gamybinė veikla, įrodo ir žiniasklaidoje publikuoti straipsniai. Taigi akivaizdu, jog draudėjas buvo pradėjęs eksploatuoti apdraustus įrenginius ir vykdė gamybinę veiklą be draudiko žinios, taip pažeisdamas esminę Draudimo sutarties sąlygą – nedelsiant informuoti draudiką apie bet kokios veiklos pradžią. Esminis rizikos veiksnys pagal Draudimo sutartį yra veiklos (gamybos) pradžia draudimo vietoje, kuri Draudimo sutartyje aiškiai apibrėžta – visas medžio anglies gamyklos kompleksas, todėl nėra svarbu, kur, t. y. pastate ar lauke, pradedama vykdyti veikla. Pati veikla nėra siejama su teritorijos tvarkymo ar pan. veikla. Draudimo sutartis aiškiai nurodo, kad rizikos padidėjimas siejamas su apdraustų įrenginių veikimu, kuomet, atlikdami savo funkcijas (smulkinimo, pakavimo ar bet kokias kitas), jie dalyvauja medžio anglies gamybos procese. Pažymi, kad Draudimo sutartis buvo sudaryta per nepriklausomą draudimo tarpininką UADBB „Balto link“. Kaip paaiškino nepriklausoma draudimo tarpininkė R. S., tiesiogiai bendravusi su draudėjo atstovais dėl Draudimo sutarties sudarymo, draudėjas aiškiai nurodė apdrausti turtą – įrenginius. Dėl veiklos draudimo prašymų iš draudėjo nebuvo gauta. Taip pat papildomai pateiktuose paaiškinimuose UADBB „Balto link“ pažymėjo, jog apie veiklos pradžią draudėjo buvo teirautasi ir akcentuota ne vieną kartą. Taigi, atsižvelgiant į Draudimo sutarties sudarymo aplinkybes ir aiškias Draudimo sutarties sąlygas, kurios ne kartą buvo akcentuotos draudėjui, taip pat į draudėjo tikslą apdrausti turtą – neveikiančius įrenginius, ne veiklą, siekiant gauti finansavimą iš kredito unijų, draudėjams Draudimo liudijimuose numatytos papildomos sąlygos buvo / turėjo būti pilnai žinomos, suprantamos ir priimtinos. Po įvykio, vykdant veiklą medžio anglies gamybos komplekse, UADBB „Balto link“ žiniomis, apsidrausti draudėjui nepavyko (po įvykio Draudimo sutartis buvo nedelsiant nutraukta, o kiti draudikai drausti atsisakė) dėl pernelyg didelės rizikos, todėl akivaizdu, jog jau pačioje pradžioje draudikas būtų atsisakęs prisiimti tokią riziką ir teikti draudimo paslaugas, jei jam būtų žinoma apie veiklos vykdymą draudimo vietoje. Jokių kitų nuorodų Draudimo sutartyje apie tai, kad būtų apdrausti veikiantys įrenginiai, gamybinė ar kita veikla nėra. Draudimo liudijime net yra pažymėta „Veiklos rūšis: Nebaigtas statyti objektas“, kas aiškiai leidžia suprasti, jog draudžiami neveikiantys įrenginiai. Draudimo liudijimo, skyriuje „Papildomos sąlygos ir informacija“, yra numatyta, jog draudimo apsauga galioja tik tuo atveju, jei draudimo vieta ir draudžiami įrenginiai yra saugomi draudėjo darbuotojų – sargų 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Taip pat, jei draudžiamojo įvykio metu netinkamai veikė arba neveikė draudimo sutartyje ar prašyme dėl draudimo sutarties sudarymo nurodytos konkrečios apsaugos priemonės, ir draudėjas apie šias aplinkybes žinojo ar privalėjo žinoti, draudimo apsauga pagal ugnies ir / ar vagystės riziką negalioja. Šios Draudimo sutarties sąlygos dėl draudimo vietos ir įrangos saugojimo draudėjo taip pat nebuvo įgyvendintos – sargų draudimo vietoje apskritai nėra, draudimo objektai nesaugomi. Tai pagrindžia medžio anglies gamyklos komplekse iki įvykio ir po jo dirbusių darbuotojų 2014 m. gegužės 28 d. duoti raštiški paaiškinimai. Kaip nustatyta 2014 m. birželio 11 d. UAB „Smart claims“ vyriausiojo eksperto S. T. žalos ataskaitoje, gaisras nebuvo pastebėtas ilgą laiką (iki gaisro identifikavimo praėjo apie 3 valandos), todėl ugnis išplito visame įrengime / transporteriuose bei angare. Tuo atveju, jei draudimo vieta ir įrenginiai būtų buvę saugomi sargų 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę, kaip nustatyta Draudimo liudijimuose, gaisras būtų pastebėtas ir užgesintas iškart ar bent jau anksčiau nei po 3 valandų ir, labai tikėtina, jog gaisro židiniui esant lauke, ugnis nebūtų išplitusi į Draudėjų įrenginius, esančius angare, taip būtų išvengta žalos atsiradimo. Akivaizdu, jog minėtų saugumo reikalavimų nesilaikymas tiesiogiai lėmė draudėjų žalos atsiradimą ir / ar jos padidėjimą. Kadangi draudėjas pažeidė Draudimo sutartyje numatytą pareigą užtikrinti draudimo vietos bei draudžiamų įrenginių apsaugą, todėl atsakovas pagrįstai atsisakė mokėti draudimo išmoką. Medžio anglies gamyklų kompleksą sudaro penkios įmonės: UAB „Atiltas“, UAB „Difera“, UAB „Listas“, UAB „Listeka“, UAB „Regnus“ (Draudėjas), Medžio anglies gamintojų asociacijos (MAGA) narės. Visos aukščiau nurodytos įmonės vykdo (ė) bendrą veiklą pagal bendrą Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą. Taigi, akivaizdu, jog minėtos įmonės yra glaudžiai susijusios – sudaro medžio anglių gamybos kompleksą ir vykdo (ė) bendrą veiklą. Pasirinkus bendro verslo modelį normalu ir logiška, kad bendrą gamybos sistemą sudarantys įrenginiai / statiniai gali formaliai priklausyti skirtingoms įmonėms, tačiau, šiuo atveju, tai nėra teisiškai reikšminga aplinkybė – teisinis šių įrenginių / statinių statusas nepaneigia to, jog gamyklos kompleksas yra vientisas, įrenginiai / statiniai sudaro bendrą medžio anglies gamybos sistemą ir funkcionaliai vienas su kitu yra neatskiriamai susiję – nefunkcionuojant / neveikiant vienam įrenginiui, automatiškai negali veikti visa gamybos linija. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad ieškovas blogai apskaičiavo draudimo išmoką. Vadovaujantis Mobiliųjų įrenginių ir statybinių mašinų draudimo taisyklių 64.2 punktu, kai turtas apdraustas atkuriamąja verte ir dėl draudžiamojo įvykio yra sunaikintas ar prarastas, nuostoliais yra laikoma analogiško turto įsigijimo, pagaminimo, pastatymo toje vietoje kaina, įtraukiant projektavimo, montavimo, statymo išlaidas nuostolio skaičiavimo dieną. Ieškovo pateikti skaičiavimai pagal Draudimo liudijimą yra pagrįsti ne patirtų nuostolių suma, o Draudimo liudijime numatyta draudimo suma. Reikalaudamas draudimo išmokos, kurios dydis atitinka draudimo sumą, ieškovas turėtų įrodyti, jog dėl įvykio jo patirtų nuostolių suma yra lygi draudimo sumai, tačiau šioms aplinkybėms pagrįsti jis nepateikė jokių įrodymų. Ieškovo pateiktame UAB ,,Costum“ žalos įvertinimo akte nustatytas žalos dydis yra 140 000 Lt, taigi pritaikius 100 000 Lt išskaitą ir atėmus 1 080 Eur (sumą, gautą pardavus metalo laužą), draudimo išmoka būtų ne didesnė kaip 10 504,80 Eur. Be to, žalos akte nurodyta anglies smulkinimo įrenginio su konvejerine juosta kaina, t. y. 442 557 Lt, nėra pagrįsta, nes neatitinka vidutinės rinkos vertės.

5Dublike ieškovas palaiko ieškinyje nurodytus argumentus, papildomai nurodydamas, kad Draudimo sutartyje, priešingai nei teigia atsakovas, nėra nurodyta, jog draudžiama neveikianti įranga. Draudimo sutartyje tik nurodyta, kad draudimo apsauga galioja, nevykdant gamybinės veiklos. Atsakovas nepagrįstai plečiamai aiškina šią Draudimo sutarties sąlygą. Draudėjas neturėjo pareigos pranešti apie padidėjusią riziką, nes gamybinės veiklos gaisro metu nevykdė. Nors atsakovas nurodo, kad spaudoje pasirodė informacija, kad buvo pagaminta apie 700 tonų anglies, tačiau draudėjas apskritai neturėjo galimybės gaminti anglies, nes anglies gaminimo krosnys stovėjo visiškai kitoje patalpoje. Kad buvo vykdoma gamybinė veikla nepatvirtina nei UAB ,,Smart claim“ ataskaita, nei darbuotojų paaiškinimai. Tai, kad draudėjas buvo įdarbinęs eilę darbuotojų, nesudaro pagrindo teigti, kad gamybinė veikla jau buvo pradėta. Atsakovas taip pat plečiamai aiškina draudimo objektą, nurodydamas, kad apdraustas buvo visas medžio anglies gamybos komplektas, todėl draudėjas turėjo pranešti draudikui net ir tuomet, kai veiklą pradeda kitų įmonių įrenginiai. Toks draudiko elgesys yra nesąžiningas. Nors atsakovas teigia, kad buvo pažeistos Draudimo sutarties sąlygos nes objekto nesaugo ištisą parą sargai, tačiau gaisrą 5 val. ryto pastebėjo būtent UAB ,,Regnus“ darbuotojai, kurie ten tuo metu dirbo. Vien tai, kad tarp darbuotojų nėra sargo pareigybės, nerodo, jog sąlyga dėl objekto priežiūros visą parą nebuvo įvykdyta. Draudimo vietoje nuolat vyko darbai, teritorijoje vyko statybos, įrenginių montavimas, medžio anglies gamyba ir pan., todėl objekto apsauga buvo užtikrinama visą parą. Draudimo suma buvo nustatyta pagal apdraustojo įrenginio įsigijimo dokumentus – 2013 m. lapkričio 27 d. PVM sąskaitą faktūrą COS Nr. 0000818. Ši suma ir laikytina tikrąja draudėjo turtinių interesų verte. Žalos įvertinimo akte UAB ,,Costum“ nurodė tik orientacinį žalos dydį, be to, skaičiavimuose nebuvo įvertinti įrenginio atstatymo (remonto) darbai.

6Triplike atsakovas, atsikirsdamas į ieškovo argumentus, papildomai pažymi, kad su ieškovu buvo individualiai aptarti atvejai, kuriems esant draudimo apsauga negaliotų dėl padidėjusios rizikos. Kadangi UAB ,,Regnus“ buvo viena iš įmonių, kuri įgyvendino bendrą projektą – statė naują medžio anglies gamybos bazę, draudimo objektas buvo apdraustas, nurodant, kad veiklos rūšis yra ,,nebaigtas statyti objektas“. Dėl šios priežasties, atsakovas, vertindamas ieškovo rizikingumą, atsižvelgdamas į tai, jog jokia veikla nėra vykdoma, įtraukė sąlygas ne tik dėl gamybinės veiklos vykdymo, tačiau ir dėl bet kokio kitos veiklos vykdymo draudimo vietoje, o tai reškia, kad draudikas niekada nesutiko drausti daikto, kuris būtų naudojamas ar būtų gamybinės veiklos teritorijoje. Būtent dėl to draudikas įpareigojo ieškovą informuoti apie gamybinės veiklos pradžią. UAB ,,Regnus“ nebendradarbiavo su atsakovu ir neinformavo nei apie veiklos vykdymą, nei apie kitų įmonių pradėtą veiklą, nei apie jokius kitus veiksmus, turinčius įtaką draudimo rizikos padidėjimui. Todėl pažeidė Draudimo sutarties sąlygas. Kaip patvirtino Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, UAB ,,Regnus“ pagal 2015 m. gegužės mėnesį atliktos patikros vietoje duomenis, 2014 m. balandžio mėnesį veikla jau buvo vykdoma.

7Tretieji asmenys UAB ,,Regnus“ ir Kredito unija ,,Šiaulių kredito unija“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

8Ieškinys atmetamas.

9Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2014 m. sausio d. trečiasis asmuo UAB „Regnus“ sudarė Įmonių ir organizacijų turto draudimo sutartį su „If P&C Insurance AS“. Draudimo sutartimi buvo apdraustas anglies smulkinimo įrenginys su konvejerine juosta nuo ugnies, gamtinių jėgų, vagystės, vandens rizikų ir nuo trečiųjų asmenų neteisėtos veikos. Draudimo sutarties sudarymo faktą patvirtina draudimo liudijimas serija IT Nr. 00036094, draudimo sutarties galiojimo pradžia – 2014 m. sausio 20 d., pabaiga – 2015 m. sausio 19 d. Draudimo sutartis buvo sudaryta ieškovo ir Kredito unijos „Savas Rūpestis“ (pasikeitus pavadinimui Kredito unija ,,Šiaulių kredito unija“) naudai. Draudimo suma – 442 557 Lt. Išskaita – 100 000 Lt.

102014 m. gegužės 23 d. ( - ) greta esančios UAB „Regnus“ teritorijoje kilo gaisras, kurio metu sudegė draudimo objektas – anglies smulkinimo įrenginys su konvejerine juosta. Utenos APGV Ignalinos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba nustatė, kad gaisro priežastis – savaiminis anglies užsidegimas.

11UAB „Regnus“ 2014 m. gegužės 23 d. apie įvykį pranešė draudimo kompanijai.

122014 m. rugsėjo 16 d. pranešimais Nr. IF/IT/0001778 atsakovas atsisakė mokėti draudimo išmoką, motyvuodamas tuo, kad draudėjas UAB ,,Regnus“ pažeidė esmines Draudimo sutarties sąlygas, nes nepranešė draudikui apie pradėtą vykdyti gamybinę veiklą.

13Dėl draudimo sutarčių sąlygų aiškinimo

14Asmuo, siekiantis apsaugoti savo turtinius interesus nuo galimos žalos, sudaro draudimo sutartį, pagal kurią įvykus draudžiamajam įvykiui – draudimo sutartyje nurodytam atsitikimui – draudikas įsipareigoja sumokėti draudėjui draudimo išmoką (CK 6.987 str., Draudimo įstatymo 2 str. 15 d.). CK 6.987 straipsnis nustato, kad draudimo sutartimi draudikas įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką sumokėti kitai šaliai įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, jei įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis. Kadangi draudimo sutartimi draudimo objektui suteikiama apsauga nėra absoliuti, draudikas, prisiimdamas draudimo riziką, nustato draudimo sutartimi suteikiamos draudimo apsaugos ribas. Draudimo apsauga nustatoma tiek draudiko parengtomis draudimo rūšies taisyklėmis (standartinės sąlygos), tiek draudimo polise aptartomis individualiomis sąlygomis. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad draudimo taisyklės yra standartinės, bendros sąlygos, paprastai taikomos visiems draudėjams, sudarantiems atitinkamos draudimo rūšies sutartį su tuo pačiu draudiku, o draudimo polise nurodomi ne bendri, bet konkrečią sutartį individualizuojantys duomenys: sutarties šalys, naudos gavėjas, draudžiamas objektas, jį identifikuojantys duomenys, draudimo įmokos (premijos) dydis, draudimo suma, draudimo apsaugos apimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2006; 2009 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2009; kt.). Taigi, paprastai draudimo rūšies taisyklėse nustatomi atvejai, kurie laikytini draudžiamaisiais įvykiais, taip pat kurie tokiais nelaikomi. Kasacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl įstatyme draudikui suteiktos teisės parengti draudimo rūšies taisykles, yra nurodęs, kad draudikas privalo užtikrinti sutarties sąlygų teisinį apibrėžtumą ir jų suderinamumą, taisyklėse pateiktos sąvokos turi būti kiek įmanoma aiškiau atskleistos, konkretizuotos; įtrauktos į sudarytą draudimo sutartį, jos tampa sudėtine sutarties dalimi. Jeigu sutarties sąlygos vis dėlto suformuluojamos nepakankamai aiškiai, teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl sutarties sąlygų vykdymo, jas aiškina, vadovaudamasis sutarčių aiškinimo taisyklėmis (CK 6.193 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus tiesėjų kolegijos 2009 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2009; kt.). Siekdamas apsaugoti turtinius interesus žalos atsiradimo atveju, draudėjas gali susitarti dėl kitokios nei nustatyta draudimo taisyklėse draudimo apsaugos apimties, šias sąlygas individualizuojant draudimo polise. Dėl to sprendžiant klausimą dėl draudimo išmokos mokėjimo ar nemokėjimo, turi būti įvertinama, dėl kokių draudimo apsaugos ribų buvo susitarta draudimo sutartimi.

15Draudimo liudijime serija IT Nr. 00036094 skyriuje „Papildomos sąlygos ir informacija“ nurodyta, jog draudimo apsauga galioja tik nevykdant gamybinės veiklos. Gamybinės veiklos pradžia draudimo vietoje laikoma rizikos padidėjimu, apie kurį draudėjas privalo pranešti raštu. Draudikas ir draudėjas susitaria ir draudėjas sutinka, kad pradėjus vykdyti bet kokią veiklą draudžiamose patalpose, draudėjas įsipareigoja apie tai pranešti draudikui raštu prieš dvi savaites. Draudikas, apžiūrėjęs ir įvertinęs pasikeitusią riziką, koreguoja esamas draudimo sutarties sąlygas. Jei draudėjas su naujomis sąlygomis nesutinka, sutartis nutrūksta po dviejų savaičių nuo draudiko pateiktos sutarties sąlygų koregavimo dienos. Draudimo apsauga po rizikos padidėjimo vėl įsigalios tik po raštiško Draudiko patvirtinimo.

16Ieškovas įrodinėja, jog Draudimo sutartyje nurodyta sąlyga, jog draudimo apsauga galios nevykdant gamybinės veiklos, objekte, esančiame ( - ), yra teisiškai neapibrėžta, todėl įvykus gaisrui, formuluotę „gamybinė veikla“ atsiranda galimybė traktuoti plečiamai, plečiamai aiškinant ir Draudimo sutarties sąlygas. Pasak ieškovo, sudaryta Draudimo sutartis nepateikia apibrėžimo, paaiškinimo, kas konkrečiai yra laikoma „gamybine veikla“. Ieškovas šią Draudimo sutartyje nurodytą sąlygą supranta, kad jei apdraustu turtu (įrenginiais) organizuotai ir planingai pradedama gaminti produkcija, pats produkcijos, kuri vėliau tikslingai panaudojama (pvz., realizuojama), gamybos procesas, tai apie tokią veiklą turi būti informuotas atsakovas. Atitinkamai kitos veiklos, kurios yra vykdomos draudimo vietoje, pvz., įrenginių montavimas, jų patikrinimas, derinimas (kalibravimas), saugojimas, perkėlimas į kitą vietą, nelaikytinos gamybine veikla ir nėra ta draudimo sutarties sąlyga, kuriai esant draudikas turi būti informuotas.

17Tuo tarpu atsakovas įrodinėja, jog Draudimo liudijimo sąlygos buvo individualiai aptartos su draudėju, vien dėl to, kad Draudimo sutartis sudaryta prisijungimo būdu, jos sąlygos neturi būti aiškinamos prisijungusios šalies naudai, o nurodytos Draudimo sutarties nuostatos yra aiškios ir konkrečios – Draudimo liudijimuose individualiai aptartose papildomose sąlygose aiškiai nurodyta, jog bet kokios veiklos vykdymas laikomas rizikos pasikeitimu, todėl apie tai nedelsiant privalo būti informuotas draudikas ir įvertinęs pasikeitusią draudimo riziką, gali pakeisti draudimo sąlygas arba apskritai nutraukti Draudimo sutartį.

18Teismo vertinimu, Draudimų liudijimuose nurodytos sąlygos, priešingai nei teigia ieškovas, aiškios ir konkrečios – Draudimo liudijime individualiai aptartose papildomose sąlygose aiškiai nurodyta, jog gamybinės veiklos vykdymas laikomas rizikos pasikeitimu, todėl apie tai nedelsiant privalo būti informuotas draudikas ir įvertinęs pasikeitusią draudimo riziką, gali pakeisti draudimo sąlygas arba apskritai nutraukti Draudimo sutartį. Taigi protingas ir apdairus asmuo privalėjo ir galėjo jas suprasti taip, kaip jos buvo nurodytos.

19Tai, kad Draudimo sutartyje atskirai nebuvo apibrėžta sąvoka ,,gamybinė veikla“, savaime nesudaro pagrindo teigti, kad draudikas elgėsi nesąžiningai ar, kad ši sąvoka, įvykus gaisrui, gali būti traktuojama plečiamai. Sąvoka ,,gamybinė veikla“, dėl kurios kilo ginčas, teismo vertinimu, yra aiški ir konkreti. Draudikas gamybinės veiklos pradžią sieja su draudimo rizikos padidėjimu. Draudimo sutartis aiškiai nurodo, kad rizikos padidėjimas siejamas su apdrausto įrenginio naudojimu gamybiniame procese, o būtent, kad apdraustas įrenginys, atlieka savo funkciją, ir dalyvauja medžio anglies gamybos procese. Tai, kad įrenginys buvo naudojamas pagal jo funkcijas, patvirtina tai, jog pats ieškovas ieškinyje nurodo, jog draudimo vietoje buvo atliekami apdraustos įrangos kalibravimo ir testavimo darbai. Teismo vertinimu, tai, kokiu tikslu buvo vykdoma gamybinė veikla, teisiškai nėra reikšminga aplinkybė, nes svarbus yra pats faktas, kad įrenginiai draudimo vietoje buvo pradėti eksploatuoti, buvo pagamintas tam tikras, nors ir bandomosios medžio anglies, kiekis. Jog apdraustu įrenginiu buvo vykdoma gamybinė veikla, liudija ir 2014 m. birželio 11 d. UAB „Smart claims“ vyriausiojo eksperto S. T. žalos ataskaitoje užfiksuoti duomenys, taip pat kelios dienos po gaisro, t. y. 2014 m. gegužės 26 d., draudiko atstovo įvykio vietoje darytos nuotraukos, kuriose aiškiai matomi ant medžio anglies fasavimo įrenginio sukrauti popieriniai produkcijos pakavimo maišai, žiniasklaidoje publikuoti straipsniai, Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos nustatė, kad UAB ,,Regnus“ patikros vietoje 2014 m. balandžio mėnesį jau vykdė veiklą ir kt. Taigi akivaizdu, jog draudėjas buvo pradėjęs eksploatuoti apdraustą įrenginį, kas neabejotinai yra laikoma draudimo rizikos padidėjimu. Tai, kad pradėjus eksploatuoti apdraustą įrenginį akivaizdžiai padidėjo draudimo rizika, rodo ir aplinkybė, jog UAB „Regnus“ teritorijoje kilo gaisras, kurio priežastis – savaiminis anglies užsidegimas.

20Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių Nr. 004 (su pakeitimais ir papildymais, įsigaliojusiais 2013 m. vasario 20 d.) bei Mobiliųjų įrenginių ir statybinių mašinų draudimo taisyklių Nr. 025 (galioja nuo 2013 m. vasario 1 d.) 41 punkte nustatyta, jog tuo atveju, jeigu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu iš esmės pasikeičia draudimo sutartyje numatytos aplinkybės, dėl kurių padidėja ar gali padidėti draudimo rizika, apie tai draudėjas privalo pranešti draudikui nedelsdamas, iškart, kai apie tokius pasikeitimus sužino. Šios nuostatos nevykdymas pagal Taisyklių nuostatas yra laikomas esminiu draudimo sutarties pažeidimu, kadangi nepranešus Draudikui apie draudimo rizikos padidėjimą, Draudikas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius (Taisyklių 44 p.), taip pat draudikas turi teisę nemokėti draudimo išmokos, jeigu draudėjas nepranešė apie draudimo rizikos padidėjimą ir nuostolio priežastis yra draudikui nepraneštos aplinkybės, padidinusios draudimo riziką (Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių 85 p.).

21Teismas sutinka su atsakovo argumentais, jog esminis rizikos veiksnys pagal Draudimo sutartį yra gamybinės veiklos pradžia draudimo vietoje, apie kurį draudėjas privalo pranešti raštu.

22Be to, Draudimo liudijime aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtintas draudėjo įsipareigojimas informuoti draudiką apie bet kokios, ne tik gamybinės, veiklos pradžią. Todėl draudėjai turėjo pareigą informuoti draudiką apie visas aplinkybes ir situacijas, kuomet draudimo objektas – neveikianti įranga – yra pradedama naudoti draudimo vietoje, įskaitant, bet neapsiribojant, ir apie įrangos kalibravimo, derinimo, testavimo ir / ar bet kokius kitus darbus, kuomet įranga yra įjungiama ir ja atliekami kokie nors darbai. Kita vertus, net ir nesant Draudimo liudijime įtvirtintų individualiai aptartų nuostatų dėl rizikos padidėjimo, Taisyklėse (41 p.) bei CK (6.1010 str.) įtvirtintos bendrosios nuostatos yra pakankamos ir aiškiai suformuluotos, kad draudėjas, būdamas apdairus ir atidus verslininkas profesionalas suprastų ir vykdytų įpareigojimą tuoj pat informuoti draudiką apie aplinkybes, dėl kurių padidėja ar gali padidėti draudimo rizika. Draudėjas privalo informuoti draudiką ne tik apie aplinkybes, dėl kurių akivaizdžiai padidėja rizika, bet ir apie aplinkybes, kurios potencialiai gali padidinti draudimo riziką. Taigi, teismas daro išvadą, kad bet kokios veiklos vykdymas, nepranešus apie tai draudikui, pagal Draudimo sutarčių sąlygas laikytinas esminiu sutarties pažeidimu, dėl ko gali būti nemokama draudimo išmoka.

23Dėl draudiko teisės nemokėti draudimo išmokos

24Atsakovas, atsisakydamas išmokėti draudimo išmoką, nurodė, jog draudėjas pažeidė esmines Draudimo sutarties sąlygas, todėl draudikas turėjo teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką. Kaip esmines sutarties sąlygas, kurias pažeidė draudėjas, atsakovas nurodo aplinkybę, jog UAB ,,Regnus“ nepranešė apie draudimo rizikos padidėjimą, t. y. apie tai, kad pradėjo vykdyti ,,gamybinę veiklą“ dėl ko iš esmės galėjo keistis Draudimo sutartimis suteiktos draudiminė apsaugos ribos. Be to, kaip sutarties pažeidimą atsakovas įvardija Draudimo sutarčių sąlygos dėl draudimo vietos ir įrangos saugojimo 24 valandas 7 dienas per savaitę pažeidimą.

25Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių Nr. 004 82 straipsnis ir Mobiliųjų įrenginių ir statybinių mašinų draudimo taisyklių Nr. 025 78 straipsnis nustato, jog draudimo įmoka nemokama, jeigu draudėjas, su draudėju susijęs asmuo, apdraustasis ar naudos gavėjas bando suklaidinti draudiką klastodamas faktus, pateikdamas neteisingus duomenis, kurie turi įtakos draudžiamojo įvykio priežastims arba (ir) draudimo išmokos dydžiui nustatyti, bei įvykis yra nedraudžiamasis.

26Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių Nr. 004 85 straipsnis ir Mobiliųjų įrenginių ir statybinių mašinų draudimo taisyklių Nr. 025 79 straipsnis nustato, jog draudikas turi teisę mažinti draudimo išmoką arba jos nemokėti, jeigu: jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo tyčios; jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo, jeigu tai atskirai aptarta draudimo sutartyje; jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo veiksmų, kuriuos draudėjas, apdraustasis ar naudos gavėjas padarė apsvaigęs; jeigu draudėjas, apdraustasis ar naudos gavėjas naudojo statybines mašinas ir (arba) mechanizmus, su kuriais neturėjo teisės dirbti, ir dėl to padarė žalą; jeigu draudėjas tyčia pateikė klaidingą informaciją, kuri galėtų nulemti draudiko apsisprendimą sudaryti draudimo sutartį ar nustatyti draudimo sąlygas; jeigu draudėjas laiku nepranešė draudikui apie draudžiamąjį įvykį; jeigu draudėjas apie gaisrą nedelsdamas nepranešė priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai; jeigu draudėjas nepranešė apie draudimo rizikos padidėjimą ir nuostolio ar jo padidėjimo priežastis yra draudikui nepraneštos aplinkybės, padidinusios draudimo riziką; jeigu žala atsirado dėl to, kad draudėjas sąmoningai nesiėmė jam prieinamų protingų priemonių ją sumažinti arba jos išvengti; jeigu draudėjas nevykdo pareigų, nustatytų Draudimo taisyklių bendrosios dalies 40 ir 54 punktuose; jei draudžiamojo įvykio metu netinkamai veikė arba neveikė draudimo sutartyje ar prašyme dėl draudimo sutarties sudarymo nurodytos konkrečios apsaugos priemonės, jeigu draudėjas apie šias aplinkybes žinojo ar privalėjo žinoti; kitais draudimo sutartyje arba (ir) teisės aktuose nustatytais atvejais.

27Kokiais konkrečiais atvejais, esant kurių Draudimo sutarčių nuostatų pažeidimui, atsakovas turi teisę draudimo išmoką atsisakyti mokėti, o kuriais mažinti, Draudimo taisyklėse nėra nustatyta, todėl teismo vertinimu, kiekvienu konkrečiu atveju privalo būti įvertintos konkrečios faktinės aplinkybės ir jų ryšys su kilusiu gaisru.

28Kaip jau buvo minėta, iš Draudimo liudijimų, skyriuje „Papildomos sąlygos ir informacija“ nustatyta, jog draudimo apsauga galioja tik nevykdant gamybinės veiklos. Gamybinės veiklos pradžia draudimo vietoje laikoma rizikos padidėjimu, apie kurį draudėjas privalo pranešti raštu. Draudimo apsauga po rizikos padidėjimo vėl įsigalioja tik po raštiško draudiko patvirtinimo.

29Teismo vertinimu, tai, kad draudėjai, pradėję objekte vykdyti paruošiamuosius gamybos darbus, testuodami kaip veikia įdiegti įrenginiai, atlikdami darbuotojų apmokymus, gamindami bandomąją produkciją turėjo informuoti apie šias aplinkybes, kurios galėjo turėti įtakos draudimo rizikos padidėjimui, draudiką, yra pakankamas pagrindas atsisakyti mokėti draudimo išmoką, juolab, kad draudėjas pažeidė ir kitą Draudimo sutarties nuostatą, o būtent, neužtikrino draudimo vietos ir apdrausto įrenginio saugojimo 24 valandas 7 dienas per savaitę. Draudimo liudijimo, skyriuje „Papildomos sąlygos ir informacija“, yra numatyta, jog draudimo apsauga galioja tik tuo atveju, jei draudimo vieta ir draudžiami įrenginiai yra saugomi draudėjo darbuotojų – sargų 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Taip pat, jei draudžiamojo įvykio metu netinkamai veikė arba neveikė draudimo sutartyje ar prašyme dėl draudimo sutarties sudarymo nurodytos konkrečios apsaugos priemonės, ir draudėjas apie šias aplinkybes žinojo ar privalėjo žinoti, draudimo apsauga pagal ugnies ir / ar vagystės riziką negalioja (Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių Nr. 004 85 str., Mobiliųjų įrenginių ir statybinių mašinų draudimo taisyklių Nr. 025 79 str.). Kad draudėjas neįgyvendino šios Draudimo sutarties sąlygos pagrindžia medžio anglies gamyklos komplekse iki įvykio ir po jo dirbusių darbuotojų 2014 m. gegužės 28 d. duoti raštiški paaiškinimai. Kaip nustatyta 2014 m. birželio 11 d. UAB „Smart claims“ vyriausiojo eksperto S. T. žalos ataskaitoje, gaisras nebuvo pastebėtas ilgą laiką (iki gaisro identifikavimo praėjo apie 3 valandos), todėl ugnis išplito visame įrengime / transporteriuose bei angare. Be to, Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių Nr. 004 40 straipsnyje bei Mobiliųjų įrenginių ir statybinių mašinų draudimo taisyklių Nr. 025 40 straipsnyje nustatyta, jog draudėjai privalo laikytis saugumo reikalavimų (nurodytų Draudimo taisyklėse), nurodymų draudėjams dėl draudimo rizikos mažinimo ir saugumo priemonių, nustatytų draudimo sutartyje. Tuo atveju, jei draudėjai nevykdo šių pareigų, draudikas turi teisę mažinti draudimo išmoką arba jos nemokėti (Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių 40, 85.11, 85.12 p., Mobiliųjų įrenginių ir statybinių mašinų draudimo taisyklių 40, 79.11,79.12 p.).

30Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovas, kompleksiškai įvertinęs draudėjo padarytus Draudimo sutarties pažeidimus, turėjo teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką, todėl ieškinys atmetamas.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsniu, 80 straipsniu, 89 straipsniu, 93 straipsniu, 259 straipsniu, 269-270 straipsniais, teismas

Nutarė

32Ieškovo Kredito unijos ,,Vilniaus kreditas“ ieškinį atmesti.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovas Kredito unija ,,Vilniaus kreditas“ ieškiniu kreipėsi į teismą,... 4. Atsakovas ,,IF P&C Insurance AS“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 5. Dublike ieškovas palaiko ieškinyje nurodytus argumentus, papildomai... 6. Triplike atsakovas, atsikirsdamas į ieškovo argumentus, papildomai pažymi,... 7. Tretieji asmenys UAB ,,Regnus“ ir Kredito unija ,,Šiaulių kredito unija“... 8. Ieškinys atmetamas.... 9. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2014 m. sausio d. trečiasis asmuo UAB... 10. 2014 m. gegužės 23 d. ( - ) greta esančios UAB „Regnus“ teritorijoje... 11. UAB „Regnus“ 2014 m. gegužės 23 d. apie įvykį pranešė draudimo... 12. 2014 m. rugsėjo 16 d. pranešimais Nr. IF/IT/0001778 atsakovas atsisakė... 13. Dėl draudimo sutarčių sąlygų aiškinimo... 14. Asmuo, siekiantis apsaugoti savo turtinius interesus nuo galimos žalos, sudaro... 15. Draudimo liudijime serija IT Nr. 00036094 skyriuje „Papildomos sąlygos ir... 16. Ieškovas įrodinėja, jog Draudimo sutartyje nurodyta sąlyga, jog draudimo... 17. Tuo tarpu atsakovas įrodinėja, jog Draudimo liudijimo sąlygos buvo... 18. Teismo vertinimu, Draudimų liudijimuose nurodytos sąlygos, priešingai nei... 19. Tai, kad Draudimo sutartyje atskirai nebuvo apibrėžta sąvoka ,,gamybinė... 20. Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių Nr. 004 (su pakeitimais ir... 21. Teismas sutinka su atsakovo argumentais, jog esminis rizikos veiksnys pagal... 22. Be to, Draudimo liudijime aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtintas draudėjo... 23. Dėl draudiko teisės nemokėti draudimo išmokos... 24. Atsakovas, atsisakydamas išmokėti draudimo išmoką, nurodė, jog draudėjas... 25. Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių Nr. 004 82 straipsnis ir... 26. Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklių Nr. 004 85 straipsnis ir... 27. Kokiais konkrečiais atvejais, esant kurių Draudimo sutarčių nuostatų... 28. Kaip jau buvo minėta, iš Draudimo liudijimų, skyriuje „Papildomos sąlygos... 29. Teismo vertinimu, tai, kad draudėjai, pradėję objekte vykdyti... 30. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovas,... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsniu, 80... 32. Ieškovo Kredito unijos ,,Vilniaus kreditas“ ieškinį atmesti.... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...