Byla I-148-353/2010
Dėl praleisto termino atnaujinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kęstučio Gudyno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Janinos Vitunskienės, Rimanto Giedraičio sekretoriaujant Dianai Stimbirytei, dalyvaujant pareiškėjai J. B., advokatui A. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos J. B. pareiškimą dėl praleisto termino atnaujinimo,

Nustatė

2pareiškėja prašė atnaujinti praleistą terminą nuosavybės teisę įrodantiems dokumentams dėl M. N. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdyto13,6574 ha trijų žemės sklypų Krūminių kaime Varėnos rajone pateikti.

3

4Pareiškime nurodė, kad tėvas M. N. Krūminių kaime Varėnos rajone iki nacionalizacijos valdė žemės sklypą. 1992 m.balandžio 23 d.pateikė prašymą atkurti nuo9savybės teioses. Po metų tokį prašymą padavė brolis V. N..Varėnos rajono žemėtvarkos skyriuje užtikrino, kad visi nuosavybės teises patvirtinantys dokumentai yra, žinantys kiek žemės tėvas turėjo. 1998 m.gruodžio 10 d.Alytaus apskrities viršininko sprendimu jai atkurta nuosavybės teisės į 4,92 ha žemės, tarnyba vadovavosi 1936 m.sausio 27 d.valstybinio archyvo Krūminių kaimo žemės sklypų savininkų sąrašu, kur nurodyta, kad tėvas turėjo 9,83 ha žemės. 2003 m.birželio 17 d.gavo centrinio valstybės archyvo pažymėjimą, kad tėvas turėjo 13.6574 ha žemės.B. V. N. šią pažymėjimą parteikė Varėnos žemėtvarkos tarnybai, tačiau iš jo nepriėmė, paaiškino, kad apie šį žemės kiekį žinantys. Nurodė, kad terminą paduoti tokiems dokumentams praleidusi išskirtinai tik dėl tarnybos kaltės.

5Teisme pareiškėja ir jos atstovas patvirtino prašymo reikalavimus. Pareiškėja papildomai nurodė, kad dar iki nuosavybės teisių atkūrimo žinojusi, kad tėvas žemės turėjo daugiau, todėl nenustojo ieškoti ir po to. Į visą tėvo valdytą žemės sklypą neatkurtos nuosavybės teisės dėl Varėnos žemėtvarkos darbuotojų kaltės. Tai nustatė ir Seimo kontrolierė, konstatavusi netinkamą žemėtvarkos tarnybos darbą.

6Tretysis asmuo atsiliepime į parašymą prašė bylą nagrinėti ir sprendimą priimti teismo nuožiūra. Nurodė, kad Seimo kontrolierius nustatė Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vyriausiosios specialistės netinkamą pareigų atlikimą sprendžiant pareiškėjos nuosavybės atkūrimo klausimą ir dėl to Alytaus AVA viršininkas paskyrą drausminę nuobaudą-papeikimą.

7Tretysis suinteresuotas asmuo V. N. prašė prašymą patenkinti. Nurodė, kad jis pats 2003 m. birželio mėnesį, tik gavęs minėtą archyvo pažymėjimą, nuvežė į Varėnos rajono žemėtvarkos tarnybą. Ten bendravo su matininkais, kurie pasakė, kad pažymėjimo nepriims, kadangi visus duomenis apie tėvo turėtos žemės kiekį jie turi.

8Prašymas tenkintinas.

9Įstatymų leidėjas nuo 1991 m.birželio 18 d. įstatymo Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų- priėmimo nuosekliai pratęsinėjo terminą, per kurį suinteresuoti asmenys galėjo ir turėjo realizuoti teisę į nuosavybės teisių atkūrimą. Paskutinį kartą toks terminas buvo pratęstas 2001 m.rugpjūčio 3d.įstatymu. Faktinis terminas prašymams (dokumentams) dėl nuosavybės teisių atkūrimo pateikti viršijo dešimt metų, todėl darytina išvada, kad toks ilgas terminas suteikė realias galimybes tinkamai ir laiku realizuoti subjektines teises visiems suinteresuotiems asmenims, kurie elgėsi pakankamai rūpestingai ir apdairiai.

10Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalys ( 2004 m.spalio 12 d. įstatymo Nr.IX-2490 redakcija) nustato, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti LR įstatymo“ Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nustatytais terminais ir šio įstatymo nustatyta tvarka iki 2003 m.gruodžio 31 d.Piliečiams, praleidusiems nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.Nuosavybės teises ir giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai turėjo būti pateikti iki 2003 m.gruodžio 31 d. šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytoms institucijoms.Piliečiams, praleidusiems šį nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

11Svarbios priežastys, kurios sudaro teisėta pagrindą įstatymu nustatytų terminų atnaujinimui, teisminėje praktikoje vieningai suprantamos kaip faktinės aplinkybės, kurios objektyviai sutrukdė realizuoti subjektines teises asmenims, kurie to siekė. Priežastys, kurios priklauso tik nuo asmens valios ir jo suvokimo, yra subjektyvaus pobūdžio ir nėra pripažįstamos svarbiomis termino praleidimo priežastimis.

12Bylos duomenimis nustatyt, kad pareiškėjai 1998 m.gruodžio 10 d. Alytaus apskrities viršininko sprendimu atkurtos nuosavybės teisės į 4.92 ha. žemės Varėnos rajone Krūminių kaime, kurią iki nacionalizacijos valdė jos tėvas M. N. (b.l.10). Iš 2003 m.birželio 17 d. archyvo pažymėjimo Nr.R4-4032 patyti, kad M. N. Krūminių kaime Varėnos rajone turėjo 17 dešimtinių žemės (b.l.12). 2009 m.kovo 18 d.Seimo kontrolierius savo pažymoje Nr.4D-2008/5-1530 konstatavo, kad Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, spręsdama pareiškėjos bei trečiojo suinteresuoto asmens V. N. nuosavybės teisių atkūrimo klausimą ( tame tarpe ir 2003 m. birželio 17d. archyvinio pažymėjimo nepriėmimo), nesilaikė Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų (b.l.21-25).

13Vertinant išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad pareiškėja praleido terminą paduot nuosavybės teises patvirtinančius dokumentas dėl svarbių priežasčių. Visų pirma pats archyvinis pažymėjimas gautas 2003 m. birželio 17 d. t.y. nepasibaigus terminui pateikti tokiems dokumentams. Iš bylos duomenų matyti, kad tiek pareiškėja, tiek tretysis suinteresuotas asmuo buvo aktyvūs spręsdami nuosavybės teisių į tėvo valdytą žemę klausimą. Todėl mažai tikėtina, kad turėdami tokį dokumentą ir esant apie pusę metų laiko iki termino tokiems dokumentams paduoti, jo nepateiktų viešojo administravimo subjektui, sprendžiančio nuosavybės teisių atkūrimo klausimus.

14Iš byloje esančio Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistės 2009 m. kovo 2 d. rašyto Alytaus AVA matyti, kad šios institucijos pozicija, jog pareiškėja tokių dokumentų nepateikė (b.l. 81). Lietuvos vyriausiais administracinis teismas 2007 m.rugsėjo 6d. sprendimu ( adm. byla Nr.A (1)-835-2007) konstatavo, kad nuosavybės teisių atkūrimo bylose įrodinėjimo našta tenka viešojo administravimo subjektams, kadangi privatus asmuo neturi realios galimybės kontroliuoti viešo administravimo subjekto veiksmų, jeigu nėra išduotas rašytinis patvirtinimas apie įrodymų patekimą, o nepakankant įrodymų nei patvirtinti nei paneigti tokio pobūdžio aplinkybes, sprendimas priimtinas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso įrodytų aplinkybių įrodinėjimo našta ( negatyvusis įrodinėjimo naštos paskirstymo aspektas). Šioje situacijoje pareiškėjos teiginiai, kad archyvinis pažymėjimas kompetentingai institucijai buvo pateiktas ir tai padaryta laiku, kitos šalies priešingai neįrodytas. Dėl to, bei vadovaujantis aukščiau padarytomis išvadomis teisėjų kolegija daro išvadą, kad terminą pateikti nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus pareiškėja parleido dėl svarbių priežasčių, todėl jis atnaujintinas.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str.,87 str.,88 str.,1d.2p. kolegija,

Nutarė

16prašymą patenkinti ir pareiškėjos J. B. praleistą terminą pateikti nuosavybės teises į tėvo M. N. valdytą žemę patvirtinantiems dokumentams atnaujinti.

17Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai