Byla P2-410-792/2014
Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymą

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo antstolio A. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „( - )“, A. K., UAB „( - )“, dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymą,

Nustatė

2antstolis kreipėsi į teismą su pareiškimu už 2014 m. gegužės 7 d. turto arešto akto Nr. S1-271991 nevykdymą UAB „( - )”, įmonės kodas ( - ), vadovui A. K., asmens kodas ( - ), skirti baudą.

3Pareiškimas dėl baudos skyrimo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus proceso dalyviams (CPK 593 str. 3 d.).

4Antstolio pareiškimas tenkintinas iš dalies.

5Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) nustatyta, kad antstolis A. S. vykdo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. vykdomąjį raštą Nr. ( - ) dėl 46646,60 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „( - )“, išieškotojo UAB „( - )“ naudai (v.b.l. 2-5). Antstolio 2014 m. gegužės 7 d. turto arešto aktu Nr. S1-271991 areštuotos UAB „( - )“ priklausančios piniginės lėšos esančios ir/ar patenkančios į įmonės kasą, nurodant areštuotas lėšas per 3 darbo dienas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, bei skolininkas įpareigotas per 5 dienas nuo turto arešto akto Nr. S1-271991 gavimo momento, pateikti antstoliui įmonės kasos knygą. 2014 m. gegužės 7 d. turto arešto aktas Nr. S1-271991 išsiųstas registruota pašto siunta įmonės buveinės adresu ( - ), įteiktas 2014 m. gegužės 12 d. įmonės darbuotojui A. U. pasirašytinai (v.b.l. 88-92). CPK 123 str. 4 d. numatyta, jog kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams CPK VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos (CPK 604 str.). Vykdymo procesinių dokumentų įteikimas skolininkui laikytinas tinkamu.

6Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1000,00 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 2, 3 d.).

7Iš 2014 m. birželio 18 d. VĮ Registrų centro išrašo apie juridinį asmenį matyti, kad UAB „( - )“ vadovas nuo ( - ) paskirtas A. K., asmens kodas ( - ). Duomenų, kad UAB „( - )“ būtų įvykdžiusi 2014 m. gegužės 7 d. turto arešto akto Nr. S1-271991 reikalavimus, byloje nepateikta. Kitų priežasčių, dėl kurių UAB „( - )“ negali įvykdyti turto arešto akto reikalavimų nenurodė. Daroma išvada, kad UAB „( - )“ vadovas A. K. savo neveikimu ir turto arešto akto reikalavimų nevykdymu, apsunkino išieškojimo procesą, pateisinančių antstolio įpareigojimų nevykdymo įrodymų nepateikė, todėl už turto arešto akto reikalavimų nevykdymą A. K. skirtina vienkartinė 200 Lt bauda (CPK 585 str. 2 d., 3 d.). Nustatant baudos dydį, atsižvelgiama į vykdomo sprendimo pobūdį, antstolio turto arešto reikalavimo nevykdymo trukmę, tai yra, antstolio turto arešto reikalavimas nevykdomas pakankamai ilgą laiką, reikalavimą neįvykdęs asmuo yra juridinio asmens vadovas. Teismas pažymi, kad civilinio proceso įstatymu numatyta maksimali bauda gali būti skiriama, esant išimtinėms aplinkybėms, šiuo atveju teismo nuomone, tokių aplinkybių nenustatyta.

8UAB „( - )“ vadovui A. K. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (CPK 75 str. 2 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 str., 593 str., 734 str., teismas

Nutarė

10pareiškimą patenkinti iš dalies.

11Už antstolio A. S. 2014 m. gegužės 7 d. turto arešto akto Nr. S1-271991 reikalavimų nevykdymą paskirti UAB „( - )”, įmonės kodas ( - ), registracijos adresas – ( - ), buveinė – ( - ), vadovui A. K., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), 200 Lt (dviejų šimtų litų) baudą.

12Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti pareiškėjui antstoliui A. S..

13Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai